NN mot Fædrelandsvennen

PFU-sak 97-088


SAMMENDRAG:
Fædrelandsvennen brakte i perioden 10. mars til 26. juli 1997 flere reportasjer, leserbrev og en lederartikkel i forbindelse med en episode utenfor en restaurant i Kristiansand 9. mars 1997. En 34 år gammel mann døde noen uker senere av skader han ble påført i forbindelse med et slagsmål, som førte til at fire dørvakter ble siktet av politiet. KLAGEN:
Klageren er en av de fire siktede dørvaktene . I en omfattende klage går han detaljert gjennom flere av artiklene, og hovedpåstanden er at Fædrelandsvennen gjennom i sin framstilling, gjennom ordbruk og formuleringer, har forhåndsdømt ham .
Klageren mener avisen formulerer seg i konstaterende form , på tross av at saken ennå ikke har vært behandlet i retten. Han hevder flere ganger i klagen at han ikke deltok i episoden og at han ikke påførte den senere avdøde skader.
Selv om klageren ikke er identifisert, ut over at han er benevnt som en av fire dørvakter ved den aktuelle restauranten, mener han likevel at Kristiansand er en så liten by at «alle kjenner alle». Etter klagerens mening er effekten av artiklene derfor større enn i byer hvor det bor et større antall mennesker. Gjennomgang av klagepunktene:
Artikkel 23.05.97: «Fire dørvakter er fortsatt siktet i Tropical-saken»
Klageren mener formuleringen » De fire mennene som skadet…. » er faktisk feil, fordi han ikke påførte offeret skader og at uttrykket » som skadet » er konstaterende selv om saken ikke har vært rettslig prøvd. Videre i samme artikkel formuleringen «…ble slått ned av de fire dørvaktene… «, som ifølge klageren inkluderer ham i en handling han ikke har foretatt. Og videre formuleringen » Nå er alle fire for lengst ute av fengselet «, som klageren mener stempler ham som en skyldig som har gått fri.
Artikkel 31.05.97: «Voldsofferet fra Tropical døde i går»
Klageren mener formuleringen » …helt umotivert ble slått ned og sparket til han lå livløs på gata til han døde i går » innebærer at avisen tar stilling til skyldspørsmålet. Klageren mener at bare de involverte i saken kan vite noe om motivene for den tragiske hendelsen. Videre mener klageren at formuleringen » Familien har siden fått vite at han ble slått ned av fire dørvakter «, involverer ham i en handling han ikke har begått.
Leserinnlegg 07.06.97: «Hvor er rettferdigheten», signert «Venn av familien».
Ifølge klageren inneholder leserinnlegget flere feil og oppfordrer dessuten til hets og forhåndsdom.
Lederartikkel 09.06.97: «Hvordan kan det skje?»
Klageren mener avisen ikke kan fraskrive seg ansvaret ved å henvise til øyenvitner når den skriver » …var det skjenkestedets dørvakter som sto for volden «. Klageren hevder at dette igjen inkluderer ham i en handling han ikke har begått. Klageren mener også at avisen forhåndsdømmer når den stiller spørsmål om hvordan dette kunne skje uten umiddelbare konsekvenser for de impliserte.
Førsteside-oppslag 26.07.97: «Broren ble slått ned og døde».
Forsiden inneholder et stort bilde av avdødes søster med en rekke avisklipp (tidligere artikler om saken) foran seg. Klageren mener bildet forsterker de tidligere oppslagene og inntrykket av at han har begått handlingene. Artikkelen inne i avisen, med tittelen » Hyggetur på byen endte i døden «, inneholder formuleringen » Han ble brutalt slått og sparket av fire dørvakter ved Tropical Bar «. Klageren mener avisen har framstilt dette som fakta, selv om han ikke har begått handlingen.
Klagepunktene sammenfattes med at avisen i flere sammenhenger omtaler hendelsen som at fire dørvakter begikk handlingen, og at avisen også ellers formulerer seg på en måte som innebærer forhåndsdom. Klageren mener at uansett skyld eller uskyld, så burde ikke slik forhåndsdømming finne sted .
Han understreker at han ikke ber avisen slutte å skrive om saken, men at den kan framlegges litt mer objektivt, og at avisen bør understreke at de fire dørvaktene er siktet, ikke dømt. TILSVARSRUNDEN:
Avisen skriver i sitt tilsvar:
«Fædrelandsvennen har gjennom en rekke reportasjer den siste tiden tatt opp et alvorlig og trolig også økende samfunnsproblem – blind og uprovosert vold. En av de alvorlige hendelsene som har rystet Kristiansands befolkning gjelder den voldsepisode hvor klageren har vært involvert som dørvakt.
Politiet har siktet alle fire dørvoktere for grov legemsbeskadigelse. Det fritar selvsagt ikke Fædrelandsvennen for en selvstendig vurdering, men i vår omtale av saken har vi ikke hatt grunnlag for verken å «frikjenne» de enkelte impliserte eller å gradere deres medvirkning. Om en eller flere av dørvaktene skulle bli frikjent i domstolen vil det selvsagt bli formidlet av vår avis i tillegg til referater fra rettssaken .
Fædrelandsvennen har ikke navngitt de siktede , og Kristiansand er ingen «liten» by . I Kristiansandregionen bor det 100.000 mennesker og få utover de siktedes vennekrets og restaurantens klientell, vil kjenne identiteten til klageren.
Klageren har laget et forsvarsskrift, hvor han forhåndsprosederer sin egen sak. Fædrelandsvennen har i sin omtale av klagerens medvirkning til ugjerningen forholdt seg til politiets siktelse. Vi har ikke identifisert personene.
Det er vanskelig å tenke seg hvordan avisen skulle formidle denne historien ved å diskriminere mellom de fire dørvaktene som er kollektivt siktet for vold. Faktum er at offeret ble mishandlet og det er ingen andre aktuelle gjerningsmenn enn de fire som nå er siktet .»
Partene har ikke hatt mer å tilføye. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, en dørvakt ved en restaurant i Kristiansand, mener Fædrelandsvennen brøt god presseskikk fordi avisen i en rekke artikler om en voldsepisode ved restauranten, der en person ble så sterkt skadet at han senere døde, har omtalt ham på en måte som innebærer forhåndsdom.
Fædrelandsvennen betegner klagen som et forsvarsskrift, og viser til at avisen ikke har identifisert klageren utover å omtale ham som en av fire siktede dørvakter. Avisen understreker dessuten at den kun har forholdt seg til politiets siktelse mot klageren.
Pressens Faglige Utvalg finner det naturlig at Fædrelandsvennen valgte å vie den alvorlige voldsepisoden, som endte med dødsfall, betydelig spalteplass.
Generelt minner utvalget om Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, der det blant annet heter: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom».
I det påklagede tilfellet kan utvalget forstå at klageren vil oppfatte formuleringer i de innklagede artiklene som konstaterende og med preg av forhåndsdom. Likevel
finner utvalget at artiklene samtidig ivaretar kravet om presisering av klagerens status som en av flere siktede i saken. Utvalget konstaterer dessuten at avisen har anonymisert klageren på en forsvarlig måte.
Fædrelandsvennen har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 18. november 1997
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen