Norsk Lærerlag p.v.a. medlem v. forhandlingssjef Ole Peter Blindheim mot Nordlandsposten

PFU-sak 97-079


SAMMENDRAG:
Nordlandsposten hadde tirsdag 8. april 1997 et hovedoppslag på førstesiden med den fire-spaltede tittelen «- Barna våre blir MISHANDLET AV REKTOR». I teksten til et ledsagende fargebilde med fem voksne og fire barn, alle navngitt, het det bl.a.: «- Vi tør ikke slippe ungene våre på skolen før rektor har trukket seg».

Henvisningsteksten lød i sin helhet: «- Rektor mishandler ungene våre, hevder foreldrene til fire 3. klassinger ved Drag skole i Tysfjord. – Vi tør ikke sende ungene på skolen med en slik rektor. Behandlingen ungene våre er utsatt for, vil bli politianmeldt. Rektor må fjernes fra skolen inntil saken er ferdig etterforsket, krever foreldrene.»

Inne i avisen var en hel nyhetsside brukt på saken, under hovedtittelen «- MISHANDLET AV SKOLENS REKTOR». I teksten til et fem-spaltet bilde uttaler fem navngitte voksne: «- Vi ble sjokkerte da vi fikk høre om hva som foregikk i matematikktimene i 3. klasse».

Ingressen gjentar i hovedsak opplysningene fra førstesiden, men i brødtekstens første avsnitt navngis rektoren, og det heter at han «er forferdet over beskyldningene og avviser dem som blank løgn». Dessuten uttaler han til Nordlandsposten: «- I mine 30 år i skoleverket har jeg aldri lagt hånd på noen elever». Og avisen tilføyer: «Ut over det ønsker han ikke å kommentere saken».

Resten av hovedartikkelen er basert på intervju med foreldrene, og det framgår at «samtlige er i familie med hverandre». En av dem uttaler: «- Jeg kjenner alle fire elevene så godt at jeg ikke har noen grunn til å tvile på det de forteller». Og en annen legger til: «- Unger dikter ikke opp slikt». Ifølge foreldrene skal den påståtte «Barnemishandling» (kfr. mellomtittel) bl.a. ha dreid seg om at rektor hadde tatt ett av barna «hardt i ørene» og at en annen var «lugget og slått i hodet». «- Da vi begynte å spørre ungene om hvordan rektor var, kom det fram at han hadde lagt hånd på flere av dem».

Til slutt i artikkelen «presiserer» en av foreldrene «at det ikke finnes noen sammenheng mellom den påståtte mishandlingen av 3. klassingene og konflikten mellom rektoren og noen av foreldrene etter den mye omtalte turen til Mallorca sist sommer, en tur som endte med rettsak».

Av en kort underartikkel framgår det at «Skolekontoret er informert» om at «fire foreldrepar inntil videre vil nekte å sende ungene sine på Drag skole fordi rektoren skal ha lagt hånd på dem».

Onsdag 9. april fulgte Nordlandsposten opp saken med en rammeartikkel øverst på side 10, med tittelen «Nekter å sende ungene på skolen». Her opplyses det at skolens rektor dagen før ble anmeldt «for å ha lagt hånd på elevene», og dessuten at «Foreldrene har samtidig avvist en innstendig oppfordring fra skolekontoret i Tysfjord kommune om å sende elevene tilbake til skolen».

KLAGEN:

Klageren – Norsk Lærerlag med samtykke fra den omtalte rektoren – påklager såvel nyhetsoppslag og artikkel 8. april, med identifisering og «sterke utsagn», som avisens oppfølgning av saken dagen etter. Videre påpeker klageren at «det fremstillles som et faktum at barna har blitt mishandlet av rektor» og at «rektors kommentar til saken ikke er sitert verken på forsiden eller i ingressen… Først i selve artikkelen fremkommer opplysninger om at rektor avviser beskyldningene».

Sett under ett mener klageren at artiklene gir «en lite saklig og balansert fremstilling». Om identisieringen – uavhengig av navngivelsen – skriver klageren: «Allerede på forsiden fremkommer det at dette gjelder rektor ved Drag skole. Bare ved å lese forsiden av avisen, vil den som omtales altså kunne identifiseres». Ifølge klageren går fremstillingen «som et faktum at barna har blitt mishandlet av rektor» mye lengre enn det er dekning for i stoffet, og det vises til VV-plakatens punkt 4.4.

Klageren opplyser at det «kun foreligger en anmeldelse i saken», samtidig som han understreker at «Verken påtalemyndigheten eller domstolen har således tatt stilling til om det foreligger grunnlag for de påstander som er fremsatt mot rektor». Her vises det til den «gamle» VV-plakatens punkt 4.5 og 4.6, som tilnærmet tilsvarer 4.5 og 4.7 i den gjeldende plakaten (sekr. anm.).

TILSVARSRUNDEN:

Nordlandsposten meldte i første omgang tilbake at avisen «finner det vanskelig å kommentere denne saken før politiet har avsluttet etterforskningen».

Sekretariatet meddelte avisen at «alle klager til PFU behandles ut fra de foreliggende omstendigheter på det tidspunkt publisering fant sted. Slik vil det også være i denne saken, og altså uavhengig av senere utvikling og tilkommende realiteter».

Avisen avga etter dette tilsvar, som innledes slik: «Sett fra Nordlandspostens side, er ikke dette noen enkel sak. Når vi valgte å identifisere rektoren ved Drag skole i denne konkrete saken, var det ut ifra en helhetsvurdering av de interne forholdene ved skolen over lang tid».

Ifølge avisen har saken sammenheng med at «samiske og norske interesser opp gjennom årene har tørnet sammen i og rundt skolen på Drag». Nordlandsposten viser her bl.a. til vedlagt kopi av rettsbok fra Ofoten herredsrett i februar 1997, angående søksmål mot Tysfjord kommune og rektor ved Drag skole etter en klassetur. Retten frifant både kommunen og rektor.

Avisen viser også til vedlagt kopi av referat fra foreldrerådsmøte ved Drag skole 01.04.97. Nordlandsposten medgir at rektor har «sikkert ingen lett jobb å utføre», men avisen er likevel av den oppfatning at rektoren er «en meget markant herremann som ikke direkte bidrar til å legge en demper på motsetningsforholdet». Ifølge tilsvaret hadde avisen derfor «to valgmuligheter i denne saken: 1. Omtale saken i sin fulle bredde – med fulle navn. 2. Overse hele saken og la motsetningene seile sin egen sjø». Og avisen konkluderer: «Et anonymisert oppslag var ikke aktuelt, da saken etter vår oppfatning var så spesiell at våre lesere lett ville klart å finne ut hvilken skole det var snakk om. NP har dessuten sikre kilder på at rektoren faktisk har lagt hånd på elevene. Kilder som i skrivende stund er livredde for å bli avslørt».

Vedlagt tilsvaret er også kopier av artikler Nordlandsposten, i etterkant av de påklagede, har publisert om samme sak.

Klageren mener avisens tilsvar «omhandler en annen sak som forøvrig har fått sin avgjørelse i retten», og at grunnlaget for klagen til PFU ikke endres.

Nordlandsposten sier i sine siste kommentarer at avisen «selvfølgelig er uenig i Lærerlagets vurderinger av at det som har skjedd i og rundt rektoren tidligere ikke er av betydning for denne saken». (…) «Forøvrig undres vi en smule over at Lærerlaget virkelig ønsker å kjøre denne saken».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et nyhetsoppslag i Nordlandsposten, der foreldre kom med anklager mot en navngitt rektor ved en navngitt skole for mishandling av barna deres. Norsk Lærerlag klager med samtykke fra rektoren, og mener Nordlandsposten på utilbørlig måte framstilte foreldrenes påstander som faktiske forhold, samtidig som avisen unnlot å ta rektors avvisning av beskyldningene med på førstesiden og i innsideingress. Klageren påpeker at det kun foreligger en anmeldelse i saken, og at påstandene ikke er vurdert hverken av påtalemyndighet eller domstol.

Nordlandsposten opplyser at avisen valgte å identifisere rektor og skole ut fra en helhets-vurdering av de interne forholdene ved skolen over lang tid. Ifølge avisen har saken sammenheng med at samiske og norske interesser opp gjennom årene har tørnet sammen i og rundt den omtalte skolen. Slik avisen ser det, var et anonymisert oppslag ikke aktuelt, siden saken var så spesiell at leserne lett ville funnet ut hvilken skole det gjaldt. Avisen hevder dessuten å ha sikre kilder for at rektoren faktisk har lagt hånd på elevene.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, der det blant annet heter: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom».

Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det blant annet heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning. (…) Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav».

I det påklagede tilfelle konstaterer utvalget at Nordlandspostens åpne kilder for de sterke påstandene bygde på utsagn fra mindreårige. Utvalget mener derfor at avisen skulle ha utvist større aktsomhet i presentasjonen av saken, og unnlatt å identifisere rektor og skole. Redaksjonen burde forstått at oppslaget ville få karakter av forhåndsdom, selv om den anklagede kom til orde med tilbakevisning av påstandene.

Nordlandsposten har brutt god presseskikk.

Stavanger, 18. september 1997
Sven Egil Omdal, Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje, Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen