Dyrebeskyttelsen Arendal v. sekr. Berit Mojlanen p.v.a. leder Kirsten Blaauw Wellan mot Agderposten

PFU-sak 97-069


SAMMENDRAG:
Agderposten i Arendal brakte fredag 23. mai 1997 et leserbrev over fem spalter med tittelen » Det skandaløse dyrevernet «. Leserbrevet, som var undertegnet av i alt 17 enkeltpersoner, inneholdt en krass og omfattende kritikk av et mye omtalt dyrehjem i distriktet. Kritikken rettet seg i særlig grad mot dyrehjemmets navngitte kvinnelige ansvarlige, som også er leder for organisasjonen Dyrebeskyttelsen Arendal. KLAGEN:
Klager er Dyrebeskyttelsen Arendal, på vegne av organisasjonens leder, Kirsten Blaauw Wellan. Det foreligger skriftlig samtykke til klage fra den omtalte lederen. I klagen skriver foreningen blant annet : «Vi kan akseptere saklig kritikk og diskusjon, men synes Agderposten denne gang har gått langt over streken ved å akseptere et avisinnlegg som inneholder et slikt personangrep på et enkelt menneske fra navngitte personer fordi de har et annet syn på drift av en forening. »
Foreningen ber Pressens Faglige Utvalg om å vurdere det innklagede leserbrevet og ber også utvalget vurdere om foreningen er berettiget til en beklagelse fra avisens ansvarlige redaktør. SPØRSMÅL OM SAMTYKKE OG MULIG SØKSMÅL:
Fordi den opprinnelige klagen ikke inneholdt samtykke fra personen som ble direkte angrepet i leserbrevet, ble klager bedt om å innhente slikt samtykke. Videre ble klager anmodet om å presisere hvorvidt foreningen ville gå til rettslige skritt i forbindelse med det innklagede leserbrevet. Klagebehandlingen ble stilt i bero inntil dette var avklart.
Avisen, som ble informert om en mulig klagebehandling, oversendte 05.06.97 en kopi av et leserbrev som hadde vært publisert i Agderposten to dager før (03.06.97). Leserbrevet, som var skrevet av klageren, ga en omfattende orientering om forholdene rundt det omtalte dyrehjemmet. Til slutt i klagerens innlegg berøres også det innklagede leserbrevet, og det het: » Når det gjelder synspunkt-innlegget underskrevet av Doris Bruun Isaksen m.fl. i Agderposten 23/5 mener vi innholdet er så graverende at saken må få konsekvenser.»
I et svarbrev avklarer klageren at man ikke vil gå til rettslige skritt, og det foreligger også en samtykkeerklæring fra den omtalte lederen for foreningen. For øvrig må svarbrevet betraktes om en forlengelse av den opprinnelige klagen, og klageren påpeker konkrete formuleringer i det innklagede leserbrevet, relatert til de punkter i Vær Varsom-plakaten man mener avisen har brutt. Og klageren skriver:
«Vi mener fremdeles at innholdet i leserinnlegget ‘Det skandaløse dyrevernet’… ikke kan aksepteres. Spesielt et punkt sitat: ‘ Fra tid til annen har der satt en katt eller to innestengt på hjemmet ….osv. osv…. Dette er en psykisk terror mot dyret, som det straks må bli slutt på’ «, sitat slutt.» » Her er leder Kirsten Blaauw Wellan blitt beskyldt for å drive dyremishandling og det er dette vi mener er uakseptabelt .»
Og videre:
«Vi mener det går over alle etiske normer å fremstille Kirsten Blaauw Wellan som en dyremishandler. Det er for oss uforståelig at Agderposten kan akseptere å la trykke en slik påstand på en navngitt person, selv om dette er innsendt som et leserinnlegg. Vi er fremdeles av den mening at Agderposten bør beklage dette.»
Klageren mener Agderposten har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 1.5 (som sier at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker mot overgrep), ved å akseptere å trykke leserinnlegget med grove påstander om dyremishandling. Videre pekes det på Vær Varsom-punktene 2.1, om redaktøransvaret, og 4.13, om å rette og beklage feilaktige opplysninger. Til slutt vises det til VV-punkt 3.2, om valg av kilder og kontroll av at opplysninger som gis er korrekte. TILSVARSRUNDEN:
Agderposten uttrykker i sitt tilsvar forbauselse over at klagen opprettholdes og viser til at klageren fikk komme til orde med et omfattende leserbrev, der påstandene i det innklagede innlegget ble tilbakevist. Agderposten mener derfor å ha gjort det man i aviser anser for normalt å gjøre, for å bilegge saker. (Dette leserbrevet kom på trykk 11 dager etter det innklagde; sekr. anm.)
Avisen peker visere på at man i ukene forut for publiseringen av det innklagede leserbrevet har drevet omfattende reportasjevirksomhet omkring alle sider ved det omtalte dyrehjem-met.
Klageren gjentar i sitt siste tilsvar at man mener avsnittet med påstand om dyremishandling «går over alle støvleskafter» og ber om PFUs vurdering av dette.
Agderposten viser i sine siste kommentarer til omtale av at det aktuelle dyrehjemmet nå skal selges, og har lagt ved kopier av artikler avisen har brakt om dette. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, Dyrebeskyttelsen Arendal, mener Agderposten brøt god presseskikk da avisen brakte et leserinnlegg med sterke påstander om at den navngitte lederen av et dyrehjem drev dyremishandling. Innlegget inneholdt også en rekke andre sterke beskyldninger omkring virksomheten ved dyrehjemmet.
Agderposten kan ikke medgi å ha brutt god presseskikk, fordi avisen noen dager senere ga spalteplass til et innlegg fra klageren, med tilbakevisning av påstandene i det innklagede innlegget. I tillegg viser Agderposten til andre artikler avisen har brakt om saken, og at rekken av reportasjer har bidratt til at alle parter i striden rundt dyrehjemmet har fått komme til orde.
Pressens Faglige Utvalg vil generelt påpeke at det må være rom for både påstander om og karakteristikker av enkeltpersoner i en pågående debatt, så lenge debatten må anses å ha offentlig interesse. I den aktuelle saken finner utvalget at avisen var i sin fulle rett til både å drive reportasjevirksomhet og å bringe leserinnlegg fra partene.
Likevel vil utvalget understreke at det også i leserbrev må gå en grense for hvilke påstander som kan publiseres, uten at den angrepne part samtidig får ta til motmæle. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» I det påklagede tilfellet inneholdt leserbrevet så belastende karakteristikker av klageren at avisen burde forstått at samtidig imøtegåelse var påkrevd.
Agderposten har brutt god presseskikk.
Oslo, 18. november 1997
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen