Smedvig asa v. konsernsjef Ole Melberg m.fl. mot TV 2

PFU-sak 97-062


SAMMENDRAG: TV 2 brakte i sine nyhetssendinger fredag 7. mars 1997 reportasjeinnslag om at «Oljedirektoratet har stogga alt arbeid på boreriggen West Delta i Nordsjøen og krev at riggen straks blir utbedra». Reportasjen ble innannonsert med «Plattform stengd på grunn av grove feil og manglar» og plakaten «Dødsfelle i Nordsjøen». Sammen med ytterligere en plakat, «Stansar arbeid på oljerigg», opplyste programlederen: «Boreriggen, som driv leiting etter olje, er i så dårlig stand, at det er fare for tryggleiken til mannskapet, meiner Oljedirektoratet». Av selve reportasjen framgikk det bl.a.: «Siden januar har arbeiderne ombord på West Delta jobbet på det som kan vise seg å være en livsfarlig arbeidsplass. Det er 12 år siden forrige gang arbeidet på en rigg i Nordsjøen ble stanset. Oljedirektoratets kritikk mot Hydros oljerigg er massiv.» Det ble opplyst at «etter bare en dags kontroll og stikkprøver kunne kunne direktoratet fastslå» en rekke feil og mangler, herunder «Utblåsningsventil ikke overhalt siste fire år. Dette er utstyr som skal forhindre ukontrollert oljeutblåsning», «Brønnkontrollutstyr er ikke tilfredsstillende», «Stengte evakueringsveier», «Alvorlig mangel på vedlikehold, og 3 av 4 kraftgeneratorer virket ikke, noe som er livsfarlig i en krisesituasjon». TV 2 fastslo videre at «det som gjør saken særdeles alvorlig, er at Hydro i sin søknad til prøveboring på Visund-feltet, har holdt tilbake informasjon om forholdene på riggen», og at «de uforsvarlige forholdene ved West Delta ble kjent for Oljedirektoratet ved en tilfeldighet». I reportasjen – som hovesaklig var bildelagt med arkivopptak fra oljeviksomhet i Nordsjøen – uttaler informasjonssjefene i Oljedirektoratet og Norsk Hydro seg. Ingen av dem går i rette med TV 2s opplysninger. Hydro-representanten påpeker imidlertid at riggen «er i sjødyktig forfatning» og har «alle de sertifikatan som kreves». Han opplyser samtidig at «Hydro er operatør for en rigg som Smedvig eier. Vi har ansvaret for den». I TV 2s hovedsending samme kveld var reportasjen utvidet med opptak gjort da mannskaper fra Westa Delta – deriblant Smedvig-ansatte – kom i land. Mandag 10. mars brakte TV 2 i sin 18.30-sending Smedvig asa’s rederilogo og plakaten «Tjente grovt på aksjesalg», sammen med følgende innannonsering: «Smedvig-direktører tjente grovt på aksjesalg – solgte unna før det ble kjent at borerigg var sikkerhetsrisiko». Deretter opplyste programlederen: «Hele toppledelsen i landets største offshore-rederi, Smedvig, kan altså være innblandet i en alvorlig innsideskandale. De åtte lederne solgte aksjer for 21 millioner kroner på fredag. Da var selskapets rigg West Delta allerede nektet videre boring av Oljedirektoratet. Men det var det bare Smedvig-ledelsen som kunne vite». Videre i reportasjen het det at «TV 2-nyhetene fredag kveld var en bombe for aksjemarkedet». «Her ble det kjent at Oljedirektoratet stanset boringen for Smedvigs oljerigg, West Delta, på grunn av alvorlige mangler. En stans som får store økonomiske følger for landets største offshore-rederi, og Smedvig-aksjene har falt sterkt i kurs. Eierene har blitt 280 millioner kroner fattigere på to dager. Men, noen slapp unna…». Her navngir TV 2-innslaget Smedvigs konsernsjef og seks andre i selskapets ledelse, foruten å oppgi (på plakat) hva hver av dem fikk igjen da de «solgte aksjer i bøtter og spann allerede fredag formiddag, lenge før resten av markedet visste noe». Som illustrasjon ble også arkivopptak fra Smedvigs hovedkontor og av konsernsjefen brukt. Og reporteren fortsatte: «Hvis det viser seg at topplederne solgte unna, basert på hemmelig informasjon, så er det svært alvorlig». TV hadde forelagt saken for Oslo Børs, og det framgikk at børsledelsen «umiddelbart vil ta kontakt med Smedvig». Til slutt i reportasjen het det dessuten: «Smedvig-lederne innrømmer at de allerede onsdag visste at Oljedirektoratet stanset boringen. De forklarer at de trodde det var uvesentlig for aksjekursen, og først da Hydro fredag ettermiddag ville slutte å betale leie, skjønte de at dette var viktig. Men da var aksjene allerede solgt, er forklaringen fra Smedvigs konserndirektør, Ole Gladhaug. Og først i dag sendte Smedvig ut melding om tapene til resten av aksjemarkedet». I TV 2s hovednyhetssending kl. 21.00 samme kveld ble reportasjen innannonsert med «Smedvig-direktører solgte aksjer i grevens tid – tjente grovt på det som kan være alvorlig innsidehandel» og plakaten «Solgte aksjer i grevens tid». Programlederen hadde her følgende introduksjon av saken: «Børsen vil umiddelbart ta kontakt med ledelsen i offshore-rederiet Smedvig, etter at TV 2 i kveld kunne fortelle at hele toppledelsen kan være innblandet i en alvorlig innside-skandale. De syv lederne solgte aksjer for 21 millioner kroner på fredag. Da var selskapets rigg allerede nektet videre boring av Oljedirektoratet. Men det var det bare Smedvig-ledelsen som kunne vite». Tirsdag 11. mars fulgte TV 2 opp saken i sine nyhetssendinger, presentert med Smedvig-logoen og plakaten «Forklaringen slår sprekker». Og i programlederens introduksjon het det denne gang: «Forklaringen til de syv Smedvig-direktørene som solgte aksjer for 21 millioner kroner på fredag, slår nå alvorlige sprekker. For allerede torsdag kveld fikk de vite at Hydro ikke ville betale leie for oljeriggen West Delta, som fikk knusende kritikk av Oljedirektoratet. Det var før Smedvig-direktørene solgte aksjene sine til kjøpere som ikke visste noe». I den etterfølgende reportasjen het det at «det har vært en tung dag for Smedvigs toppsjef», og opplysningene fra introduksjonen ble gjentatt. Ifølge TV 2s reporter var tidspunktet for Hydros varsel om betalingsstans viktig, «for det slår bena under Smedvig-ledernes forklaringer til Oslo Børs». Det vises til Hydros informasjonssjef, som «opplyser at man allerede torsdag kveld ga Smedvig beskjed om at de ville slutte å betale». «Smedvig-ledelsen visste altså både om den pinlige driftsstansen og de økonomiske følgene før de solgte. Så direktørene hadde god tid til å stanse sine egne aksjesalg og informere markedet først». I 18.30-sendingen ble innslaget avsluttet med denne tilføyelsen fra programleder: «Ledelsen i Smedvig ønsker ikke å la seg intervjue om denne saken på fjernsyn». I 21-sendingen var siste ledd forandre til «… på TV 2». Onsdag 12. mars brakte TV 2-nyhetene en kort melding om at «Kredittilsynet skal undersøke om det har foregått ulovlig innsidehandel i offshore-rederiet Smedvig. Oslo Børs har vurdert saken og mener det er grunnlag for en gransking». Og i midnattsendingen fredag 14. mars bl.a.: «Oljedirektoratet har i dag på nytt gitt driftsløyve til boreriggen West Delta». (…) «Hydro har nå retta opp manglane på riggen og startar truleg oppatt boringa i morgon». Fredag 4. april ble følgende melding lest opp i TV 2-nyhetenes 21-sending: «Kredittilsynet mener det ikke er grunn til å kritisere offshore-rederiet Smedvig for et aksjesalg i mars i år. Oslo Børs ba Kredittilsynet vurdere om det hadde skjedd ulovlig innsidehandel, da syv direktører solgte unna en mengde aksjer i selskapet samme dag som Oljedirektoratet stoppet boringen på Smedvig-riggen West Delta. Da borestoppen ble kjent, falt kursen på Smedvig-aksjene». KLAGEN: Klageren – offshorerederiet Smedvig asa ved konsernsjef Ole Melberg og seks andre direktører – mener TV 2 med sine nyhetsinnslag 7. og 10. mars har «fremsatt uriktige og ytterst alvorlige påstander» og gitt «svært tendensiøs fremstilling av de faktiske forhold». Ifølge klagen har TV-stasjonen «fremkommet med grove og rettsstridige beskyldninger mot selskapet Smedvig asa og syv navngitte ledere i selskapet. Beskyldningene representerer klare ærekrenkelser». I klagen inngår også TV 2s oppfølgende nyhetsinnslag 11. mars. I innslaget 7. mars ble det, etter klagerens mening, feilaktig «avslørt» svært alvorlige forhold ombord på boreriggen ‘West Delta’, under henvisning til en rapport utarbeidet av Oljedirektoratet. Ifølge klageren var det heller ikke dekning for TV 2s nye «avsløringer» 10. og 11. mars, om at hele toppledelsen i selskapet kunne være innblandet i en alvorlig innsideskandale. Klagen gjennomgår forhold knyttet til de påklagede nyhetsinnslagene detaljert. Inntrykket TV2-innslaget og ‘West Delta’ 7. mars skal ha skapt – om «grove feil og mangler», «fare for sikkerheten til mannskapet», «dødsfelle», og «livsfarlig arbeidsplass» – tilbakevises. Klageren skriver bl.a.: «Det er riktig at Oljedirektoratet gjennomførte et tilsyn på boreriggen i perioden 26.-28. februar 1997. Det er også riktig at Oljedirektoratet noen tid etter inspeksjonen av riggen meddelte operatøren, Norsk Hydro, at samtykket til å starte leteboring med ‘West Delta’ ville bli trukket tilbake. Det er imidlertid ingen sammenheng mellom de sensasjons-pregede og dramatiske beskrivelser som ble presentert av TV 2 og forholdene omhandlet i OD’s rapport». Klageren påpeker at med unntak av «mindre endringer… ble riggen godkjent for videre operasjoner», og mener dette «illustrerer at TV 2’s påstander… er uten noen forankring i de virkelige forhold». Dessuten mener man beskyldningene var «egnet til å utsette såvel offshoremannskapet, pårørende og andre med tilknytning til selskapet for store belastninger». Det vises også til faren for «upprettelig skade» for Smedvig asa – som børsnotert selskap – og ledelsen. Videre hevder klageren at det i innslaget 10. mars – «i introduksjon og i selve reportasjene» – framsettes «påstander som klart formidler mistanker om at Smedvig-ledelsen har opptrådt ulovig og straffbart». «Mistanken formidles på grunnlag av TV 2’s feilaktige spekulasjoner om de faktiske forhold». Vedlagt klagen er kopi av brev Smedvig asa 17. mars sendte Kredittilsynet om saken. «Som det fremgår av brevet forelå det ikke en situasjon på salgstidspunktet som på noen måte gir grunnlag for de beskyldninger TV 2 fremsatte». «Ledelsen la til grunn at de økonomiske konsekvenser – om de i det hele tatt ville bli belastet Smedvig asa – eventuelt ville bli meget beskjedne og uten betydning for aksjekursen. I ettertid kan det konstateres at denne vurderingen var korrekt, idet det aktuelle tap for selskapet utgjorde ca. 9 øre pr. aksje». Angående den etterfølgende granskningen av påstandene viser klageren til vedlagt kopi av Kredittilsynets brev av 4. april, der det framgikk «at tilsynet på grunnlag av sin gjennomgang av saken ikke hadde funnet grunnlag for påstandene om at Smedvig-ledelsen hadde opptrådt i strid med verdipapirhandellovens regler om ulovlig innsidehandel». Klageren mener «det særlig alvorlige forhold ved TV 2’s nyhetsinnslag er den kopling som TV 2 selv foretar mellom opplysningene om riggens tilstand… og påstanden om ulovlig innsidehandel». «Sett i sammenheng påstår TV 2 at Smedvig-ledelsen solgte aksjer ‘i bøtter og spann’ på et tidspunkt hvor ledelsen hadde fortrolige opplysninger om at boreriggen var en ‘dødsfelle'». Og klageren skriver: «For TV 2 har jakten på sensasjonspregede oppslag svekket den nødvendige kritiske sans for det balanserte og det objektivt riktige. TV 2 har gjort seg skyldig i en grov tisidesettelse av den nøkternhet og tilbakeholdenhet som må utvises ved behandling av forhold som kan få uante økonomiske og personlige konsekvenser for de involverte selskaper og enkeltpersoner». Vedlagt klagen er ogå kopier av to telefakser klageren sendte TV 2s nyhetsavdeling før og etter innslaget 7. mars, der TV-stasjonen «ble gjort kjent med Smedvig asa’s vurdering av de forhold som ble omtalt…». «Disse opplysningene ble ikke hensyntatt. I TV 2’s nyhetssending tirsdag 11. mars 1997 kl. 18.30 ble det til og med opplyst at Smedvig-ledelsen ikke ønsket å kommentere saken. Dette er ikke riktig, idet Smedvig asa og selskapets ledelse var tilgjengelig for kommentarer i hele perioden». For øvrig framgår det av klagen at TV 2 ble underrettet om at konsernsjefen og en konserndirektør «ikke kunne/ville la seg intervjue gjennom TV-opptak, men at et intervju eventuelt kunne gjennomføres pr. telefon med avspilling under sending». «Et slikt intervju ble foretatt med Ole Melberg (konsernsjefen) sent på kvelden den 10. mars og sendt i TV 2’s morgensending den 11. mars». Ifølge klagen ble det imidlertid ikke tatt ny kontakt med konsernledelsen «med forespørsel om intervju til nyhetssendingen samme kveld». Klageren finner det også kritikkverdig at TV 2, etter at Kredittilsynets konklusjon forelå 4. april, kun refererte denne «i en kort kommentar fra nyhetsoppleser og avgjørelsen var også kort omtalt på tekst-TV». «For de fleste av TV 2’s seere vil dette være en kjensgjerning som knapt registreres – i beste fall drukner den i de voldsomme førsteinntrykk fra TV 2’s dekning i perioden 7.-11. mars 1997». SPØRSMÅL OM BEHANDLINGS- OG PARTSFORHOLD: TV 2 ba innledningsvis om utsettelse med tilsvar, på grunn av medarbeideres reisefravær. Samtidig tok TV 2 til orde for at de to saksforholdene i de påklagede innslagene ble behandlet adskilt, «selv om innslaget knyttet til Smedvig-ledelsens aksjesalg knytter an til den foregående rapportering omkring manglene ved West Delta-plattformen». Når det gjaldt rigg-innslagene trakk TV 2 imidlertid i tvil at Smedvig skulle være klageberettiget. «Det fremgår ikke på noe punkt kritikk som kan knyttes til Smedvig ASA. Generelt er det Hydro som både uttaler seg og som omtales som operatør og ansvarlig i disse innslagene. Vår umiddelbare reaksjon er således at denne delen av klagen må avvises». TV 2 ba sekretariatet om en avklaring. Sekretariatet meldte tilbake at det ikke skulle være behov for noen ytterligere avklaring av partsforhold, siden enhver som mener seg berørt er i sin fulle rett til å klage. «Hvorvidt det enkelte innklagede nyhetsinnslag så berører klageren/klagerne direkte eller ikke (kfr. anførselen om Hydro), blir det jo i sin tur nettopp opp til utvalget å vurdere, for å se om klagepunktene her er relevante». Klageren, som mottok kopier av sekretariatets korrespondanse med TV 2, reagerte på TV-stasjonens forslag om oppdeling av saksforholdene. «Vi for vår del er av den helt klare oppfatning at de to nyhetsoppslagene må sees og vurderes i sammenheng. Det andre nyhetsoppslaget bygger i stor grad på innholdet i det første». (…) «TV 2 kan ikke gjemme seg bak at det også ble rettet anklager mot Norsk Hydro». Sekretariatet påpekte overfor klageren at det ikke forelå formelle forhold som skulle kunne hindre TV 2 i å legge den foreslåtte framgangsmåten til grunn for sitt tilsvar. «Sekretariatet går normalt ikke i rette med måten en innklaget redaksjon velger å føre sitt ‘forsvar’ på». I svarbrev til klageren ble det understreket at PFU, etter avsluttet tilsvarsrunde, vil foreta en selvstendig vurdering av det samlede materialet og «på fritt grunnlag vurdere hva som bør eller ikke bør sees i sammenheng». TILSVARSRUNDEN: TV 2 fastholder i sitt tilsvar den foreslåtte oppdelingen, idet «sakene ble behandlet av forskjellige team hos oss og gjelder to grunnleggende forskjellige forhold». Likeledes stiller TV 2 seg fortsatt skeptisk til at klageren skal anses som klageberettiget når det gjelder innslagene om riggen. A. Borerigg-innslagene: Tilsvaret tar først for seg bakgrunnen for nyhetsinnslagene om Oljedirektoratets kontroll av og rapport om boreriggen ‘West Delta’. De forhold som lå til grunn for borestansen listes kronologisk opp, innen det videre heter: «Til fremstillingen i TV 2 vil vi peke på at man i det kompakte formatet som en nyhetsinnslag innebærer, nødvendigvis må komprimere og popularisere den informasjon som hentes ut av rapporter som den foreliggende. Det er vårt syn at det som ble publisert er dekkende for hovedinnholdet i Oljedirektoratets brev til Norsk Hydro». TV 2 påpeker for øvrig «tre helt sentrale poeng som synes å forsvinne i klagerens fremstilling: Riggen ble faktisk stanset i sin pågående boreaktivitet, mannskapene ble sendt i land, rate-betalingen ble stoppet». «Det nevnes også at dette var relativt oppsiktsvekkende idet TV 2 fra Oljedirektoratet fikk opplyst at det var minst 12 år siden noe tilsvarende hadde skjedd». «For den journalisten som behandlet Oljedirektoratets varsel om pålegg fremsto brevet som alvorlig, tildels rystende lesning». Det vises til journalistens erfaring som oljemedarbeider. Ut fra dette mener TV 2 det var dekning for å fokusere på «at det er krevet at riggen straks blir utbedret og at riggen er i så dårlig stand at det er fare for sikkerheten til mannskapet». Dessuten menet TV 2 at framstillingen «nyanseres» gjennom intervjuene med Oljedirektoratets og Norsk Hydros representanter. «Her ble det uttrykkelig klargjort at riggen var i sjødyktig stand og at riggen hadde alle de sertifikater som kreves. Imidlertid er det forskjell på sjødyktig og boredyktig». Videre viser tilsvaret til opplysningen fra Norsk Hydros informasjonssjef, om at «Hydro er operatør for en rigg som Smedvig eier. Vi har ansvaret for den». TV 2 mener det dermed vanskelig kan hevdes at klageren er behandlet i strid god presseskikk «så langt». Også i tilsvaret påpeker TV 2 at kritikken i de påklagede rigginnslagene «i hovedsak» retter seg mot Hydro. Angående meldingen 14. mars, om at det samme dag var gitt driftstillatelse til ‘West Delta’, skriver TV 2: «Dette var en ren kort nyhetsmelding. Vi ser ikke at man har brutt god presseskikk ved alene å sende denne en gang i en sen sending. De tidligere forutgående innslag hadde inneholdt klare opplysninger om at Hydro ville utbedre manglene snarest, og det var neppe noen gang tvil om at så skulle skje». B. Aksjesalg-innslagene: TV 2 mener «et hovedpoeng» i den påklagede reportasjen om aksjesalg 10. mars «er det faktum at Smedvig-aksjene falt sterkt i kurs etter stansningen av boringen med West Delta og at eierne solgte unna en ikke uvesentlig mengde aksjer før resten av markedet visste noe om Oljedirektoratets rapport og eventuelt konsekvensene av denne». Som vedlegg til tilsvaret følger «en oversikt over kursen på de angjeldende aksjer samt avmerking av enkelte viktige tidspunkter». Og det heter videre: «Man skal merke seg at TV 2s reporter ikke på noe punkt konstaterer at man solgte unna basert på hemmelig informasjon, men at det ble reist spørsmål om dette». TV 2 viser dessuten til at én av de «selgende» direktørenes forklaring på salgstidspunktet også ble gjengitt. «Han ville ha kunnet komme direkte til orde dersom dette var ønskelig». Det bemerkes også at «Oslo Børs valgte ikke å legge saken vekk, men fant den såpass tvilsom at den koblet inn Kredittilsynet». Etter TV 2s syn «må sentralt plasserte lederes aksjesalg i eget selskap kunne omtales kritisk. Man må også kunne identifisere de ledere som står for salget. Det må videre kunne stilles spørsmål ved slike salg når situasjonen var som den foreliggende og man som her, også lar synspunktene til en sentral representant for de angjeldende selgerne komme frem samtidig». Når det gjelder innslaget 11. mars, hevder TV 2 at «hovedpoenget [var] at man kunne avdekke et misforhold mellom de tidspunkter som var angitt fra Smedvig-ledelsen og de som ble oppgitt fra Norsk Hydro hva gjaldt betaling av leie for riggen». «Vi kan ikke se at det er i strid med god presseskikk å meddele dette. Sentrale næringslivsledere må finne seg i å bli konfrontert med sine tidligere uttalelser på denne måten». «Det journalistiske poeng her er at Smedvig-ledelsen visste at man hadde en pinlig sak under oppseiling – en sak med både økonomiske og rennomé-messige konsekvenser – som var ukjent for kjøperne av aksjene». Om videre i tilsvaret: «Hva gjelder TV 2s forsøk på å oppnå kontakt og få uttalelser fra Smedvig-ledelsen nevnes at man kontinuerlig forsøkte å få tak i Ole Melberg for et ordinært fjernsyns-intervju uten å lykkes med det. Det lå fra forberedelsene til første sending den 10.03. beskjeder om dette i Smedvig-systemet og flere personer i TV 2 arbeidet med dette for øyet. Selskapets øverste ledelse valgte imidlertid å overse dette. Det kan man neppe tolke på annen måte enn at man ikke ønsker å uttale seg. De journalister som arbeidet med saken hadde det inntrykk at man i ledelsen for Smedvig ikke ønsket å snakke med TV 2 i det hele tatt». Det bekreftes at TV 2-redaksjonen, om kvelden 11. mars, fikk telefonkontakt med konsernsjefen, som «avslo etter hva reporteren forteller, TV2s ønske om et intervju svært kontant». «Han ga uttrykk for at han var svært irritert over TV 2s fremstilling av saken og at Smedvig-ledelsen ønsket å forfølge saken fordi de mente seg urettmessig uthengt. Det rent praktiske med å gi et intervju kan TV 2 vanskelig se var større enn det å gi telefonkommentarer, idet TV 2 hele tiden var villige og endog pådrivere for at man kunne møte der selskapets leder var for så å gjennomføre intervjuet». Under punkt B konkluderer tilsvaret som følger: «Det er fra TV 2 ikke påstått at det foreligger brudd på innsidereglene. Innslagene reiser imidlertid, etter TV 2s syn med rette, tvil om dømmekraften og klokskapen til selskapsledelsen når det selges aksjer for over 20 millioner kroner i den angjeldende situasjon». (…) «Situasjonen på salgstidspunktet var imidlertid neppe så klar som den er nå i etterpåklokskapens klare lys». (…) «Det er medienes oppgave også å melde om forhold som må oppfattes som av betydning for et børsnotert selskap, selv om forholdene ikke nødvendigvis er straffbare». Som vedlegg til TV 2s tilsvar følger også kopier av nyhetsmeldinger som ble sendt ut av Tele Dagens Næringsliv (TDN) om Smedvig-saken i den aktuelle perioden – herunder børsmelding fra 7. mars om ledelsens aksjesalg. En TDN-melding fra 11. mars siterer dessuten fra en pressemelding Smedvig kvelden før sendte ut. Klageren gjentar i sitt tilsvar at Smedvig anser seg klageberettiget også når det gjelder borerigg-innslagene. «Selv om reportasjene hovedsaklig fokuserte på Norsk Hydro… vil beskyldninger om at boreriggen var «en dødsfelle» og at den i lengre tid hadde vært en livsfarlig arbeidsplass etc. direkte ramme riggens eier». Klageren viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 og 4.4. Om TV 2-tilsvarets redegjørelse for aksjesalg-innslagene skriver klageren bl.a.: «I tilsvaret forsøker TV 2 å tone ned den fremstilling som ble gitt i reportasjene og det påpekes at det ikke ble påstått eller konstatert at Smedvig-ledelsen hadde solgt aksjer på grunnlag av hemmelig eller kurssensitiv informasjon. I vurderingen må imidlertid hovedvekten legges på det inntrykk som som skapes hos den alminnelige TV-seer». Klageren mener det i innslagene «fremkom klar konstatering av at Smedvig-ledelsen hadde informasjon som markedet forøvrig ikke kjente til, at opplysningene var egnet til å påvirke aksjekursen, og at kursen på selskapets aksjer falt da informasjonen ble allmenn kjent. Videre ble det såvel i introduksjon som i hovedinnslag påpekt at hele Smedvigs toppledelse kunne være innblandet i alvorlig innside-skandale». På denne bakgrunn betegner klageren det som «skyldkonstatering og forhåndsdømming» fra TV 2s side, og hevder at TV-stasjonen «på en manipulerende måte [har] benyttet antydningens og insinuasjonens virkemiddel på en måte som for den alminnelige TV-seer bare kunne oppfattes som straffbare og/eller sterkt kritikkverdige forhold var begått av de navngitte personer». I tilsvaret tilbakevises også TV 2s påstand om at Smedvig-aksjene falt sterkt i kurs etter borestansen. «11. mars var første børsdag etter TV 2’s urettmessige antydninger om ulovlig innsidehandel som utvilsom medvirket til kursnedgangen». Dessuten hevder klageren «at Oslo Børs ikke foretok noen vurdering av Smedvig-ledelsens innsidesalg, men kun innhentet opplysninger om salget og rutinemessig oversendte disse til Kredittilsynet». «Det reageres derfor på at TV 2 urettmessig benytter Oslo Børs som sannhetsvitne». Vedlagt tilsvaret følger en oversikt over Smedvigs aksjekursutvikling på Oslo Børs. TV 2 tilbakeviser i sine siste kommentarer at man i reportasjene sendte «konstaterende utsagn», herunder «at TV 2 har fremmet beskyldninger om at boreriggen var en dødsfelle». Det vises istedet til reporter-formuleringen om at «…arbeiderne ombord på West Delta jobbet på det som kan vise seg å være en livsfarlig arbeidsplass». Likeledes tilbakevises klagerens anførsel om at aksjesalg-innslagene skulle ha inneholdt påstander om «alvorlig innside-skandale» og at TV 2 skulle ha framstilt saken på en «manipulerende måte». Her vises det til at det «ikke bare [var] i TV 2s redaksjon at det ble satt spørsmålstegn ved handelen». (…) «Det må i denne sammenheng understrekes at innsidehandel og ulovlig innsidehandel er to forskjellige forhold». Angående klagerens syn på Børsens rolle i saken skriver TV 2: «Det er selvsagt ikke slik at Børsen sender saker og opplysninger til Kredittilsynet helt ukritisk. Når saken sendes videre fra Børsen skjer det nødvendigvis fordi Børsen selv mener saken er av en art som Kredittilsynet bør se nærmere på». PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen, som kommer fra konsernledelsen i offshoreselskapet Smedvig asa, gjelder presentasjon og innhold i reportasjer som TV 2-nyhetene brakte våren 1997 – etter Oljedirektoratets stans av arbeidet på boreriggen «West Delta» og påfølgende mistanker om mulig innsidehandel med aksjer fra Smedvig-ledelsens side. Klagerne mener TV 2 kom med uriktige og ytterst alvorlige påstander, samtidig som faktiske forhold ble svært tendensiøst framstilt. Selv om reportasjene om borestansen primært fokuserer på Norsk Hydro som operatør, hevder klagerne at Smedvig uberettiget rammes som eier når TV 2 betegner riggen som «en dødsfelle» og «livsfarlig arbeidsplass». Slik klagerne ser det, er det ingen sammenheng mellom de sensasjonspregede beskrivelser som ble presentert av TV 2 og forholdene slik de ble påvist av Oljedirektoratet. Klagerne påpeker også at det ikke ble tatt hensyn til informa-sjon som ble oversendt redaksjonen. Angående påstandene om mulig innsidehandel, anfører klagerne at det på salgstidspunktet ikke forelå noe som kunne gi grunnlag for de beskyldninger TV 2 framsatte. Det vises her til at Kredittilsynet ved gjennomgang av saken ikke fant noe å klandre Smedvig-ledelsen for. Særlig finner klagerne det alvorlig at TV 2 gjør en kopling mellom boreriggens tilstand og påstandene knyttet til mistanke om innsidehandel. TV 2 hevder at man i det kompakte formatet som et fjernsynsinnslag er, nødvendigvis måtte komprimere og popularisere informasjonen fra Oljedirektoratets rapport, men at gjengivelsen var dekkende for hovedinnholdet. TV-stasjonen påpeker dessuten at det i reportasjen om boreriggen uttrykkelig ble klargjort at den var i sjødyktig stand. TV 2 kan for øvrig ikke se at kritikken rettet seg mot klagerne, men derimot mot Norsk Hydro som ansvarlig operatør. Videre understreker TV 2 at innslagene om mulig innsidehandel ikke påsto eller konstaterte at noe ulovlig skulle ha funnet sted. TV-stasjonen viser også til at en av de berørte Smedvig-direktørene fikk gjengitt sin forklaring om tidspunktet for aksjesalget. TV 2 påpeker dessuten det faktiske forhold at Oslo Børs fant saken såpass tvilsom at man koplet inn Kredittilsynet. Etter TV 2s mening må sentralt plasserte lederes aksjesalg i eget selskap kunne omtales kritisk. Pressens Faglig Utvalg vil vise til Vær Varsom-plakatens punkter om pressens samfunns-rolle, og særlig punkt 1.4, der det heter: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold». I det påklagede tilfellet mener utvalget at TV 2 på journalistisk og presseetisk forsvarlig måte behandlet såvel borestansen på den aktuelle oljeriggen som omstendighetene omkring klagernes aksjesalg. Når det gjelder presentasjon og introduksjon av riggreportasjene, kan utvalget se at enkeltpåstander er gitt en sterkt konstaterende form, men mener likevel at det var dekning for dette i den omtalte rapportens alvorlige innhold. Utvalget registrerer at det ansvarlige operatørselskapet fikk komme til orde med samtidig kommentar, der alvoret i rapporten ble innrømmet. I innslagene om aksjesalg finner ikke utvalget at TV 2 brukte konstaterende formuleringer. Det ble hevdet at det kunne dreie seg om en «innside-skandale». Utvalget kan heller ikke se at opplysningene om konsernledelsens aksjesalg er bestridt. At ledelsen på tidspunktet for aksjesalget satt inne med kunnskap om boreriggens alvorlige tilstand, må anses som en faktisk og relevant opplysning. Dette forhold endres ikke av at Kredittilsynet i ettertid ikke fant at noe ulovlig var skjedd. Etter en samlet vurdering har TV 2 ikke brutt god presseskikk. Oslo, 19. august 1997 Sven Egil Omdal, Inger Bentzrud, Ingrid Andersgaard, Thor Woje, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen