Kåre Myklebust mot Firdaposten

PFU-sak 97-032


SAMMENDRAG:
Klagen gjelder et leserinnlegg Firdaposten publiserte 30. januar 1997 , med tittelen » Legehets i Bremanger? » og undertegnet «Ingrid Haugen, Svelgen». Innlegget kommenterte et intervju en annen lokalavis (Fjordenes Tidende) 24. januar bragte med lederen av levekårsutvalget i Bremanger, under tittelen «Lei av legehets». I intervjuet ble det uttrykt frykt for følgene av at «media stadig ‘hakkar’ på legane i kommunen». Utvalgslederen «meiner enkelte media er for ukritiske og unøyaktige med å sjekke sakene dei omtalar, og at dette ofte resulterer i slett journalistikk og lite balanserte framstillingar».
Av det påklagede innlegget framgikk det at skribenten arbeider som journalist for Firdaposten, og har skrevet nyhetsartikler om legesituasjonen i Bremanger for sin avis. I innlegget hevder skribenten bl.a. at hun har sluttet å kontakte lederen av levekårsutvalget «på grunn av hans sterke trang til å dirigere journalisten si vinkling». «Eg kjenner ingen andre politikarar som oppfører seg på ein slik, nesten diktatorisk, måte som han gjer».
Etter å ha oppfordret utvalgslederen «innstendig» om «å sende samtlege artiklar (om legesaken i Firdaposten) til Pressens Faglige Utvalg, forsikrer skribenten til slutt at utvalgslederen «aldri klarar å hindre Firdaposten i å ta opp klanderverdige saker, enten det gjeld helsevesenet eller andre sider i samfunnet».
Klageren er den omtalte lederen av levekårsutvalget i Bremanger. Han ber PFU vurdere om Firdaposten har utvist god presseskikk ved å bringe det påklagede innlegget, og om en journalist kan opptre som «privatperson når det passar». Klageren skriver:
«Etter eg hadde lest innlegget i Firdaposten ringde eg vakthavane i Firdaposten, og han kunne fortelje at han hadde flytta innlegget frå journalist I. Haugen frå ‘vanleg’ plass i avisen til ‘Fritt ord’-plass og endra I. Haugen til privatperson. Dette for å unngå at avisa var ansvarleg for innlegget. Redaktøren på si side meinar at I. Haugen er frilanser og derfor ikkje ansvarleg. Sanninga i innlegget tek eg ikkje opp, det må andre vurdere, meg eg oppfatta det som eit personleg angrep frå ein journalist».
Vedlagt klagen er også kopi av en notis Firdaposten bragte etter at det påklagede innlegget sto på trykk. Under tittelen » Firdaposten presiserer » understreker avisens redaktør at innlegget «heilt og fullt er ei personleg meiningsytring frå innsendaren, Ingrid Haugen». » Ein skal såleis ikkje tolke innhaldet i innlegget som noko anna enn ei reint personleg ytring, og ikkje eit resultat av den redaksjonelle haldninga i Firdaposten. Dette sjølv om Haugen er frilansar for avisa i Indre Bremanger «.
I notisen het det dessuten at «Det er vidare viktig å merke seg, i ytringsfridomens namn, at så lenge innsendaren av eit innlegg held seg innanfor dei presseetiske rammane som er felt ned i ‘Vær Varsam-plakaten’, er det ein menneskerett å få ytre personlege standpunkt – også for frilansarar og journalistar». Notisen ber deretter lederen av levekårsutvalget om » forståing for at vi ikkje kan gå ut og orsake folk sin rett til å ha sterke meiningar i avisa, men ber om orsaking dersom det skulle ha oppstått ei forståing av at innlegget var ei ‘helsing’ frå lokalavisa «.
Sekretariatet har meddelt klageren at saken vil bli forelagt PFU med forslag om forenklet saksbehandling, idet sekretariatet ikke kan se at det foreligger brudd på god presseskikk. Begrunnelse er gitt i tråd med følgende innstilling:
«Pressens Faglige Utvalg konstaterer at skribenten av det påklagede innlegget klart gjorde oppmerksom på hva som var utgangspunktet for hennes synspunkter, nemlig erfaringene som journalist. Utvalget kan derfor ikke se at det oppstår et dobeltrolle-problem, som ellers kunne ha forvirret leserne og vært betenkelig.
De synspunkter som framkommer i innlegget skiller seg for øvrig ikke fra hva som presseetisk må aksepteres også innenfor rammen av presseorganers egne leder- og kommentarartikler, som del av den offentlige debatt. Utvalget registrerer imidlertid at klageren ikke har hatt innvendinger mot innholdet i det påklagede innlegget.
Pressens Faglige Utvalg konluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk». VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets inntilling.