Lærernes Yrkesforbund, avd. Østfold, v. fylkesleder Kjell Bratli Ødegaard mot Fredrikstad-Avisa Demokraten

PFU-sak 97-022


SAMMENDRAG:
Fredrikstad-Avisa Demokraten hadde mandag 20. januar 1997 et oppslag over to tabloid-sider, under tittelen «- JEG ER UTVIST UTEN GRUNN» , og med under-tittelen » 19-åring føler seg trakassert av skoleledelsen «. Videre i ingressen het det:
«En 19 år gammel elev ved Glemmen videregående skole er utvist fra skolen og opplever det han betegner som et mareritt. – Jeg føler meg forfulgt og trakassert av skoleledelsen, sier den frustrerte ungdommen til Demokraten.»
Saken var også omtalt på avisens førsteside, med tittelen: » Elever til kamp mot skoleledelsen. Slår ring om utvist Glemmen-elev».
Reportasjen dreier seg om en 19 år gammel skoleelev som, ifølge ham selv, er utvist fra skolen på grunn av to episoder som han omtaler som «spøkefulle» uttalelser, men som ble overhørt av lærere og oppfattet som trusler. Dette skal ha ført til at klassen fikk ekstra lærer i timene. Til slutt i artikkelen heter det:
«Demokraten forsøkte å få rektor Magne Aarums kommentar. Han henviser til taushetsplikten og nekter å uttale seg.»
Artikkelen er illustrert med et stort bilde (seks spalter), der 19-åringen er fotografert bakfra (anonymisert) i samtale med skolens elevrådsleder. Dessuten brukte avisen et to-spaltet bilde av rektor, og det het i bildeteksten:
«INTERN SAK: Glemmen-rektor Magne Aarum beskriver saken som intern, og nekter derfor å uttale seg.»
På sidene er det også gjengitt to faksimiler av brev fra rektor til eleven som dokumenterer skolens vedtak om utvisning. Faksimilene er anonymisert m.h.t. eleven, men ikke m.h.t. til avsender (rektor), samt hvem som har fått gjenpart av brevene (klassestyrer og inspektør).
På de samme sidene var det også to undersaker. Den ene er en kort kommentar fra en advokat, som bekrefter at han er engasjert av 19-åringen i forbindelse med utvisningssaken. Den andre er en artikkel med tittelen «- Skoleledelsen er helt bak mål «. I artikkelen kommer elevrådslederen og skolens russeformann med kritikk av skolens ledelse for håndteringen av saken. De opplyser at 19-åringen har bred støtte blant skolens elever.
Dagen etter, tirsdag 21. januar 1997 , brakte avisen en signert kommentarartikkel under vignetten «Synspunkt» og med tittelen » Taus rektor på Glemmen «. I artikkelen fremføres redaksjonell kritikk mot skolens ledelse, fordi avisen ble møtt med taushet da man ba om kommentarer til saken om 19-åringen dagen før. Artikkelen er ikke skrevet av samme journalist som laget den innklagede reportasjen. KLAGEN:
Klager er Lærerenes Yrkesforbund, avdeling Østfold, som har innhentet bekreftelse på at skolens ledelse, ved rektor, ikke motsetter seg at forbundet fremmer klagen.
Klagerne reagerer meget sterkt på oppslaget, og anfører at » Det bør være kjent for enhver journalist at en skoleledelse i personal-/elevsaker er bundet av Offentlighetsloven og at hensyn til personvernet må respekteres «. Dessuten påpekes det at navn på lærere «utleveres» til offentligheten gjennom bruken av faksimiler av brev «hvor navn ikke er sladdet».
Når det gjelder kommentarartikkelen 21.01.97, anser klagerne «at grensen for god presseskikk til de grader er overskredet og tilbakemeldinger fra medlemmer tyder på at de reagerer med vemmelse på artikkelen» TILSVARSRUNDEN:
Demokraten peker i sitt tilsvar på at avisen har beskrevet den faktiske virkeligheten, at 19-åringen ble utvist. Avisen konstaterer videre at skolens ledelse og elevene har forskjellig syn på episodene rundt eleven som er omtalt i artikkelen. Om kildebruken skriver avisen i sitt tilsvar:
«I tillegg til å innhente kommentarer fra elevens tillitsvalgte, ba vi om en kommentar fra rektor. Helt korrekt henviste han til sin taushetsplikt, noe Demokraten i reportasjen ikke har kritisert. Vi har omtalt en utvisningssak og innhentet kommentarer fra flere kilder og kan ikke se å ha brutt god presseskikk i nyhetsartikkelen».
Med hensyn til avisens kommentarartikkel viser Demokraten til at rektor her blir kritisert for sitt standpunkt. Avisen understreker at det er journalistens synspunkt som framkommer. «Dette er en spalte som daglig er åpen for innlegg – og der ‘takhøyden’ selvsagt er stor, og hvor den eneste begrensningen er norsk injurielovgivning».
I ettertid ser avisen imidlertid at det kan være vanskelig for leserne å skille mellom journa-listens rolle som ansatt i Demokraten og hvilken som helst annen innsender. «Men vi kan ikke se at Demokraten i denne sammenheng har brutt god presseskikk.»
Klagerne skriver i sitt tilsvar at man fortsatt mener at en rektor og skolens administrasjon ikke kan gi opplysninger av fortrolig karakter til utenforstående som kan skade eller «henge ut» elever. I denne sammenheng vises det til at skolen i ettertid har fått medhold hos høyere myndighet til at man håndterte saken (bortvisningen av eleven) på en korrekt måte.
Under henvisning til kommentarartikkelen om rektors taushet, mener klagerne derfor: «Når det gjelder påstanden fra Fredrikstad-Avisa Demokraten forblir disse ensidige ut i fra ovenfor nevnte, og man burde gitt en beklagelse om at en gikk noe langt i håndteringen av saken.»
Avisen har ikke hatt ytterligere kommentarer. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder primært Fredrikstad-Avisa Demokratens reportasje i forbindelse med utvisningen av en elev ved en lokal videregående skole. Reportasjen la hovedvekt på medelevers kritikk av skolens ledelse . Klagerne, med samtykke fra skolens rektor, mener avisen brøt god presseskikk ved ikke å ta hensyn til at skolens ledelse er bundet av taushetsplikt. Slik klagerne ser det har avisen dermed heller ikke respektert personvernet. I tillegg mener klagerne at avisen, med en kommentarartikkel der rektor ble kritisert for sin taushet i saken, også begikk et presseetisk overtramp.
Demokraten tilbakeviser anklagene og påpeker at avisen hadde et bredt kildegrunnlag for den påklagede reportasjen. Når det gjelder kommentarartikkelen om rektors taushet, anfører avisen at man i kommentarstoff selvsagt må ha «stor takhøyde».
Pressens Faglige Utvalg mener Demokraten var i sin fulle rett til å omtale utvisningen av eleven og kritikken av skolens ledelse. Etter utvalgets mening må avisens kildegrunnlag og kildebruk betraktes som relevant og tilstrekkelig. Utvalget konstaterer at avisen under-bygget saken med faksimiler av viktige dokumenter.
Utvalget kan heller ikke se at den påklagede kommentarartikkelen bryter med presseetiske normer, selv om enkeltformuleringer kan virke kategoriske. Artikkelen er imidlertid tydelig merket som kommentar, for å tilkjennegi at det dreier seg om journalistens synspunkter.
Generelt vil utvalget bemerke at pressen ikke er bundet av reglene om taushetsplikt i lovverket. Offentlighetsloven og Forvaltningsloven regulerer det offentliges taushetsplikt, ikke pressens arbeidsmåte.
Demokraten har ikke brutt god presseskikk
Oslo, 20. januar 1998
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen