Ellen Dyrbing mot Telemarksavisa

PFU-sak 97-018


SAMMENDRAG:
Telemarksavisa hadde lørdag 25. januar 1997 et førsteside-oppslag over fem spalter med tittelen «- De kan ikke SYKEHUSDRIFT» , og med henvisningsteksten:
«De ansatte ved TSS (Telemark Sentralsykehus; sekr. anm.) er frustrert over ledelsen i fylkeskommunen: Fylkesrådmann Søren Gunnar Thorsdal, tidligere assisterende fylkesrådmann Arne Rui og fylkeshelsesjef Bjørn Halmrast. – De kan ikke ha forstått hvordan et sykehus drives i virkeligheten, sier Ellen Dyrbing som er leder i sykepleierrådet og avdelingsoversykepleier ved den nye Serviceavdelingen.»
Førsteside-oppslaget var illustrert med portrettbilder av de tre kritiserte personene, samt av avdelingsoversykepleieren.
Inne i avisen (side 6) hadde samme sak fått tittelen «- Forstår ikke sykehusdrift» , og det het i ingressen:
«SKIEN: Ellen Dyrbing ved Telemark Sentralsykehus (TSS) er frustrert over den behandlingen sykehuset har fått av toppledelsen i fylkeskommunen. Hun får bred støtte blant både leder, sykepleiere og tillitsvalgte.»
I teksten til fire-spaltet portrettbilde av Dyrbing het det dessuten:
«KAN IKKE DRIVE: Ellen Dyrbing er frustrert over den administrative ledelsen i fylkeskommunen. (Fylkesrådmann Søren Gunnar Thorsdal, tidligere assisterende fylkesrådmann Arne Rui og fylkeshelsesjef Bjørn Halmrast). Dyrbing mener de ikke har forstått hvordan et sykehus drives i virkeligheten.»
Tirsdag 28. januar brakte Telemarksavisa en notis med tittelen «TA PRESISERER». Notisen lød i sin helhet:
«Lørdagens førsteside hadde tittelen ‘- De kan ikke sykehusdrift’. TA presiserer at avdelingsoversykepleier Ellen Dyrbing, som i dette sitatet siktet til ledelsen i fylkeskommunen, ikke har nevnt ledelsen ved navn. Det er TA som på eget initiativ har trykt bilder av ledelsen og satt inn navnene deres.» KLAGEN:
Klager er avdelingsoversykepleier Ellen Dyrbing, som påklager førstesideoppslaget . Hun opplyser i klagen at hun har fått opplest, og har godkjent, artikkelen på side 6. Klageren sier videre:
«Dagen etter leser man i avisen på første side ‘- De kan ikke sykehusdrift’. Tre personer er i tillegg til meg avbildet og navngitt. Jeg blir tillagt å ha uttalt at disse personene ikke kan sykehusdrift. Jeg har aldri på noe tidspunkt uttalt meg om hvilke personer som ikke forstår sykehusdrift. Jeg er av den klare oppfatning at oppslaget på førstesiden ikke er i samsvar med artikkelen på side 6. Den 28. januar kom det på min oppfordring en presisering på side 3. Denne er heller ikke slik at den klargjør saken. Undertegnede har aldri snakket om ledelsen i fylkeskommunen. Jeg har brukt ordet ‘DE’ som en generell benevnelse uten å presisere hvem.» TILSVARSRUNDEN:
Avisen går i sitt tilsvar gjennom hva som skjedde i forbindelse med godkjenningen av artikkelen på side seks før den kom på trykk, og hevder videre:
«TA har ikke tillagt Dyrbing at de tre navngitte personene ikke kan sykehusdrift. Men TA har for egen regning satt navn på hvem som utgjør toppledelsen i fylkeskommunen. Ettersom navnene på toppledelsen ikke var brukt av Dyrbing selv, fant vi det også korrekt å skille dette klart i teksten… De tre personene er ikke nevnt i selve saken.»
Og dessuten:
«Det må være fritt opp til en avisredaksjon å forklare sine lesere på best mulig måte hvem som faktisk utgjør fylkeskommunens toppledelse. Selv om en sentral leder ved sykehuset ikke ønsker denne konfrontasjonen i et lite lokalsamfunn. Sakens alvorlige karakter forsterker etter TAs mening behovet for at lokalsamfunnet skal vite hvem toppledelsen i fylket er.»
Klageren presiserer i sitt tilsvar at hun aldri i sin kommunikasjon med avisen har nevnt begrepet ‘toppledelsen’ og sier at dette er journalistens konklusjon. Hun opprettholder derfor sin klage.
Avisen har ikke hatt mer å tilføye. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder henvisningen på første side til en artikkel i Telemarksavisa der en avdelings-oversykepleier ved Telemark Sentralsykehus er sitert. Hun klager fordi hun mener det i tekst og ved bildebruk er skapt inntrykk av at hun har framført kritikk mot navngitte personer, og at henvisningen dermed går lengre enn det er dekning for i stoffet. I oppslaget kritiseres tre navngitte toppledere i fylkeskommunen, mens klageren mente å rette kritikken mot sykehuseierne generelt.
Telemarksavisa bestrider å ha tillagt klageren at de tre navngitte personene ikke kan sykehusdrift. Avisen hevder at en redaksjon må kunne presisere overfor leserne hvem som sitter i toppledelsen i fylkeskommunen, og dermed har ansvaret for det klageren kritiserer.
Pressens Faglige Utvalg kan ikke ta stilling til hva som faktisk fant sted og ble avtalt mellom klageren og avisen, før og etter intervjuet.
Etter utvalgets mening framsto kombinasjonen av klagerens uttalelse og den øvrige henvisnings-teksten, sammen med portrettbildene, på en måte som gjorde at leserne måtte tro at klageren rettet kritikken direkte mot de tre navngitte lederne i fylkeskommunen. I dette tilfellet kan utvalget likevel ikke se at avisen har overtrådt presseetiske normer ved å fokusere på de formelt ansvarlige for sykehusdriften. Utvalget finner det særlig viktig at pressens terskel for å personrette generell kritikk av offentlige instanser, ikke er for høy.
Telemarksavisa har ikke brutt god presseskikk.
Trondheim, 15. april 1997
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver, Jan Vincents Johannessen