Adv. Arvid Sjødin p.v.a. klient mot Stavanger Aftenblad

PFU-sak 97-016


SAMMENDRAG:
Stavanger Aftenblad hadde lørdag 25. januar 1997 et oppslag over syv spalter på side 3 med tittel «Harley-tyveriene skal stanses» . På samme side, under ovennevnte oppslag, var det dessuten en artikkel over tre spalter med tittelen «Tilsto å ha kjøpt stjålet Harley-sykkel» . Artikkelen var et referat fra Stavanger byrett dagen før (24.01.97) og første avsnitt hadde ordlyden:
«Innehaveren av motorsykkelbutikken Hog Shop i Hillevåg innrømmet i Stavanger byrett i går at han hadde kjøpt en stjålet Harley Davidson motorsykkel fra Østlandet. Han tilsto også at han hadde forsøkt å endre identiteten på sykkelen.»
Og i annet avsnitt:
«Denne sykkelen, en 1990-modell, ble beslaglagt av politiet da han senere forsøkte å selge den i Stavanger-området. Den står nå i kjelleren på Rogaland politikammer og vil trolig nå bli levert tilbake til den rettmessige eieren i Sverige senere i år.»
Og senere i artikkelen:
«I følge tiltalte gikk det noen uker før han forsto at dette var en stjålet sykkel. For å skjule dette, kjøpte han en ramme av en annen sykkel og slo inn dette rammenummeret på den stjålne sykkelen. Han byttet også gaffel på sykkelen.» KLAGEN:
Klager er den omtalte eieren av forretningen via advokat, og klagen dreier seg om to punkter:
Det ene henviser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om at titler og ingresser ikke skal gå lengre enn det er dekning for i stoffet. Klageren hevder at tittelen » Tilsto å ha kjøpt stjålet Harley-sykkel » tilsier at klageren visste at den omtalte motorsykkelen var stjålet på det tidspunkt han kjøpte den, mens han i retten forklarte at han – som det også fremgår senere i rettsreferatet – først ble klar over at sykkelen var stjålet noen uker senere.
Det andre klagepunktet dreier seg om identifisering av klageren. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, om varsomhet med bruk av bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje.
Advokaten skriver bl.a.:
«I dette tilfellet har Stavanger Aftenblad klart identifisert domfelte. Han beskrives som innehaveren av Hog Shop i Hillevåg. Hillevåg er et lite sted, det er kun en innehaver av Hog Shop og faktisk, med unntak av en deltidsarbeider på arbeidsmarkedstiltak en d eltidsansatt. Skulle man fremdeles være i tvil er alderen oppgitt til 33 år.»
(Alder er nevnt i tredje avsnitt i den innklagede artikkelen; sekr. anm.) TILSVARSRUNDEN:
Avisen opplyser i sitt tilsvar at det har vært kontakt mellom partene for eventuelt å komme fram til en minnelig ordning, uten at det har lykkes.
Til punktet om tittelens dekning i stoffet mener avisen «dette blir en diskusjon om semantikk og at det vil være søkt om klageren på denne måten kan få festet tvil til avisens troverdighet omkring dekningen av denne saken». Avisen skriver videre:
«Den sykkelen som (klageren) i retten tilsto han hadde kjøpt, var vitterlig stjålet. Det kan gjerne diskuteres om våre formuleringer også kan oppfattes som at (klageren) i retten hadde innrømmet at han hadde kjøpt en sykkel som han i kjøpsøyeblikket visste var stjålet, men vi kan ikke se dette som noe alvorlig spørsmål.»
Til punktet om identifikasjon svarer avisen bl.a.:
«Vi forstår det slik at hovedpoenget for klageren er at vi har identifisert domfelte ved å skrive at han er innehaveren av motorsykkelbutikken Hog Shop i Hillevåg. Dette er gjort med fullt overlegg og vi mener å ha god støtte blant annet i forarbeidene til revisjonen av Vær Varsom-plakaten…».
Punktet i forarbeidene det henvises til, gjelder spørsmål om forveksling og mulig uberettiget mistanke til uskyldige. «Ved å omtale klageren som innehaver av en navngitt forretning, vil ikke andre motorsykkelforhandlere bli gjenstand for rykter og mistanke».
Klageren berører i sitt tilsvar kun punktet om identifisering, og skriver bl.a.:
«Det var overhode ikke nødvendig i denne konkrete saken å identifisere vedkommende i artikkelen som eier av Hog Shop. Det ville da heller ikke være noe frykt for at andre i bransjen eventuelt skulle bli mistenkt. Stavanger Aftenblad opphøyer seg til en domstol når avisa argumenterer som den gjør i dette tilfellet.»
Avisen skriver i sitt siste tilsvar:
«Hovedpoenget for oss da vi vurderte denne saken, var at vi sto overfor en person som var kjent i miljøet for å drive forretningsmessig virksomhet med ombygging og salg av Harley Davidson-sykler og -deler og som da han ble klar over at denne bestemte sykkelen var stjålet, forfalsket sykkelens identifikasjonsnummer og forsøkte å selge den til en sakesløs tredjeperson gjennom annonse i vår avis.
Av hensyn både til den autoriserte Harley Davidson-forhandleren i distriktet og våre lesere fant vi det riktig å foreta en slik identifikasjon som vi gjorde. Når vi ikke gikk ut med fullt navn på (klageren), var det ikke av feighet, men for ikke å gjøre saken mer belastende enn nødvendig for (klageren) og hans familie.» PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et rettsreferat i Stavanger Aftenblad der klageren mener avisen brøt reglene for god presseskikk på to punkter. Det ene gjelder tittelen på rettsreferatet, som klageren mener gikk lengre enn det var dekning for i stoffet. Det andre klagepunktet gjelder identifisering av klageren, idet avisen i referatet oppga både mannens arbeidsplass og alder.
Avisen mener diskusjonen om forståelsen av tittelens betydning kun har semantisk interesse og at klagepunktet derfor er helt uvesentlig. Når det gjelder arten og graden av identifisering, hevder avisen at det var nødvendig å opplyse hvilken forretning det dreide seg om, for ikke å risikere forveksling og uberettiget mistanke mot andre . Avisen påpeker samtidig at den unngikk å navngi klageren, for ikke å gjøre saken mer belastende enn nødvendig for ham og hans familie.
Pressens Faglige Utvalg ser at tittelen i det påklagede tilfellet kunne gi inntrykk av at klageren visste at den omtalte motorsykkelen var stjålet allerede da han kjøpte den. Likevel finner utvalget at ordlyden ikke er ukorrekt, idet det av artikkelen framgår at motorsykkelen faktisk var stjålet og at klageren selv opplyste dette i retten. Utvalget kan derfor ikke se at tittel-bruken bryter med de presseetiske regler.
Når det gjelder identifiserende kjennetegn, har utvalget flere ganger påpekt at en slik vurdering må være basert på skjønn. I det påklagede tilfellet finner utvalget at det var grunner til å informere leserne om hvilken forretning klageren drev, for dermed også å hindre at andre i bransjen kunne bli utsatt for uberettiget mistanke.
Stavanger Aftenblad har ikke brutt god presseskikk.
Trondheim, 15. april 1997
Inger Bentzrud,
Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver, Jan Vincents Johannessen