Einar Haukland mot Nordlys

PFU-sak 96-154


SAMMENDRAG: Nordlys brakte torsdag 31. oktober 1996 et førstesideoppslag med tittelen » BABY bortført av narkoman mor «, illustrert med bilde fra en sykehuskorridor merket «Spedbarnspost». I henvis-ningsteksten het det: » Politiet i Tromsø leter etter en to uker gammel baby som søndag ble bortført fra spedbarnsavdelinga (bildet) på RiTø av sin narkomane mor. Barnet hadde abstinens-symptomer de første dagene etter fødselen, og barnevernet hadde vedtatt å overta omsorgen. Politiet tror babyen holdes skjult i narkomiljøet i Tromsø. Barnevernet frykter nå for barnets liv «. På nyhetsside inne i avisen (side 12) hadde samme sak fått tittelen » Narkoman mor fratatt omsorgen: Stakk av med nyfødt baby «. Her lød ingressen: » TROMSØ: Midt på dagen søndag lurte den narkomane moren seg avgårde med sitt nyfødte spedbarn. Barnevernet hadde vedatt å overta omsorgen tre dager tidligere, men sykehuset lot kvinnen slippe unna fra fødeavdelingen på RiTø. Nå jakter politiet på den to uker gamle babyen, den 31 år gamle moren og 44 år gamle faren. De tror ungen blir skjult i narkomiljøet i Tromsø. Barnevernet frykter nå for barnets liv «. Lederen for barnevernet i Tromsø, Wenche Figenschow, er intervjuet (og avbildet), outtaler bl.a.: «- Vi er alvorlig bekymret. Et spedbarn trenger en oppmerksomhet som rusbelastede personer ikke kan gi. (…) – Moren hadde avlagt flere prøver der narkotika ble påvist i svanger-skapet. Hun hadde i tillegg nektet å avgi flere prøver underveis. Vi kjenner henne som sterkt narkotikabelastet, og det ble vedtatt omsorgsovertakelse den 24. oktober». Avisen opplyser at «Spedbarnet skulle overføres til barnehjemmet i Brinkveien i løpet av fore-gående helg i et samarbeid med moren». Og Figenschow forteller: «- Men søndag mellom klokken 13 og 14 hadde moren stukket av med den lille jenta». (…) «Barnet og moren forsvant fra fødeavdelingen på RiTø mens cupfinalen gikk på fjernsyn». Også direktør Knut Schrøder ved Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) er intervjuet (og avbildet). Han forklarer: «- Vi har det dessverre slik at vi ikke har tid til å passe på friske barn. Denne ungen hadde abstinenser noen få dager etter fødselen, men var etter det frisk. Dermed kunne vi ikke ofre all oppmerksomhet til et slikt barn. Hvis faren for at ungen skulle bli kidnappet var stor, så burde barnevernet fått politiet til å passe på. Det er ikke vår oppgave å være politi». Mot slutten av artikkelen opplyser en avdelingssjef ved Troms politikammer at man foreløpig ikke har spor, hverken etter barn eller foreldre. » Nå håper vi at vi gjennom å gå ut med saken kan komme i kontakt med noen som vet noe om ungen «. Dagen etter, fredag 1. november , var samme sak igjen førstesideoppslag i Nordlys, illustrert med portrettbilde av barnevernsleder Wenche Figenschow. Under tittelen » – Kjære mor, ta kontakt! » het det i henvisningsteksten: » ‘Du er sikkert veldig redd for at det som nå har skjedd skal føre til at du ikke får se ungen din igjen, hvis du tar kontakt. For å klare å skape trygghet for babyen, må vi og du stole på hverandre igjen, og det kan vi kun klare hvis vi får snakket sammen’. Det skriver leder for barnevernet, Wenche Figenscow, i et personlig brev i Nordlys til den narkomane moren som bortførte sitt nyfødte barn fra RiTø søndag «. Inne i avisen brukte Nordlys denne gang to hele nyhetssider på saken, med fem-spaltet bilde av Figenschow som hovedillustrasjon. Tilsynelatende som faksimile var dessuten det omtalte brevet fra barnevernslederen gjengitt, med overskriften » Kjære mor! «. Under banneret » BORTFØRT BABY » og hovedtittelen » – Ta kontakt med oss! » uttaler Figenschow bl.a.: «- Denne saken er så spesiell, at jeg innser at vi må ta i bruk utradisjonelle virkemidler for å nå fram». (…) «- Jeg skjønner at moren er veldig redd nå, men vi vil gjerne komme i kontakt med henne for å sørge for at barnet ikke lider noen nød». I en underartikkel med tittelen » – Abstinens kan koste liv » uttaler en overlege ved Ullevål sykehus i Oslo, og som «har jobbet med russkadde babyer i en årrekke», at han er «alvorlig bekymret for den lille russkadde piken som er bortført av sin mor». (…) «Barnelegen er ikke enig med RiTø i vurderingen at en unge er frisk etter at de tøffeste abstinensene har gitt seg etter et par dager». Direktøren ved RiTø er i en annen underartikkel intervjuet (og avbildet) igjen, under tittelen » – Vi er for godtroende » og sammen med faksimile av Nordlys’ førsteside dagen før. Ifølge direktøren skal sykehuset gjennomgå alle sine rutiner når det gjelder forholdet til narkomane. «Sykehus-direktør Knut Schrøder vil ikke kritisere noen av de ansatte på Spebarnsavdelingen for at moren kunne slippe unna med ungen». Den tidligere nevnte overlegen ved Ullevål uttaler seg også her, og mener » sykehuset er å klandre «. En tredje underartikkel opplyser at » Politiet leter fortsatt » og at «En egen gruppe på kriminalavdelingen jobber for fullt med den spesielle kidnappingssaken». (…) «Etter hva Nordlys erfarer har politiet vært i kontakt med familien til både barnets mor og far». KLAGEN: Klageren – som er sosionom – er ikke selv berørt av saken, men har senere framskaffet samtykke til klagebehandling fra de omtalte foreldrene. Klagen gjelder dekningen av bortførings-saken både i Nordlys og Tromsø (kfr. PFU-sak 155/96). Ifølge klageren «presenterte begge avisene en dekning av dette fluktforsøket på en måte som klart etter mitt skjønn strider mot ‘Vær varsom plakaten’. De lot også barnevernslederen i Tromsø Wenche Figenschow få ‘boltre seg’ i avisa, og i Nordlys kulminerte det med et åpent brev til foreldrene, hvor det framgikk at de trygt kunne melde seg.» Og han fortsetter: » Barnevernet klager ofte over at de må dekke seg bak taushetserklæringen, men i dette tilfellet har barnevernsleder samt avisene grovt trampet over et ektepar, som kun hadde et ønske om å ‘få være foreldre’ for sitt barn. Tromsø er ikke større by enn at flere mennesker som kjente dette ekteparet lett kunne peke ut de impliserte «. Klageren mener dessuten at overskrifter som » Baby bortført av narkoman mor » (i Nordlys) og » Narko-par rømte med nyfødt baby » (i Tromsø) bryter med god presseskikk. » At barneverns-tjenesten fritt kunne komme til orde med tildels grove anklager mot moren om narkotika-misbruk er et klart overtramp . Det er en kjennsgjerning at mor tidligere har misbrukt narkotika, mens hun før og under fødsel kun har brukt legemidler foreskrevet av lege». Til slutt viser klageren til Verdens Gangs samtidige dekning, «hvor saken har fått en helt annen vinkling». » Denne avisen har også snakket med parets advokat samt de impliserte foreldre, noe som hverken Nordlys eller Tromsø har funnet bryet verd å gjøre «. I det omtalte parets samtykkeerklæring heter det for øvrig: «Vi bekrefter med dette at vi vil at disse artiklene med de sterke beskyldningene fra barneverns-leder Wenche Figenschow skal prøves for Pressens Faglige Utvalg, for å få en vurdering om ikke disse påstandene, som er framsatt i avisene bryter med avisenes ‘Vær varsom’ plakat». TILSVARSRUNDEN: Nordlys ‘ redaktør har, etter avtale med Tromsøs redaktør, avgitt tilsvar på vegne av begge aviser. «Årsaken er at vi ikke kan se at denne klagen er begrunnet i påstanden om overtramp med hjemmel i noen punkt i pressens ‘Vær varsom’-plakat». Og Nordlys-redaktøren skriver: » Denne saken kan derfor lett utvikle seg til å bli en diskusjon om avisenes rett til å drive fri nyhetsformidling fra slike alvorlige episoder som dette tyveriet av et spebarn fra Region-sykehuset i Tromsø er. Dette spørsmålet avviser vi imidlertid. Avisenes rett til å omtale slike saker bør overhode ikke trekkes i tvil «. Derimot er ikke redaktøren(e) imot «å diskutere avisenes dekning av denne saken ut fra spørsmål som er mer konkret begrunnet i påstander om overtramp. «Anonymitetsprinsippet kan være et spørsmål til overveielse sammen med foreldrenes tilsvarsrett overfor avisene og de uttalelser som ble innhentet av Barnevernet. Til det første vil vi anføre at anonymitetsprinsippet ble brutt av foreldrene selv ved at de sto fram med fullt navn både i radio og i sendinger på NRK Fjernsynets Nord-Nytt «. Og videre i tilsvaret: «Når det gjelder tilsvarsretten i en sak som dette, må vi minne om at de to foreldrene var på flukt, og at de således ikke var tilgjengelig for de journalister som dekket saken. Vi vil derfor ikke diskutere spørsmålet om avisenes rett til å innhente kilder fra Barnevernet. Riktignok har Barne-vernet taushetsplikt, men vi må jo også minne om sakens alvorlige karakter. Vi ser derfor ingen grunn til å reise tvil ved kildebruken når representanter fra Barnevernet selv, på eget grunnlag, fant saken så alvorlig at de valgte å uttale seg til media «. Etter redaktørenes mening ville det «nok være mer i strid med hensiktene i ‘Vær varsom’-plakaten dersom avisene hadde unnlatt å omtale en så alvorlig sak av hensyn til personvern-regler og taushetsplikt». Klagen «avvises» derfor, «både på et prinsipielt og praktisk grunnlag». Klageren fastholder i sitt tilsvar at det, etter hans og foreldrenes mening, er «de overdramatiske overskrifter og barnevernlederens misvisende og tendensiøse overskrifter og direkte brudd på taushetsplikten som er mest alvorlig». » Etter at barnet og foreldrene var tilbake i Tromsø, var hverken Nordlys eller Tromsø interessert i [å] snakke med foreldrene, for å få deres versjon av saken «. Klageren påpeker at «både NRK Troms og VG hadde intervjuer med foreldrene». Og han skriver til slutt: «Det er klart at å få betegnelsen ‘Narkobaby’ er noe som vil følge med dette barnet framover – til det er ikke Tromsø større som by, enn at de som leste disse tendensiøse artiklene vet hvilket foreldrepar dette var». Vedlagt tilsvaret er kopi av et innlegg barnets far – med fullt navn – hadde på trykk i Nordlys 20.11.96, under tittelen » Brev til barnevernet fra en far «. Avisen(e) har ikke hatt ytterligere kommentarer. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder en reportasje i avisen Nordlys, om bortføringen av et nyfødt barn fra Regionsykehuset i Tromsø høsten 1996. Hendelsen ble som førstesideoppslag presentert med tittelen «Barn bortført av narkoman mor», og det framgikk av reportasjen at politiet jaktet på både barnet og foreldrene i det lokale narkomiljøet. Klageren, som har innhentet de omtalte foreldrenes samtykke til klagebehandling, mener Nordlys brøt god presseskikk på flere punkter ved måten avisen presenterte saken på. Særlig finner klageren det kritikk-verdig at Nordlys ensidig lot barnevernslederen i Tromsø fritt få komme til orde med sin versjon av saken. Klageren mener også at opplysninger i reportasjen gjorde det lett for flere enn de som kjente til hendelsen å peke ut de impliserte. Nordlys mener det ikke bør reises tvil om pressens rett til å drive fri nyhetsformidling fra så alvorlige episoder som den aktuelle. Når det gjelder muligheten for gjenkjennelse av foreldrene, viser Nordlys til at paret selv har brutt anonymitetsprinsippet ved senere å stå fram med fullt navn i radio og fjernsyn lokalt. Avisen påpeker dessuten at den vanskelig kunne innhente foreldrenes versjon av hendelsen, så lenge paret var på flukt. Etter avisens mening kan den heller ikke klandres for kildebruken, siden barnevernet selv fant saken så alvorlig at ansvarlige valgte å uttale seg til pressen. Pressens Faglige Utvalg mener Nordlys var i sin fulle rett til å omtale bortføringen av barnet fra sykehuset. Utvalget har tidligere advart mot ukritisk gjengivelse av opplysninger fra offentlige instanser, men i det påklagede tilfellet kan utvalget ikke se at avisen hadde grunn til å betvile riktigheten av de opplysninger som ble gitt av barnevern og politi. I tillegg konstaterer utvalget at foreldrene ikke var tilgjengelige for samtidig kommentar. Etter utvalgets mening har ikke avisen formidlet opplysninger av en så identifiserende art at de impliserte ville bli gjenkjent ut over kretsen som allerede hadde kunnskap om deres situasjon. Nordlys har ikke brutt god presseskikk. Oslo, 20. mai 1997 Sven Egil Omdal, Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Knut Røe, Helen Bjørnøy, Inge Lønning