Rådmann Jens Tobias mot Fjordenes Tidende

PFU-sak 96-143


SAMMENDRAG:
Fjordenes Tidende hadde fredag 6. september 1996 en nyhetsreportasje på side 5 med tittelen » Reagerer på prioritering «. I tilknytning til bilde som viste en anleggsmaskin i gang med veiarbeid, lød ingressen:
» Utbetring av denne vesle vegstubben i Selje sentrum, utanom alle prioriteringslister, har fått begeret til å flyte over for fleire politikarar i Selje. »
I artikkelen het det videre at » Teknisk sjef må tole krass kritikk i eit brev som dei fire representantane på Tverrpolitisk Samlingsliste har sendt rådmannen . Her ber dei om forklaring på kvifor teknisk etat har leigt ein privat entreprenør til å utbetre deler av denne 80 meter lange vegstubben i Selje sentrum.»
Det vises også til at teknisk utvalg tidligere har vedtatt «ein krass korreks til teknisk sjef», der det skal ha framgått at «Teknisk sjef må rette seg etter politisk fatta vedtak, og ikkje etter administrative innfall».
Artikkelen refererer ytterligere til det omtalte brevet, og det opplyses at brevet «vart sendt denne veka». Videre er en av brevskriverne – som er medlem av teknisk utvalg – intervjuet. Det framgår også at avisen forsøkte å få kontakt med teknisk sjef og rådmann for kommentar, uten å lykkes. Lederen av teknisk hovedutvalg skal ha opplyst at han ikke kjente til det aktuelle veiarbeidet.
Til slutt i artikkelen kommenterer en navngitt avdelingsingeniør ved teknisk etat saken, og «seier grunnen til at denne vegstubben er utbetra, er at vegen var heilt nedkøyrt». Han kan ikke si noe om hva utbedringsarbeidet har kostet. KLAGEN:
Klager er Selje kommunes rådmann, Jens Tobias, som påpeker at kommunen ikke hadde mottatt brevet fra de fire lokalpolitikerne «på det tidspunkt oppslaget stod». Klageren opplyser at han samme dag tok telefonkontakt med Fjordenes Tidendes redaktør, men denne «kunne ikkje svare på spørsmålet om omtalte brev var motteke av avisa». Ifølge klagebrevet ble rådmannen bedt om å kontakte journalisten som hadde skrevet artikkelen. Journalisten skal ha bekreftet at avisen ikke hadde mottatt brevet.
Av innholdet i artikkelen, framhever klageren spesielt setningen » Teknisk sjef må tole krass kritikk i eit brev som dei fire representantane på Tverrpolitisk Samlingsliste har sendt rådmannen .» Og klageren konkluderer så langt:
» Trass i eit stort oppslag i lokalavisa med direkte sitat frå eit brev frå Tverrpolitisk Samlingsliste til rådmannen i Selje, er ikkje nemnde brev motteke, korkje hos Fjordenes Tidende eller Selje kommune. »
Klageren opplyser videre at det aktulle brevet ble innlevert til kommunen 9. september (kopi vedlagt), og at kommunen – på anmodning fra avisen – sendte det videre til Fjordenes Tidende pr. telefax to dager senere.
Det framgår også at klageren, samme dag som det påklagede oppslaget, sendte redaktøren et brev med spørsmål om «kva etiske retningsliner avisa arbeider etter» (kopi vedlagt). På klagetids-punktet var det ikke kommet svar fra avisen. » Rådmannen tek avstand frå ei slik form for journalistikk som framgår ovanfor. Det faktiske grunnlaget for oppslaget 06.09.96 var ikkje til stade. »
Vedlagt klagen er også kopi av administrasjonens «tilråding» i brevsaken, foran kommunestyrets møte 17.10.96 – dvs. dagen etter at klagen til PFU var avsendt. Her ble det bl.a. foreslått at «Selje kommunestyre i rolla som arbeidsgjevar beklagar Tverrpolitisk Samlingsliste sitt val av arena og innhald i denne saka». Her viser klageren dessuten til at saken, slik den ble forelagt kommunestyret, har » eit personalinnhald «. TILSVARSRUNDEN:
Avisen s redaktør opplyser at han – etter å ha mottatt PFU-klagen – tok initiativ til å få løst saken i minnelighet. » Initiativet ble kontant men høflig avvist «.
Videre stiller redaktøren spørsmål «ved det formelle i saken», idet han forstår det slik «at det er teknisk sjef i Selje kommune som føler/har grunn til å føle seg fornærmet av Fjordenes Tidende». Etter redaktørens mening burde klagen derfor kommet fra teknisk sjef og ikke fra rådmannen. » Jeg kan ikke se at artikkelen inneholder fornærmelser av noen art, som kan føres tilbake til rådmann Tobias «.
Redaktøren kan «heller ikke se at Fjordenes Tidende har fornærmet teknisk sjef. Det eneste vi har gjort er å referere en kritisk bemerkning, fra en sentral navngitt folkevalgt i Selje kommune, i tilknytning til en prioritering som teknisk sjef i kommunen er ansvarlig for «.
Avisen påpeker dessuten at betegnelsen ‘teknisk sjef’ ofte brukes «som en fellesnevner for kommunens tekniske sektor». «Vi har heller ikke nevnt teknisk sjef med navn…». Redaktøren mener derfor det kan diskuteres om saken har «et personalinnhold», og han påpeker at teknisk sjef – i den videre behandling av veisaken – har «måtte tåle langt kraftigere lut enn ‘den kraftige kritikken’ Fjordenes Tidende omtaler».
Det vises i tilsvaret til Selje kommunens «vanskelige økonomi», og at den aktuelle saken derfor ble viet «nødvendig oppmerksomhet». Redaktøren hevder at «Når det da blir gjort disposisjoner, utenom vedtatte prioriteringer, er det naturlig at noen reagerer. At vi, som lokalavis, formidler disse synspunktene ut til våre lesere anser jeg nærmest som en plikt «.
For øvrig kan ikke redaktøren forstå at klageren gjør et poeng av at kommunen ikke hadde mottatt det omtalte brevet fra lokalpolitikerne da artikkelen sto på trykk. Og redaktøren skriver:
«I forholdet mellom Tverrpolitisk Samlingsliste og administrasjonen i Selje kommune kan nok dette være grunnlag for en diskusjon. Men for oss var naturligvis ikke brevarket det viktigste, men innholdet og kritikken som Tverrpolitisk Samlingsliste reiser i sakens anledning. Om kritikken ble reist i et intervju eller med referanse til et brev kan umulig ha den store og avgjørende betydning. Det er sakens innhold vi mener hadde allmennhetens interesse «.
Vedlagt avisens tilsvar følger en redegjørelse for saksgangen fra medarbeideren som skrev den påklagede artikkelen.
Klageren s tilsvar er undertegnet av både rådmann og teknisk sjef i Selje, hvilket er ment som sistnevntes formelle samtykke til klagebehandling.
Innledningsvis hevder klageren at «Avisa sitt tilsvar er generelt og feilaktig i den forstand at saka sitt innhald er imøtegått ved grundig handsaming i kommunestyret». Det vises til vedlagt kopi av protokoll fra kommunestyrets behandling av «brevsaken» 17.10.96, med vedtak i tråd med admini-strasjonens innstilling, slik den fulgte som vedlegg til klagen. » Det finst med andre ord ikkje sakleg opplysningsgrunn for pressa til å presentere dette angrepet mot teknisk sjef før mot-forestillingar kunne bringast inn «.
Klageren mener avisen i sitt tilsvar berører «det mest springande punktet, personalinnhaldet» på en «bagatelliserande» måte. Her viser klageren til en formulering i det omtalte brevet fra lokal-politikerne – en formulering som ikke var gjengitt i den påklagede avisartikkelen: » Selje kommune kan ikkje vere tent med ein teknisk sjef som suverent overser politiske vedtak og signal «.
Dessuten anfører klageren at han ikke kan se det som en formildende omstendighet at avisen – «i eit ope, lite lokalsamfunn» – ikke har nevnt teknisk sjef ved navn i den påklagede artikkelen.
Som vedlegg følger også kopi av Fjordenes Tidendes omtale 11.10.96 av en rapport teknisk sjef avga som før kommunestyrets behandling av «brevsaken». Artikkelen, med tittel » Mistillit opp i kommunestyret «, tar utgangspunkt i teknisk sjefs tilbakevisning av kritikken mot ham. Vedlagt tilsvaret er dessuten kopi av avisens referat 21.10.96 fra det aktuelle kommunestyremøtet. Referatet hadde tittelen » Striden rundt teknisk sjef: Storm i vannglass «.
Fjordenes Tidende har meddelt at avisen ikke har ytterligere kommentarer. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Fjordenes Tidendes omtale av et brev fire lokalpolitikere aktet å sende rådmannen i Selje, med et innhold avisen betegnet som krass kritikk av teknisk sjef i kommunen. Rådmannen, med teknisk sjefs samtykke, påklager at avisen omtalte innholdet i et brev redaksjonen selv ikke hadde sett og kommunen ennå ikke mottatt. Klageren anfører at den senere behandling av saken i kommunen har vist at Fjordenes Tidende ikke hadde saklig grunn til å presentere angrepet på teknisk sjef før motforestillinger kunne bringes inn. For øvrig mener klageren at avisen i sitt tilsvar bagatelliserer det omtalte brevets «personalinnhold», og at det ikke kan være en formildende omstendighet at teknisk sjef ikke var navngitt.
Fjordenes Tidende tilbakeviser klagen på alle punkter, idet avisen mener den nærmest hadde plikt til å omtale innholdet i lokalpolitikernes brev. Avisen kan ikke se at den påklagede artikkelen inneholder noen fornærmelser, hverken mot rådmann eller teknisk sjef. Dessuten påpeker avisen at det er en sentral og navngitt folkevalgt som i artikkelen opplyser om brevets innhold. Etter avisens mening kan det umulig ha prinsipiell betydning om kritikken som framkom i artikkelen er reist i et intervju eller refererer seg til et brev, så lenge saksinnholdet har allmennhetens interesse.
Pressens Faglige Utvalg mener Fjordenes Tidende var i sin fulle rett til å videreformidle den kritikk som den intervjuede lokalpolitikeren opplyste at et brev til kommunen ville inneholde. At redaksjonen selv ikke hadde sett brevet, og at det ennå ikke var mottatt av kommunen, reiser etter utvalgets mening ingen presseetisk problemstilling.
Utvalget kan heller ikke se at den fremsatte kritikken, slik den formidles i artikkelen, var av en slik art at den utløser en personlig imøtegåelsesrett for teknisk sjef. Avisen har innhentet kommentar fra teknisk etat, som dermed har fått tilkjennegi sitt syn på saken.
Fjordenes Tidende har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 17. desember 1996
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning