Kaptein Anders Østerhus mot Strandbuen

PFU-sak 96-137


SAMMENDRAG:
Strandbuen hadde onsdag 4. september 1996 en førstesidehenvisning med tittelen «Ferjemannskap var narko-kurer» , og med følgende henvisningstekst:
«Helt uvitende ble mannskapet på M/F Strand brukt som narko-kurer. I pakken som ble levert på Fiskepiren var det 21 gram amfetamin. På Tau kai hentet en 24-åring sendingen, og ble pågrepet av politiet. – Dette beslaget er stort på et sted som Tau, og vi ser alvorlig på saken, sier politiadjutant Inger Marie Sunde ved Stavanger Politikammer.»
Innsideartikkelen, over fire spalter, hadde tittelen «Sendte amfetamin med ferjemannskap». Ingressen lød:
«21 gram amfetamin ble sendt med mannskapet på M/F Strand. På Tau kai ble mottakeren, en 24-åring bosatt på Jørpeland, pågrepet av politiet. – Det er klarlagt at mannen har drevet storstilt salg av narkotika på Stranda-landet, sier lensmannsbetjent Kjell Vidar Hantho.»
Tidlig i brødteksten heter det at «Mannskapet på Tau-ferja fikk overlevert en pakke på Fiskepiren. Den viste seg å inneholde 21 gram amfetamin.» I resten av artikkelen nevnes ikke ferjen eller dens mannskap.
Artikkelen er illustrert med et bilde fra en bilferje, merket «Illustrasjonsfoto», og ledsaget av følgende bildetekst:
«Mannskapet på Tau-ferja ble uvitende brukt som narko-kurer». KLAGEN:
Klager er kaptein Anders Østerhus på M/F «Strand». Han «finner det vanskelig å akseptere ordbruken i tittel sammenlignet med sakens innhold» og han «føler seg urettmessig uthengt som narko-kurer.» Klageren opplyser også at han har vært i kontakt med avisen, uten at dette har medført noen rettelse.
I et tilleggsbrev til klagen opplyser klageren at det har vært kontakt mellom ham selv og avisen, men at dette ikke har resultert i noe. Klageren ber igjen om at utvalget vurderer «om tittelen er i tråd med god presseskikk, eller om den slik jeg oppfatter det er laget mot bedre vitende for å fremme salg av avisen på en misvisende og usaklig måte». TILSVARSRUNDEN:
Strandbuen viser i sitt tilsvar til at klageren har krevd en beklagelse på grunn av det klageren oppfatter som en uthengning. «Det er jeg uenig i, for hvilket ferjemannskap er uthengt her?» , heter det i det tre-linjers tilsvaret.
I et tilleggsbrev har avisen redegjort for at det omtalte selskapet, Rogaland Trafikkselskap, har tre store trafikk-knutepunkter i det aktuelle distriktet, og at det på tidspunktet for den omtalte episoden var fem ferger i drift, hvorav to på det aktuelle sambandet. Avisen mener derfor «…det ene skiftet – av fire – på en av disse ferjene ikke kan tilbakeføre overskriften til seg» , slik avisen mener klageren gjør. Videre henviser avisen til ingressen, og at det på den bakgrunn ikke er aktuelt å beklage noe.
Klageren skriver i sitt tilsvar at dersom fergens navn ikke hadde vært nevnt i ingressen, så ville det sannsynligvis vært uaktuelt for fergeselskapet «å ta affære i denne saken». Samtidig fastholder klageren at påstanden i tittelen er uriktig, «uansett om ferjen i saken ikke var identifisert». Klageren viser til definisjonen av begrepet kurer i Universitetsforlagets «Bokmålsordbok»: «Ilbud, person som fører kurerpost». Klageren mener at dersom det skulle vært dekning for tittelen, så måtte denne tatt høyde for at de av mannskapet som fraktet pakken faktisk ikke var klar over at den inneholdt narkotika.
Avisen har meddelt at den ikke har mer å tilføye. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Strandbuens tittelbruk i forbindelse med en sak hvor mannskapet på en lokal ferge uvitende hadde fraktet en pakke som viste seg å inneholdet amfetamin. Klageren, som er kaptein ombord på den omtalte fergen, mener tittelen «Fergemannskap var narko-kurer» måtte forstås slik at mannskapet var klar over at pakken inneholdt narkotika, og at dette ikke er i samsvar med innholdet i artikkelen. Klageren mener tittelen er i strid med god presseskikk.
Strandbuen mener at det omtalte mannskapet – som utgjorde ett av fire skift på fergen – ikke kunne føre tittelen tilbake til seg. Avisen henviser dessuten til ingressen, hvor det fremgår at mannskapet var uvitende om innholdet i. Avisen stiller spørsmål ved hvem som skulle være uthengt, og mener den ikke har noe å beklage.
Pressens Faglige Utvalg minner om Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 om at overskrifter og henvisninger ikke må gå lengre enn det er dekning for i stoffet.
Utvalget mener det er åpenbart at den påklagede tittelen er egnet til å skape misforståelser med hensyn til hvilken rolle fergemannskapet spilte i saken. Selv om det tidlig i selve henvis-ningsteksten fremkommer at mannskapet var uvitende om at pakken inneholdt narkotika, burde avisen i større grad ha bestrebet seg på også å formulere en tittel som ikke kunne skape inntrykk av at en eller flere av mannskapet var blant de aktive parter i narkotikatransporten.
Strandbuen har brutt god presseskikk.
Oslo, 19. november 1996
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Inge Lønning