Norsk Firmainformasjon AS, v. adv. Petter Forsberg mot Dine Penger

PFU-sak 96-133


SAMMENDRAG:
Økonomibladet Dine Penger hadde i nr.2/1996 på side 30, under vignetten «Pengegaloppen – små og store nyheter», en to-spaltet artikkel med tittelen » Svindel og atter svindel «. Innledningsvis het det:
» SE OPP FOR tvilsomme telefonselgere og falske fakturaer! En bølge med svindlere ruller over norsk næringsliv. Mange er blitt rammet. Frekt og enkelt ringer selgere deg og spør om du vil stå oppført i en eller annen form for katalog. Uansett svar, sender de deg faktura i håp om at du vil betale! Kataloghaier, kalles de. Uten noe konkret produkt sender de ut fakturaer til næringsdrivende i hytt og pine. »
Under mellomtittelen » DINE PENGERS HOLD-DEG-UNNA LISTE » var oppført åtte navngitte firmaer, deriblant «Norsk firma-informasjon». Mot slutten av artikkelen opplyste bladet at » I løpet av de seks siste årene er 140 firmaer blitt anmeldt og etterforsket! Mange saker ligger fortsatt på vent hos politiet . Ofte er det samme personer, men med nye firmanavn. Noen av disse er selvfølgelig seriøse, eller prøver ihvertfall å være det». KLAGEN:
Klageren er Norsk Firmainformasjon AS via advokat, som bl.a. skriver:
«Det kritikkverdige etter klagerens oppfatning, er at overskriften og den samlede artikkelen inneholder en rekke meget graverende påstander, som samtlige er usanne i forhold til Norsk Firmainformasjon. Etter å ha fremsatt en rekke grove påstander i generell form, anbefaler Dine Penger at man skal holde seg unna Norsk Firmainformasjon AS. Riktig nok står det ikke uttrykkelig at Norsk Firmainformasjon AS omfattes av alle forhold som omtales. Den samlede fremstillingen må likevel forstås slik at samtlige navngitte firmaer kan mistenkes for å ha gjort seg skyldig i de forholdene som omtales «.
Og advokaten fortsetter: «Det hjelper lite at det lenger nede i artikkelen står at ‘ Noen av disse er selvfølgelig seriøse ‘. Klageren står navngitt på ‘ Hold deg unna-listen ‘. Leseren får det bestemte inntrykk at kritikken rammer alle, og i alle fall klageren «. (…) » Helhetsinntrykket er at min klient fremstilles som en useriøs lovbryter «.
Klagebrevet tar detaljert for seg og tilbakeviser «De enkelte beskyldningene» i artikkelen, samt «ærekrende enkeltord» som «svindel», «svindlere», «falske», «true» . Dessuten påpeker advokaten at «Bladet anbefaler politianmeldelse, og forklarer at mange saker ligger til behandling hos politiet. Samlet sett gir artikkelen dermed inntrykk av at virksomheten drives ulovlig, og at det begås straffbare lovbrudd. Artikkelen er også et angrep på forretningsmoralen «.
Advokaten opplyser at Norsk Firmainformasjon ikke ble kontaktet i forbindelse med artikkelen, og viser til det presseetiske prinsipp om rett til samtidig imøtegåelse . «Hadde journalisten kontaktet min klient, ville ikke firmaet vært medtatt i artikkelen. Samtlige påstander kan motbevises». Her påpeker advokaten at «mange oppfatter alle firmaer som utgir kataloger som lite seriøse», men «i seg selv er det ikke noe kritikkverdig i at private bedrifter som Norsk Firmainformasjon forsøker å skape en konkurranse til offentlige katalogutgivelser».
Ifølge advokaten kjenner Norsk Firmainformasjon ikke til at det foreligger «noen klager til Forbrukerkontorene som er gjenstand for behandling når dette skrives». Om forholdet til politiet opplyses det at «det finnes i overkant av 30 anmeldelser i hele firmaets historie (fra 1987)». (…) «Samtlige gamle forhold er henlagt av politiet av eget tiltak».
Det framgår at advokaten tilskrev Dine Penger 15.03.96, med krav om at bladet » ikke på nytt vil omtale Norsk Firmainformasjon alene eller sammen med andre, uten at opplysningene er korrekte og fremsatt på en presse-etisk forsvarlig måte «.
Vedlagt klagen er kopi av svarbrev fra bladet, som også har overlatt saken til advokat. Klagerens advokat finner at «tonen» fra Dine Pengers redaktør og advokat har vært «arrogant fra første stund». Det opplyses at en av bladets journalister «har skrevet utkast til ny artikkel», men at denne «utelukkende konsentrerer seg om å se firmaet i et negativt lys». (…) «Det har ikke lykkes å komme frem til en løsning».
Klagerens advokat hevder også at «Dine Penger og deres advokat under marsjen har satt frem trusler om at dersom klageren reiser sak for domstolene, velger de å ‘hevne seg’ ved å skrive en ny og verst mulig artikkel…» (…) » Norsk Firmainformasjon tar denne trusselen alvorlig, og avstår fra å reise sak nå «. Istedet ber klagerens advokat om PFUs behandling, under henvisning til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, 4.4, 4.10 og 4.12. TILSVARSRUNDEN:
Dine Penger s tilsvar, via advokat, bekrefter at partene har vært i kontakt med hverandre før klagen til PFU, men at man heller ikke senere er kommet til noen minnelig ordning. Bladets advokat hevder imidlertid at » Dine Penger har hele tiden stilt sine sider til rådighet for et svar fra Norsk Firmainformasjon dersom selskapet ønsket det «.
Videre påpeker bladets tilsvar at «Dine Penger har sett det som særdeles viktig å advare sine lesere mot denne form for virksomhet…». Angående bladets «Hold deg unna-liste» vises det til at «det fremkommer i teksten rett under listen med tydelighet at noen av disse [firmaene] er seriøse, eller prøver i hvert fall å være det». (…) » Det klare skillet mellom den generelle artikkel og den spesielle opplistingen, sammen med en understrekning om at noen av firmaene i opplistingen til og med kan være seriøse, gjør at artikkelen ikke kan tolkes på den måte klageren har anført i sin klage «.
Bladets advokat mener imidlertid at det er «klart hold for den generelle påstanden i den generelle del av artikkelen», og har som eksempel vedlagt kopier av korrespondanse om faktura fra «Telefaxkatalogen for næringslivet».
Angående klagerens påpekning av at artikkelen inneholder ord som «svindel» etc., understreker bladets advokat igjen at «dette er i den generelle delen og utsagnene må ikke nødvendigvis stemme overens med metoden hos Norsk Firmainformasjon». Som følge av salgsmetodene mener advokaten likevel at firmaet hører hjemme på «Hold deg unna-listen «. Her viser tilsvaret dessuten til «det store antall politianmeldelser som foreligger». (…) » For tiden har selskapet fem anmeldelser mot seg «. (…) «Det er imidlertid et vanskelig bevisspørsmål for den som anmelder et slikt tilfelle og sakene vil i stor grad måtte bli avvist».
Bladets advokat bekrefter at journalisten ikke tok kontakt med klageren «før artikkelen gikk i trykken». Det vises igjen til den generelle utformningen, og at det derfor ikke ville være grunnlag for å kontakte Norsk Firmainformasjon «for å høre om de benytter seg av alle disse metoder».
For øvrig finner advokaten det vanskelig å forstå at et notat fra bladets redaktør (vedlagt klagen) kan oppfattes som en trussel. » Dine Penger var innstilt på videre samarbeid. Men det ble ikke fulgt opp fra Norsk Firmainformasjons side «.
Klageren s advokat tilbakeviser i sitt tilsvar at bladet «har stillet sidene til rådighet for Norsk Firmainformasjon». (…) «Dine Penger mener de har vært i sin fulle rett, og har ikke tilbudt min klient å slippe til med noe som helst». Advokaten tilbakeviser også bladets påstand om at den påklagede artikkelen er skilt i en «generell del» og en «konkret del». Likeledes går klagerens advokat imot at Dine Penger «skal slippe unna» ved å skrive at «noen er seriøse». (…) » Artikkelen er uriktig og skadelig for min klient. Vi har bedt om å få dette beriktiget «.
Vedlagt tilsvaret er kopier av korrespondanse og fakturaer som skal være egnet til å illustrere hvilke problemer klageren er blitt påført.
Bladet s advokat fastholder i sin sluttkommentar at «det er intet i veien for at Norsk Firmainformasjon oversender en artikkel til Dine Penger som vil bli trykket i sin helhet innenfor rammen av hva en normal artikkel kan legge beslag på av spalteplass». (…) «Men Norsk Firmainformasjon har aldri bedt om det. De har krevet at Dine Penger skulle skrive en ny
artikkel som de forhåndsgodkjente. Det har Dine Penger oppfattet som å skrive en artikkel under press og utenfor god presseskikk «.
Og dessuten: «De faktiske funn som Dine Penger har gjort hos Norsk Firmainformasjon… er ikke tilbakevist. Dine Penger mener derfor at Norsk Firmainformasjon fortsatt hører hjemme på ‘hold deg unna-listen’ ut fra den pris de tar for annonser og de salgsmetoder de benytter seg av». PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i bladet Dine Penger om såkalte «kataloghaier» og angivelig ulovlige forhold i bransjen. Klageren, Norsk Firmainformasjon AS, er navngitt i en oversikt over selskaper bladet advarer mot, og mener Dine Penger har brutt god presseskikk ved urettmessig og uten tilstrekkelige undersøkelser å ha skapt inntrykk av at selskapet driver useriøs og ulovlig virksomhet. Klageren påpeker også at selskapet ikke ble kontaktet på forhånd, og dermed ikke gitt mulighet til samtidig imøtegåelse. Ifølge klageren har senere forsøk på å komme til forståelse med bladet ikke ført fram.
Dine Penger hevder å ha dekning for sine opplysninger gjennom egne undersøkelser, og viser til forbrukerklager og politianmeldelser. Dessuten mener bladet det klart framgår av artikkelen at ikke alle påstander om useriøs virksomhet er knyttet til enkeltfirmaer, ei heller klagerens. Videre mener bladet at klagepunktene er knyttet til den generelle delen av artikkelen, og at det derfor ikke var naturlig å kontakte hvert enkelt av de opplistede firmaene. Dine Penger mener også å ha gitt klageren full anledning til å komme på trykk med et tilsvar.
Pressens Faglige Utvalg mener Dine Penger var sin fulle rett til å sette søkelys på katalogbransjen, og at det i generell form må være pressens oppgave å advare mot betenkelige forhold. I det påklagede tilfellet er klagerens selskap navngitt i en sammenheng som skaper inntrykk av at lovstridig virksomhet er avdekket, noe utvalget ikke kan se at bladet har dokumentert. Når identifisering finner sted i tilknytning til påstander om sterkt kritikkverdige forhold, må dessuten den som omtales få anledning til å komme samtidig til orde.
Dine Penger har brutt god presseskikk.
Oslo, 19. november 1996
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Inge Lønning