Tore Johnsen mot Varden

PFU-sak 96-132


SAMMENDRAG:
Avisen Varden hadde fredag 5. juli 1996 en tre-spaltet nyhetsartikkel på side 5 med tittelen » Ulykkesbilen var stjålet «, og det het innledningsvis:
» Det var den 22 år gamle (navnet) fra Skien som mistet livet ved trafikkulykken i Venstøpbakken i Gjerpen ved to-tiden natt til onsdag. Han døde på sykehuset onsdag kveld uten å være kommet til bevissthet.
Det viser seg at bilen forulykkede kjørte, en blå Opel Ascona, var stjålet utenfor en kafe i Skien sentrum ikke så lenge i forveien. Politiet er interessert i opplysninger fra folk som har lagt merke til bil og bilens bevegelser i tiden før ulykken skjedde. »
I artikkelen opplyser en navngitt politiførstebetjent for øvrig at «det kan tyde på at bilen kan ha hatt relativ høy hastighet», og at han ikke er «i særlig tvil om» at farten har vært høyere enn det som er tillatt på ulykkesstrekningen.
Varden fulgte med denne artikkelen opp førstesideoppslag og reportasje dagen før, der den forulykkede ble omtalt som 24 år gammel, uten å være navngitt. Reportasjen, som var illustrert med bilder av ulykkesbilen, opplyste dessuten at mannen satt fastklemt i bortimot en time innen han i bevisstløs tilstand ble kjørt til sykehus. KLAGEN:
Klageren henvender seg til PFU på vegne av den forulykkedes foreldre, og med deres skriftlige samtykke. Han reagerer sterkt på at den omkomne – i Vardens artikkel 5. juli – » blir stemplet som en biltyv den siste dagen han lever «. Klageren betegner avdøde som «en gutt som enhver foreldre ville være stolt av», og i foreldrenes samtykkebrev heter det at avisomtalen «har vært en enorm merbelastning i en allerede forferdelig tung tid».
Om hendelsesforløpet forut for ulykken skriver klageren: «Avdøde brukte ulykkesbilen ofte i likhet med mange andre, den var tilgjengelig, og bare til å starte med et skrujern. Alle vet at den ikke ble stjålet, men lånt uten samtykke der og da».
Det framgår videre at klageren har vært i kontakt med Vardens sjefredaktør, og at denne skal ha » beklaget dypt ‘glippen’ » overfor klageren. Også en annen redaktør i Varden skal ha gjort det samme 14 dager senere. » De skulle forsøke å bøte på skaden, men ingen ting har skjedd «. TILSVARSRUNDEN:
Varden s sjefredaktør bekrefter i tilsvaret at klageren tok kontakt med ham etter artikkelen om at «bilføreren omkom i det politiet hevder var en stjålet bil». Redaktøren bekrefter også at han overfor klageren beklaget bruken av forulykkedes navn. » I en sammenheng der dødsfall skjer under omstendigheter som kan forbindes med en kriminell handling, er det også i Varden vanlig å anonymisere den person det gjelder «.
Redaktøren opplyser videre at samtalen med klageren «i det vesentlige» dreide seg om tre forhold: «For det første det uheldige i at Varden hadde bragt bilførerens navn i artikkelen, for det andre at det i følge Johnsen (klageren) neppe dreide seg om tyveri, men lån av bilen, og for det tredje hva Varden eventuelt kunne gjøre i forhold til familien, idet navnebruken representerte en ekstra belastning for de pårørende».
Ifølge redaktøren kom man der og da ikke fram til «noen god tilnærming til familien i den situasjon den var». » Avisen har imidlertid vært beredt til å dementere og beklage påstanden om at bilen var stjålet, dersom dette var usant «.
Redaktøren opplyser at avisen har vært i kontakt med politiet ved flere anledninger, og dessuten også med bilens eier. » Eieren fastholder – både overfor politiet og Varden – at han ikke har lånt bort bilen og at den følgelig er å betrakte som stjålet. Vi har altså ikke noe grunnlag for å dementere det faktiske innhold i artikkelen «.
Klageren slutter seg til Varden-redaktørens beskrivelse av de tre forhold som ble diskutert. Angående tyveri-påstanden påpeker klageren at «den mistenkte ikke kan forsvare seg. Heller ikke bli vitne, tiltalt, eller dømt».
Om hva Varden kunne gjøre, i forhold til de pårørende, skriver klageren bl.a.: «Jeg husker jeg sa: I alle fall ikke send blomster, men trykk en beklagelse neste dag (den dagen begravelsen var). Det ville hjulpet. Så dette er sakens kjerne!!! Det er liten vits i å diskutere den ‘kriminelle’ handlingen om at bilen er påstått/betraktet som stjålet».
Klageren kan ikke forstå hvorfor avisen, etter å ha kommet med beklagelse overfor ham, ikke har tatt kontakt med de pårørende eller trykt en beklagelse. » Og det er dette jeg i anstendighetens navn mener de burde gjøre, og jeg krever at de gjør! » Dessuten tar klageren til orde for » en billighetserstatning » fra avisen, som følge av at «de har somlet, eller utelatt å foreta noe».
Sekretariatet gjorde klageren oppmerksom på at ingen – heller ikke PFU – kan kreve at en avis på trykk dementerer/beklager noe den ikke mener det er dekning for å dementere/beklage. Dessuten påpekte sekretariatet at det ligger utenfor PFUs mandat å befatte seg med erstatningsspørsmål, og at et slikt krav må sees i samme lys som vedtektenes formuleringer når det gjelder søksmål.
Klageren meldte tilbake at kravene i tilsvaret berodde på misforståelse fra hans side, i forhold til hva han ønsket å oppnå ved å bringe saken inn for PFU. «Jeg avstår derfor på dette stadium kravene overfor Varden, og ber kun de presseetiske spørsmålsstillinger vurdert av PFU. Det er anonymitetsprinsippet det gjelder, og jeg henviser bl.a. [til] følgende paragrafer i Vær Varsoms etiske normer: 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 og 4.14».
Avisen har meddelt at den ikke har ytterligere kommentarer. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Varden, der sjåføren som omkom i en bilulykke ble navngitt i sammenheng med opplysninger fra politiet om at bilen var stjålet. Klageren, som representerer den forulykkedes foreldre, mener avisen har brutt god presseskikk ved å knytte avdøde til en påstått kriminell handling han aldri kan få forklart seg om, og heller ikke bli tiltalt eller dømt for. Etter klagerens mening skulle avisen på trykk ha dementert det påståtte biltyveriet og beklaget navnebruken, slik det anføres at Vardens redaktør muntlig har gjort.
Avisen bekrefter den muntlige beklagelsen av navnebruken, og viser til at det også i Varden er vanlig å anonymisere personer i tilfeller som det påklagede. Likevel finner ikke avisen å kunne bringe en beklagelse på trykk som samtidig dementerer at bilen var stjålet. Varden viser til at opplysningene fra bileier og politi er opprettholdt. Avisen har imidlertid vært beredt til å dementere og beklage påstanden om tyveri, hvis den er usann.
Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.6, om å ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Utvalget viser også til punkt 4.7, om å være varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og retts-reportasje.
I det påklagede tilfellet finner utvalget at avisen skulle ha avstått fra å navngi den forulykkede i sammenheng med mistanken om biltyveri. Denne koblingen har avisen også selv beklaget. Etter utvalgets mening måtte avisen forstå at tyveripåstanden, sammen med navnebruken, ville påføre de etterlatte en betydelig tilleggsbelastning. Utvalget vil for øvrig understreke at også døde personer har krav på et personvern.
Varden har brutt god presseskikk.
Oslo, 19. november 1996
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Inge Lønning