Sølvi og Erik Venheim mot Rjukan Arbeiderblad

PFU-sak 96-112


SAMMENDRAG:
Rjukan Arbeiderblad hadde torsdag 18. juli 1996 et hovedoppslag på førstesiden med tittel » Butikk-konkurs blir politi-sak «, og illustrert med bilde av en større trebygning med forretningslokaler. Henvisningsteksten hadde denne ordlyden:
» Konkursen i Sølvis Fashion bør etterforskes av politiet. Det mener bobestyrer Agnar Haukås. Han har satt fingeren på en rekke forhold i selskapet som kan være i strid med konkursloven eller straffeloven. Sølvis Fashion hadde 950.000 kroner i gjeld da butikken gikk konkurs. Verdiene i boet var kun på 50.000 kroner. »
På nyhetsside inne i avisen hadde samme sak fått den fem-spaltede tittelen » Sølvis Fashion-konkursen blir politi-etterforsket » og undertittelen » – Har drevet for kreditors regning, mener bobestyreren «. Bilde av samme forretningsbygg som på førstesiden hadde teksten:
» Konkursen til Sølvis Fashion skal nå etterforskes av politiet. Om kort tid vil saken blir oversendt påtalemyndighetene. »
Og ingressen lød:
» Konkursen i Sølvis Fashion blir trolig politi-anmeldt. Dette er klart etter at bobestyreren nå har satt fingeren på tvilsomme transaksjoner i selskapet. Sølvis Fashion AS kan ha forbrutt seg både mot konkursloven og straffeloven, ifølge den rykende ferske bostyre-rapporten. »
Av artikkelen, som i sin helhet er basert på intervju med bobestyreren og hans rapport, framgår det at «Sølvis Fashion AS ble slått konkurs 29. februar i år» og at «Bobestyreren er kritisk til rollen som Erik Venheim har spilt». «Venheim var styreformann i selskapet, som ble drevet av hans kone» og skal bl.a. ha sendt «regning til selskapet på 100.750 kroner, for såkalt konsulentbistand». (…) «Med lån og godtgjørelse har… styreformannen tatt ut over 200.000 kroner fra bedriften». Det vises også til «skyldig skattetrekk». KLAGEN:
Klagerne , Sølvi og Erik Venheim, betegner oppslaget – «fem måneder etter konkursen» – som » en ren trakkasering av vår familie «. «Rjukan er et lite samfund med vel 5000 innbyggere, der de aller fleste leser avisene». (…) «Slike TABLOIDOPPSLAG i en liten lokalavis er direkte ødeleggende for de personer oppslaget involverer, når det på toppen av det hele fremkommer uriktige opplysninger «. (…) » Artikkelen unnlater en rekke viktige (vesentlige) poster i rapporten fra bobestyrer, og bobestyrer har ikke gitt opplysninger til RA i denne forbindelse «.
Ifølge klagerne skal det av bostyre-rapporten framgå » at konkursen i vesentlig grad skyldes omfattende anleggsvirksomhet i gaten utenfor… «, idet kommunen skal ha gravd i gaten i nærmere et år. Klagen viser også til at en navngitt statsautorisert revisor i rapporten anfører at forretningen » hadde god orden i bøker og bilag med åpenhet «. «Skattegjelden som man tilslutt ble slått konkurs for var hele tiden i forståelse med kommunekassereren». » Det omtalte konsulenthonoraret var for arbeide utført over flere år, og derfor godkjent av revisor ved årsoppgjørene… «.
For øvrig hevder klagerne at avisen «vanligvis ikke i det hele tatt» omtaler «at en liten klesbutikk slås konkurs». «Det er ille nok å miste en klesforretning om man ikke også skal bli forfulgt av pressen i måneder etterpå». (…) «Skulle man først skrive noe i avisen, burde det være realitet i det man skrev. Vi ble ikke forespurt før artikkelen ble skrevet, og fikk sjokk da vi åpnet avisen «. TILSVARSRUNDEN:
Avisen hevder at den, som følge av klagen, har gjort flere forsøk på å få kontakt med klagerne, «men dessverre uten å lykkes». Rjukan Arbeiderblad har derfor valgt å avgi tilsvar, med den omtalte bostyre-rapporten («Innberetning til Tinn og Heddal skifterett» 04.07.96) som vedlegg.
Avisen opplyser deretter:
«De to klagerne har preget deler av nyhetsbildet i Tinn kommune dette året. En annonse fredag 9. februar fra Brønnøysundregistrene meldte at det var åpnet konkurs i boet til Erik Venheim, Rjukan. Tirsdag 13. februar presenterte vi saken, hvor vinklingen gikk på en privatmanns kamp mot olje-giganten Hydro/Texaco. En mulig konkurs i konas forretning Sølvi’s Fashion ble også kommentert. Saken ble fulgt opp med ytterligere kommentarer fra Venheim 14/2. »
Videre opplyser avisen at Sølvi Venheim 1. mars ble kontaktet «i forbindelse med at hun hadde stengt forretningen sin». «Mandag 4/3 fortalte hun RAs lesere at stengningen var ledd i en erstatningssak mot Tinn kommune etter gravearbeider i gata utenfor forretningen hennes. To dager senere, onsdag 6/3, innrømmet Sølvi Venheim at hun på det tidspunkt hun kontaktet RA, allerede visste at hun var slått konkurs. ‘Men det spiller ingen rolle. Jeg ville stengt uansett’, sa Sølvi Venheim til RA «. Avisen viser også til at den 19. mars presenterte en oversikt over innkomne fordringer i de to konkursene.
Kopier av artiklene avisen refererer til er vedlagt tilsvaret.
Rjukan Arbeiderblad hevder «å ha fulgt en forsvarlig journalistisk linje i disse sakene», som avisen mener «på mange måter bør sees under ett». Redaktøren skriver:
«Normalt sett ville vi ikke lagt så mye ressurser i og brukt såpass mye spalteplass på to konkurser i så små selskaper som dette. Utgangspunktet her var et annet, nemlig at de konkursrammede selv valgte å føre sin sak i avisa. De benyttet RA til å få fram egne synspunkter, og var samtidig med på å legge premissene for en større pressedekning enn normalt. Fra vår side har vi siden fulgt opp med relevante fakta knyttet til konkursbehandlingen».
Også den påklagede artikkelen 18. juli forsvares, og betegnes som «godt journalistisk håndverk». «Når det gjelder klagernes anførsel om at de ikke ble forespurt før artikkelen ble skrevet, oppfatter vi oppslaget 18/7 som et ledd i et større sakskompleks. Vi vil hevde at ekteparet Venheim har fått komme til orde i RAs spalter i denne saken «.
Og tilsvaret avsluttes slik:
» Bobestyrers anmodning om politietterforskning er… så alvorlig at den i seg selv forsvarer oppslagets form og størrelse. Det handler ikke om noen form for trakassering eller forfølgelse av en familie, men om en journalistisk korrekt oppfølging av en sak klagerne med vitende og vilje har vært med på å bringe inn i RAs spalter».
Klagerne betviler i sitt tilsvar at avisen skal ha forsøkt å kontakte dem. «Vi er alltid lette å treffe, enten på telefon eller privat. (…) Dessuten arbeidet Sølvi Venheim på Rjukan torg da det siste oppslaget i avisen ble trykket».
Etter gjentagelse av momenter fra klagen heter det dessuten bl.a.:
«Dersom journalisten, eller redaktøren, ikke har den nødvendige innsikt eller forutsetning for å lese regnskaper, men bare tar advokatens (bobestyrerens) ord for god fisk, ja da kan dette føre til katastrofe for den som omtales…». «Dette at man tidligere har vært i nyhetsbilde i lokal-samfunnet, betyr ikke nødvendigvis at avisen bør forfølge en sak til de grader». «Dersom vi skal ha mulighet til å leve videre i dette samfunnet, hvor vi er født og oppvokst, så må skriveriene om oss opphøre».
Avisen har ikke hatt ytterligere kommentarer, bortsett fra å presisere at forsøkene på å få kontakt med klagerne ikke var relatert til oppslaget 18. juli, men derimot til forsøk på å få til en minnelig ordning da klagen forelå. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag i Rjukan Arbeiderblad der det framgikk at en navngitt klesforretning ville bli gjenstand for politietterforskning etter konkurs. Klagerne, et ektepar som var henholdsvis daglig leder og styreformann for butikken, påklager at avisen kun bygger på bobestyrerens ensidige framstilling av saken, og at de ikke ble kontaktet for samtidig kommentar.
Rjukan Arbeiderblad anfører at klagerne, forut for den påklagede artikkelen, flere ganger fikk stå fram i avisens spalter med anklager mot myndigheter og andre som de mente hadde bidratt til å bringe dem til konkurs. Rjukan Arbeiderblad hevder derfor at klagerne åpenbart benyttet avisen så lenge det var til deres fordel, men klager til PFU så snart omtalen går dem imot.
Pressens Faglige Utvalg mener avisen var i sin fulle rett til å omtale bostyrets rapport, med hovedvekt på de anklagepunkter som var rettet mot klagerne.
Derimot mener utvalget at avisen ikke kan ta tidligere omtale av klagernes synspunkter som tilstrekkelig begrunnelse for ikke å innhente deres samtidige kommentarer til de alvorlige påstandene i det påklagede oppslaget. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»
Utvalget konstaterer dessuten at formuleringer om politietterforskning i titler og ingresser går lengre enn det er dekning for i stoffet.
Rjukan Arbeiderblad har brutt god presseskikk.
Volda, 17. september 1996
Sven Egil Omdal,
Ingrid Andersgaard, Johan O. Jensen, Knut Røe,
Helen Bjørnøy, Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen