Svein W. Nilsen mot TV 2

PFU-sak 96-109


SAMMENDRAG:
TV 2 hadde i sin hovednyhetssending 19. juli 1996 et reportasje-innslag basert på opplysningen om økning i hurtigrute-belegget fra 1995 til -96. Innslaget, med varighet på 2 minutter og 18 sekunder, ble på skjermen presentert med plakaten » BILLIGSALG «, og programlederen ga følgende introduksjon:
» Hurtigrutene har hittil i sommer hatt en vekst i passasjerantallet på fem prosent sammenlignet med ifjor. Men rederiene har bygget to nye skip det siste året, og har til tross for veksten mange ledige plasser. Og nå skal de ledige lugarplassene legges ut på tilbud. »
Med bilder av og fra et moderne hurtigruteskip som «bakgrunn», forteller TV 2-innslagets reporter:
» Norskekysten omtales ofte som verdens lengste turistattraksjon, hurtigruta mellom Bergen og Kirkenes som verdens vakreste sjøreise. På tre år har rederiene brukt tre milliarder på å doble køyekapasiteten. Fire nybygg pløyer kysten, skip som forsvarer bruken av hotellsjef framfor stuert. »
Innslaget går over i intervju med hotellsjef Harald Brox, ombord i M/S «Polarlys». Han uttaler:
» – Når det gjelder sengekapasitet, så er det faktisk det åttende største hotellet i Norge. Bare det herre, det flyt og bevege seg hele tida. »
Og reporteren fortsetter, med skips- og havneopptak som «bakgrunn»:
» Mellom 15- og 20 000 kroner koster en 11 dagers rundreise nå på sommeren. Tre måltider er inkludert. Rederiene innrømmer at prisen er høy. »
Hotellsjefen uttaler seg igjen – delvis med opptak av turister på besøk i en sameleir som bildefølge:
» – I sommersesongen så er det vel kanskje litt i dyreste laget, det er det nok, men tross alt så har vi jo en kyst som forandrer seg fra dag til dag – dem har en opplevelse som man kanskje ikke ville få ellers .»
Reporteren fortsetter, også med turister og sameleir som «bakgrunn»:
» Til nå i år har 21 000 tatt rundturen fra og tilbake til Bergen. Mange benytter også anledninga til å få med seg hva innlandet har å tilby. Kanskje kan nettopp opplevelser i innlands-Norge gjøre verdens vakreste sjøreise enda vakrere og mer etterspurt. »
Innslaget går over i intervju i sameleiren med turistvert Jarle Trulsen, Heia i Balsfjord. Han uttaler:
» – Det vil jo være med å styrke hurtigruteselskapene også, når de har litt meir å by på på sjølve turen oppover, at man kan ta utflukter som den her. »
Reporteren har igjen hurtigruteskipet, samt kystlandskap, som bildefølge. Han opplyser:
» En passasjervekst på fem prosent til tross: I sommer er det uvanlig god plass ombord. Og nå selges hurtigruta til bunnpris, selv om det ikke betyr billigsalg. »
Hotellsjef Brox uttaler seg påny:
» – Prismessig så må vi vel kanskje se lite grann på det, for å stå kanskje sterkere i fremtiden. »
Og reporteren avslutter slik:
» Og det vil være klokt, for fra år 2002 er det slutt på all statsstøtte til hurtigruta. » KLAGEN:
Klageren henvender seg til PFU som vanlig seer, og mener TV 2-innslaget » må karakteriseres som et reklameinnslag «. Han skriver:
«Det aktuelle innslaget handlet om at hurtigrutene nå reduserer prisen på sine rundturer.
Reportasjen ble innledet av nyheten om at trafikken med hurtigruten hadde økt med 5 % i år i forhold til i fjor, men at skipene likevel hadde ledige plasser. Deretter fulgte en utredning om hurtigrutens tilbud, blant annet om utflukter som passasjerene kan ta del i. Det ble vist bilder fra et av de nye skipene som ble omtalt som hotell. Etter min mening er det ingen tvil om at dette er et reklameinnslag kamuflert som nyhetsinnslag. Jeg ber dere vurdere om skjult reklame som dette i nyhetssendinger er lovlig .»
TV 2 oversendte sekretariatet kassett med det påklagede innslaget, og i et kort følgebrev het det: «Etter et nytt gjennomsyn ser vi for vår del ikke grunnlag for de påstander som fremkommer (i klagen). At innslaget kan fremstå som positivt for Hurtigruta innebærer slik vi ser det, naturligvis ikke at man skulle avstå fra å sende det». FORENKLET SAKSBEHANDLING:
Sekretariatet har meddelt klageren at saken vil bli forelagt PFU med forslag om forenklet saksbehandling, og i tråd med følgende innstilling:
» Pressens Faglige Utvalg kan ikke se at det påklagede TV-innslaget bryter med de presseetiske normer, slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten, eller med ‘Tekstreklameplakaten’. Det vil alltid være delte meninger om hvorvidt det enkelte presseorgan i bestemte saker burde eller skulle ha utøvd en mer kritisk journalistikk, uten at den ene eller annen løsning av den grunn innebærer brudd på god presseskikk. Etter utvalgets mening må det påklagede innslaget sies å tilfredsstille ‘Tekstreklameplakaten’s minimumsvilkår: ‘ Stoffet har en rimelig informasjonsverdi ‘, og ‘ Publiseringen av stoffet er resultat av en selvstendig redaksjonell vurdering, ubundet av annonsehensyn eller andre hensyn til utenforstående som har kommersiell interesse av at stoffet publiseres’ .
Utvalget konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk «.
Klageren har deretter sendt PFU brev med «utfyllende kommentarer», der han mener
TV 2-innslaget «bryter mot begge paragrafer i ‘tekstreklameplakaten'». Han skriver:
«Innslaget ble innledet med nyheten om at trafikken med hurtigruta har økt med 5 % fra i fjor. Å fastslå informasjonsverdien i denne opplysningen blir selvsagt en subjektiv vurdering. Jeg mener dette ikke har en rimelig informasjosnverdi i en riksdekkende nyhetssending. En økning på 50 % hadde kanskje vært en interessant nyhet, men ikke 5 %.»
Og videre:
«Det ble også opplyst om at hurtigruta hadde ledige plasser til nedsatt pris. Det er høyst tvilsomt om dette har noen informasjonsverdi for andre enn potensielle kunder for hurtigruta. For øvrig har jeg aldri sett TV 2-nyhetene rapportere om fullt belegg på hurtigruta».
Dessuten påpeker klageren:
«Foruten nyheten om at trafikken hadde økt med 5 % og at hurtigruta hadde ledige plasser inneholdt innslaget en beskrivelse av hurtigrutas tilbud akkompagnert av bilder fra et av de nyeste skipene. Det er ikke grunnlag for å påstå at TV 2s nyhetsredaksjon ikke har rent mel i posen når det gjelder dette innslaget. Man må imidlertid undre seg over hvilken selvstendig redaksjonell vurdering TV2 gjør når de velger ut bedrifter som får profilere seg på denne måten i nyhetssendingene, samt TV2s motiver for å gjøre dette».
Sekretariatet har meddelt klageren at hans anførsler på vanlig måte vil bli vedlagt sakens dokumenter, som grunnlag for PFUs vurdering. Sekretariatet kan imidlertid ikke se at klageren bringer inn nye momenter som tilsier endring av innstillingen. VEDTAK:
Pressens Faglige utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.