Kongelig Norsk Motorbåt-Forbund v. generalsekretær Jan H. Syvertsen mot Praktisk Småbåtliv

PFU-sak 96-103


SAMMENDRAG:
Praktisk Småbåtliv har gjennom flere utgaver hatt en dialog med Kongelig Norsk Motorbåt-Forbund, som har medlemssider i Båtmagasinet. Dialogen har omfattet synet på regler og lover for fritidsbåter, og i nr. 1/96 går Praktisk Småbåtliv på lederplass inn for tiltak som skal skape større trygghet på sjøen. I en signert artikkel i samme utgave hilser man også tanken om et obligatorisk sertifikat velkommen. Generalsekretær Jan H. Syvertsen i Kongelig Norsk Motorbåt-Forbund (KNMF) sender inn et tilsvar, som er tatt inn på leserbrevsiden i 3/96 i Praktisk Småbåtliv. Redaktør Stein Viken og forfatteren av den signerte artikkelen svarer i en hale til innlegget.
På sin medlemsside i Båtmagasinet 4/96 refererer KNMF lederen og artikkelen i Praktisk Småbåtliv, sammen med en kort kommentar, signert Jasy. Båtmagasinets artikkel er så gjengitt på leserbrevsiden i Praktisk Småbåtliv nr. 4/96, fire ganger med dette innskudd i kursiv og parentes: ( feil, red) . Sitatet er også denne gang gjengitt med en hale, som er dobbelt så lang som den siterte kommentaren. I denne halen heter det:
» Vi sendte straks et brev til ansvarlig redaktør i motorbåtbladet Båtmagasinet med følgende innledning: «Herr redaktør (Ingvar Johnsen). På side 102 i n.r 4/96 har De tillatt tatt inn en spalte av Jan Syvertsen med overskriften «Båtblad svikter stygt». Dette er litt av en anklage mot noen som har et annet syn enn KNMF. Vi ser alvorlig på dette utspillet og ber Dem rettferdiggjøre utspillet med å ta inn følgende (uavkortet) i førstkommende nummer .»
Her følger noen synspunkter på det striden gjelder, og videre:
» Vi mottok dette svaret på et postkort: «Hei og hå. Riktig adressat: KNMF v/Jan Syvertsen. God sommer – og god bedring….! Ingvar Johnsen. »
På medlemssidene i Båtmagasinet nr. 6/96 har redaktør Vikens svar fått plass. Her har generalsekretær Syvertsen hengt på en hale med følgende begrunnelse:
» Idet Viken hadde en «hale» på vårt innlegg i Praktisk Småbåtliv, tillater også vi oss å svare på brevet fra Viken, selv om det kanskje hadde vært best for ham at vi hadde forbigått det i taushet. »
I halen imøtegår Syvertsen de synspunkter som er fremført i Praktisk Småbåtliv, og avslutter slik:
» For øvrig burde det være unødvendig å gjøre Viken oppmerksom på at det er hinsides alminnelig folkeskikk å gjengi innholdet i et brev til ham som ikke har vært offentliggjort. »
I nr. 5/96 av Praktisk Småbåtliv, på en side under hovedtittelen » Flaskeposten «, heter det i en ingress:
» Det er ikke til å legge skjul på at vi nå er alvorlig forundret (og meget bekymret) over KNMFs og Båtmagasinets selvsikre, men akk så lunkne holdning til høynet sikkerhet på sjøen. Deres arrogante utspill mot alle «annerledestenkende», Stortinget, Norges Båtbransjeforbund, Opinion AS, Sjøvettkampanjen, Redningsselskapet, Praktisk Småbåtliv m.fl. har bl.a. gitt seg utslag i nonchalante avvisninger av tall og fakta. I Båtmagasinet blir vårt syn forvrengt og tillagt overskrifter som «Båtblad svikter stygt» og «Upraktisk småbåtliv!». Forvrengningene er også gjort til «verdenssak» gjennom Båtmagasinets internettsider! Dessuten er sammenblandingen av person og sak total! Vi føler oss derfor forpliktet til å gjengi siste utspill fra KNMF – slik at ihvertfall PSLs lesere kan holde seg objektivt orientert. Kommentarene i parantes er «korrekser fra vår side. Brevet er også en smule forkortet ved at utenforsaker er tatt bort. »
Deretter gjengis halen, med en rekke kommentarer fra Praktisk Småbåtliv midt inne i teksten, men i parentes og i kursiv slik at det fremgår hva som er KNMFs svar og hva som er kommentar. Det er avslutningsvis også vist til et brev fra KNMF:
» Det korte svarbrevet holdt dessverre samme arrogansestandard som tidligere, og ble avsluttet med følgende ord: «vi vil ikke bruke tid på en ørkesløs diskusjon med Dem. » KLAGEN:
Klager er generalsekretær Syvertsen i KNMF, som konkret klager inn det han kaller «mishandlingen» av KNMFs meninger i Praktisk Småbåtliv nr. 5/96. Han viser til at » det er første gang at jeg har opplevet at en redaktør har kommentert andres meninger ved å benytte ‘korrigeringer’ i parenteser i en annen parts innlegg. »
Han gjør oppmerksom på at det også er et avsnitt som er hentet fra et følgebrev til redaktøren av Praktisk Småbåtliv, som selvfølgelig ikke var utformet med henblikk på gjengivelse i bladet. TILSVARSRUNDEN:
Praktisk Småbåtliv oppsummerer dialogen mellom de to i sitt tilsvar, og kommer med dette forslag:
«Vi vil gjerne imøtekomme PFUs sunne demokratiske oppfordring om å finne en minnelig løsning med følgende:
1) Våre tiltak har dreiet seg om svar på tiltale og vil naturlig opphøre når KNMF og Båtmagasinet vil.
2) Seriøse innlegg, som går på sak, fra KNMF vil i fremtiden ikke bli tillagt hale eller parenteser.
3) Vi beklager at vi i et tilfelle følte oss provosert til å nærme oss kanten av det presseetiske.
Disse tre punkter er oppriktige og alvorlige fra vår side og forutsettes gyldige ved seriøs kulans fra KNMFs (og evt. Båtmagasinets) side, samt endelig avslutning (også mediekommentatorisk) fra begge parter.»
Klageren bemerker at «redaktør Viken unnlater å nevne at utgangspunktet for vårt leserbrev var en signert lederartikkel i bladet som gir uttrykk for redaktørens mening om saker som opptar vårt forbund. Når disse meningene avviker fra våre meninger om sak, mener vi at det er uprofesjonelt av redaktøren å betegne dette som personangrep . På den annen side er det nettopp redaktørens form for «svar på tiltale» klagen dreier seg om. Idet saken er av faglig prinsipiell interesse, er redaktør Vikens forslag til en «minnelig ordning» uinteressant for oss. For øvrig er det vår oppfatning at forslaget er useriøst.»
Småbåtliv registrerer at forslaget om minnelig ordning er uinteressant. «Det presiseres at forslaget nå er uten gyldighet». For øvrig har ikke bladet noe å tilføye. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder gjengivelsen i bladet Praktisk Småbåtliv av kommentarer i den aktuelle debatt om regler og lover om fritidsbåter som er fremført på medlemssidene for Kongelig Norsk Motorbåt-Forbund (KNMF) i bladet Båtmagasinet. Klageren er generalsekretær i forbundet og ber om en vurdering av at redaktøren i Praktisk Småbåtliv har lagt inn sine egne kommentarer i parenteser i det siterte innlegget fra KNMF.
Praktisk Småbåtliv mener å ha gitt svar på tiltale, men beklager at man i et tilfelle har nærmet seg kanten av det presseetiske.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at klagen gjelder bruken av innskutte kommentarer i sitater fra andres innlegg, og ikke debatten generelt. Det kan sies at Praktisk Småbåtliv gjennom parenteser og bruk av kursiv har markert at det dreier seg om kommentarer til motpartens fremstilling. Men PFU mener at de innskutte kommentarene fører til at motpartens synspunkter ikke ytes rettferdighet, og derfor representerer en uakseptabel debattform.
Praktisk Småbåtliv har brutt god presseskikk.
Oslo, 20. august 1996
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning