Geir Erik Stokke mot Multimediaworld

PFU-sak 96-101


SAMMENDRAG:
Datatidsskriftet Multimediaworld hadde i sitt nr. 3, 1996 en signert kommentarartikkel med tittelen «Barneporno på data? Neppe» Artikkelen omhandler barnepornografi generelt og muligheten for forekomster av barnepornografi på internett spesielt. Det vises blant annet til tidligere artikler i Aftenposten om samme tema. I den forbindelse omtales avisens to kilder, Einar Solvang og Geir Erik Stokke, som «infiltratører». Det heter blant annet:
«Hva er så motivet til de kjekke infiltratører? Einar Solvang mener at total sensur og overvåking er den eneste løsningen på problemer på nettet og samfunnet forøvrig. Sammen med den andre kilden, Geir Erik Stokke, har han klart å blåse opp sin synsing til riksmediesaker. Når Geir Stokke blir politianmeldt for trusler og injurier og et par andre forhold, får Solvang noen minutters oppmerksomhet i Vestlandsrevyen hvor han viser frem bilder fra en CD-ROM og hevder at dette kan barn få tak i over Internet, og at vi må sensurere Internet.»
Andre steder i artikkelen heter det:
«Hvor utrolig det enn kan høres finnes det enkelte mennesker som bruker barneporno som brekkstang for å få oppmerksomhet i media».
«…når man går over barnelik for å fremme sin sak, da blir det alvor.»
«Jeg kan ikke tro at noen kan holde på slik uten selv å være ødelagt.» KLAGEN:
Klager er Geir Erik Stokke. Han viser til at debatten mellom ham selv og Solvang på den ene siden og artikkelforfatteren på den andre siden, har rast lenge, og «både Erik Naggum (artikkelforfatteren – sekr.anm.) og Geir Erik Stokke har dessverre til tider vært usaklige».
Klageren mener – på denne bakgrunn – at bladets redaktør burde være «ekstra varsom med å ta inn artikler fra en gitt part, spesielt når artikkelen inneholder faktiske feil og person-
karakteristikker – og når man i tillegg – lar være å kontakte den angrepne part for uttalelse.». Klageren mener bladet har brutt tilsammen åtte punkter i Vær Varsom-plakaten, deriblant 2.2. (integritet), 3.2. (kildekritikk), 4.1. (saklighet og omtanke), 4.3. (privatliv osv.), 4.4. (dekning for titler og ingresser), 4.5. (forhåndsdømming), 4.13. (retting av feilaktige opplysninger) og 4.14. (samtidig imøtegåelse).
Klageren opplyser at han har vært i kontakt med bladets redaktør, etter at den påklagede artikkelen sto på trykk, men at han fikk beskjed om at et eventuelt tilsvar måtte være «særdeles saklig. Siden artikkelen i utgangspunktet hadde et sjikanøst tilsnitt, valgte jeg å ikke skrive et tilsvar på grunn av det alvorlige tema som barnepornografi er», skriver klageren. FORENKLET SAKSBEHANDLING:
Sekretariatet har tilskrevet klageren og orientert om at saken vil bli fremmet for Pressens Faglige Utvalg med forslag om forenklet saksbehandling, og med følgende innstilling:
«Pressens Faglige Utvalg har tidligere slått fast at det i den offentlige og politiske debatt må være stor takhøyde og rom for skarp polemikk. Det påklagede tilfellet dreier seg om en kommentarartikkel knyttet til et fagområde hvor både klager og artikkelforfatter har deltatt aktivt i debatten, riktignok i hovedsak på internett. Etter utvalgets mening ligger den påklagede kommentarartikkel innenfor grensene av hva som må aksepteres av en debattdeltager som selv har engasjert seg aktivt på det aktuelle fagområdet. Multimediaworld har dessuten tilbudt spalteplass for imøtegåelse av de påstander som fremkommer i debattartikkelen, en mulighet klageren har valgt ikke å benytte seg av. Pressens Faglige Utvalg konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.» VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.