Vekter-Tjenesten Fredrikstad v. Martin Sveberg mot Demokraten

PFU-sak 96-054


SAMMENDRAG:
Fredrikstad-avisen Demokraten hadde lørdag 9. mars 1996 inne i avisen (side 9) en kort nyhetsartikkel med den tre-spaltede tittelen » Frastjålet nøkler «. Det het i ingressen:
» Under et innbrudd i en bil, ble en av vaktene i Vektertjenesten frastjålet et nøkkelknippe tilhørende Torvbyen. »
Av artikkelen framgikk det videre at » Nøklene passet til Torvbyens ytterdører, men alle utvendige låser ble byttet bare timer etter at tyveriet ble oppdaget, i følge vaktselskapet «. Martin Sveberg i Vekter-Tjenesten er intervjuet, og uttaler bl.a.: «- Dette er en kjedelig sak, men vi har godt håp om å få tilbake det stjålne knippet». Avisen opplyser at «Selskapet har ansvaret for sikkerheten i Torvbyen», og at «Det er uvisst hvor store kostnader Vektertjenesten blir påført etter tapet av nøkkelknippet».
I artikkelen het det dessuten: » Vektertjenesten presiserer at tyveriet av nøkkelknippet ikke har noen konsekvenser for den enkelte forretning i Torvbyen. I følge Sveberg er det heller ingen som har forsøkt å benytte seg av de stjålne nøklene .» KLAGEN:
Klageren (Martin Sveberg i Vekter-Tjenesten) mener Demokraten har brutt god presseskikk ved å bringe den påklagede artikkelen. I klagebrevet opplyses det at journalisten som kontaktet Vekter-Tjenesten 8. mars ble forklart at » saken er under etterforskning og at vi ikke vil ha noe publisitet om saken før vi har sikret alle kunder på en tilfredsstillende måte . Med dette understreket jeg låsskifte ol.».
Det framgår også at klageren informerte Demokratens ansvarlige redaktør om hva han hadde sagt til journalisten, og » gjentok at de ødela veldig mye for oss hvis de gjorde dette kjent nå «.
Vedlagt klagen er dessuten kopi av telefax som klageren samme dag sendte Demokraten, med ytterligere understrekning av at avisen » utsetter andre menneskers liv og helse for fare ved å gå ut med denne nyheten nå «. (…) «De ble forklart at hvis de bl.a. skriver hvor nøklene hører hjemme så må hele låssystemet byttes ut, noe som påfører oss ekstra store kostnader».
Klagebrevet opplyser at «Fredriksstad Blad sjekket saken tirsdag 05.03, men hadde forståelse for at de ikke kunne skrive om saken, da de forstod at de ville ødelegge for etterforskningen».
Klageren konstaterer imidlertid: » Demokraten ser helt bort fra alle ønsker og hensyn. De kjører sitt eget løp. (…) Her skriver de detaljer om sikkerhet; hvor nøklene hører hjemme og hvem som har mistet dem . (…) Hvis de skulle skrive om saken mener jeg at det kunne være nok å skrive: Under et innbrudd i en bil er ett av byens vaktselskaper blitt frastjålet ett nøkkelknippe tilhørende en av selskapets kunder. »
Til slutt hevder klageren at den påklagede artikkelen – slik den er skrevet – har påført vaktselskapet ekstrautgifter på ca. 150 000 kr., «da begge låssystemene i Torvbyen nå må byttes i stedet for å legge om enkeltsylindere». TILSVARSRUNDEN:
Demokraten avviser å ha brutt god presseskikk, og beskriver i tilsvaret punktvis hva avisen foretok seg «etter at vi fikk tipset om nøkkeltyveriet». Det framgår at redaksjonen kontaktet en navngitt senterleder i Torvbyen, og denne skal ha uttalt følgende:
» Det er riktig at en av vekterne er frastjålet et nøkkelknippe. Allerede en halvtime etter at tyveriet ble oppdaget, startet vi arbeidet med å bytte låser i senteret. Dette vil koste oss drøyt 300 000 kroner. Men Vekter-Tjenesten har alle detaljer om dette. »
Avisen mener nyhetsverdien her «tør være åpenbar», og det opplyses at Vekter-Tjenesten derfor ble kontaktet. Tilsvaret bekrefter at klageren ikke ville si noe » utover at både de og politiet etterforsket saken, og at omtale i avisen ville ødelegge etterforskningen «. Klageren skal imidlertid «en rekke ganger» ha gjentatt at det «ikke var snakk om hovednøkler». » Ingen av forretningene skulle være berørt – det dreide seg kun om nøkler til senterets ytterdører «.
Og Demokraten opplyser videre: «Siden det var gått over en uke siden tyveriet, kontaktet vi flere enkeltforretninger i Torvbyen for å sjekke om de likevel var berørt av nøkkeltyveriet. Ingen av de åtte forretningene vi var i kontakt med, hadde kjennskap til at Vekter-Tjenesten var frastjålet nøkler. Flere ble opprørt over ikke å være informert om dette «.
Avisen hevder at den deretter kontaktet klageren igjen, forela ham senterlederens uttalelser, men
at klageren «avfeier» disse «nærmest som tøv». Påpekningen av at det «bare gjelder utvendige nøkler» skal klageren ha gjentatt, og ment at det » nå vil være skadelig for vekterne om vi skriver om saken. De kan bli angrepet om natten, av folk som etter Demokratens artikkel har forstått at vektere har med seg nøkkelknipper «. Avisen mente dette måtte være «rimelig åpenbart», og kan ikke se at den «avslørte noen hemmelighet».
Demokraten konkluderer så langt med at informasjonen man satt igjen med var at » Nøklene tilhørte Torvbyens ytterdører – og disse låsene var allerede byttet «. Avisen mener dette står fast, uansett hva klageren hevder i ettertid, og anser det for å være «en helt uproblematisk opplysning å bringe videre».
Klagerens påstand om ekstrautgifter som Demokratens artikkel skal ha påført vaktselskapet, avvises som udokumentert. » Om det likevel skulle være riktig at Vekter-Tjenesten har måttet investere 150 000 kroner i nye låser, kan det ikke være avisas publisering som har ført til de utgiftene «.
Demokraten mener dessuten det er » å overdrive » når klageren påstår at «avisa har ‘avslørt’ detaljer om sikkerheten i Torvbyen». (…) «Det er nettopp mangel på detaljer som preger hele artikkelen. Når vi likevel valgte å omtale saken – dog i såpass generelle vendinger, var det blant annet fordi Vekter-Tjenesten ikke hadde informert enkeltforretningene om låstyveriet (dvs. nøkkeltyveriet, sekr. anm.) – en opplysning selskapet hadde holdt skjult i en drøy uke.»
Klageren lot på flere uker ikke høre fra seg, til tross for en rekke purringer fra sekretariatet, innen tilsvar forelå.
I tilsvaret anføres det at «når Demokraten ikke får de opplysningene de vil ha, så kan de ikke skrive hva de vil uten at de må forstå at dette ødelegger etterforskning og øker kostnadene på de sikringstiltak som er utført eller som pågår inntil normale tilstander er opprettet. (…) Det at nøklene var til utvendige dører ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko, gjør ikke saken helt ufarlig som journalisten tror. (…) I mangel av informasjon, skriver journalisten det han selv mener og tror om saken.»
Avisen opplyser i sine siste kommentarer at den, før den påklagede artikkelen ble publisert, også sjekket saken med politiet. » Politiets opplysninger samsvarer med det som sto på trykk… «. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder avisen Demkokratens omtale av et nøkkeltyveri fra en vaktmanns bil i Fredrikstad. Artikkelen opplyste at de stjålne nøklene passet til handlesenteret Torvbyens ytterdører, og vaktselskapet som hadde ansvaret for nøklene påklager at avisen ikke etterkom dets anmodning om å avstå fra tyveriomtalen. Klageren viser til at saken var under etterforskning og at man først ville sikre alle kunder, noe avisen også ble gjort oppmerksom på. Dessuten mener klageren at tyveri-omtalen kunne satt vaktfolks liv og helse i fare, foruten å påføre vaktselskapet store kostnader.
Demokraten avviser klagen på alle punkter, og viser til at den påklagede artikkelen opplyste om at alle utvendige låser i handlesenteret ble byttet bare timer etter nøkkeltyveriet. Avisen påpeker at låsskiftet ble bekreftet både av senterledelsen og klageren selv. Samtidig anfører avisen at saken ble omtalt først en uke etter tyveriet, og at det derfor måtte være uproblematisk å bringe opplys-ningen om hvor de stjålne nøklene passet. Demokraten tilbakeviser også at tyveriomtalen skulle ha påført klageren ekstra utgifter. Ifølge avisen samsvarer politiets opplysninger med hva som sto på trykk.
Pressens Faglige Utvalg mener Demokraten var i sin fulle rett til å omtale nøkkeltyveriet slik det ble gjort. Utvalget kan ikke se at den påklagede artikkelen bryter med noen av de presseetiske normer, og heller ikke at omtalen skulle kunne sette noens liv og helse i fare.
Demokraten har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 20. august 1996
Sven Egil Omdal,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning