Ragnar Lasse Henriksen mot Aftenposten

PFU-sak 96-053


SAMMENDRAG:
Aftenposten bragte lørdag 2. mars 1996 på sin personaliaside et intervju med filmregissøren Lasse Henriksen (klageren) i anledning av hans 50-årsdag, under tittelen » Drømmer om mormonerfilm «. I teksten til et halvspaltet portrettbilde av jubilanten het det dessuten: » MINORITET: Som mormoner tilhører Henriksen en minoritet i det norske samfunn. »
Klageren skriver: «Foranlediget av at jeg er medlem av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers hellige blir jeg fremstilt i Aftenposten som ‘mormoner’. Jeg ber PFU om en vurdering av det klenge-navnet stigmatisert i Norge som synonym for polygami. Jeg mener det er bedre at aviser bruker kirkens navn på dens medlemmer, altså ‘en Siste dagers hellig’. Da er jeg sikker på at de ikke fokuserer på min tro, som de aldri har undersøkt, men på mitt artistiske arbeid og filmene jeg lager. Journalister som fleiper med religiøse uttrykk, bør snarlig etterutdannes».
Vedlagt klagen er manuskript til en artikkel med tittel «Det profetiske ord i vår tid – En detalj i Kevin Costner’s ‘Waterworld’?». Ifølge klageren er artikkelen «et forsøk på å forklare og oppnå Inge Lønnings hjelp for at jeg ikke skal fortsette som en svartelistet produsent og regissør i Norsk Film og i Det norske filminstitutt».
Sekretariatet måtte i første omgang selv tilveiebringe den påklagede artikkelen. Dessuten ble klageren bedt om å opplyse hvorvidt artikkelen vedlagt klagen var sendt til Aftenposten, eller hadde vært publisert på annen måte.
Klageren lot, til tross for purringer, ikke høre fra seg på over fire måneder. Pr. telefon ble det klarlagt at det vedlagte artikkelmanuskriptet ikke er sendt Aftenposten og heller ikke trykt i annen publikasjon.
I svarbrev av 22.07.96 skriver han dessuten bl.a.: «Jeg er lei for å få en så dum frase ‘ Drømmer om å lage mormonerfilm ‘ klistret på meg. Overskriften ble ikke forfattet av den journalisten som skrev artikkelen. Han har seriøst bekreftet at han er lei for det. (…) Merkelappen ‘ Mormonerfilm ‘ kan føre til at den jevne norske kristne mann og kvinne, ikke tør se det jeg lager. (…) Jeg etterlyser altså og krever nyansering. (…) Derfor kan jeg kun bli fornøyd med Aftenposten, om de tør drøfte: Hvordan jeg arbeider for å virkeliggjøre en slik filmatisk ‘drøm’ i et kristent land som Norge? Gjør de det, vil vi forstå hverandre bedre, og kanskje til og med bli gode venner?».
Vedlagt svarbrevet er en «skolebrosjyre» med «En kort informasjon om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige».
Sekretariatet har meddelt klageren at saken vil bli forelagt PFU etter forenklet saksbehandling, og begrunnet i tråd med følgende innstilling:
«Pressens Faglige Utvalg finner i det påklagede tilfellet at det kan være nyanseforskjell mellom ordlyd i tittel og bildetekst i forhold til intervjuartikkelens innhold, men likevel ikke av en slik art og grad at det bryter med de presseetiske normer. Utvalget mener bruken av begrepet «mormoner» i den aktuelle sammenhengen må falle innenfor det presseetisk akseptable.
Utvalget konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.»
FORSLAG TIL VEDTAK:
Utvalget slutter seg til sekretariatets innstilling. VEDTAK:
«Pressens Faglige Utvalg finner i det påklagede tilfellet at det kan være nyanser mellom ordlyd i tittel og bildetekst i forhold til intervjuartikkelens innhold, men likevel ikke av en slik art og grad at det bryter med de presseetiske normer. Utvalget kan ikke se at uttrykket «mormoner» er belastende, og mener det derfor faller innenfor det presseetisk akseptable.
Utvalget konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.»