Egil Hauge mot Gjengangeren

PFU-sak 96-043


SAMMENDRAG:
Klagen gjelder Gjengangeren s redigering av to leserinnlegg, samt innholdet i en kommentar-artikkel fra en av avisens medarbeidere – den siste også plassert i Gjengangerens «Min mening»-spalte.
Klageren anfører at «avisen gir sine ansatte tilnærmet fritt spill, mens undertegnede (og andre) refuseres og / eller redigeres ‘in absurdium’. Det er greit at noen måtte mene at jeg argumenterer som en Rasmus Montanus, men det bør vel da evt skje på grunnlag av det jeg faktisk har skrevet, og ikke på basis av det en journalist i skikanes øymed måtte finne på. Kritikk av avisen og dens ansatte tillates åpenbart ikke, og avisens maktmisbruk hindrer leserne i å påvise feil».
På de vedlagte kopier av sine innlegg, slik de kom på trykk i Gjengangeren, har klageren påført kommentarer. Til innlegg publisert 08.01.96, med tittel » Hortensangen «, kommenterer klageren: «Dette mitt innlegg er manipulert». På kopi av svar-innlegg fra avisens medarbeider 09.01.96 er tre avsnitt kommentert med «Sjikane? Feil? Sjikane?».
Med klagerens andre innlegg, på trykk 18.01.96, følger kopi av hans innsendte manus, med markering av de endringer avisen har gjort. Her er kopien påført følgende kommentar: «Dette innlegget ble trykket uten de ‘grønne’ (merkede) setningene. Da har jeg ikke kommet til orde som jeg ville, og det er årsak til klagen!».
Sekretariatet underrettet klageren om at saken ville bli forelagt PFU med innstilling om forenklet saksbehandling, idet det etter sekretariatets mening ikke foreligger brudd på god presseskikk. Det ble vist til prinsippene nedfelt i ‘Redaktørplakaten’, om redaksjonens rett til å bestemme hva som
skal bringes på trykk. Videre ble det påpekt at redigering av innlegg ikke bryter med god presse-skikk hvis ikke meningsinnholdet i vesentlig grad er endret. I det påklagede tilfellet kan ikke sekretariatet se at innholdet i leserinnleggene er endret på en presseetisk uakseptabel måte.
Klageren påpeker i brev med kommentarer til innstillingen at han ikke bare påklagerer rediger-ingen av leserbrevene, men «minst like meget» avisens «‘frie spill’ uten nevneverdig redigering». Klageren mener avisens medarbeider i sitt svar-innlegg har endret meningsinnholdet i klagerens første innlegg «i vesentlig grad». «Mitt utsagn er jo snudd fullstendig på hodet!».
Om avisens redigering av klagerens siste innlegg heter det i brevet: «Det kan ikke være god presseskikk at avisen refuserer et viktig avsnitt… som påpeker journalistens vrangforstilling som basis for sjikanøs vurdering av min argumentasjon i fortid, nutid og sogar i fremtid. Avisens redaktør bør også ha et ansvar vis-à-vis egne krefter og ikke feigt unnlate å se bjelken i egne øyne».
Sekretariatet har meddelt klageren at hans tilleggskommentarer vil bli forelagt utvalget sammen med klagen, men opprettholder innstillingen om forenklet saksbehandling. VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling, idet det ikke foreligger brudd på god presseskikk.