Ressursforeningen v. leder Hans Lunder mot Aftenposten

PFU-sak 96-042


SAMMENDRAG:
Klageren mener Aftenposten har brutt god presseskikk ved å refusere en kronikk med tittel » Olje er mer enn penger – vårt livsgrunnlag «. Klagebrevet opplyser at Ressursforeningens styre har vedtatt å innklage avisen til PFU, og det heter videre: «Vi er selvfølgelig klar over at Aftenposten har rett til å refusere innlegg, men dette gjelder opplysninger som er viktige for vår sivilisasjons framtid». Klageren viser til pressens ansvar for at viktige opplysninger kommer fram.

Sekretariatet har meddelt klageren at klagen vil bli forelagt PFU etter forenklet saksbehandling, og med innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk. Sekretariatet har vist til prinsippene nedfelt i «Redaktørplakaten» når det gjelder en redaksjons rett til selv å bestemme hva som skal bringes på trykk. «Det at aviser har et ansvar for at ulike synspunkter og viktige opplysninger kommer fram, betyr ikke at publikasjoner kan avkreves trykkeplikt».

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling, idet det ikke foreligger brudd på god presseskikk.