John Ivar Evjen mot Hitra - Frøya

PFU-sak 96-021


SAMMENDRAG:
Hitra-Frøya hadde fredag 1. desember 1995 et hovedoppslag på førstesiden med tittelen «Politi-anmelder ulovlig hyttebygging». Henvisningsteksten lød:

«To byggherrer er politianmeldt for ulovlig bygging på Hitra. Andre igjen må tilbake-
føre bygget til det byggesøknaden faktisk lød på. Nå er omlag 15 nye ulovlige bygge-
saker under forberedende behandling ved teknisk etat. – Ulovlige byggesaker vil vi
prioritere høyt, sier teknisk sjef Roar Sivertsen.»

Henvisningen er illustrert med et bilde av en bygning like i sjøkanten. Bildeteksten lyder:

«MER ENN ET NAUST: Dette bygget i Børøsundet defineres av byggherren som et
naust. Det er imidlertid ikke teknisk komité enige i, og har gitt pålegg om å tilbake-
føre bygget til det formål det var søkt om – nemlig et sted å oppbevare en båt.»

Innsideartikkelen, som omfatter en hel side, har tittelen «Politianmeldelse mot eiere av fritidshus», under stikktittelen «Hitra kommune til kamp mot ulovlig byggeaktivitet». Ingressen lyder:

«To av fire saker vedrørende ulovlig bygging som teknisk komité på Hitra har behandlet
hittil i år, har ført til politianmeldelse av byggherrene. For et par uker siden ble en
Orkdals-kvinne politianmeldt etter å ha omdisponert familiens uthus i Børøsundet til
fritidsbolig uten tillatelse.»

I brødteksten beskrives detaljene i saken, før det avslutningsvis i avsnittet heter at «Det hører med til historien at kvinnen selv er gift med en lensmannsbetjent på innlandet…» Resten av artikkelen omhandler en annen sak av lignende karakter.

Artikkelen er illustrert med to bilder: Ett av et lite bygg med vinduer og torvtak, og ett av teknisk sjef i Hitra kommune. Det første bildet har følgende tekst:

«UTHUS BLE FRITIDSBOLIG: Det gamle uthuset på Orkdal-familiens eiendom i
Børøsundet ble ødelagt av nyttårsstormen 91/92. Nå er uthuset erstattet med et bygg
som teknisk komité definerer som et fritidshus. Politianmeldelse er sendt.»

KLAGEN:
Klager er John Ivar Evjen, som er identisk med den lensmannsbetjenten som er nevnt i den påklagede artikkelen. Klageren mener han er identifisert, i og med at det er snakk om en «orkdalskvinne» og at han selv jobber ved Orkdal lensmannskontor og er omtalt som «lensmannsbetjent på innlandet». Klageren anfører at saken har vært en stor belastning for ham. Han mener det ikke kan «høre med til historien» hvem eieren av en slik bygning er gift med.

Klageren skriver videre:

«Som lensmannsbetjent er jeg selvsagt klar over at min person er ‘interessant’ i enkelte
kretser, og er forberedt på å takle eventuell omtale dersom jeg overtrår grensene.
Imidlertid kan jeg ikke med min beste vilje se at yrket til eierens ektefelle har noe med
saken å gjøre – annet enn for å identifisere personen samt forsøk på å skade vedkommende person og familie.»

Klageren anfører at hans barn på 13 og 10 år har måttet finne seg i kommentarer på grunn av artikkelen. Klageren anfører også at teknisk komité, etter at de «ble kjent med alle opplysninger i saken» vedtok å omgjøre både vedtak om tilbakeføring og vedtak om politianmeldelse. Klageren mener avisen må omtale saken på nytt, «i samme format» , etter de nye vedtak som foreligger.

TILSVARSRUNDEN:
Hitra-Frøya mener det «absolutt har relevans» at en person som blir anmeldt for ulovlig byggevirksomhet er gift med en lensmannsbetjent. Avisen tilbakeviser at formuleringen skal være «ondsinnet», og anfører at ingen i redaksjonen kjenner hverken klageren eller hans kone. At saken har vært ubehagelig for klageren mener avisen skyldes at klageren og hans kone ikke har sørget for å ha alle formaliteter i orden. Avisen skriver at en lensmannsbetjent burde være ekstra varsom med å ha alle formaliteter i orden for seg og sin familie. Avisen mener dessuten at den uansett ikke har identifisert klageren, så lenge man skriver at han er «lensmannsbetjent på innlandet».

Avisen holder fast ved at det ikke var søkt om byggetillatelse, og at Hitra kommune ikke har gitt noen byggetillatelse for det «ulovlig oppførte bygget» som tilhører klagerens kone.

Avisen poengterer også at den ikke fikk noen henvendelse fra klageren eller hans hustru etter at den påklagede artikkelen sto på trykk 1. desember 1995.

Vedlagt tilsvaret følger forøvrig kopi av en artikkel avisen trykte fredag 2. februar 1996 , altså dagen etter at sekretariatet mottok klagen. Førstesidehenvisningen har tittelen «Full retrett i ulovlig byggesak» og henvisningsteksten lyder:

«Teknisk komité i Hitra kommune slår nå full retrett i saken om ulovlig hyttebygging i
Børøsundet. I stedet rettes sterk kritikk mot kommunens tekniske avdeling som komitéen mener har oppmuntret til ulovlig bygging. Hytteeieren ble først politianmeldt,
men får nå medhold, og slipper å rive ‘luksus-uthuset’ sitt.»

Innsideartikkelen, som går over fem spalter på halve side 5, har tittelen «Trekker anmeldelse og byggherre får beholde fritidsbolig». Stikktittelen lyder: «Full retrett fra Hitra kommune».

Ingressen har følgende tekst:

«Teknisk komité i Hitra kommune retter sterk kritikk til sin tekniske avdeling.
Komitéen mener en ingeniør ved avdelingen nærmest har oppmuntret til ulovlig hytte-
bygging. Hytteeieren ble først politianmeldt, men får nå medhold og slipper å rive
‘luksus-uthuset’ sitt.»

Brødteksten er en utdypning av poengene i ingressen. Det slås fast at det ikke var søkt om byggetillatelse for det omstridte fritidsbygget, og at byggherren var klar over dette. Teknisk komité festet imidlertid tillit til byggherrens forklaring om at hun nærmest var blitt «oppfordret» til å bygge ulovlig av en ingeniør ved teknisk etat i Hitra kommune.

Klageren skriver i sitt tilsvar at han mener identifiseringen er «fullbrakt» ved å koble «orkdalskvinne» med en lensmannsbetjent «på innlandet», så lenge de fleste lensmannsbetjentene bor i den kommunen de jobber. Han holder fast ved at den omtalte kvinnens sivilstand, hvem hun er gift med osv. ikke har relevans i saken.

Avisen har meddelt at den ikke har mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Hitra-Frøyas omtale av en sak hvor teknisk komité i Hitra kommune politianmeldte to byggherrer for ulovlig å ha ført opp fritidsboliger istedet for uthus eller naust. Begge de omstridte bygget var avbildet i avisen. Klageren, som er gift med den ene av byggherrene, mener avisen urettmessig har identifisert ham og trukket ham inn i saken, ved å omtale hans kone som «orkdalskvinne» og ham selv som «en lensmannsbetjent på innlandet». Klageren mener det må være irrelevant hvem byggherren er gift med, og hevder at saken har vært en stor belastning for ham og hans familie. Klageren viser også til at anmeldelsen senere ble trukket tilbake.

Hitra-Frøya mener det absolutt er relevant at en byggherre som er anmeldt for ulovlig byggevirksomhet er gift med en lensmannsbetjent, og at han og hans kone i en slik sammenheng burde vært ekstra nøye med å ha alle formaliteter i orden. Avisen mener uansett at klageren ikke er identifisert. Forøvrig viser avisen til at selv om anmeldelsen ble trukket tilbake, så forelå det ikke noen byggetillatelse, og at bygget dermed var ulovlig oppført. Avisen har forøvrig omtalt tilbaketrekkingen av anmeldelsen.

Pressens Faglige Utvalg mener Hitra-Frøya var i sin fulle rett til å sette søkelyset på Hitra kommunes politianmeldelse av de omtalte byggearbeidene. I slike sammenhenger vil graden av identifisering ha betydning for om det er nødvendig å innhente kommentarer fra de berørte parter. Utvalget mener uansett at den påklagede artikkelen ikke på en utilbørlig måte identifiserer eller fokuserer på den omtalte byggherren. Heller ikke opplysningen om klagerens tilknytning til byggherren kan isolert sett innebære at de presseetiske normer er overskredet.

Hitra-Frøya har ikke brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 12. mars 1996
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver, Svein Helge Rødal