Hans Jan Bjerkely mot Halden Arbeiderblad

PFU-sak 96-016


SAMMENDRAG:
Klageren , som er lokalpolitiker, mener Halden Arbeiderblad «driver… en form for politisk sensur som ikke er akseptabel for en monopolavis… spesielt ved å nekte å trykke svarinnlegg». Klageren mener avisen har «ansvar for en redelig politisk debatt i kommunen». Etter klagerens oppfatning må «avisens politiske motstandere… ha rett til å svare på det som oppfattes som usakligheter fra avisens medarbeidere. De siste par år er det blitt stadig vanligere at slike svar-innlegg stoppes av redaktøren. Det gjelder særlig hvis svaret rettes mot avisens politiske medarbeider, som er den som begår usaklighetene».
Som eksempel og dokumentasjon har klageren vedlagt klipp fra en debatt i Halden Arbeiderblads spalter siste måned, og ber PFU vurdere om avisen har fulgt god presseskikk.
Den lokalpolitiske diskusjonen gjelder konflikten mellom miljø og turisme i Idd-området, og klageren tar utgangspunkt i HAs lederartikkel 28.12.95, med tittel «Folketomt på Idd». I leder-artikkelen ble det vist til kommunens ressurs- og miljøutvalg, der klageren er leder, og klageren sendte 01.01.96 avisen et tilsvar. Ifølge klageren ble innlegget «refusert 03.01 fordi det skal være for langt. Det kommer jevnlig inn innlegg i HA som er lengre enn dette. Redaktøren liker ikke en setning om hvem som kan ha skrevet lederen, selv om det er lett å se av saklighetsnivået «.
Klageren opplyser at det samme innlegget ble sendt avisen igjen 05.01.96, «med forslag til at det deles i to dersom redaktøren forlanger det. Den mislikte setningen er fjernet… «, og innlegget kom to-delt på trykk hhv. 9. og 11. januar. «Samme dag som siste del av innlegget trykkes, slår avisens politiske medarbeider til med kommentarartikkelen ‘ Bjerkelys campingplasser ‘». (Bjerkely er klageren, sekr. anm.).
I avisens kommentarartikkel, skrevet av redaksjonssekretær Anders Wold, het det bl.a.:
» Og så lister Bjerkely opp at det er flere andre campingplasser i Idd. Det får holde med dem vi har, mener Bjerkely – som tydeligvis har utnevnt seg selv til å bestemme antall campingplasser i Halden. (…) Jeg er glad for at Bjerkely hører til i vår tid. Hadde landet hatt bjerkelyer og miljø- og ressursvernutvalg rundt i bygdene i slutten av forrige århundre, hadde det neppe blitt noen turisme, og dalførene hadde i dag sannsynligvis vært helt avfolket. »
Og klageren skriver: » Artikkelens siste del er grovt usaklig og har liten sammenheng med den argumentasjon som er brukt i leserinnlegget som kommenteres. Det synes som poenget er å få hengt ut undertegnede .»
Klageren opplysere at han dagen etter, 12.01.96, pr. telefaks sendte avisen en «kommentar til uthengningen dagen før. Etter min vurdering har dette innlegget et langt høyere saklighetsnivå enn det avisens medarbeider har prestert». I svarinnlegget, som ikke kom på trykk, het det:
» Anders Wold har med sin kommentar 11. januar på en overbevisende måte bekreftet de holdninger som framkom i lederartikkelen ‘Folketomt på Idd’. I stedet for å ta opp noen diskusjon med ham, vil jeg henvise til innlegget ‘Miljø og turisme i HA’, som kom på trykk i to deler, 9. og 11. jan. Leserne kan selv vurdere kommentaren i forhold til innlegget.
Siden HAs redaktør er ansvarlig for alt som skrives av avisens medarbeidere, vil det være interessant å få hans vurdering av om kommentarer på det nivået medarbeideren her har prestert, er i samsvar med det ansvar monopolaviser har for saklig debatt og informasjon.
I det politiske miljø er det få som tar Anders Wolds skriverier alvorlig. Likevel er det vanskelig å ignorere ham, siden han faktisk opptrer som avisens politiske ansikt. For HAs rennomé ville det vært bedre om han skrev om hest. »
Ifølge klageren innlegget heller ikke returnert, og han etterlyste det ved ny telefaks 22.01.96. «23.01 kommer redaktørens ‘begrunnelse’ for ikke å trykke svaret. Redaktøren påstår at jeg gir en vurdering av medarbeiderens person, og at det er for drøyt. Dette er ikke riktig. Jeg forsøker å tydeliggjøre hvordan HAs politiske medarbeider gjør jobben sin og hvordan redaktøren godtar det som kommer fra ham. »
Vedlagt er kopi av redaktørens brev til klageren 22.01.96, med begrunnelsen for ikke å trykke innlegget. Redaktøren skriver bl.a.: «For min del må gjerne debatten om hvilke hensyn som skal legges til grunn for godkjenning av campingplasser i Halden fortsette, selv om jeg ikke tror det kommer så mye mer nytt ut av den. Dersom den ‘stafetten’ vi har hatt skal videreføres, bør imidlertid innleggene dreie seg om saken. »
Vedlagt er også kopier av andre innsenderes leserbrev i HA, samt av klagerens svarinnlegg 19.01.96 til ett av disse.
Sekretariatet meddelte klageren at det lå an til forenklet saksbehandling, idet det etter sekretariatets mening ikke forelå brudd på god presseskikk.
Klageren hevder i svarbrev at «foreliggende tilfelle : [er] et eksempel på brudd på tilsvarsretten. » Det dreier seg her både om en campingplass / miljødiskusjon og om Halden Arbeiderblads behandling av politiske motstandere. Det siste er det alvorligste. (…) Innlegget som ble stoppet, ‘Anders Wolds skriverier’, var et tilsvar til kommentarartikkelen ‘Bjerkelys campingplasser’. For at ikke redaktøren på nytt skulle bruke lengden som argument for å stoppe det, ble det gjort kortfattet. »
Videre viser klageren til at debatten har gått videre etter innsendelsen av klagen, og har vedlagt kopier av andres inserater og hans svar. Det vises også til en ny kommentarartikkel 15.02.96 fra avisens side, dennegang skrevet av redaktør Bjørn Ystrøm. Denne fikk klageren anledning til å svare på i et innlegg 22.02.96, under tittelen » HA og troverdigheten «. » I de siste innleggene har jeg fått plass til kritikk av journalistikken og styringen av ‘Fritt ord’-spalten. Imidlertid nekter redaktøren fortsatt å trykke innlegget ‘Anders Wolds skriverier’. »
Vedlagt klagerens tilleggsbrev er også kopi av et refusert innlegg med tittel «Stå på, Hans Jan», fra «en tidligere politiker fra et annet parti». «Innlegget bekrefter i høy grad det som jeg har klaget over, at redaktøren styrer ‘Fritt ord’-spalten ut fra hvilke innlegg han liker. (…) For Pressens Faglige Utvalg burde det være bevis nok på at min klage er berettiget». Ettersendt er for øvrig en «støtteerklæring» fra den nevnte tidligere politikeren.
Sekretariatet har meddelt klageren at forslaget om forenklet saksbehandling vil bli opprettholdt,
og med følgende innstilling:
» Pressens Faglige Utvalg vil minne om den enkelte redaktørs personlige og fulle ansvar for innholdet i den avis han gir ut, slik dette er uttrykt i ‘Redaktørplakaten’. Med et slikt ansvar følger også full frihet til å avgjøre hva som skal stå på trykk, med mindre det foreligger en klar tilsvarsrett.
Selv om tilsvarsrett i det foreliggende tilfellet skulle kunne påberopes, mener utvalget at tilsvaret var gitt et innhold og en form som gjør det forståelig og akseptabelt at avisen ikke ville publisere det. Til gjengjeld synes klageren til fulle å ha fått slippe til i spaltene når det gjelder det saklige innholdet i den aktuelle lokalpolitiske debatten.
Utvalget konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk «. VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.