Rådmann Ottar Mork mot Trønder-Avisa

PFU-sak 96-006


SAMMENDRAG:
Trønder-Avisa brakte fredag 5. januar 1996 en femspalters artikkel øverst på side 5, med tittelen «Dataanlegget druknet». Ingressen lød:
«Hele Inderøy kommunes dataanlegg druknet regelrett under lekkasjen i samfunnshuset natt til lørdag. 65 kommunalt ansatte som til daglig benytter anlegget, måtte klare seg uten EDB de første dagene på nyåret.»
I brødteksten omtales mer detaljert hva lekkasjen skyldtes, og hvilke konsekvenser dette fikk for kommunens dataanlegg. Det heter blant annet at «Tre nye og en gammel server var da fulle av vann». Det opplyses videre at anlegget var i drift igjen torsdag morgen, altså dagen før artikkelen sto på trykk. Avisen har intervjuet fungerende teknisk sjef i Inderøy kommune, som blant annet forteller at dataanlegget har fått skader for «omlag en halv million kroner.» Han vil heller ikke se bort fra at det kan oppstå senskader på anlegget. Mot slutten av artikkelen heter det, om skadene, at «heldigvis ser det ut til at det hele blir dekket av forsikringen.» KLAGEN:
Klager er rådmann Ottar Mork i Inderøy kommune. Han klager primært over at han ikke fikk på trykk et innlegg han sendte til Trønder-Avisa, samme dag som den omtalte artikkelen sto på trykk. Av klagen, og av brevet til avisen, fremgår det at klageren mener det var en overdrivelse når avisen skrev at «hele Inderøy kommunes dataanlegg druknet regelrett…» og at «65 kommunalt ansatte…måtte klare seg uten EDB de første dagene på nyåret».
I innlegget til avisen (kopi vedlagt klagen) presiserer rådmannen at det dreide seg om tre servere i en av fem bygninger hvor kommunens administrasjon holder til, og at anlegget bare var ute av drift i to arbeidsdager. Klageren hevder i innlegget at avisens artikkel gir inntrykk av at kommunen har tapt 500.000 kroner på lekkasjen, og at anlegget kan få senskader. Klageren hevder at dette ikke er riktig, at skaden er utbedret og at kommunen er forsikret.
I svarbrevet fra avisens redaktør (kopi vedlagt klagen) heter det at redaktøren ikke kan se at det er feilopplysninger i artikkelen som krever rettelse. Redaktøren viser til at det i artikkelen het at anlegget sto «de første dagene på nyåret». Redaktøren viser videre til at det i artikkelen opplyses at kommunen er forsikret mot skadene, og at opplysningene om mulige senskader er gitt av kommunens EDB-ansvarlige, fungerende teknisk sjef. Redaktøren konkluderer med at avisen har sitt «på det tørre».
Klageren finner det «noe underlig at en avis kan nekte å ta inn en saksopplysning fra den som er ansvarlig for saksforholdet som avisa har omtalt.» TILSVARSRUNDEN:
Trønder-Avisa har i et kort tilsvar anført at avisen nyhetsmessig vil følge opp spørsmålet om hvordan det går med erstatningen og med eventuelle senskader på det omtalte dataanlegget. «Den artikkelen klagen bygger på, er vi imidlertid ferdig med, og føler ingen oppfølgingsplikt på grunn av det rådmann Mork mener er dårlig journalistisk arbeid» , heter det i tilsvaret.
Klageren har i sitt tilsvar gjort et poeng av hvilket inntrykk leseren får ved bare å lese artikkelens overskrift og ingress. Klageren viser her til den såkalte Røv-dommen i høyesterett (injurie-søksmål). Utdrag fra Norsk Retstidende er vedlagt tilsvaret.
Avisen har i sin siste kommentar vedlagt kopi av to «oppfølgingsartikler», datert henholdsvis 19. januar og 18. april. Den første artikkelen omtaler at kommunens dataanlegg er i full drift, mens den andre fokuserer på at kommunen ikke vil lide noe økonomisk tap på grunn av den omtalte lekkasjen. Avisen «kan ikke se annet» enn at den har behandlet saken i overenstemmelse med god presseskikk.
Klageren har, etter at tilsvarsrunden var avsluttet, sendt ytterligere et brev til sekretariatet, som ikke kan se at klageren bringer nye momenter inn i saken. PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er rådmann i Inderøy kommune, mener Trønder-Avisa brøt god presseskikk ved ikke å ta inn et innlegg han sendte avisen, etter en artikkel som omhandlet vannskader på kommunens dataanlegg. Klageren mener at artikkelen inneholdt feil og unøyaktigheter, og at han derfor måtte få komme til orde med faktiske saksopplysninger.
Trønder-Avisa har i brev til klageren anført at det bare på ett punkt i artikkelen er snakk om en unøyaktighet, og da ikke av en slik karakter at det gir grunnlag for noen rettelse, samt at opplysningene i artikkelen forøvrig er korrekte. Avisen sier i sitt tilsvar at den ikke har noen oppfølgingsplikt på bakgrunn av klagerens påstander.
Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkter om rettelse av feilaktige opplysninger og til tilsvarsretten.
I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget se at det er dokumentert feil av en slik karakter at avisen, på selvstendig grunnlag, skulle ha en plikt til å trykke en rettelse. Den faktiske unøyaktighet det er snakk om er av mindre vesentlig art. Derfor kan avisen heller ikke være forpliktet til å trykke en rettelse fra en av sakens parter, særlig ikke så lenge den samme rettelsen i hovedsak omhandler forhold avisen mener er korrekt gjengitt.
Utvalget vil samtidig understreke at den påklagede artikkelen ikke kan oppfattes som et angrep på klageren, og at det derfor ikke foreligger en automatisk tilsvarsrett. I den sammenheng viser utvalget blant annet til at det vesentligste av opplysninger i artikkelen stammer fra et intervju med den representant for kommunen det var naturlig for avisen å ta kontakt med.
Trønder-Avisa har ikke brutt god presseskikk.
Bodø, 21. mai 1996
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver, Inge Lønning