Johan Johnsen AS v. adv. Kjell Gisholt mot Varden

PFU-sak 96-001


SAMMENDRAG:
Avisen Varden hadde 12. desember 1995 et førsteside-oppslag med tittel » Alarmerende funn av miljøgiften PCB «, over et fem-spaltet bilde av bedriften Johan Johnsens anleggsområde på Raset i Skien. Det framgikk av bildeteksten at funnet av miljøgiften » er blant de mest oppsiktsvekkende som noengang er gjort i Norge «. I henvisningsteksten het det dessuten:

» Prøver tatt av bunnsedimenter i Skienselva rett utenfor metallgjenvinningsbedriften Johan Johnsen A/S viser ekstremt høyt innhold av miljøgiften PCB. 6 milligram PCB per kilo materiale er på høyde med ekstremt forurensede lokaliteter i Oslo Havn og ved Bergen. Forsker Roger M. Konieczny i Norsk Institutt for Vannforskning mener forholdene rundt PCB-utslippene fra bedriften må undersøkes grundig. Han karakteriserer funnet som oppsiktsvekkende. «

Inne i avisen, under tittelen » Skremmende PCB-funn i Skienselva «, dekker saken det meste av en nyhetsside. Ytterligere et bilde av bedrifts-området til Johan Johnsen A/S er brukt, og i bildeteksten heter det bl.a. at » en sedimentprøve… gir signaler om noe som kan være det verste funnet av miljøgiften PCB i Norge gjennom tidene. «

Hovedartikkelen tar utgangspunkt i «den helt ferske undersøkelsen fra firmaet Geocare» – en undersøkelse avisen fastslår «gir klare indikasjoner på kraftig forurensning av Skienselva». » Riktignok omfatter undersøkelsen kun en relevant prøve fra elva, men denne ene prøven er oppsiktsvekkende. «

Videre i artikkelen intervjues NIVA-forskeren det refereres til i førsteside-henvisningen, og denne er også intervju-objekt i en tre-spaltet underartikkel med tittel » – Undersøkelsene må gjøres bedre «. Det heter i underartikkelen: «Konieczny mener at den ferske undersøkelsen fra konsulentfirmaet Geocare ikke er utfyllende nok til å gi et fullstendig bilde av situasjonen».

Underartikkelen refererer også til en representant for Geocare, som «forklarer at en større undersøkelse av elv og elvebredde ville blitt for dyr». Den samme representanten påpeker senere i artikkelen at «konklusjonen i rapporten ikke er bastant» og at «vurderingen kan gjøres om hvis det viser seg at Skienselva blir tilført PCB fra bedriftsområdet».

I hovedartikkelen opplyser Varden for øvrig for egen regning:

» PCB-problematikken ved Johan Johnsens anleggsområde ble aktualisert etter at Natur og Ungdom gjorde en undersøkelse på tomta i samarbeid med Porsgrunns Dagblad (PD). «

» Johan Johnsen A/S har forøvrig gjort sitt med problemet. (…) Dette startet man med allerede før SFT ga pålegg om samme tiltak. Og firmaet har handlet i god tro. I bedriftens konsesjon fra SFT er PCB-problemet ikke nevnt med et eneste ord. «

Foruten en fakta-ramme om PCB var det på samme side også en tabell med tittel » Verste funn i Norge? «, med bedriften Johan Johnsen på topp når det gjaldt verdier på såkalte «hotspots» – «det vil si de verste funnene i prøveområdet».

Neste dag, 13. desember , omtalte Varden på nyhetsside – og uten journalist-navn – en pressekonferanse Johan Johnsen A/S hadde innkalt til dagen før, som følge av avisoppslaget. Under fem-spaltet tittel, » Tendensiøst eller seriøst fra Varden? «, het det i ingressen:

» Styreformann Kjell Gisholt mener Vardens oppslag om PCB-forurensning ved Johan Johnsen A/S var tendensiøst. Han stiller også spørsmål ved kompetansen til NIVA-forskeren som uttalte seg i saken. «

Og styreformannen uttaler videre bl.a.:

» – Det var ikke riktig av Varden å lage et kjempeoppslag av resultatet av kun en prøve i elva. (…) Varden burde ha ventet med å omtale saken til SFT har vurdert rapporten, og eventuelt til nye undersøkelser foreligger. »

Senere i artikkelen framgår det at styreformannen har reagert sterkt på bruken av av ordet ‘alarmerende’. Varden stiller styreformannen spørsmål «om han trekker Koniecznys faglige kompetanse i tvil», og styreformannen svarer: » – Konieczny uttaler seg på et spinkelt grunnlag. Det, og tidligere kommentarer fra samme person, sier kanskje noe om hans rolle som forsker «. Avisen har igjen intervjuet NIVA-forskeren, som sier han » tar tvilen rundt hans kompetanse med stor ro » og » mener Varden har presentert saken på en forsvarlig måte «.

Mot slutten av artikkelen het det, under mellomtittelen » Klager? «:

» Gisholt ga under pressekonferansen også uttrykk for at Vardens journalist (undertegnede) hadde lagd et ‘skandaleoppslag’ om bedriften i sommer. Denne reportasjen ble publisert i PD. Han mener også at undertegnedes integritet er uholdbar på grunn av tidligere engasjement i Natur og Ungdom. «

Det framgår at styreformannen, «under en samtale i går kveld», ga uttrykk for «at han ville klage saken inn for Pressens faglige utvalg». Og journalisten spør:

» – Du mener altså at undertegnede ikke har integritet til å skrive saken, at den er tendensiøs og uriktig. Men kan du sette fingeren på hva i reportasjen som er uriktig?

– Det jeg reagerer mest på ved reportasjen er proporsjonene. Du har skrevet et skandaleoppslag, som har ført til at reaksjonene blant de øvrige mediene i området får fritt løp. Dessuten er det forskjell på et stort oppslag som det Varden presenterte, og en mindre kommentar inne i avisa, avslutter Gisholt. «

I en underartikkel med tittel » – Ikke alarmerende, men alvorlig «, er en representant for firmaet Geocare sitert fra pressekonferansen. I ytterligere en underartikkel, med tittel » – Funnet er alarmerende «, går NIVA-forskeren Konieczny i rette med Geocare’s argumenter.

16. desember publiserte Varden, over fire spalter og under «Aktuell debatt»-vignett, et lengre innlegg undertegnet «For Johan Johnsen AS, Kjell Gisholt». Innlegget redegjør detaljert for bedriftens virksomhet og de omtalte PCB-undersøkelsene. Dessuten tar innlegget for seg at en av to representanter for Natur og Ungdom som fikk gjøre undersøkelser ved bedriften i juni 1995, senere viste seg å være journalist i Porsgrunns Dagblad. «Samme journalist, nå ansatt i Varden, har på grunnlag av rapporten fra Geocare AS skrevet oppslag i Varden… «.

Og innlegget avsluttes slik:

» Johan Johnsen AS beklager… sterkt å bli gjenstand for skandalepregede oppslag, hvor vedkommende journalist åpenbart blander rollene som journalist og miljøforkjemper. Dette er betenkelig i forhold til de ansatte og ledelsen i den bedrift som rammes. «

19. desember svarer journalist Tom Erik Økland i et enda lengre innlegg, på «Aktuell debatt»-plass og under tittelen » Styreformann Kjell Gisholt – en sannhetens advokat? «. Journalisten skriver bl.a. at styreformannens innlegg » framstiller saken lite sannferdig, og inneholder dessuten tildels grove beskyldninger mot min rolle som journalist «.

Han benytter imidlertid anledningen til å » beklage på det sterkeste » at han ikke presenterte seg som journalist fra Porsgrunns Dagblad under bedriftsbesøket sist sommer. «Forøvrig er dette et forhold som jeg har beklaget opptil flere ganger i forhold til Johan Johnsens daglige ledelse».
«Å påstå at jeg representerte Natur og Ungdom er likevel å gå altfor langt. (…) Mitt tidligere engasjement i Natur og Ungdom var et forlengst avsluttet kapittel da jeg gikk inn i journalistyrket «.

Og mot slutten av innlegget: «Det Gisholt ikke skjønner, er at Varden og undertegnede ikke har vært ute etter å ‘henge ut’ bedriften. Vi har skaffet oss en rapport via offentlige kanaler og vi har fått en fagmann til å kommentere rapporten».

27. desember trykte Varden et kort svar fra Kjell Gisholt, som finner det «saken fullstendig uvedkommende» når tittelen på journalistens innlegg «fokuserer på undertegnedes person og yrke». » Med dette blir journalistens kritikkverdige teknikk svært tydelig. Den presseetiske side av denne saken vil nå bli vurdert av Pressens Faglige Utvalg; hvoretter en anser denne polemikk som avsluttet».

KLAGEN:
Klageren – styreformann Kjell Gisholt – mener Varden med oppslag / artikler 12., 13. og 19. desember har brutt god presseskikk, ved at titler går lengre enn det er dekning for i stoffet, at det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på saklighet, samt at oppslagene inneholder feil. Klagen anfører dessuten » at journalist Tom Erik Økland har en slik tilknytning til saken at det er grunn til å stille spørsmål omkring integritet og private interesser «. Klageren opplyser om journalisten: Han » har tidligere vært formann og ansatt daglig leder (fylkessekretær) i Natur og Ungdom . Før ansettelsen i Varden høsten 1995 var Økland journalist i Porsgrunns Dagblad».

Og om bedriftsbesøket sist sommer: «I juni 1995 ble Johan Johnsen AS oppsøkt av to representanter for Natur og Ungdom. Den ene viste seg senere å være journalist Tom Erik Økland fra Porsgrunns Dagblad. Natur og Ungdom tok med tillatelse fra bedriften prøver på bedriftens område. Analyseresultatene viste ekstremt høye forurensningsverdier for PCB. Forholdet medførte oppslag på første side samt over fire sider i Porsgrunns Dagblad 20. juni 1995». (Kopier vedlagt).

Klageren anfører videre, om oppslaget i PD, at det «medførte omfattende mediaoppmerksomhet… med betydelig negativ virkning for bedriftens omdømme, og var til stor belastning for ansatte og ledelse. På bakgrunn av oppslaget… foretok Statens Forurensningstilsyn en utrykningsinspeksjon til bedriften for prøvetagning og analyse. Resultatene fra SFT’s prøver viste lave konsen-trasjoner av PCB i forhold til prøvene som ble tatt ut og analysert i regi av Natur og Ungdom og Porsgrunns Dagblad «.

Det framgår at SFT likevel påla bedriften å gjennomføre utvidet undersøkelse for å kartlegge konsentrasjon og omfang av PCB-forurensning. Firmaet Geocare AS ble engasjert til å foreta undersøkelsen, for også » å avklare berettigelsen av oppslaget i Porsgrunns Dagblad «. «Rapport fra Geocare AS (vedlagt) forelå 8. desember 1995″. » Journalist Tom Erik Økland har, nå som ansatt i avisen Varden, behandlet rapporten… i stort oppslag 12.12.1995 «. Klageren mener det bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 2.2 og 2.3 når Varden lar denne journalisten behandle saken.

Om det påklagede oppslaget i Varden 12. desember heter det dessuten bl.a. at det » er preget av forutinntatt holdning og at konklusjonen trekkes på sviktende grunnlag . Oppslaget er vinklet på forhastede slutninger om en enkeltstående prøve i elvekanten og således er oppmerksomheten mot rapportens egentlige innhold avledet. Geocare AS mener innholdet… er tendensiøst og tildels feilaktig «.

Klageren har vedlagt kopi av telefax fra Geocare 20. desember, der Geocare’s representant påpeker at journalisten «i stor utstrekning» refererer til NIVA, » uten at han har tatt hensyn til de opplysninger han fikk av meg pr. telefon dagen før artikkelen sto på trykk «. (…) «Hele artikkelen er således bygd opp rundt en tolkning av prøven som Økland var klar over at Geocare ikke delte.» (…) » At han velger å overse denne informasjonen gir forurensningen et alvorligere og et feilaktig bilde. «

Og dessuten: «At Økland på bakgrunn av at vannkvaliteten i Skienselva og Frierfjorden ikke ble undersøkt, velger å tolke det dithen at Geocare ikke har oppfylt kravene SFT har stilt til undersøkelsen, setter Geocare i et uheldig og helt feilaktig lys. Geocare stiller seg helt uforstående til dette, da Økland kvelden før ble gitt nødvendig informasjon for å kunne fremstille dette korrekt «.

Klageren hevder at Varden-oppslaget 12. desember «kom som et sjokk» på ham, idet han ikke var kontaktet på forhånd. Han tok derfor initiativet til den omtalte pressekonferansen, «hvor representant for Geocare også møtte for å korrigere det inntrykket av rapporten som var skapt». (…) » Varden deltok… v/ journalist Tom Erik Økland som dekket pressekonferansen med oppslag i Varden den 13.12.95. «

Etter klagerens mening skapte også Vardens dekning av pressekonferansen et feilaktig inntrykk, bl. a. om klagerens rolle og at han skulle ha trukket en navngitt forskers kompetanse i tvil. Klageren understreker for øvrig at » de uttalelser undertegnede tillegges er resultat av en telefonsamtale sent samme kveld «.

Klagebrevet tar til slutt for seg Varden-journalistens «innlegg» 19. desember, og betegner det som » en sterkt polemisk replikk «. «Nok en gang gir journalisten ny vinkling av saken, nå på undertegnedes yrke og troverdighet som advokat. Her mangler etter klagerens skjønn både saklighet, omtanke og dekning i stoffet». Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 og 4.12.

TILSVARSRUNDEN:
Varden velger i sitt tilsvar strengt å holde seg til de forhold klageren påstår er brudd på de presseetiske regler, og redaktøren skriver:

» Styreformannens påstand om at titlene går lenger enn det er dekning for i innholdet er direkte feilaktig «. Det vises til uttalelser og vurderinger fra NIVA, og forskeren Konieczny betegnes som » en av landets fremste eksperter på området «. Redaktøren «kan forstå at bedriftens styreformann gjerne ville ha sett en annen og vennligere vinkling på oppslagene, men det er en ganske annen sak enn at avisen har benyttet titler det ikke er dekning for i stoffet».

Om klagerens påstand om » ikke tilstrekkelig vekt på saklighet » heter det i Vardens tilsvar:

«Avisen har forholdt seg til det materiale Johan Johnsen AS selv har latt utarbeide i sakens anledning, og til forsker-uttalelsen fra NIVA. At man i et forskermiljø har ulikt syn på et sakskompleks som dette, bør ikke forbause noen. Vi vil ikke hevde at Geocares rapport er et partsinnlegg, men når Koniecznys vurderinger tillegges større vekt ved presentasjonen av materialet er det naturligvis fordi han i denne sammenheng besitter ubestridelig kompetanse og dertil befinner seg i en forholdsvis nøytral posisjon i relasjon til problemkomplekset «.

Og redaktøren tillegger: «Styreformann Gisholt må naturligvis ha lov til å mene at avisens research har resultert i usaklige oppslag. Min oppfatning er den stikk motsatte. Varden har behandlet PCB-saken med innsikt og grundighet «.

Det er videre avisens oppfatning «at de angivelige ‘feil’ i hovedsak dreier seg om forskernes uenighet om tolkningen av resultatene og deres forhold til metodikken ved denne type undersøkelser. Bedriften og Geocare har hatt full anledning til å korrigere eventuelle feil i fremstillingen, en anledning Johan Johnsen AS blant annet har benyttet i sitt innlegg i avisen 16.12.1995 .»

Om journalistens integritet og private interesser skriver redaktøren:

«Journalist Økland har solid faglig bakgrunn i stoffområdet. Han har interessert seg for
miljøspørsmål gjennom en årrekke og har vært medlem av og formann i Grenland Natur og Ungdom. I en periode var han også fylkessekretær for Telemark Natur og Ungdom. Siden 1992 har han ikke hatt noen posisjoner i organisasjonen og har heller ikke andre tilknytninger eller bånd som gjør at det kan stilles spørsmål ved hans integritet».

Redaktøren medgir imidlertid at » en medarbeider som har hatt et engasjement, og stadig er interessert i miljøspørsmål, må naturligvis vise aktsomhet i sin behandling av slike saker. Når det er sagt, besitter en journalist med denne bakgrunn en faglig kompetanse, som – riktig brukt – er svært nyttig og viktig for avisen og lokalsamfunnet «.

Og dessuten om journalisten: «Når Økland har kuttet båndene og fristilt seg i forhold til Natur og Ungdom for lang tid siden, kan jeg ikke se at integritetsspørsmålet har noen relevans . Enda mindre påstanden om at han skulle ha private interesser i saken».

Angående journalistens innlegg 19. desember, som klageren har betegnet som en «sterkt polemisk replikk», skriver redaktøren:

«Etter avisens oppfatning er styreformannens redegjørelse i avisen 16.12 upresis og inneholder faktiske feil, noe som kommenteres og korrigeres på en saklig måte…». «Tittelen er naturligvis retorisk, hvilket ikke er unormalt på leserbrevplass. Men jeg har likevel vanskelig for å se at formuleringen på noen måte er grenseoverskridende «.

Klageren ser det i sitt tilsvar som «beklagelig at Vardens redaktør ikke finner bryet verd å ta kontakt for å diskutere minnelig ordning». Han mener en slik kontakt kunne oppklart misfor-ståelser knyttet til at NIVA skulle være » en nøytral institusjon i forhold til problemkomplekset » og at forskeren Konieczny er » en av landets fremste eksperter på det aktuelle området .» Klageren hevder at NIVA tvert imot er en næringsdrivende institusjon, «hvor prøvetaking og analyse er et vesentlig inntektsområde».

Og klageren fortsetter: «De åpenbare forretningsmessige motiver og den klare konkurranse-situasjonen bør tilsi kritisk bruk av kilden og nøye kontroll av opplysningene «.

Om Varden-journalistens tidligere tilknytning til Natur og Ungdom, og redaktørens syn på denne, skriver klageren: «Det spesielle i denne saken er at vedkommende journalist personlig og i direkte samarbeid med Natur og Ungdom har gjennomført den aksjon som er sakens foranledning. (…) Oppslaget (i Porsgrunns Dagblad) har senere vist seg å være grovt feilaktig, hvilket journalist Økland og Natur og Ungdom sammen har et ansvar for».

Varden tilbakeviser i sine siste kommentarer at avisen ikke skulle ha utvist kildekritikk, og går detaljert til verks i beskrivelsen av meritter når det gjelder NIVA-forskeren Koniecznys kompetanse.

Avisen minner dessuten om at «utgangspunktet for saken er den rapporten Johan Johnsen AS har latt utarbeide av Geocare AS» og at «denne er gitt bred omtale». Det vises for øvrig til at en Geocare-representant er intervjuet.

Varden tilbakeviser også at det for NIVA skulle foreligge «forretningsmessige motiver», og redaktøren skriver: «Stiftelsen NIVA er en forskningsinstitusjon som baserer seg på bevilgede forskningsmidler, samt bestilte oppdrag. Oppdragsgivere er som regel tunge og seriøse institu-sjoner, blant hvem SFT er den største».

Om klagerens påpekning av ikke å ha blitt varslet, forut for avisens oppslag 12. desember, skriver redaktøren: » Varden har satt søkelys på PCB-problematikken – ikke på Johan Johnsen AS primært . (…) Har bedriften direkte eller indirekte gitt avisen tilgang til denne rapporten, bør man vel ikke forundres over at det bedrives journalistikk på materialet – uten spesiell varsling. «

For øvrig tilbakeviser avisen at » en senere personlig telefonsamtale… er gjort til en vesentlig del av pressekonferansen «. «Spørsmålet om Gisholt hadde tillit til Konieczny ble fremført under pressekonferansen og Gisholts svar kom i samme pressekonferanse. Samme kveld ble Gisholt oppringt for et intervju for å utdype momenter som kom frem på pressekonferansen. En liten del av denne samtalen er gjengitt og det er klart opplyst at denne del av uttalelsen stammer fra telefonsamtalen».

Om journalistens innlegg 19. desember heter det dessuten: «Når styreformannens yrkestittel er trukket inn, er det fordi artikkelen – blant annet – tar opp juridiske sider ved den aktuelle forurensningssaken. Styreformannen benytter da også fortsatt konsekvent sitt advokatbrevpapir for å understreke at han håndterer Johan Johnsen AS’ anliggender også som jurist «.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder primært Vardens presentasjon av en konsulent-rapport om PCB-utslipp og forurensning fra en Skien-bedrift. Klageren, som er bedriftens styreformann, mener avisens tittelbruk ikke har dekning i stoffet, at det i oppslag og artikler ikke er lagt tilstrekkelig vekt på saklighet, samt at de er tendensiøse og inneholder feil. Klageren hevder at journalisten som har skrevet artiklene har en tilknytning til saken som gir grunn til å stille spørsmål om hans integritet og private interesser. Det anføres også at bedriften ikke ble kontaktet forut for det første påklagede oppslaget.

Varden tilbakeviser klagen på alle punkter, og hevder at den har behandlet PCB-saken med innsikt og grundighet gjennom en medarbeider med ubestridelig kompetanse. Avisen mener journalisten har befunnet seg i en forholdsvis nøytral posisjon, og kan ikke se at integritetsspørsmålet har noen relevans. For øvrig legger avisen vekt på at kommentarer er innhentet både fra konsulent-firmaet bak rapporten og fra en av landets fremste eksperter på området. Varden påpeker dessuten at klageren har hatt full anledning til å rette opp eventuelle feil, hvilket også er skjedd i form av innlegg.

Pressens Faglige Utvalg mener avisen var i sin fulle rett til å presentere PCB-rapporten med hovedvekt på de vurderinger og kommentarer en utenforstående ekspert kom med. Når det gjelder journalistens integritet vil utvalget minne om at ingen redaksjon må stille seg i en situasjon som skaper tvil om hvorvidt stoffet er behandlet på upartisk måte. I det påklagede tilfellet finner utvalget det umulig å påvise at journalistens tidligere engasjement i en miljøvernorganisasjon skulle ha påvirket reportasjene i tendensiøs retning.

For øvrig mener utvalget at avisen skulle ha innhentet kommentar også fra ansvarlig hold i bedriften, og ikke bare fra konsulent-firmaet bak rapporten. Avisen måtte forstå at oppslaget kunne bli oppfattet som så sterke anklager mot bedriften at de påkalte retten til samtidig imøtegåelse.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger».

På dette punkt har Varden brutt god presseskikk.

Oslo, 13. februar 1996
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Gunhild Støver