Fana Folkehøgskule v. rektor Kåre H. Borge mot Bergensavisen

PFU-sak 95-182


SAMMENDRAG:
Bergensavisen hadde tirsdag 14. november 1995 en førstesidehenvisning med tittelen «Ulovlig alkohol selges ‘overalt'». Innsideoppslaget utgjorde to hele sider, fordelt på flere artikler. Hovedsaken hadde tittelen «Ulovlig øl på folkehøyskole». Ingressen lød:

«På Fana Folkehøgskule er det mulig å ta seg en skikkelig fest. Skolen driver utleie av
selskapslokaler, men har ingen skjenkebevilling. Dette er ulovlig, men praktiseres av et
stort antall utleiere.»

I brødteksten heter det blant annet:

«- Er det ikke greit når vertskapet kjøper inn selv da? Spør rektor ved skolen, Kåre Borge.
– Det er ikke greitt.
– Nei, det er kanskje ikke det, sier Borge.»
(…)
«Fana Folkehøgskule kan være behjelpelig med servering både av mat og alkoholholdig
drikke, så lenge du tar med alkoholen selv.
– De fleste som arrangerer bryllup vil gjerne ha et glass vin til maten, det er stort
sett det det går i, sier rektor Kåre Borge.
– Synes du det er uheldig at slikt skjer på en skole?
– Vi var ikke klar over at vi gjorde noe galt. Vi har aldri solgt alkohol på våre fester,
gjestene har drukket medbrakt. Jeg trodde det var lovlig så lenge det var et privat og lukket selskap, sier Borge.»

I hovedartikkelen omtales ytterligere fire utleiere som skal drive i strid med regelverket. Alle er anonymisert. I fire underartikler er det intervjuer med organisasjonssjefen i Hordaland Idrettskrets, lederen for skjenkerettskontoret i Bergen og formannen i Vest-Norges hotell- og restaurantforening. I tillegg omfatter oppslaget en «faktaramme» med enkelte nøkkelopplysninger. Artiklene er illustrert med to bilder, ett av et ølglass, og et eksteriørbilde av Fana folkehøyskole, ledsaget av følgende bildetekst:

«UTEN BEVILLING: Fana Folkehøgskule har ingen skjenkebevilling, likevel er det
mulig å nyte alkohol når skolen leier ut lokaler til selskaper. Rektor Kåre Borge visste
ikke selv at tilstandene er i strid med regelverket.»

KLAGEN:
Klager er Fana Folkehøgskule, ved rektor Kåre H. Borge. Klagen gjelder tittel og ingress i hovedartikkelen på avisens innsider. Klageren mener tittelen er «egnet til å villede leserne til å tro at det serveres ulovlig øl til elevene ved skolen, eller at det selges øl ulovlig til publikum mens elevene er på skolen.» Klageren anfører videre at innledningen på ingressen «gir nærmest inntrykk av hvem som helst kan ‘ta seg en skikkelig fest’ på skolen.» Klageren anfører dessuten at «Både overskrift og ingress er ikke i samsvar med innholdet i artikkelen og heller ikke i samsvar med intervjuet dagen i forveien. Derfor vil oppslaget være egnet til å villede publikum og skade skolen.»

TILSVARSRUNDEN:
Bergensavisen skriver i sitt tilsvar at «Eneste avvik mellom tittel og tekst er at det i tittelen omtales øl, mens det i teksten som angår Fana Folkehøgskole omtales alkoholholdige drikker og vin. Avisen anfører videre at det hverken i tittelen eller teksten hevdes at det er elever som skjenkes ulovlig øl. «Dersom folkehøgskolen ikke ønsker å forbindes med ulovlig alkohol-servering, må det være skolens ansvar å sørge for at slik servering ikke finner sted, heter det i tilsvaret. Avisen mener at innledningen på ingressen er «overoppfylt», idet det ikke bare er «mulig» å ta seg en skikkelig fest på skolen, men at slike sammenkomster faktisk finner sted.

Avisen har bedt om å få presisert eventuelle avvik mellom intervjuet og avisens gjengivelse før man kan ta stilling til dette.

Klageren har meddelt at han ikke har mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er rektor ved Fana Folkehøgskule, mener Bergensavisen brøt god presseskikk i forbindelse med et oppslag om alkoholservering ved utleie av skolens lokaler til lukkede selskaper. Klageren mener overskrift og ingress i artikkelen kunne gi et feilaktig inntrykk av at det ulovlig ble skjenket alkohol til elevene, eller at det ulovlig ble skjenket alkohol mens elevene var tilstede ved skolen. Uten å presisere dette nærmere anfører klageren også at tittel og ingress ikke var i samsvar med det intervjuet avisen hadde med ham forut for artikkelen.

Avisen mener den hadde full dekning for tittelen om ulovlig skjenking av øl ved skolen, og at rektors egne uttalelser i artikkelen underbygger dette. Avisen anfører at det ikke noe sted i artikkelen hevdes at det ulovlig ble skjenket øl til elevene ved skolen. Samtidig mener avisen at opplysningene i ingressen var mer enn oppfylt i selve brødteksten, og at det således ikke kan være tale om manglende dekning. Avisen mener den ikke kan ta stilling til påstandene om manglende samsvar mellom intervjuet med klageren og gjengivelsen av dette, så lenge klageren ikke har presisert hva som skulle være galt gjengitt.

Pressens Faglige Utvalg kan ikke ta stilling til hvorvidt det var manglende samsvar mellom intervjuet med klageren og avisens gjengivelse av dette. Utvalget viser til at klageren ikke har presisert hva i avisens gjengivelse som skulle være feil.

Utvalget mener ellers at avisen har dekning i brødteksten for innholdet i den påklagede artikkelens tittel og ingress. At det er mulig å gi tittelen og ingressens første setning en annen og utvidet fortolkning enn hva som står i brødteksten, innebærer ikke at de presseetiske grenser er overskredet. I det påklagede tilfellet er dessuten innholdet i tittelen og ingressens første setning forklart i selve ingressen.

Bergensavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 16. januar 1996
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning