NN mot Sogn Avis

PFU-sak 95-180


SAMMENDRAG:
Sogn Avis presentert torsdag 14. september 1995 et førstesideoppslag med tittelen «Ordfører truga midt i møtet» og med undertittel «NN varsla injuriesøksmål». Henvisningsteksten lød:

«Ordførar Ernst Veum karakteriserte utspela om reguleringsplanen for Skjolden som
useriøse, og la til at dei var framsett frå ein useriøs person. Då kokte det over for denne
personen. Advokat NN var til stades på tilhøyrarplass. Før ordføraren hadde fått heva møtet, gjekk NN fram og truga Veum med injuriesøksmål. – Eg har
aldri opplevd noko liknande, sier ordførar Ernst Veum.»

Henvisningen var illustrert med et bilde som viste ordføreren sittende bak dirigentbordet, og advokat NN stående på den andre siden av bordet, med armen utstrakt mot ordføreren. Bildeteksten lød:

«TRUGSMÅL: Her trugar NN ordførar Ernst Veum med injuriesøksmål
under møtet i kommunestyret i går.»

Innsideartikkelen hadde tittelen «Trua med injuriesøksmål» , og ingressen lød:

«GAUPNE: Sjå på dette biletet: Her vert ordførar Ernst Veum – midt under kommune-
styremøtet i går – trua med injuriesøksmål av advokat NN. Bakgrunnen
var utsegner ordføraren kom med under handsaminga av reguleringsplanen for
Skjolden.»

Av brødteksten gikk det frem at ordførerens uttalelser refererte seg til et brev som NN hadde sendt i forbindelse med den omtalte reguleringsplanen for Skjolden. Sogn Avis hadde offentliggjort innholdet i brevet to dager tidligere. «I brevet – som er stila til ordføraren – vert det mellom anna hevda at kommunestyrerepresentant Johannes Drægni som eigar av Turtgrø Hotell er inhabil i saka» , heter det i artikkelen av 14. september, hvor det også fremgår at ordføreren, under møtet, skal ha karakterisert brevet som «useriøse påstandar sett fram av ein useriøs person».

I artikkelen siteres det forøvrig direkte fra brevet, fra deler av debatten i kommunestyret, samt fra etterfølgende intervjuer med flere av de involverte. Det fremgår at ordføreren skal ha sagt til NN at han kunne «verta vist vekk frå salen» og at ordføreren også karakteriserte innholdet i NNs brev som «grunnlause skuldingar mot navngjevne kommunepolitikarar som går på deira truverde laus». Også NN er intervjuet, mot slutten av artikkelen: «- Lågmål frå ordføraren. Heilt klart injurierande. Han hadde sjansen til å gje saklege svar på mine spørsmål i brevet, men går i staden til personangrep, sier advokat NN.»

Artikkelen er illustrert med det samme bildet som på førstesiden, samt et bilde av NN stående i salen. Sistnevnte bilde har følgende bildetekst:

«NN reagerte sterkt på ordføraren sin karakteristikk under kommune-
styret igår.»

Lørdag 16. september fulgte avisen opp saken med en ny artikkel. Henvisningen på førstesiden har tittelen «Skjoldingane snakkar ut» , illustrert med et bilde av to personer foran et turbinhjul, men uten henvisnings- eller bildetekst. Innsideartikkelen, som dekker to hele sider, har tittelen «NN burde først feie for eiga dør», og med undertittel «Sterke reaksjonar på Skjolden». Ingressen lyder:

«SKJOLDEN: Det ‘kokar’ på Skjolden for tida. NN, advokat med stor eigedom midt i sentrum, har erta på seg svært mange av sambygdingane sine. Sogn
Avis har lodda stemninga. – NN burde feie for si eiga dør før han kritiserer andre.
Er det noko som skremmer turistane, så må det vere hans eigedom, seier Kjell Oddvar
Listou og Norvald Hovland.»

Artikkelen omfatter intervjuer med tilsammen tre personer fra Skjolden. Alle uttaler seg kritisk til NN og hans eiendom, mens de tar den såkalte Fjordstova i forsvar. Norvald Hovland og Kjell Oddvar Listou siteres blant annet på følgende:

«- Etter at NN flytte til bygda, og overtok den store tomta midt i sentrum, der det
no m.a. skal kome parkeringsplassar, så har i alle fall tomta ikkje blitt noko betre. Det
ser ut som det er bomba, og er det noko som skremmer vekk turistane frå bygda, så må det vere dette rukelet, som står midt i glaninga frå riksvegen.»

I tillegg til et bilde av to av intervjobjektene foran den såkalte Fjordstova, er artikkelen illustrert med tilsammen fire bilder av NNs eiendom; et oversiktsbilde og tre mer detaljerte. Bildetekstene har følgende ordlyd:

«GLASHUS: Frå garasjen i venstre biletkant og til ‘Klingenberghuset’ til h. eig NN. Mange på Skjolden meiner han bør feie for eiga dør før han kritiserer andre.»

«Dette stillaset har stått i tre år, sier Hovland.»

«Denne garasjen ramlar snart saman, seier Listou.»

«Ikkje akkurat ‘turist-tiltrekkjande – som Skjolden sitt vindauge mot riksvegen, meiner
Listou og Hovland.»

I tilknytning til hovedartikkelen har Sogn Avis presentert en enquete under vignetten «5 på gata:» og med spørsmålet «Kva tykkjer du om avisskriveria om Skjolden og reguleringsplanen dei siste dagane?» Alle de fem intervjuobjektene må tolkes som kritiske til NNs uttalelser og synspunkter, selv om ingen av dem nevner hans navn direkte.

KLAGEN:
Klager er advokat NN. Han mener artikkelen og førstesidehenvisningen i Sogn Avis torsdag 14. september bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.4 om dekning i stoffet for innhold i titler og ingresser, samt punkt 1.5 om at det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep. Klageren skriver at «Under ein pause i kommunestyremøtet – medan dei fleste representantene var ute av kommunestyresalen – konfronterte eg ordføraren med eit mogleg ansvar for injurierande utsegner omkring min person».

Når det gjelder artikkelen av lørdag 16. september skriver klageren at «avisa har gjort eit selektivt utvalg av bygdefolk for å gje lesarane eit inntrykk av min person og mine motiv. Det er i tillegg fotografert på min eigedom og gjeve direkte feil informasjon om det arbeidet som eg har lagt ned på eigedomen dei siste 4 åra. Eg fekk ikkje noko varsel om denne siste reportasjen, og fekk ikkje høve til å imøtegå dei faktiske opplysningane som oppslaget er tufta på». Etter klagerens mening er dette i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.3 (respekt for menneskers privatliv), 4.14 (samtidig imøtegåelse) og 4.15 (tilsvarsretten).

Som bakgrunnsmateriale har klageren vedlagt ytterligere tre artikler fra Sogn Avis, samt to artikler fra Sogn Dagblad. En av artiklene fra Sogn Dagblad (20. september) er et lengre intervju med klageren om planene for hans store sveitservilla i Skjolden. Også en av artiklene i Sogn Avis (26. september) er et lengre intervju med klageren.

Klageren mener det var artikkelen i Sogn Dagblad 20. september som «tvinga Sogn Avis til å koma attende til saka med det siste oppslaget den 26.09.95».

TILSVARSRUNDEN:
Avisen skriver i sitt tilsvar at klageren måtte forvente at hans brev om reguleringsplanen i Skjolden ville vekke sterke reaksjoner, og at klageren selv, ved å sende kopi til sentrale personer i Luster kommune, samt til Sogn Avis, selv ønsket offentlighet om saken.

Når det gjelder omtalen av kommunestyremøtet i artikkelen 14. september mener avisen det ikke kan være noe poeng at «overleveringen» av klagerens budskap til ordføreren skjedde i en pause. Avisen viser til ordføreren som kilde for at han ble truet med injuriesøksmål og at hele møteledelsen var på plass ved dirigentbordet da klageren henvendte seg til ordføreren.

Avisen mener klageren måtte være klar over at det ville komme reaksjoner fra lokalsamfunnet etter den «prosessen» han hadde satt igang. Avisen anfører at reaksjonene, i form av blant annet artikkelen i Sogn Avis 16. september, måtte være ventet av klageren. «Det var forøvrig bygdefolket som kontaktet avisen og ba om å få slippe til med sine reaksjoner. Gjennom sin praksis som advokat i distriktet, er NN vel kjendt med så vel avisene sin praksis i denne typen saker, så vel som i hvilken form det blir tatt til motmæle når noen inviterer til en debatt i den form NN her gikk ut med», skriver avisen.

Avisen tilbakeviser forøvrig at intervjuet med NN 26. september skulle ha kommet som et resultat av Sogn Dagblads artikkel noen dager tidligere. «Vi gjorde dette ut fra en egen vurdering, uten hensyn til hva Sogn Dagblad gjorde. Vi erkjenner selvfølgelig NN sin rett til å komme til orde. Men det var han selv som valgte tid og sted for intervjuet, etter forespørsel fra oss. Det tok forøvrig flere dager fra vi først var i kontakt med NN til han hadde anledning til å stille opp. Intervju på telefon like i etterkant, avslo han.»

Klageren skriver i sitt tilsvar at «Sogn Avis har ingen kritiske merknader til ordføraren sitt private personangrep, og oppslaget den 14.09.95 bør difor vurderast opp mot punkt 1.5 i dei etiske reglane.» Klageren holder forøvrig fast ved at oppslaget den 16. september forholder seg til «eit lite representativt utvalg av bygdefolket» og at «Sogn Avis har gått langt utanom sin vanlege reaksjonsform i denne saka. Dei etiske krava til god presseskikk må vel dessutan gjelde uavkorta også i Sogn og Fjordane…»

Når det gjelder intervjuet som sto på trykk lørdag 26. september skriver klageren at dette kom i stand etter at en av avisens journalister hadde kontakt ham første gang torsdag 24. september, og at intervjuet fant sted dagen etter.

Avisen skriver i sin siste kommentar at de to «tyngste» intervjuobjektene i reportasjen 16. september er henholdsvis sentral leder i det lokale idrettslaget og tidligere aktiv politiker med bredt engasjement i det lokale samfunnsliv, og at «Vi vurderte deres utsagn som godt representative».

Avisen anfører dessuten at den har hatt flere oppfølgingssaker etter at klageren presenterte sin alternative reguleringsplan for området og at «reaksjonene kommer, alt etter hvordan problemstillingene blir framstilt. Det ser…ut for at NN har en noe ensidig oppfatning av hvordan saken skal framstilles.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som besitter en større eiendom i Skjolden i Luster kommune, mener Sogn Avis brøt god presseskikk i forbindelse med omtalen av hans protester mot en foreslått reguleringsplan for Skjolden. Klageren mener avisen ikke hadde dekning i titlene for at han truet ordføreren i Luster med injuriesøksmål midt under et kommunestyremøte, mens det ifølge klageren var snakk om, i en pause, å «konfrontere» ordføreren med et «mulig ansvar» for injurierende uttalelser. Klageren mener også at en reportasje to dager senere var basert på et selektivt utvalg sambygdinger som var kritiske til klageren, og at han selv ikke fikk anledning til samtidig å imøtegå de sterke beskyldningene som kom frem i reportasjen.

Sogn Avis mener det ikke kan være noe poeng at klagerens henvendelse til ordføreren skjedde i en pause i kommunestyremøtet, og henviser forøvrig til at ordføreren oppfattet klagerens utsagn som en trussel om injuriesøksmål. Når det gjelder artikkelen hvor klagerens sambygdinger ble intervjuet, anfører avisen at de betrakter intervjuobjektene som representative for befolkningen i bygda, og at klageren måtte regne med sterke reaksjoner utfra den formen han selv la opp til i debatten. Avisen presiserer forøvrig at det var bygdefolket som tok kontakt for å komme frem med sine synspunkter.

Pressens Faglige Utvalg kan ikke ta stilling til nøyaktig hva som skjedde under det omtalte kommunestyremøtet. Utvalget konstaterer at avisen, i tillegg til egen tilstedeværelse, også bygget sin fremstilling på flere andre kilder, blant dem de to hovedaktørene. De nyanser i fremstillingen som klageren fremhever, kan ikke sies å innebære noe brudd på god presseskikk, selv om tittel og ingress kunne tolkes dithen at den omstridte episoden fant sted mens kommunestyremøtet var satt.

Når det gjelder reportasjen hvor klagerens sambygdinger ble intervjuet, vil utvalget minne om Vær Varsom-plakatens punkt om retten til samtidig imøtegåelse. Selv om artikkelen inneholder sterke påstander om og karakteristikker av klageren, konstaterer utvalget at reportasjen må sies å være en del av en løpende debatt hvor begge parter på en tilfredsstillende måte har kommet til orde.

Etter en samlet vurdering har Sogn Avis ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 16. januar 1996
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning