Den Norske Forening, v. Torfinn Hellandsvik mot Norsk Telegrambyrå (NTB)

PFU-sak 95-158


SAMMENDRAG:
Norsk Telegrambyrå sendte søndag 3. september 1995 ut en nyhetsmelding med stikkord » Ti sterke reaksjoner: Frp-politiker på rasist-møte «. Meldingen tok utgangspunkt i en reportasje i Dagbladet samme dag, fra et debattmøte arrangert av Den Norske Forening i Godlia kino i Oslo foran kommune- og fylkestingsvalget. Som innleder var bl.a. Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm invitert til møtet.
Av ingressen framgikk det at «24 personer var med på det lukkede møtet», og at disse kom fra » fire rasistiske organisasjoner «. Dagbladet ble oppgitt som kilde. «Saken er alvorlig, mener politikere fra de andre partiene».
NTB-meldingen opplyste videre at det av Frp.-formann Carl I. Hagen tidligere har vært » benektet at partiet har kontakt med organisert rasisme «, men at Dagbladet samme dag kunne trykke bilder av Hedstrøm » sammen med blant andre Bastian Heide, Hege Søfteland og Torfinn Hellandsvik, sentrale personer i nazi- og rasistmiljøet i Norge . Hedstrøm trodde han skulle delta på et lukket møte, og ble svært oppbrakt da han oppdaget at det var journalister til stede».
Ifølge NTB var gruppene representert på møtet, foruten arrangøren Den Norske Forening: Hvit valgallianse, Fedrelandspartiet og Folkebevegelsen mot innvandring. KLAGEN:
Klager er Torfinn Hellandsvik, på vegne av Den Norske Forening, over » uriktig og injurierende framstilling » av foreningen og møtedeltagerne på Godlia kino. Klageren viser til at NTB-meldingen baserer seg på en «en feilaktig og injurierende reportasje i Dagbladet».
Videre skriver klageren: «I NTB-artikkelen står det blant annet at Hege Søfteland og Torfinn Hellandsvik er erklærte rasister. Hege Søfteland har både i tale og skrift gjennom 300 avisinnlegg, i radio- og TV-intervju tatt avstand fra både rasisme, nazisme og antisemittisme».
Og dessuten: «Torfinn Hellandsvik har gjennom 43 års virke i skolen, hvorav de siste 35 år i sentrale deler av Oslo med mange fremmedspråklige elever, alltid imøtegått nedsettende bemerkninger om medelever – også fremmedspråklige, og har konsekvent hevdet de forskjellige folkeslags likeverd».
Etter klagerens mening » bør en kreve større saklighet fra et byrå som NTB som sprer sine artikler til så mange media «. STILT I BERO:
Sekretariatet meddelte klageren at det var naturlig å stille behandlingen også av klagen mot NTB i bero, siden det i parallell klage mot Dagbladet ble opplyst at avisen var politianmeldt for de samme forhold.
NTB påpekte samtidig i brev til PFU at byrået i klagen var tillagt en formulering som «i det minste må sies å være upresis». » I klagen heter det blant annet: ‘ I NTB-artikkelen står det blant annet at Hege Søfteland og Torfinn Hellandsvik er erklærte rasister ‘. Dette er en formulering som ikke er brukt i NTBs omtale av Godlia-møtet . Vi ber derfor om en klargjøring fra Den Norske Forening om grunnlaget for klagen mot NTB».
Klageren underrettet sekretariatet om at «anmeldelsen av Dagbladet ble skrevet, men er tydeligvis ikke blitt sendt». Det ble opplyst at politianmeldelsen derfor ble sendt samme dag.
I samme brev tok klageren også for seg NTBs påpekning av den upresise formuleringen i klagen, og vedgikk å ha «forvekslet en påstand framsatt i en annen sammenheng med NTBs påstand om at Hedstrøm deltok på et møte på Godlia ‘ sammen med blant andre Bastian Heide, Hege Søfteland og Torfinn Hellandsvik, sentrale personer i nazi- og rasistmiljøet i Norge ‘.
Klageren skriver: «De to første er ikke medlemmer av DNF, men som møtearrangør føler vi oss forpliktet til å forsvare medlemmene (deltagerne?, sekr. anm.) på møtet for feilaktige beskyldninger. Bastian Heide godtar betegnelsen rasist, men hevder at han ikke er nazist».
26.01.96 meddelte klageren at anmeldelsen av Dagbladet var henlagt av politiet, og ba PFU vurdere klagene ut fra presseetiske hensyn. FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING / TILSVARSRUNDE:
Norsk Telegrambyrå forstår det slik at klagen nå dreier seg om følgende setning i byråets melding: «… som deltok på et møte i Godlia kino med blant andre Bastian Heide, Hege Søfteland og Torfinn Hellandsvik, sentrale personer i nazi- og rasistmilj¢et i Norge «. Og det heter i NTBs brev:
» Etter nøye vurdering av saken er vi kommet til at vi vil beklage bruken av ordet nazi-(miljøet). Vi kan ikke se at vi har hatt grunnlag for å beskrive det angjeldende miljøet som nazistisk. Dette er vi villig til å beklage i en melding som vi sender ut til alle våre abonnenter, og med en oppfordring til de medier som benyttet vår melding, om å bruke beklagelsen «.
Når det gjelder bruken av ordet rasistmiljø i tilknytning til Den Norske Forening, finner NTB at saken stiller seg «noe annerledes». Det vises til personer som var med på å stifte DNF og som ved kommunevalget sto på «Felleslisten mot fremmedinnvandring» i Oslo. «Først på listen sto Jack Erik Kjuus, tidligere leder av Stopp Innvandringen, som nå har skiftet navn til Hvit Valgallianse. (…) Vi kan ikke se dette sterkt innvandringsfiendtlige miljøet på annen måte enn vi har beskrevet det, nemlig rasistisk «.
Klageren kunne ikke godta NTBs «halve innrømmelse» som en minnelig ordning, og avga istedet et omfattende tilsvar, med en rekke punktvise påpekninger av feil vedrørende personer, grupperinger og deres innbyrdes forbindelser. Klageren kan ikke se at NTBs henvisning til Felleslisten mot innvandring, Stopp Innvandringen og Hvit Valgallianse «kan begrunne et rasiststempel». (…) «DNF holder seg til den leksikale betydning av rasisme».
Og det heter i tilsvaret: » Slik vi ser det, har NTB gått lenger enn Dagbladet i injurierende påstander. Dagbladet karakteriserte ikke møtet som nazistisk «. (…) «Å karakterisere en hel forsamling utfra en eller to personer med synspunkter den øvrige forsamling tar avstand fra, må i alle fall bero på en meget dårlig vurdering».
På generelt grunnlag hevder klageren: «Media som burde være ytringsfrihetens forsvarer, har stått i fremste rekke når det gjelder å stemple kritikere av den liberale innvandringspolitikk som rasister for å kriminalisere dem og skremme dem til taushet».
NTB konstaterer at tilbudet om forlik er avvist, men opprettholder beklagelsen av at man brukte formuleringen «nazi-(miljø)». Samtidig fastholder byrået at «det er god grunn til å omtale det angjeldene miljø som rasistisk».
Og byrået skriver: » Hellandsvik og Søfteland har i en årrekke befunnet seg i et miljø der skiftende aktører og grupperinger har plassert seg på en ytterfløy i debatten omkring innvandring og ønskverdigheten av hvor homogent og rent norsk det norske samfunn skal være «. NTB finner det irrelevant at de personlig har tatt avstand fra «noen av de mest ekstreme utslagene i miljøet». PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en nyhetsmelding Norsk Telegrambyrå sendte ut, basert på Dagbladets reportasje fra et debattmøte Den Norske Forening arrangerte i Godlia kino i Oslo foran kommune- og fylkestingsvalget høsten 1995. Foreningen mener NTB formidlet usanne og injurierende påstander om at navngitte deltagere var rasister, eller kom fra rasist- og nazi-miljøer.
NTB har vært villig til å beklage bruken av ordet «nazi-miljø», som byrået ikke har funnet dekning for i stoffet, men kan ellers ikke se at det sterkt innvandrerfiendtlige miljøet kan beskrives som annet enn rasistisk. NTB anfører at klagerne i en årrekke har befunnet seg i et miljø der skiftende aktører og grupperinger har plassert seg på en ytterfløy i innvandrings-debatten.
Pressens Faglige Utvalg mener NTB var i sin fulle rett til å rapportere fra Godlia-møtet, i pakt med pressens rett til å sette søkelys på vesentlige sammfunnsspørsmål. Samlingen måtte tillegges stor offentlig interesse, også fordi temaet sto sentralt i den politiske debatten.
På et generelt grunnlag vil PFU understreke plikten til å vise varsomhet med bruk av sterke, stigmatiserende karakteristikker. Men dette må ikke hindre pressen i å avdekke forsøk på å tilsløre rasisme. Begrepet rasisme tolkes ulikt, men NTBs bruk av ordet i det påklagede tilfellet, ligger etter utvalgets mening klart innenfor den språkbruk som er vanlig i den offentlige debatt.
Derimot mener utvalget at betegnelsen «nazi-miljø» er så spesifikt belastende at det er nødvendig å godtgjøre at det er saklig grunn for å bruke en slik karakteristikk. NTB har tilbudt seg å beklage bruken av ordet «nazi-miljø», men klageren er ikke fornøyd med dette. Utvalget er enig i at ordet ikke burde vært brukt.
På dette punkt har Norsk Telegrambyrå opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 21. mai 1996
Per Edgar Kokkvold,
Johan O. Jensen,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver, Inge Lønning