Den Norske Forening, v. Odd Lønø og Torfinn Hellandsvik mot Dagbladet

PFU-sak 95-157


SAMMENDRAG:
Dagbladet bragte søndag 3. september 1995 en omfattende reportasje fra et debattmøte Den Norske Forening arrangerte i Godlia kino i Oslo foran kommune- og fylkestingsvalget. Som innleder var bl.a. Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm invitert til møtet.
Dagbladet presenterte på førstesiden saken med tittelen » Stortingsmann i hemmelig RASIST-MØTE «, og det het i henvisningsteksten at » Stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm i Frp deltok igår på et lukket møte sammen med 24 personer fra fire rasistiske organisasjoner. Hedstrøm ble rasende da Dagbladet avslørte ham sammen med landets mest kjente rasister og nynazister «.
Inne i avisen ble møtet omtalt under tittelen » Frp-topp på møte med RASISTER «, og det het at avisen bragte bilder » som avslører at Fremskrittspartiet har direkte kontakt med det rasistiske og nasjonalistiske miljøet i Norge. En av partiets frontfigurer, stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm, møtte igår håndplukkede rasister og nasjonalister i Oslo «.
Og videre i artikkelen:
» Stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm reagerte nærmest i panikk da han skjønte at hans hemmelige møte med blant annet Bastian Heide, Hege Søfteland og Torfinn Hellandsvik var avslørt «.
Det framgikk at arrangørene aldri hadde avertert møtet mellom Hedstrøm og » 24 sentrale personer fra organisasjoner som arbeider mot innvandring – og for den hvite rasen, som det ble sagt på gårsdagens møte «. (…) «En av dem som nikket ivrigst blant tilhørerne, var nazisten Bastian Heide, en nær venn og kollega av Erik Blücher. Fra de frammøtte fikk Øystein Hedstrøm og arrangør Torfinn Hellandsvik brei støtte for et samarbeid». (…) » …advokat Erik Gjems-Onstad dro igang en lengre debatt om raseteori, og den hvite rasens overlegenhet «.
Avisen skriver videre at «Det ville være en kraftig overdrivelse å påstå at Dagbladets journalister var invitert til møtet. I stedet ble vi kastet på gangen av personer som verken ønsket å oppgi navn på seg selv eller på de organisasjonene som deltok. (…) Fra klokka 11.30 til 12.10 i går gikk det en strøm av kjente rasister og nasjonalister inn i Godlia kino…».
Og dessuten:
» Allerede klokka 11.30 var arrangøren og mannen som hadde leid lokalene, Torfinn Hellandsvik, på plass. Med seg hadde han sin samboer, den nesten 30 år yngre, erklærte rasisten Hege Søfteland. Seinere kom blant annet Bastian Heide, Jack Erik Kjuus og Bjarne Dahl «. (…) » De skulle møtes uten offentlighetens søkelys på seg. Kampen for den hvite rasens overlegenhet, som en av møtedeltakerne kalte det, organiseres best blant meningsfeller «.
Om møtets oppløsning het det bl.a.: «En særdeles opphisset Torfinn Hellandsvik nektet både å oppgi navn og bakgrunn. – Dette er et privat, lukket arrangement, sa en harmdirrende Hellandsvik, før han forsøkte å sikre seg fotografens filmer. – Landssvikere, skreik Hege Søfteland mot Dagbladet før hun forlot møtet. Beskrivelsen ble understreket med en langfinger i været».
Mandag 4. september fulgte Dagbladet opp saken med nytt førsteside-oppslag, og tittelen » RASISTER utredet for Frp – Flere Frp-topper møtte rasistene «. Det framgikk av henvisningsteksten at » Norges mest kjente rasister har fungert som utredningsgruppe for stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm og partileder Carl I. Hagen «. Inne i avisen hadde saken fått tittelen » RASISTENE bak stortingsforslaget «, og det ble vist til at «Øystein Hedstrøm visste godt hvem han skulle møte på Godlia lørdag».
Av artikkelen framgikk det at Hedstrøm tidligere hadde hatt møter med Gunnar Øi, Erik Gjems-Onstad, Jack Erik Kjuus, Bjarne Dahl og Odd Lønø i forbindelse med Fremskrittspartiets forslag om et «innvandrer-regnskap». » Dette bekreftes av Gunnar Øi, som utover dette ikke vil snakke med Dagbladet. Av møtedeltakerne var det bare Gunnar Øi som ikke var til stede på lørdagens rasistsamling på Godlia «.
I likhet med førstesiden var artikkelen illustrert med portretter av de nevnte møtedeltagerne, bortsett fra Øi, samt bilde av Øis bolighus der møtene med Hedstrøm skulle ha funnet sted.
Mandag 28. september bragte Dagbladet en forhåndsomtale av TV 2s debattprogram «Lønning direkte» samme kveld, under tittelen » Hagen møter Hvit Valgallianse «.
Det framgikk at Frp.-leder Carl I. Hagen – som «valgvinner» – skulle møte » den sterkt nasjona-listiske grupperingen «. (…) «Det er aktørene fra det omstridte Godlia-møtet». (…) » Torfinn Hellandsvik (66), Jack Erik Kjuus (68) og Erik Gjems-Onstad (73) hører med til landets mest aktive nasjonalister. De har gjennom en årrekke operert på den ekstreme høyresiden i norsk politikk . Nå står de sammen i Hvit Valgallianse». Et portrettbilde av Erik Gjems-Onstad, med stikkord » Nasjonalist «, illustrerte forhåndsomtalen. KLAGEN:
Klagerne er Torfinn Hellandsvik og Odd Lønø, på vegne av Den Norske Forening. I et omfattende klagebrev tas det utgangspunkt i at Dagbladet, med tre journalister og to fotografer, ubedt tok seg inn på foreningens Godlia-møte. » De ble bedt om å forlate lokalet, da møtet var privat, hvilket de nektet å etterkomme. De måtte skyves ut døren, før den kunne lukkes og møtet fortsette «.
Det framgår at avisen er anmeldt til politiet «for å trenge seg inn på et privat møte og for å framsette gale og injurierende påstander i oppslaget søndag 3. september 1995».
I klagen betegnes «episoden» som «et grovt overtramp fra dagspressens side», og påstander og karakteriseringer i Dagbladets reportasje tilbakevises. » Møtet var ikke mer hemmelig enn at Dagbladets journalister har fått opplyst på en eller annen måte hvor det skulle være, og det var ikke mer lukket enn at Dagbladets journalister kunne gå inn gjennom en åpen inngangs-dør, selvom de ikke var invitert «.
Og om karakteriseringer av møtedeltagere navngitt i reportasjen 3. september vises det til: » En av personene tilstede, Bastian Heide, mener selv han er rasist. En annen, Jack Erik Kjuus, har aldri erklært seg som rasist, men etter hans utspill i det nye programmet til Hvit Valg-allianse, vil mange karakterisere ham som det. Alle de andre møtedeltagerne tar avstand fra rasisme og nazisme «.
Klagerne understreker at Den Norske Forenings hovedmålsetting er «å ivareta det norske folks interesser» og at man er «opptatt av å påvirke innvandringspolitikken i en mer restriktiv retning. Det er intet i foreningens vedtekter… som sier en skal arbeide for den hvite rase, som Dagbladet påstår «. Vedlagt klagen er foreningens vedtekter.
Det tilbakevises også at Erik Gjems-Onstad under Godlia-møtet skulle ha hevdet «den hvite rasens overlegenhet». » Det var B. Heide som i slutten av et innlegg antydet at den hvite rase var bedre enn andre raser. Dette ble straks imøtegått av formannen i DNF og Hedstrøm «. For Hege Søftelands del avvises det at hun skulle være «erklært rasist».
Om Dagbladets artikkel 4. september, med tittel «Rasistene bak stortingsforslaget», avvises det likeledes at «de fire personene avbildet på denne siden har hatt noe med dokument nr. 8:29 å gjøre».
Også Dagbladets forhåndsomtale av TV 2-debatten 28. september innklages, idet det ifølge klagerne kun var én debatt-deltager som var «representant for ‘Hvit valgallianse’, nemlig Bastian Heide». (…) » Erik Gjems-Onstad er ikke medlem av noe parti eller organisasjon, og Torfinn Hellandsvik er formann i Den Norske Forening og har ingen tilknytning til noe parti». (…) «Vi er motstandere av den liberale innvandringspolitikk, men mener bestemt at vi ikke er høyre-ekstreme «.
Klagerne hevder at «Dagbladets reportasje av Godliamøtet vrimler av feilaktige påstander og injurier. (…) Våre forsøk på å rette opp de gale påstandene har til nå vært forgjeves, da Dagbladet og andre aviser som har bidratt til å spre de gale og injurierende påstander ikke har tatt inn korreksjoner sendt inn av DNF «. Vedlagt klagen er kopi av innlegg Dagbladet ikke har villet publisere.
Det vises også til vedlagt kopi av klage sendt direkte til Dagbladets redaktør, vedrørende avisens påstand om at «Torfinn Hellandsvik og Erik Gjems-Onstad nå står sammen i Hvit Valgallianse». » En korreksjon er så langt ikke kommet. Vi anser oss berettiget iflg. god presseskikk til å få inn korreksjoner av åpenbart gale og injurierende påstander «.
Sekretariatet gjorde klagerne oppmerksom på at klagebehandlingen måtte stilles i bero, som følge av opplysningen om at det forelå politianmeldelse av avisen for de samme forhold.
Avisen meddelte at Erik Gjems-Onstad fikk et kort innlegg, med tittel » – Ikke med «, på trykk 6. oktober. I innlegget ble avisens påstand om at Gjems-Onstad og Hellandsvik «står sammen i Hvit Valgallianse» tilbakevist som «uriktig og misvisende».
Klagerne underrettet 21.11.95 sekretariatet om at «anmeldelsen av Dagbladet ble skrevet, men er tydeligvis ikke blitt sendt». Det ble opplyst at politianmeldelse derfor ble sendt samme dag. 26.01.96 meddelte klagerne at saken var henlagt av politiet, og ba PFU om å vurdere den ut fra presseetiske hensyn. TILSVARSRUNDEN:
Dagbladet mener det er vanskelig å finne «en entydig definisjon på begrepet rasisme», og hevder at «miljøene som er omtalt i den påklagede artikkelen» har «gjort det til et overordnet mål å vanne ut begrepet». Avisen mener at det for de omtalte miljøene er «markedsføringsmessig av betydning å kunne presentere politikken uten å trekke en rasistisk konsekvens av argumentasjonen».
Avisen viser til at den «i de innklagede reportasjene, og i reportasjer Dagbladet tidligere i år har brakt om innvandring», nettopp har ment å sette søkelyset på «forsøket på å kamuflere rasebetin-gede angrep som noe annet». Det er avisens påstand at «klagerens politiske utgangspunkt er rase og raseulikhet, og at dette er det eneste kriteriet som legges til grunn for engasjementet. Dette alene ville altså ha vært nok til å forsvare bruken av begrepene rasisme og rasister i de spesielle sammenhenger hvor Dagbladet har brukt begrepet «.
Og avisen fortsetter: «Med stor sikkerhet vil Den norske Forening og Dagbladet være uenig om definisjonen, uten at det dermed verken ville ha vært uetisk eller injurierende å legge Dagbladets definisjon til grunn». Det vises til en grundig interndiskusjon i redaksjonen før beslutningen om å bruke rasisme-begrepet, og at klarsignal ble gitt «da en av møtedeltakerne viste seg å være Bastian Heide. Denne personen har aldri lagt skjul på sin tilslutning til rasisme og rasistisk teori. I sin klage til PFU bekrefter klageren dette «.
Dagbladet mener spørsmålet «om hva Gjems-Onstad sa og ikke sa, er en klassisk debatt hvor PFU må avgjøre hvem de vil stole på og hvilken vekt de vil legge på de ulike referatene. Vi fastholder uten å nøle at vår gjengivelse var riktig. I virkeligheten gikk denne møtedeltakeren enda lenger enn det vi så langt har referert fra møtet «. Angående Hege Søftelands «påberopte rasisme» viser avisen til «et av hennes mange innlegg i pressen», nærmere bestemt i Aftenposten 30.12.95 (utdrag gjengitt i tilsvaret, sekr. anm.).
«Avslutningsvis hva angår rasisme understreker vi at Den norske Forening stod som arrangør av det aktuelle møtet. De hadde selv invitert hver enkelt deltaker til det de overfor Dagbladet har karakterisert som et privat, lukket medlemsmøte. Dagbladet vil derfor gjenta at vi mildt sagt har god dekning for bruk av begrepene rasisme og rasistisk i de sammenhenger vi har brukt det «.
For øvrig mener avisen at «en diskusjon om hvorvidt Dagbladet har dekning for å kalle møtet ‘hemmelig’ og ‘lukket’ har noe av komikkens skjær over seg». Dagbladet fastholder den bekrivelse som ble gitt i reportasjen, og viser til at Øystein Hedstrøm bekreftet hemmeligholdelsen. » En meget oppbrakt Hedstrøm understreket overfor møtearrangørene en rekke ganger at de krav han hadde stilt, ikke var oppfylt «.
«Det framsettes også påstand om at Hellandsvik ikke har fått slippe til med beriktigelser. Vi kan faktisk dokumentere at vi flere ganger daglig mens denne saken var under arbeid og presentasjon kontaktet Hellandsvik for kommentar . Vi hadde liten suksess, enten det var Hellandsvik eller hans samboer Hege Søfteland som tok telefon. Flere ganger ble røret kastet på, andre ganger avslo de impliserte på andre illustrerende måter å kommentere saken».
Dagbladet fastholder også at «beskrivelsen av Hellandsvik som ‘harmdirrende’ er meget presis. (…) Det eneste han gjennom hele klagen unnlater å opplyse noe om er hvorfor vi ikke fikk være til stede, og hvorfor vi ikke fikk ta bilder «.
Avisen medgir imidlertid at «vår TV-omtale 28/9… tar feil når den plasserer Erik Gjems-Onstad, Torfinn Hellandsvik og Jack Erik Kjuus sammen i Hvit Valgallianse. Hverken Hellandsvik Hellandsvik eller Gjems-Onstad var formelt med i alliansen, og det burde vært rettet opp i spaltene etter brev fra Gjems-Onstad 2/10-95». (Hvilket også skjedde 06.10.95, sekr. anm.).
Og tilsvaret avsluttes slik: «Vi mener det er viktig for PFU å se TV-omtalen adskilt fra den politiske dekningen ettersom enhver beklagelse etter Godlia-reportasjene nettopp vil bli brukt politisk. Samtidig presiserer vi at dette ikke var årsaken til at den formelle feilen vedrørende Hvit Valgallianse ikke ble rettet opp i avisa umiddelbart. Det var rett og slett en feil».
Klagerne hevder å holde seg til «den leksikale definisjon» når det gjelder begrepet rasisme, og «vil påstå at det er Dagbladet med flere som ikke bare utvanner begrepet men omdefinerer det bevisst for å skade sine politiske motstandere». (…) «Dersom Dagbladet virkelig tar avstand fra en definisjon av rasisme det selv har markedsført i alle år, er dette prisverdig, men sensasjonelt…».
Når avisen har vist til Bastian Heides møtedeltagelse som «det endelige klarsignal til bruk av begrepet rasisme», er det etter klagernes oppfatning » helt uholdbart å karakterisere en hel forsamling ut fra en person som av de aller fleste møtedeltagerne regnes som ekstrem, men dette er bevisst gjort av Dagbladet for å skandalisere hele forsamlingen «. (…) «Når Dagbladet forsøker å knytte Den Norske Forening til Kjuus, Bastian Heide og Hvit Valgallianse, kan ikke DNF oppfatte dette som noe annet enn et ondsinnet forsøk på å sverte DNF…».
Angående avisens betegnelse «privat lukket medlemsmøte» skriver klagerne: «DNF har ikke karakterisert noe som helst overfor Dagbladet, bortsett fra det DNF betrakter som en særdeles uforskammet måte å opptre på ved å trenge seg inn på møtet og dets usanne og injurierende påstander. Etter det ondsinnede skandaleoppslaget var DNF ikke innstilt på å gi noen uttalelser til Dagbladet i det hele tatt. DNF sendte en kommentar til reportasjen til Dagbladet samt en del andre aviser, men den ble ikke tatt inn «.
Klagerne påpeker for øvrig at «den negative omtale i Dagbladet har gitt grunnlag for en omfattende hetskampanje mot DNF i media. (…) Dagbladets journalister var ikke ute i reportasjeøyemed, men ute i en hevnaksjon . Etter at noen av de samme journalister hadde blitt kastet ut av Stortinget under et ‘intervju’ med Øystein Hedstrøm pga. særdeles provoserende oppførsel, var de ute etter å kompromittere FRP ved å knytte partiet til tvilsomme elementer på ytterste høyre fløy. (…) DNF anser Dagbladets kommentarer… som en ny bekreftelse på Dagbladets usaklighet».
Avisen sier i sine siste kommentarer at den finner det vanskelig «å se hva som gjenstår for behandling i PFU og hva anklagene mot Dagbladet består i. Den norske forening liker ikke det Dagbladet har gjort, og anklager oss i tillegg for å ha en rekke ikke-journalistiske motiver». Avisen anser diskusjonen om rasisme-begrepet for først og fremst å være «en politisk diskusjon hvor synspunktene avhenger av ståstedet». (…) » Dagbladet har definitivt et annet syn på norsk flyktningepolitikk enn de organisasjonene som var til stede på Godlia-møtet. At dette skulle være brudd på god presseskikk faller på sin egen urimelighet «.
«Dagbladet valgte som kjent å bruke rasistbegrepet fordi erklærte rasister var invitert og til stede. Vi har ikke skrevet at alle som var til stede på møtet var rasister, selv om vi muligens kunne gjort det etter klagerens siste svar «. (…) «Hva angår Dagbladets oppførsel på møtet, er de som tidligere beskrevet av oss. Senere er den også etterforsket av politiet, som har henlagt saken. I sum handler det om at Dagbladet på en meget presis og forsiktig måte har brukt de begreper vi anklages for, uten at dette på noen måte kan være i strid med god presseskikk».
Klagerne har, etter avsluttet tilsvarsrunde, sendt PFU brev med opplysninger om deltagere fra Den Norske Forening under Godlia-møtet, samt en «Orientering om foreningens møtevirksomhet». PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Dagbladets reportasje fra et debattmøte Den Norske Forening arrangerte i Godlia kino i Oslo foran kommune- og fylkestingsvalget høsten 1995. Foreningen mener avisen opptrådte uakseptabelt ved ubedt å trenge seg inn i et «privat møte», og deretter publisere usanne og injurierende påstander om at navngitte deltagere var rasister, eller kom fra rasistiske organisasjoner og miljøer. Foreningen påklager også at Dagbladet ikke tok inn et tilsvar den sendte avisen, samt at rasisme-påstandene ble gjentatt i en senere forhåndsomtale av en TV-debatt.
Dagbladet hevder å ha full dekning for bruken av rasisme-begrepet, og at dette på forhånd ble nøye vurdert ut fra kunnskap om hvem møtedeltagerne var. Avisen anfører at det dreide seg om personer som åpent har framstått som rasister eller har tilhørighet til innvandrerfiendtlige miljøer. Dagbladet kan ikke se at Den Norske Forening kan gjøre krav på tilsvarsrett, siden flere forsøk på å innhente foreningens kommentar ble avvist.
Pressens Faglige Utvalg mener Dagbladet var i sin fulle rett til å rapportere fra Godlia-møtet, i pakt med pressens rett til å sette søkelys på vesentlige sammfunnsspørsmål. Samlingen måtte tillegges stor offentlig interesse, også fordi temaet sto sentralt i den politiske debatten.
Avisen har ikke tatt inn klagernes motinnlegg, men utvalget finner at det kan forsvares ut fra at klagerne tidligere avviste å benytte sin imøtegåelsesrett.
På et generelt grunnlag vil PFU understreke plikten til å vise varsomhet med bruk av sterke, stigmatiserende karakteristikker. Men dette må ikke hindre pressen i å avdekke forsøk på å tilsløre rasisme. Begrepet rasisme tolkes ulikt, men Dagbladets bruk av ordet i det påklagede tilfellet, ligger etter utvalgets mening klart innenfor den språkbruk som er vanlig i den offentlige debatt.
Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.
Bodø, 21. mai 1996
Per Edgar Kokkvold,
Johan O. Jensen,
Helen Bjørnøy, Inge Lønning, Gunhild Støver