Chris Bech mot Dagbladet

PFU-sak 95-151


SAMMENDRAG:
Dagbladet hadde tirsdag 26. september 1995 , over to spalter på nyhetsside inne i avisen, et rettsreferat med tittelen » – Klipte i tå og knuste kjeve «. I ingress og innledning til referatet het det:

» Da mannen ikke ville gjøre opp den angivelige gjelda, tok den kjente kredittkort-svindleren ifølge tiltalen ei tang og klipte dypt i mannens lilletå, før han klipte et hakk midt i øret hans. » » Ved en annen anledning skal han ha knust kjeven på en person for å skremme pengene fra ham. «

Avisen opplyser at «nå er 31-åringen fra Stavern tiltalt i Oslo byrett for hallikvirksomhet, flere tilfeller av grov vold, trusler og bedragerier. Sammen med ham på tiltalebenken sitter hans 39 år gamle ‘kompanjong’ på den kriminelle løpebanen. Det vakte stor oppsikt da det i februar i år ble kjent at de to hadde fralurt tre arbeidskontorer flere hundre tusen kroner i urettmessig støtte. En del av pengene skal ha blitt brukt til å drive brodell i Bygdøy allé.»

Og lengre ute i referatet:

» 39-åringen, den mest kjente av de to, har i en tiårsperiode vært en flittig gjenganger i avisenes rettsreferater. Han er blant annet tiltalt for å ha holdt en pistol mot hodet på en mann. Hensikten var å skremme ham til å betale gjeld. «

KLAGEN:
Klageren , Chris Bech, påpeker innledningsvis at avisen dennegang «merkelig nok» har unnlatt å bruke navnet hans. Men «all den tid Dagbladet ved utallige anledninger har omtalt meg både ved fullt navn og som ‘den kjente kredittkort-svindleren’ i tidligere sensasjonshungrige oppslag, vil alle lesere assosiere med meg».

Klagerens hovedpoeng er at avisen i ingressen har koblet de alvorlige tiltalepunktene om vold med betegnelsen «den kjente kredittkortsvindleren», mens disse punktene kun gjaldt den også omtalte og medtiltalte Stavern-mannen. Klageren viser til tiltalebeslutningen mot de to: «Derav framgår, helt klart og utvetydig, at undertegnede ikke er tiltalt for noen form for vold i sakens anledning».

I klagebrevet vises det også til artikkel i Dagbladet 4. august (vedlagt), med tittel » Tiltale smuldret bort «. Her framgikk det at den opprinnelige siktelse av klageren for flere tilfeller av grov vold, var lagt til side av påtalemyndigheten. Klageren mener det hjelper lite at avisen her opplyser at «voldstilfellene er henlagt», når den i det påklagede referatet » nå framsetter påstander om at jeg både er tiltalt for disse samt en oppdiktet pistol-episode».

Videre opplyser klageren at han allerede 27. september , dagen etter at referatet sto på trykk, tilskrev Dagbladet. » Men som vanlig har jeg ikke fått/sett noen reaksjon…». «Jeg krever at Dagbladet, umiddelbart, dementerer og beklager påstandene, i et godt synlig oppslag «.

Klageren anfører for øvrig at også rettens administrator, samt aktor og hans advokat, reagerte på Dagbladets referat «og oppfordret pressen til å forholde seg sakens fakta, ikke oppkonstruere anklager . Da dette ble uttalt var ikke Dagbladet til stede, men journalist Haavik fra VG kan bekrefte dette».

I et ettersendt tilleggsbrev opplyser klageren at ytterligere tiltalepunkter mot ham og hans medtiltalte (Remi Thoresen) er frafalt av aktoratet under rettssaken, «deriblant det mest alvorlige sådanne, mot Remi Thoresen (som jeg representerer i hht. fullmakt mottatt av PFU tidligere).

Sekretariatet ba Dagbladet klargjøre hvordan avisen ville forholde seg til klagerens påpekninger, også sett på bakgrunn av den beriktigende artikkelen Dagbladet selv bragte 4. august.

Avisen meddelte pr. telefon at den ville se på saken, og komme tilbake med nærmere underretning. 25. oktober bragte Dagbladet en én-spaltet notis under vignetten » Dagbladet retter «, og med denne ordlyd:

» Den 26. september skrev Dagbladet at en kjent 39 år gammel ‘kredittkort-svindler’ sto for retten. Dagbladet kom i skade for å skrive at han blant annet var tiltalt for å ha truet en mann ved å holde en pistol mot hodet hans. Dette er ikke riktig.

Tiltalte mener også at leserne kan tolke tittelen ‘Klipte i tå og knuste kjeve’ dithen at han var siktet for disse forholdene. Dagbladet presiserer at tittelen henspeiler på en annen tiltalt i saken. «

Sekretariatet ba klageren gi tilbakemelding om hvorvidt «Dagbladet retter»-notisen kunne aksepteres som en minnelig løsning, og dermed gi grunnlag for å trekke klagen.

Klageren meddelte i svarbrev at notisen «ingenlunde : er] akseptabel som dementi for kjempe-fadesen man har begått. Størrelses- og plasseringsmessig står ‘korrigeringen’ overhodet ikke i forhold til det påklagede oppslag, hvilket avisen selv bør vite best! Dessuten er informasjonen som nå søkes gitt leserne feilaktig! «.

Og videre: «Når man først skulle forsøke å oppdatere leserne samt korrigere seg selv, burde man i rettferdighetens navn vektlagt det faktiske forhold, som PFU har videreformidlet til Dagbladet én uke før notisen stod på trykk; nemlig at omtalte voldshandling er henlagt også for min medtiltalte Thoresens vedkommende! At man ikke har gjort så viser, etter mitt syn, kun at man ikke tar henvendelsene fra PFU seriøst».

Klageren minner om at han har alle fullmakter til å representere Thoresen overfor media/PFU, og anser det derfor «unødvendig med en ny klage over at Dagbladet nå framstiller det som om han (Thoresen) fortsatt er tiltalt for de omtalte handlinger. Dette bes vurdert i samme sak/anledning».

Sekretariatet ba avisen opplyse om den ville gjøre ytterligere forsøk på å komme til en minnelig ordning med klageren. Hvis ikke var tilsvarsrunden å anse som igangsatt.

TILSVARSRUNDEN:
Avisen avga tilsvar 9. november, og konstaterer at den «bragte ukorrekt informasjon på trykk da vi 26. september 1995 refererte tiltalen i den påklagede saken». Dagbladet hevder å være ukjent med det brev klageren skal ha sendt avisen 27. september, og at man først ble oppmerksom på feilene i referatet gjennom henvendelsen fra PFU 11. oktober.

Det opplyses videre at en navngitt Dagbladet-medarbeider «forsøkte straks å få kontakt med Bech og hans advokat Ole Petter Drevland for å komme til enighet om en tekst som vi kunne trykke så raskt som mulig. Vår medarbeider måtte mase på tilbakemelding fra Drevland på grunn av advokatens store arbeidspress. Vi forsøkte også å komme i direkte kontakt med Bech gjennom hans advokat. Drevland så imidlertid på saken som bagatellmessig , og mente det holdt at han brakte skriftlig korrespondanse videre».

Vedlagt tilsvaret er kopi av telefax avisens medarbeider sendte klagerens advokat 19. oktober. Her beklages feilene i det påklagede referatet, med forslag til rettelse vedlagt. » Drevland meldte tilbake at han og Bech var fornøyd, og at de regnet saken som ute av verden i det øyeblikk rettelsen sto på trykk. (…) Vi oppfattet helt entydig at slik enighet var til stede, og er meget forbauset over Bechs reaksjon etter at teksten sto på trykk umiddelbart etter… «.

Avisen anfører dessuten at «i forhold til Remi Thoresen har Dagbladet ikke bragt på trykk feil i vårt referat fra tiltalen. I det øyeblikk dom faller vil vi, i pakt med god presseskikk, omtale denne med utgangspunkt i det vi har skrevet om tiltalen».

Klageren avviser i sitt tilsvar at det skulle ha vært vanskelig å få kontakt med hans advokat, idet Dagbladet visste at byrettssaken pågikk, og avisen «kunne pratet med oss begge i pausene». At Dagbladets medarbeider «straks forsøkte å få kontakt med Bech og hans advokat» karakteriseres som «tøv & løgn». (…) «Jeg finner det forkastelig at de lyver overfor PFU».

Det tilbakevises også at klagerens advokat skulle ha ansett de feilaktige påstandene i Dagbladets rettsreferat som «bagatellmessige». Klageren hevder tvert imot at advokaten «reagerte svært
kraftig på løgnene Dagbladet serverte». «Ja, så kraftig at hans uttalelser om pressens uetterrettelighet ble protokollert av dommeren, som derpå formante de tilstedeværende pressefolk… om å være sannferdige i fortsatte referater fra saken!».

Ifølge tilsvaret skal klagerens advokat ha opplyst at han » aldri har sett forslaget til rettelse… og således heller ikke vært i stand til å godkjenne noe slikt! «.

Klageren påpeker for øvrig igjen at «rettelsen» i Dagbladet inneholder «en alvorlig feil» vedrørende hans medtiltalte, Remi Thoresen. Ifølge klageren var heller ikke Thoresen lenger tiltalt for «å holde en pistol mot hodet hans» eller for at han «klipte i tå og knuste kjeve» da Dagbladet bragte rettelsen.

Vedlagt tilsvaret er kopi av klagerens anke til lagmannsrett over dommen på fem års fengsel, som fellesstraff med tidligere domfellelser, i den aktuelle byrettssaken.

Avisen anfører i sine siste kommentarer at klageren «framsetter uriktige påstander, og endog hevder at Dagbladet lyver overfor PFU». Disse beskyldningene imøtegås. «Bech påstår at Dagbladet aldri anstrengte seg for å få kontakt med ham eller advokat Drevland i forbindelse med utarbeidelse av rettelsen. Dette medfører ikke riktighet». «Dagbladet minner om at både Bech og Drevland har bekreftet å ha mottatt Dagbladets korrespondanse».

Og videre: «Bech kunne ha unngått uriktig å beskylde Dagbladet for løgn dersom han hadde brukt samme framgangsmåte som Dagbladet tok initiativ til: Skriftlig utveksling av synspunkter for å eliminere alle muligheter for misforståelser». «Det kan ikke lastes Dagbladet at Bech/ Drevland brukte tid på å godkjenne rettelsen».

Avisen oppsummerer slik:

«Når Bech beskylder Dagbladet for løgn og trakassering, og hevder notisen har påført ham stor skade, er det Dagbladets ærbødige påstand at han fordreier saken på utilbørlig vis. Dagbladet har fra det øyeblikk avisen fikk kjennskap til feilen, hatt et mål for øye: Å opptre i henhold til god presseskikk. Dagbladet har beklaget skriftlig overfor Bech og PFU, straks Dagbladet ble informert om feilen. Dagbladet tok straks initiativet til at en rettelse skulle komme på trykk, og tilbød Bech/Drevland å godkjenne den. Rettelsen kom på trykk dagen etter at rettelsens innhold var godkjent».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Dagbladet brøt god presseskikk da avisen i et rettsreferat framsatte uriktige påstander om at han også var tiltalt for tilfeller av grov vold. Klageren, som i referatet ikke var navngitt, viser til at Dagbladet tidligere har omtalt ham med navn og som «den kjente kredittkort-svindleren», slik at leserne ville assosiere ham med de feilaktige påstandene. Videre mener klageren at Dagbladet straks skulle ha beriktiget og beklaget disse, på basis av brev han sendte avisen dagen etter. Klageren aksepterer ikke innholdet i en senere «Dagbladet retter»-notis, idet han mener den bringer nye uriktige og mangelfulle opplysninger, også om hans medtiltalte i den omtalte rettssaken og som han har fullmakt til å representere.

Dagbladet kan ikke se å ha mottatt klagerens opprinnelige anmodning om korreksjon, men avisen hevder at den satte seg fore snarest å gjøre de nødvendige rettelser da klagen forelå. Avisen er forbauset over at «Dagbladet retter»-notisen ikke aksepteres, siden den ble forelagt klageren og hans advokat, uten at de hadde innsigelser. Klageren og advokaten har senere tilbakevist at de på forhånd skulle ha mottatt og godkjent rettelsen.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at påstand står mot påstand når det gjelder kontakt mellom partene med henblikk på beriktigelse.

Fordi Dagbladet tidligere hadde omtalt den reduserte tiltalebeslutningen mot klageren, mener utvalget at avisen skulle ha sørget for å unngå uriktige påstander i rettsreferatet og mangelfulle opplysninger i rettelsesnotisen.

På dette punkt har Dagbladet opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 16. januar 1996
Per Edgar Kokkvold,
Johan O. Jensen, Thor Woje,
Brit Fougner, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning