Chris Bech / Remi Thoresen mot Økonomisk Rapport

PFU-sak 95-150


SAMMENDRAG:
Økonomisk Rapport hadde i nr. 16/95 en helsides artikkel med tittelen » Bobestyrer og revisor om Scan-Group AS: Skalkeskjul for ulovlig virksomhet «. I ingressen het det:

» Etter brevarkene å dømme var Scan-Group AS et stort selskap med mange døtre og omfattende virksomheter både i Norge og utlandet. I realiteten var det aldri annet enn en dekkoperasjon for bordeller og bedragerier, påstås det i den foreløpige boinnberet-ningen. «

Artikkelen var illustrert med stort bilde av en mannsperson i tilnærmet helfigur, og bildeteksten lød:

» ‘MULIG FORRETNINGSMANN’: Kredittkortsvindleren Chris Fast Bech får ingen ros for sin rolle i Scan-Group AS. Bostyret har levert skifterettens innberetning ‘basert på mulig forretningsdrift’. »

Fra en rapport boets revisor Jon Wiggen har utabeidet, siterer ØR at man «utvilsomt står overfor en konkurs med en rekke lovbrudd, der etableringen av aksjeselskap synes å ha skjedd som skalkeskjul for ulike ulovlige handlinger».

Og bladet opplyser videre: «Selskapet ble etablert med Remi Thoresen som eier og daglig leder, mens han fortsatt sonet en lengre straff ved Ila Landsfengsel. Den daglige bestyrelsen og driften ble gjennom fullmakt overlatt kompanjongen – den kjente kredittkortsvindleren Chris Fast Bech (tidligere Øystein Christiansen)».

Artikkelen tar i hovedsak for seg Scan-Groups aksjekapital, «driftsmidler» og «overvurdering av verdiene». Ifølge ØR framgår det av boinnberetningen at selskapets navngitte revisor trakk seg etter kort tid på grunn av «at det var så mye grumsete i firmaet at hun ikke ville ha revisor-oppdraget».

Om Bech heter det at han » har beskyldt en av selskapets kvinnelige ansatte for å ha fjernet bøkene for å dekke over et underslag, men verken revisor eller bobestyrer synes å feste lit til denne forklaringen. Derimot mener de bestemt at Bech ved en rekke anledninger har foretatt kontantuttak fra firmaets konti som langt overstiger den lønn han eventuelt hadde krav på «.

Bladet skriver dessuten at «når det gjelder de mange prosjekter som duoen Bech/Thoresen ga uttrykk for at de stelte med, synes bare et par å ha vært noe i nærheten av realiteter. Borevisor heller til den oppfatning at det meste later til å ha vært papirer som er produsert for å lure andre «.

KLAGEN:
Klageren er Chris Bech, med fullmakt til også å representere Remi Thoresen. Klagen tilbake-viser det alt vesentlige i ØRs artikkel som «dekningsløse og uærbødige påstander», og klageren ber bladet korrigere innholdet i overensstemmelse med de «facts» som framkommer i klagebrevet.
Han minner om at bladet har et selvstendig, journalistisk ansvar, og mener ØR » ikke på noe vis kan ta foreløpige betraktninger fra en bobestyrer for ‘god fisk’ – uten verifisering annet steds fra». «Innberetningen til skifteretten er ikke endelig og bobehandlingen langt fra avsluttet. Min ærbødige påstand er at ØR burde vente på avgjørelsen skifteretten kommer til…». Klageren hevder at bobestyreren ikke har snakket hverken med ham eller Remi Thoresen i sakens anledning.

Det understrekes i klagen at politiet ikke har konfrontert hverken klageren eller Thoresen med at det skulle være noe galt i forbindelse med Scan-Groups aksjekapital og driftsmidler, «og derfor ikke siktet oss for noe som helst i denne anledning». «Tidligere har ØR påberopt seg ‘ rett ‘ til å informere leserne om ting ‘fordi det står i siktelse / tiltale’. Men hva man nå har på trykk er ikke omtalt i politidok. e.l.»

For øvrig påpekes det at ØR ikke har innhentet kommentarer, hverken fra skifterettens dommer eller fra klagerens og Thoresens advokater.

TILSVARSRUNDEN:
Økonomisk Rapport mener det framgår av artikkelen at bladet har referert fra bobestyrerens midlertidige rapport «og i reportasjen gjentatte ganger pekt på at bostyrerapporten ikke er endelig. At Bech foreløpig ikke har fått kommentere innholdet, beklager vi . Det har imidlertid sin naturlige forklaring i at han har vært varetektsfengslet og derfor meget vanskelig tilgjengelig. Vi kan forsikre om at vi skal komme tilbake til konkurssaken i forbindelse med skifterettens videre behandling på en slik måte at alle parter blir behørig hørt. Vi kan forsikre om at også Bechs tilsvarsrett i så henseende vil bli ivaretatt «.

Bladet anfører at klageren «fremsetter en rekke udokumenterte påstander og kommentarer som det er umulig å ta stilling til før rettssaken mot ham og Thoresen er avsluttet, og før skifteretten har avsluttet behandlingen».

ØR avslutter sitt tilsvar slik:

«Når dette er sagt, er det imidlertid viktig å henlede PFUs oppmerksohet på det faktiske forhold at det er sammenheng mellom bostyreberetningens hovedkonklusjoner og tiltalebeslutningen, hvor det blant annet fremgår at Chris Bech og to andre i Scan Group verken på det tidspunkt tilskuddet ble søkt om eller senere, hadde til hensikt å drive lovlig næringsvirksomhet eller drev lovlig næringsvirksomhet».

Klageren betrakter ØRs tilsvar som «forsøksvise bortforklaringer» og mener bladet unnlater å kommentere faktiske forhold. «Retten har for lengst slått fast, gjennom vitneprov av forretnings-forbindelser, at her er drevet lovlig forretningsvirksomhet. At ØR, etter sin massive og helt gale forhåndsdømming, har problemer med å skrive dette nå, forstår jeg imidlertid. Det blir imidlertid ikke lettere/bedre å vente… snarere tvert i mot!».

Videre påpeker klageren at bobestyreren ikke har fått seg overlatt firmaets forretnings-korrespondanse av politiet, «og således ikke har hatt grunnlag for å uttale seg om forretnings-virksomhet eller ei. Vanskelig tilgjengelige har vi ikke vært; bobestyrer har hatt full besøksklarering via politiet – media óg – men ingen har benyttet denne!».

Økonomisk Rapport har ikke hatt mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en artikkel i Økonomisk Rapport om firmaet Scan-Group AS, der det er åpnet konkurs, og som i tittelen betegnes som «Skalkesjul for ulovlig virksomhet». Klagerne, som begge er navngitt og den ene avbildet, var ansvarlige for firmaet. De hevder at artikkelen kommer med dekningsløse og uærbødige påstander, og mener den bygger på foreløpige betrakt-ninger fra en bobestyrer samt en revisorrapport. Det anføres at klagerne, som er stilt for retten for andre straffbare forhold, ikke er konfrontert med ulovligheter knyttet til aksjekapital og driftsmidler. Klagerne mener bladet skulle ventet med omtalen til skifterettens avgjørelse forelå, og under alle omstendigheter innhentet klagernes kommentarer.

Økonomisk Rapport mener bladet i tilstrekkelig grad har fått fram at artikkelen bygger på foreløpig materiale. Samtidig beklager bladet at klagerne ennå ikke har fått kommentere innholdet, men lover å komme tilbake til dette under skifterettens videre behandling av konkurssaken. For øvrig kan ikke bladet ta stilling til klagernes konkrete anførsler før dom i rettssaken mot dem er avsagt og skifterettens avgjørelse foreligger.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at den påklagede artikkelen klargjør at opplysningene stammer fra en midlertidig boinnberetning og en revisorrapport. Utvalget mener artikkelen må sees i lys av den langvarige og brede pressedekning det har vært av et omfattende og mangesidig sakskompleks knyttet til klagerne. Ut fra dette finner utvalget at artikkelen må aksepteres innenfor de presseetiske normer.

Økonomisk Rapport har ikke brutt god presseskikk.

Ringsaker, 14. november 1995
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Edith Nærbø, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning