Tore Haave mot Glåmdalen

PFU-sak 95-145


SAMMENDRAG:
Klagen gjelder det forhold at Glåmdalen ikke tok inn noen av de tre leserinnleggene klageren sendte avisen i siste uke før kommune- og fylkestingsvalget i september 1995. Klageren, som var listekandidat på Nord-Odal Bygdeliste, mener Glåmdalen ved ikke å publisere hans innlegg har gjort seg skyldig i sensur og brudd på ytringsfrihet. Klageren hevder at det innen valget var «av vesentlig betydning å få fram synspunkter på det vanstyret flertallsregimet fra AP hadde klart å gjennomføre de siste perioder…». Han er av den oppfatning at det var ut fra klare politiske motiver avisen ikke lot ham slippe til i spaltene.

Sekretariatet har meddelt klageren at klagen vil bli forelagt PFU etter forenklet saksbehandling, og med følgende innstilling:

«Pressens Faglige Utvalg har en rekke ganger påpekt at det i henhold til ‘Redaktør-plakaten’ er ansvarshavende redaktør som har det personlige og fulle ansvar for avisens innhold, med rett til å bestemme hva som skal på trykk ut fra krav til saklighet og omfang. Ingen kan gjøre krav på å få leserbrev på trykk, med mindre det kan vises til tilsvarsrett. Presseetisk er tilsvarsretten definert til å gjelde svar på angrep mot navngitte personer, grupper osv. I det påklagede tilfellet kan ikke utvalget se at slik tilsvarsrett er tilstede.

Pressens Faglige Utvalg konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.»

Klageren meldte tilbake at han ikke fant innstillingen overraskende, men derimot «meget oppklarende hva angår folks oppfatning av at pressefolk beskytter hverandre så langt råd er når det framsettes klage over brudd på god presseskikk».

Det vises i svarbrevet til at klagerens refuserte innlegg ikke kan ha blitt vurdert opp mot påstander inntatt i avisen fra andre partiers kandidater «der grove feil og løgner er framsatt». » Videre kan sekretariatet heller ikke ha gjort seg opp noen mening om foreliggende innleggs innhold mot andre innlegg som redaktøren har funnet hensiktsmessig å få trykket . Redaktøren medvirker derved til å spre usannheter ved ikke å slippe til motsvar».

Klageren mener dessuten at det minste som kan kreves når innlegg likevel unnlates inntatt, er at redaksjonen sender innleggene tilbake sammen med en begrunnelse for sensuren. «Det må understrekes at Glåmdalen gjennom hele valgkampen har bidratt til å mistenkeliggjøre andre partier enn AP, og bygdelista i særdeleshet…».

Og videre: «Det er nødvendig å få belyst konkret hva som ikke har rett til spalteplass ut fra kravet til saklighet og omfang i de oversendte innlegg». » Det er mange innlegg i leserbrevspalten og artikler i avisen som mine innlegg er tilsvar til «.

Klageren viser her til fire innlegg som ikke foreligger som vedlegg, hverken til klagen eller til svarbrevet.

Sekretariatet tok pr. telefon ny kontakt med klageren, for å få oversendt de innlegg han mener på politisk grunnlag skulle ha utløst tilsvarsrett. Avtale ble inngått om at slik oversendelse skulle skje, men til tross for purring er materialet ikke mottatt.

Sekretariatet opprettholder derfor sitt forslag om forenklet saksbehandling, og med samme innstilling som ovenfor.

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.