Ivar Larsen mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 95-143


SAMMENDRAG:
I perioden mai-august 1995 omtalte Tønsbergs Blad i flere større og mindre artikler Sosialklienters Liste, som stilte til valg i Stokke kommune ved årets kommune- og fylkestingsvalg. Førstekandidaten på listen, Ivar Larsen, slapp også til med to leserbrev.

Den 12. august kunngjorde Tønsbergs Blad at de ville «Åpne spaltene for valgkampen», gjennom «politiker/partistafetten» . Av kunngjøringen fremgikk det at ti partier ville slippe til «i første runde» , deretter ville det bli en ny runde med «samtlige partier som idag er representert i fylkestinget». Den siste runden var forbeholdt de seks største partiene. Samtidig kunne avisen fortelle at «Avisens leserbrevspalter står (…) til disposisjon for politiske meningsytringer».

Torsdag 24. august hadde Tønsbergs Blad en større artikkel, med henvisning på første side, om Sosialklienters Liste. Artikkelen var slått opp over seks spalter, og med et fem spaltet bilde av de tre første kandidatene på listen, inklusive klageren. Senere ble listen omtalt onsdag 6. september , i en liten sidesak til et større oppslag om den politiske situasjonen i Stokke. I den forbindelse ble også listens politiske hovedpunkter oppsummert, på lik linje med de øvrige partiene som stilte til valg i kommunen.

KLAGEN:
Klageren er Ivar Larsen, førstekandidaten på Sosialklienters Liste i Stokke. Han mener at Tønsbergs Blad brøt inngåtte avtaler med ledelsen for Sosialklienters Liste, og at avisen i perioder boikottet listen og dens kandidater. I en situasjon med tilnærmet avismonopol i Stokke kommune hadde listen derfor ikke muligheter for å nå frem med sitt budskap på lik linje med de øvrige partiene, hevder klageren.

Han viser til en samtale han hadde med Tønsbergs Blads ansvarlige redaktør i januar 1995. Ifølge klageren forsikret da redaktøren om at dersom Sosialklienters Liste ble godkjent, så «ville (den) få den samme spalteplass i avisen som andre partier eller lister som stilte til valg.» Ifølge klageren var dette løftet avgjørende for at han overhodet satset på å stille til valg med den nevnte listen.

Med henvisning til avisens kunngjøring av politiker/partistafetten, skrev klageren et innlegg om Sosialklienters Liste, uten å få dette på trykk. I tillegg skrev han også flere andre innlegg som ikke ble trykt.

Klageren mener at Tønsbergs Blad på denne måten brøt en inngått avtale.

Klageren vil videre ha vurdert om en avis kan «boikotte» et parti, sålenge man har lovet at «alle skal slippe til».

Klageren vil dessuten ha vurdert, med henvisning til Europarådets regler for demokratiske valg, om ikke Norge og norske aviser er forpliktet til å følge rådets egne regler for politiske observatører ved valg i andre land, nemlig at de skal påse at det eksisterer «fri og uhindret adgang til presse, radio og tv…»

For ordens skyld kan nevnes at klageren har tatt opp med Kommunal- og arbeidsdepartementet spørsmålet om mulig omvalg, samt at han i utgangspunktet fremmet et krav om beklagelse og økonomisk erstatning på 200.000 kroner fra avisen. Kravet om omvalg anser han selv som «urealistisk», og kravet om økonomisk erstatning er frafalt.

TILSVARSRUNDEN:
Tønsbergs Blad skriver i sitt tilsvar at klageren aldri ble lovet «samme spalteplass som andre partier» , men at innspill fra ham og hans liste ville bli vurdert utfra vanlige journalistiske kriterier. Det samme ville gjelde for leserbrev, hvor hvert enkelt brev ville bli vurdert for seg. Avisens redaktør skal i samtalen med klageren ha gjort det klart at avisen ikke hadde noen trykkeplikt for leserbrev.

Avisen mener klagerens påstander om boikott «faller på sin egen urimelighet» , med henvisning til at avisen hadde en rekke større og mindre omtaler av Sosialklienters Liste forut for valget. Avisen anfører også at den omtalte politiker/partistafetten var forbeholdt de ti partiene som stilte liste til fylkestingsvalget, og at en rekke lokale valglister dermed falt utenfor.

Avisen konkluderer med at den ikke har brutt god presseskikk.

Klageren holder fast ved at han og Sosialklienters Liste, fra 12. august, «ble totalt boikottet i avisens debattspalter.

Avisen har meddelt at den ikke har mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren var førstekandidat på en lokal valgliste i Stokke kommune i Vestfold ved årets kommunevalg. Han mener Tønsbergs Blad brøt inngåtte avtaler og god presseskikk ved å gjennomføre det han opplevde som en boikott av hans liste en periode før valget. Klageren mener han var lovet samme spalteplass som andre partier, og anfører at han ikke fikk leserbrev på trykk den siste måneden. Valglisten klageren toppet, fikk heller ikke være med i en «politikerstafett» som avisen arrangerte.

Tønsbergs Blad avviser at klageren var lovet tilsvarende spalteplass som alle andre partier. Det var gjort klart for klageren at hans liste ville bli vurdert på journalistiske kriterier, samt at avisen ikke har noen trykkeplikt for leserbrev. Når det gjelder den såkalte politikerstafetten, mener avisen den gjorde oppmerksom på at denne bare gjaldt partier som stilte liste til fylkestingsvalget, og at en rekke lokale lister derfor falt utenfor.

Pressens Faglige Utvalg kan ikke ta stilling til hvilke avtaler som ble inngått mellom klageren og avisens ansvarlige redaktør. Utvalget finner det imidlertid ikke dokumentert at redaktøren skulle ha lovet klageren ubetinget adgang til avisens leserbrevspalter eller at klagerens valgliste i omfang skulle blitt garantert samme dekning som andre partier i avisens nedslagsfelt. I så fall ville redaktøren ha frasagt seg retten til å vurdere alt materiale som det er aktuelt å ta inn i avisen.

Når det gjelder den omtalte politikerstafetten, kan ikke utvalget se at avisens gjennomføring av denne bryter med noen av de presseetiske normer.

Tønsbergs Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 14. november 1995
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Edith Nærbø, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning