Chris Bech mot Økonomisk Rapport

PFU-sak 95-118


SAMMENDRAG:
Økonomisk Rapport bragte i nr. 12/13 1995 en kort nyhetsartikkel med tittel » Tiltale i bordell-saken «. Artikkelen refererte med faksimile til bladets opprinnelige og omfattende reportasje i nr. 4/95 om samme sak – dengang basert på politiets siktelser og med hovedtittelen » Kriminelle drev bordell – på Statens regning «. Nyhetsmeldingen i nr. 12/13 hadde følgende ingress:

» Bordellvirksomhet, bedrageri, svindel med kredittkort og torpedovirksomhet, det er i korte trekk tiltalen som nå er tatt ut mot de to tidligere straffedømte som drev bordell i Bygdøy allé i Oslo – på Arbeidsdirektoratets bekostning. «

Om bakgrunnen for saken opplyser bladet videre:

» Det var i februar i år at politiet slo til, siktet og arresterte de kjente kredittkort-svindlerne Chris Fast Bech (tidligere Øystein Christiansen) og hans ex-soningskamerat Remi Thoresen. Sammen med en tredje tidligere straffedømt hadde de, ifølge politiet, i ly av selskapet Scan-Group AS urettmessig hevet omkring 160 000 kroner i arbeids-markeds-midler øremerket tidligere innsatte. «

Det framgår også av artikkelen at de to navngitte tiltales etter den såkalte hallik-paragrafen, og at «bedrageridelen av tiltalen gjelder pengene fra arbeidskontorene». «I tillegg mener politiet at de to har drevet omfattende svindel med kredittkort».

Og bladet skriver dessuten:

» Påtalemyndighetene mener også å kunne dokumentere flere tilfeller av vold og alvorlige trusler i forbindelse med pengeinnkreving. «

Til slutt i artikkelen opplyses det at saken kommer for retten i slutten av september. Og i illustrasjonsteksten: «De to tidligere straffedømte som sist vinter drev bordell på Statens bekostning, er nå presentert for en lang og omfattende tiltale».

KLAGEN:
Klageren , den tiltalte og navngitte Chris Bech, innklager Økonomisk Rapport for å ha unnlatt å informere sine lesere om det han betegner som » den dramatiske reduksjon » av politiets anklager mot ham, dvs. av tiltalepunktene i forhold til den opprinnelige siktelsen, som bladet i februar ga bred omtale. Klageren mener ØR tvert imot, og mot bedre vitende, påstår at han også er tiltalt for torpedo-virksomhet.

Med bakgrunn i at bladet – slik klageren oppfatter det – har hatt tilgang til tiltalebeslutningen, mener han ØR «burde vært i stand til å se at de alvorligste punktene, som alle omfatter ‘torpedovold’, i sin helhet er bortfalt for mitt vedkommende! «.

Klageren viser for øvrig til vedlagt kopi av brev han 20. juni sendte bladets ansvarlige redaktør. I brevet gjorde klageren oppmerksom på at «en rekke» av anklagene mot ham hadde bortfalt. «Det dreier seg om, foruten bedrageripåstander for ca. 100 000.-, samtlige anklager om såkalt ‘torpedovold’ eller medvirkning hertil. Totalt er 12 pkt. strøket».

Klagerens brev til bladet konkluderte med å be om bekjentgjørelse av den reduserte tiltalen mot ham, sett på bakgrunn av «oppslaget i ØR 4/95 om at man satt i varetekt også for grov vold «. » Mitt brev til redaktøren i ØR herom har ikke foranlediget noe svar «.

Sekretariatet tilskrev Økonomisk Rapport og ba bladet opplyse om man aktet å svare på klagerens henvendelse, og om hans anførsler kunne etterkommes. Sekretariatet opplyste samtidig at tre andre publikasjoner hadde omtalt den reduserte tiltalen, med den følge at tilsvarende klager var trukket.

Økonomisk Rapport meddelte at bladet «selvsagt» ville svare på klagerens henvendelse, og at man i første utgave etter sommerferien ville omtale tiltalen mot klageren. Vedlagt svarbrevet fra ØR var kopi av tiltalebeslutningen mot klageren og den andre tiltalte og navngitte i saken, Remi Thoresen.

I nr. 15/95 bragte ØR en kort nyhetsmelding med tittel » Bordellsaken for retten nærmere jul «, og i hovedsak ble opplysningene fra den påklagede artikkelen gjentatt. I siste setning het det imidlertid: » Bare sistnevnte (Remi Thoresen) er tiltalt etter de alvorligste paragrafene som omfatter torpedovirksomhet «.

Klageren fant bladets siste omtale uakseptabel, og » overhodet ikke i samsvar med hva ØR signaliserte i tidligere brev til PFU «. Klageren mener bladet fortsatt påstår at han og Remi Thoresen er tiltalt for «å ha drevet bordell ved hjelp av midler urettmessig erhvervet fra Arbeidsdirektoratet». En slik «kopling» finner ikke klageren i tiltalen. Nyhetsmeldingen i ØR nr. 15/95 er, etter hans mening, » ikke på noen måte klar og god nok korrigering av tidligere kjempeoppslag og uthenging av meg som voldsmann «.

Sekretariatet ba Økonomisk Rapport opplyse om bladet aktet å følge opp de ankepunkter klageren fortsatt hadde til omtalen av tiltalebeslutningen for hans vedkommende.

Økonomisk Rapport svarte med å henvise til tiltalebeslutningen… «der bordellvirksomhet, bedrageri, svindel med kredittkort og torpedovirksomhet i korte trekk er hva tiltalen går ut på». Bladet medgir at tiltalen mot klageren er » noe » redusert, «men ikke på en måte som rokket ved ØRs fremstilling (nr. 12/13)».

Og videre: » Det er ingen tvil om at Bech er tiltalt for bedrageri og svindel… Det er heller ingen tvil om at Bech er tiltalt for bordellvirksomhet etter hallikparagrafen… Det er dessuten hevet over tvil at Bech er tiltalt for torpedovirksomhet «. «At Dagbladet og VG gjorde tilbaketog og senere publiserte Bechs subjektive versjon av tiltalen, endrer ikke på det faktiske forhold at Bech fortsatt stod overfor en meget alvorlig tiltale…».

Bladet refererer her til uttalelse fra statsadvokat Bjørn Soknes om at «reportasjene i VG / Dagbladet… ikke hadde rot i den endelige tiltalen». » I ØR nr. 15 har vi redegjort for at det bare er Remi Thoresen som er ’tiltalt for de alvorligste paragrafene som omfatter torpedo-virksomhet’ «. Bladet mener derfor å ha redegjort for tiltalen «på en fullt ut forsvarlig juridisk og presseetisk måte».

For øvrig gjør ØR oppmerksom på at straffesaken «i skrivende stund» pågår. «Vi vil selvfølgelig følge opp våre tidligere reportasjer med omtale av dommen…».

TILSVARSRUNDEN:
Sekretariatet meddelte partene at siste brev fra Økonomisk Rapport måtte bli å betrakte som bladets formelle tilsvar, slik saken hadde utviklet seg.

Klageren fastholder i sitt tilsvar at 12 punkter i siktelsen er frafalt i tiltalen, «innbefattet samtlige torpedo-anklager «. «At ØR ikke evner å forstå dette, er ikke mitt problem, heldigvis!». «Undertegnede er tiltalt for å ha skrevet noen brev med innhold som muligens kan oppfattes som sjenerende og/eller truende. ØR har imidlertid intet grunnlag for å påstå at dét er hva folk forbinder med torpedo-virksomhet».

Og videre: «Hva angår ØRs horrible påstander om at VG og Dagbladet skal ha gjort retrett og publisert ‘Bechs subjektive versjon av tiltalen’, antar jeg at PFU selv vil korrigere ØRs oppfatning her». «Avisenes oppslag bygger kun på tiltalebeslutningen, hvilket PFU óg bes bekrefte overfor ØR». Klageren ber dessuten bladet dokumentere den påståtte uttalelsen fra statsadvokat Soknes.

I et tilleggsbrev meddelte klageren at ytterligere tiltalepunkter var frafalt av aktoratet under den pågående rettssaken – både mot ham selv og Remi Thoresen – «deriblant det mest alvorlige sådanne» mot Thoresen.

Økonomisk Rapport gjør i sine siste kommentarer oppmerksom på at bladet » hverken kan eller vil delta i noen prosedyre som hører hjemme i rettssalen, og spesielt ikke i en pågående sak for domstolen .» «At Bech langt på vei frikjenner seg selv i den pågående straffesaken… må stå for hans regning og berører etter vår oppfatning ikke de spørsmål PFU skal behandle».

Og bladet tilføyer: «Vi har ikke noe å tilføre som kan imøtekomme klagerens anførsler». «Det er vår klare oppfatning at ØR i reportasjene (i nr. 12/13 og nr. 15) har holdt seg innenfor tiltalen og dermed også innenfor det som er god presseskikk. Som et periodisk magasin med begrensede bemanningsmessige ressurser kan det ikke kreves at vi skal følge en langvarig rettssak». Bladet gjentar at man vil komme tilbake til saken når dom er falt.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Økonomisk Rapports omtale av den endelige tiltalebeslutningen mot klageren og hans medtiltalte i den såkalte «bordell-saken» i Oslo. Klageren viser til ØRs opprinnelige og omfattende reportasje omkring påstandene i politiets siktelse av de to, og mener bladet må ha en presseetisk forpliktelse til å følge opp saken når de alvorligste anklagepunktene mot ham bort-faller. Heller ikke en oppfølgende ØR-artikkel, som følge av klagen, tilfredstiller de krav klageren mener må stilles til bladet.

Økonomisk Rapport mener med den oppfølgende artikkelen å ha strukket seg så langt som det er dekning for i tiltalebeslutningen, selv om bladet medgir at tiltalen er noe redusert i forhold til den opprinnelige siktelsen av klageren. ØR påpeker at bladet har omtalt at det er klagerens medtiltalte som står overfor de alvorligste anklagene, og dermed har redegjort for saken på en fullt ut forsvarlig juridisk og presseetisk måte. For øvrig ønsker ikke bladet å delta i noen prosedyre som hører hjemme i rettssalen, men lover å komme tilbake til saken når dom er avsagt.

Pressens Faglige Utvalg mener det påklagede forhold må sees i lys av den langvarige og brede pressedekning det har vært av et omfattende og mangesidig sakskompleks. Utvalget legger vekt på at bladet tidligere bare i liten grad har fokusert på de deler av den opprinnelige siktelsen som skal ha falt bort i tiltalen mot klageren. Ut fra dette mener utvalget at bladet på akseptabel måte har informert om utviklingen i saken.

Økonomisk Rapport har ikke brutt god presseskikk.

Ringsaker, 14. november 1995
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Edith Nærbø, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning