Adv. Kjell Steinsbø pva. klienter mot Bømlo-Nytt

PFU-sak 95-106


SAMMENDRAG:
I flere omfattende artikler presentert i siste halvdel av mars 1995 , omtalte avisen Bømlo-Nytt en sivil rettssak i Sunnhordland herredsrett, knyttet til avviklingen av firmaet Waage Fiskeoppdrett A/S i Brandasund på Bømlo. Saksøkerne, som er i familie med hverandre, hadde stevnet et annet firma, Brenda Fisk A/S, innehaveren av selskapet, samt dets bankforbindelse. Søksmålet var omfattende, og gjaldt, ifølge herredsrettsdommen, «kausjon, veirett, festeforhold samt krav om erstatning i forbindelse med avvikling og senere konkurs i selskapet Waage Fiskeoppdrett A/S».

Den første omtalen av rettsforhandlingene sto på trykk onsdag 22. mars 1995. Over tre firedeler av en helside refererte Bømlo-Nytt innledningsprosedyren fra saksøkernes prosessfullmektig. Tittelen lød «- Livsverket og levebrødet vart teken frå Waage-familien» . Nederst på siden hadde avisen referert deler av innledningsprosedyren til prosessfullmektigen for to av de tre saksøkte, under tittelen «Amundsen – ein godtruande tosk?» Samtidig opplyste avisen at de saksøktes prosessfullmektig ikke var ferdig med sin prosedyre, og at ytterligere referat ville komme i neste utgave.

Fredag 24. mars fulgte avisen opp saken, med referat fra en del av parts- og vitneforklaringene, under tittelen «Rettssaka går vidare» , samt en omtale av resten av innledningsprosedyren til prosessfullmektigen for to av de saksøkte, under tittelen «Proforma-skøyte frå Waage-familien».

Mandag 27. mars var tittelen på avisens referat «Noko sprikande oppfatningar». Denne artikkelen, som tilsammen dekket nesten en hel side, gjenga en rekke parts- og vitneforklaringer. Samtidig gjenga avisen deler av innledningsprosedyren til prosessfullmektigen for den tredje av de saksøkte. Avisen opplyste også at rettssaken nå snart var ferdig.

Fredag 31. mars trykte Bømlo-Nytt et fem-spaltet leserbrev skrevet av advokat Kjell Steinsbø, prosessfullmektig for to av de tre saksøkte. Steinsbø hevdet at Bømlo-Nytt på minst to punkter hadde misforstått hva som skjedde i retten og forklarte hva han mente var realitetene. Samtidig trakk Steinsbø inn det moment at den ene av de saksøkte har aksjer i Bømlo i Tekst og Bilder (BTB), som er i konkurranse med Bømlo-Nytt.

Fredag 16. juni presenterte Bømlo-Nytt en liten to-spaltet artikkel med tittelen «Tap og siger i Waage-saka» . Det heter kort i artikkelen at dommen i saken er avsagt, at den er svært omfattende og at den er «ei fordeling av tap og sigar», men at «BrandaFisk og Amundsen kom best ut». Samtidig skrev avisen at man «på mandag» ville komme tilbake til domspremissene i saken.

KLAGEN:
Klager er advokat Kjell Steinsbø, på vegne av sine to klienter i den omtalte rettssaken. Klageren hevder at Bømlo-Nytts artikler fra rettsforhandlingene «ikkje berre er dårlege og slurvete, men også direkte feil». Uten å spesifisere dette nærmere, mener klageren feilene fremkommer dersom man sammenligner referatene med herredsrettens dom. Kopi av dommen, som forøvrig teller 69 sider, er vedlagt klagen.

Samtidig viser klageren til at Bømlo-Nytt ikke har gitt noen ytterligere omtale av selve dommen, utover den omtalte to-spalteren fra fredag 16. juni . Klagen er datert 30. juni . Klageren skriver:

«Me reknar dermed med at Bømlo-Nytt si pressedekning er avslutta. Med den store
omtale saka har fått tidlegare, meiner mine klientar at pressedekninga av dommen ikkje
er i samsvar med god presseskikk.»

I klagen trekkes også inn momentet om at en av de saksøkte er hovedaksjonær i Bømlo i Tekst og Bilder (BTB). Om dette skriver klageren:

«Mine klientar stiller spørsmål om denne konkurransen kan ha vore ei medverkande
årsak til den negative vinklinga saka har fått i Bømlo-Nytt for mine klientar.»

Sekretariatet tilskrev klageren og ba om en presisering av hvorvidt det, utover hva som fremkom i leserbrevet av 31. mars 1995 , var konkrete klagepunkter i forhold til avisens dekning av selve rettssaken. Samtidig opplyste avisens redaktør at han, på grunn av ferieavvikling, fikk problemer med å svare innenfor tidsfristen. Redaktøren redegjorde imidlertid kort for at avisen hadde tenkt å gi dommen i rettssaken fyldigere omtale på et senere tidspunkt.

Klageren har i brev av 11. august forsøksvis besvart sekretariatets spørsmål om presiseringer. Det heter imidlertid at det «…er vanskeleg å trekkja fram konkrete uttalar frå saka. Skal ein få eit inntrykk av saka og BØMLO-Nytt AS si vinkling, må ein lesa dommen der både partane og dommarane sine vurderingar er komne inn og samanlikna dette med doms-referata i avisa.» Klageren mener også at avisen har trukket inn utenforliggende omstendigheter og opplysninger, uten å presisere dette nærmere.

Samtidig hevder klageren at «ein del dokument som motparten la fram for retten var over-sendt frå Bømlo-Nytt AS via telefax. Det verka som om det skulle ha vore eit relativt tett samarbeid mellom motpartane og Bømlo-Nytt AS.»

TILSVARSRUNDEN:
Avisen forsvarer den omfattende dekningen med at det neppe har vært noen tilsvarende sak med bømlinger involvert på mange år, og at avisen dessuten tidligere har gjort alt for lite med saker fra rettsapparatet.

Når det gjelder spørsmålet om den ene av de saksøktes eierpost i Bømlo i Tekst og Bilder, bekrefter avisen at man hadde denne problemstillingen i tankene, og da med det fortegn at «folk på bygda» kunne få mistanke om at dette var et ledd i en lokal aviskrig. «Dessutan kunne eg ikkje som redaktør av ei heilt fri avis la vera å gjera jobben min avdi ein av dei involverte i rettssaka tilfeldigvis eig ei anna avis».

Til påstandene om feil i rettsreferatet, og klagerens henvisninger til de endelige domspremissene, anfører avisen at «…det bør då vera heilt opplagt at det er skilnad på det referatet som ein redaksjonell avis-medarbeidar skriv frå rettsforhandlingane og den tolkning som domarane skal foreta av det som vert fremlagd av dokument og som vert sagt i rettssalen. Eg har aldri oppfatta det slik at ein journalist og ein domar gjer same jobben i ein rettssal…?» I tilsvaret anføres det dessuten at klageren slapp til med et innlegg «i den første avisutkoma som var mogeleg».

Når det gjelder omfanget av gjengivelsen av dommen, viser redaktøren til sin første korte redegjørelse til sekretariatet, hvor han sier seg enig i at omfanget var for beskjedent. Når dommen og premissene ikke ble fyldigere omtalt kort tid etter domfellelse, så skyldtes det blant annet at både Bømlo i Tekst og Bilder og Haugesunds Avis hadde omtalt dommen flere dager før Bømlo-Nytt mottok den, og at den således var nyhetsmessig «død». Ifølge avisen var det forøvrig klageren som «lekket» resultatet til de to avisene, før dommen var ferdig skrevet. Ifølge klageren hadde han tenkt å «nytta litt tid på å setja meg inn i det svært omfattande dokumentet» , men at «nye og meir presserande oppgåver tok tida mi, utan at eg fekk gjort ferdig Waage-saka. Som eit press på meg sjølv, og som eit signal til «verda» om at Bømlo-Nytt slett ikkje hadde gløymt å skriva om Waage-saka, laga eg ein liten notis som stod på trykk fredag 160695.»

Når saken ble utsatt ytterligere, begrunner avisen det med ferieavvikling, sykdom, det forhold at ankefristen for dommen nærmet seg, samt at saken var klaget inn for Pressens Faglige Utvalg. Ifølge redaktøren ville han gjerne se klagerens presiseringer før han skrev noe mer om dommen.

Avisen hevder forøvrig at det ikke har vært noe «samarbeid» mellom denne og saksøkerne, utover at den ene av saksøkerne har fått benytte Bømlo-Nytts telefax for oversendelse av dokumenter til sin advokat i Bergen. Redaktøren avviser at dette skal være «suspekt». «Opp gjennom åra har svært mange nytta seg av dette høvet til å få sendt faxar frå Bømlo-Nytt, men omfanget av dette har minka sterkt…»

Klageren holder i sitt tilsvar fast ved at avisen har gjengitt utsagn fra rettssalen feil. Han hevder også at det de siste 12 årene har vært flere store saker for retten i Sunnhordland, uten at Bømlo-Nytt har referert noe fra disse. Klageren holder fast ved at omtalen ikke var objektiv. Han tilbakeviser forøvrig enkelte påstander om hans klient, og har dessuten vedlagt tre leserbrev, to fra Bømlo i Tekst og Bilder og ett fra Bømlo-Nytt. Brevene omhandler en annsen sak, men skal forsøksvis si noe om den mulige «krigen» mellom de to avisene.

Når det gjelder påstanden om «lekkasje» anfører klageren kort at dommen ble avsagt 30. mai, at han selv, fra Sunnhordland herredsrett, fikk faxet domsslutningen fredag 2. juni, og at denne ble sendt videre til hans klienter. Klageren hevder at han ikke informerte noen aviser om resultatat, men at dersom noen av hans klienter gjorde det, så var det ikke noe forbud mot det. Klageren viser forøvrig til brevveksling med Sunnhordland herredsrett, hvor herredsrettsdommeren benekter at det skal ha blitt gitt opplysninger om utfallet av dommen før denne var skrevet.

Avisen starter sitt siste tilsvar med en lengre redegjørelse om forholdet til de tre leserbrevene klageren vedla sitt tilsvar. Sekretariatet går ikke nærmere inn på dette.

Videre holder avisen fast ved at mening og innhold i sitatene fra retten er korrekte. Avisen hevder at når man ikke tidligere har gitt så bred omtale av rettssaker, så skyldes det dels at man ikke har vært klar over dem, samt at ikke alle saker i Sunnhordland har interesse for Bømlo-Nytt. Redaktøren viser også til at avisen, etter den påklagede saken, hadde bred omtale av en annen rettssak i Bergen Tinghus hvor «bømlinger» var involvert. Sakene er vedlagt tilsvaret.

Når det gjelder «lekkasjen» av domsresultatet, holder avisen fast ved at det må ha vært klageren, eller hans klienter, som har gått til pressen, med unntak av Bømlo-Nytt. Forøvrig viser avisen til at den onsdag 27. september hadde på trykk en omfattende omtale av domspremissene i saken, i forbindelse med at samtlige parter anket dommen.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som representerer to saksøkte parter i et sivilt søksmål for Sunnhordland herredsrett, mener avisen Bømlo-Nytt brøt god presseskikk i forbindelse med omtalen av forhandlingene og dommen i den sivile rettssaken. Klageren mener avisens omtale inneholdt flere feil, og var lite objektiv. Klageren anfører dessuten at avisen ga omtalen av domsresultatet alt for liten plass i forhold til den omfattende dekningen selve rettsforhandlingene fikk. Klageren mener det faktum at en av de saksøkte er aksjonær i en konkurrerende avis kan ha hatt innflytelse på måten Bømlo-Nytt dekket saken på.

Avisen mener den har gitt en korrekt fremstilling av det som skjedde under rettsforhandlingene, men at klageren likevel, så snart det var mulig, fikk komme til orde med en imøtegåelse av det han mente var feil i avisens referat. Avisen er enig i at omtalen av dommen i utgangspunktet var for beskjeden, sett i lys av omfanget av rettsreferatet, men viser til at den senere har gitt en fyldigere omtale av dommen og premissene. Bømlo-Nytt tilbakeviser at klagerens forhold til en konkurrerende avis skal ha påvirket dekningen av saken.

Pressens Faglige Utvalg mener Bømlo-Nytt var i sin fulle rett til å gi rettssaken bred omtale, selv om en av de saksøkte var aksjonær i en konkurrerende avis. Utvalget tar ikke stilling til hvorvidt avisens gjengivelse av rettsforhandlingene inneholdt feil eller unøyaktigheter, men konstaterer at klageren kort tid etter fikk på trykk et innlegg hvor han kunne imøtegå det han mente var galt i fremstillingen. Men sett i lys av den meget omfattende omtale rettsforhandlingene ble gjenstand for, mener utvalget at avisen burde ha gitt domsslutningen og premissene en mer fyldig omtale så snart dom var falt.

På dette punkt har Bømlo-Nytt opptrådt kritikkverdig.

Ringsaker, 14. november 1995
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Edith Nærbø, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning