Roald Moi mot Rogalands Avis

PFU-sak 95-059


SAMMENDRAG:
Rogalands Avis hadde onsdag 5. april 1995 et førsteside-oppslag med titlene » «Vi bestemmer i byen» – » Voldsgjenger bruker byen til å slåss «. Oppslaget var dominert av et fire-spaltet fargebilde fra gatemiljø med to unge gutter i forgrunnen. Henvisnings-teksten lød:

» Stadig oftere møtes gjenger i Stavanger for å slåss. Nyeste skudd på stammen er Innvandrergjengen, der «Gee V.» (til høyre) er leder og «Gustavo» er medlem. Sist måned registrerte Bymisjonens «ravner» 13 slagsmål blant ungdom. Og nå viser også statistikken at denne typen vold har økt faretruende i Stavanger. «

Inne i avisen (side 4 og 5) fortsatte reportasjen under hovedtittelen » Stavanger – byen der volden øker og øker «, og med ytterligere et firespaltet bilde av guttene på førstesiden. Knyttet til bildet var tittelen » «Vi har makten i Stavanger» «, og i bildeteksten het det:

» ØKT SLÅSSING: Tidligere Deuce-medlem «Gustavo» (bak) og Gee V., lederen av den nye ‘Innvandrergjengen’, bekrefter at det stadig blir mer gjengslåssing i Stavanger sentrum «.

Artikkelen var hovedsaklig basert på intervju med de to guttene, og det framgikk innledningsvis at Gee V. «slåss for å beskytte seg selv og kameratene». «Gee V. går ikke av veien for å slåss mot andre gjenger dersom det er påkrevd». Han uttaler bl. a.: «- Vi har makten i sentrum. Hvis noen er ute etter bråk, bør de holde seg unna».

Den andre gutten, omtalt som » Gustavo» (15) , uttaler: » – Jeg støtter ‘Innvandrergjengen’, men jeg er foreløpig ikke med dem «.

Om «Gustavo» het det videre:

» Før jul gikk han ut av Deuce-gjengen fordi han var lei all slåssingen. Da hadde han vært i gjengen rundt et år. Han bekrefter at slåssingen ungdom imellom har tatt seg opp den siste tiden i Stavanger sentrum. Han tror ikke slåssingen vil gi seg. Tvert om frykter han at den bare vil øke. Hvorfor? Som han selv sier: På grunn av alle ‘payback’ene’, all hevntanken som fins «.

På avisens spørsmål «- Hvorfor slåss dere?», avgis svar som ikke er tillagt noen av guttene: «- Vi slåss for å forsvare oss mot all rasismen. Stadig blir utlendinger skjelt ut og banka opp av nordmenn som alltid er i flertall».

Avisen konfronterer også guttene med utsagn fra «Ravnene» (Kirkens bymisjons gatearbeid for barn og ungdom i Stavanger), om at «ingen av gjengene avslutter kampene til tross for at ‘Ravnemedlemmer’ dukker opp». Avisen spør » Gustavo » om dette stemmer, og han svarer:

» – Ja. Vi har ikke respekt for ‘Ravnene’ fordi vi mener de ikke gjør noe for å løse problemene. De tror aldri på oss, men tar nesten alltid parti for nordmennene. Det gjør politiet også. «

Ifølge avisen bekrefter » Gustavo » dessuten » at køller og slagvåpen noen ganger blir brukt i kampene «.

I samme innside-oppslag, og under tidligere nevnte hovedtittel, var også plassert en artikkel med stikktittel » Hver dag trues vi på liv og helse «. Av denne artikkelen framgikk det, med referanse til Statistisk Sentralbyrå, at » forbrytelser mot folks liv og helse (i Stavanger) har økt med snart 30 prosent siden 1990 «. På et ledsagende bilde holder en politiavdelingssjef (som også er intervjuet) opp en pistol, og i bildeteksten «råder (han) folk til å holde seg unna konfliktområdene hvis en skal være sikker mot vold i Stavanger «.

Neste dag, torsdag 6. april , bragte Rogalands Avis (side 5) en én-spaltet notis med tittel » Ikke gjeng-medlem » og med halv-spaltet portrettbilde av «Gustavo». Det het i notisen:

» ROGALANDS AVIS kom i går (i) skade for å presentere ‘Gustavo’ (bildet) som et medlem av ‘Innvandrergjengen’. Det er ikke tilfelle. Han er et tidligere medlem av gjengen ‘Deuce’, men har i dag ingen formell tilknytning til noen gjeng. «

I samme avis (side 1 og 8) hadde Rogalands Avis for øvrig fulgt opp «gjeng- og voldssaken» fra dagen før. I en kort artikkel, med tittel » Ordføreren vil møte Gee V. «, uttaler Stavangers fungerende ordfører at » det er all grunn til å ta problematikken rundt volden i sentrum på alvor og av den grunn kunne hun tenke seg å ha en konstruktiv og fruktbar samtale med lederen for Innvandrergjengen og en representant for Hundvåg-gjengen «.

I en annen og større oppslått artikkel på samme side, med tittel » «Innvandring fører til økende vold» «, ber en representant for Fremskrittspartiet «snarest om å få en debatt i bystyret om innvandrerstopp med bakgrunn i den voksende volden i Stavanger».

I ytterligere en kort artikkel på samme side, med tittel » «Stavanger er fortsatt en trygg by» «, uttaler politiavdelingssjefen som var intervjuet dagen før at han » ønsker å presisere at Stavanger fremdeles er en trygg by å ferdes i «.

Fredag 7. april bragte avisen en ny oppfølgings-artikkel, med hovedtittel » Tar avstand fra volden » og med undertittel » «Det finnes ingen voldelig innvandrergjeng» «. Her var tre innvandrer-ungdommer (Moi, Modi og Ed) intervjuet og avbildet. Det het bl. a. i artikkelen at » de er bekymret over at folk tror utlendinger i byen organiserer seg i store og voldelige grupper «.

I samme avis (side 38), under vingetten «Slå på tråden», var et innringer-innlegg med tittel » Slik man sår skal man høste » illustrert med faksimile av titlene og øvre del av bildet i Rogalands Avis’ førsteside-oppslag 5. april. Illustrasjons-teksten lød: » FEIL POLITIKK: – Dette er resultatet av en feil innvandringspolitikk, mener en innringer fra Stavanger «.

KLAGEN:
Klageren , som er «Gustavo»s far, mener Rogalands Avis med sitt oppslag 5. april, og håndtering av saken i etterkant, har begått et » fullstendig uakseptabelt overtramp «.

Klageren har – når det gjelder de konkrete klagepunkter – vist til den telefax (vedlagt) som han sendte avisen samme dag som oppslaget med hans sønn sto på trykk. I tillegg kommer telefax til PFU med kritiske synspunkter også på faksimile-bruken i avisen 7. april.

I klagen til avisen (og PFU) heter det:

«Det er med forferdelse jeg leser at min sønn blir fremstilt som en av byens verste gangstere på førstesiden i RA den 5/4-95. Da jeg slår opp på side 4 og 5 og ser hvordan dette oppslaget er redigert med politimannen med pistol og fete overskrifter med voldsbruk og brutalt ran, blir jeg enda mer forferdet».

I klagen påpekes også » direkte feil i teksten på førstesiden hvor det står at min sønn er medlem av ‘innvandrergjengen’ mens det i artikkelen, hvor det refereres til intervju med min sønn, står at han ikke er medlem».

Dessuten finner klageren det » uansvarlig av RA å foreta direkte intervju av en åttendeklassing (mindreårig) i en så alvorlig sak uten å ta dette opp med foreldrene først «.

Klageren «forlanger» at avisen » beklager og dementerer hele oppslaget «. Som vedlegg følger hans «forslag» til hvordan han mente avisen burde presentere dementi/beklagelse på sin førsteside neste dag.

Det framgår for øvrig at klageren oppsøkte avisens redaksjon om kvelden samme dag som det påklagede oppslaget sto på trykk, og før telefaxen klagen bygger på ble sendt. Klageren opplyser at hans «krav» under redaksjonsbesøket ble framført overfor journalisten som hadde skrevet artikkelen. «RA har således hatt rikelig tid til (å) imøtekomme mine krav».

I telefax til PFU 11. april ber klageren om at klagen utvides til også å omfatte faksimile-bruken i tilknytning til et innringer-innlegg i avisen 7. april. Klageren sier seg «lettere sjokkert over hva en avis kan prestere».

Han viser her både til sin telefax til Rogalands Avis 5. april og til telefon-samtale med avisens redaksjonssjef dagen etter, der redaksjonssjefen «beklager avisens handlemåte og refererer til interne møter hvor saken har blitt behandlet i sin helhet og hvor avisen innser at de har begått et klart overtramp».

Klageren reagerer på at avisen likevel «presterer… å benytte deler av førstesidebildet med et leserinnlegg som ytterligere nører opp under at innvandrere er noen forbrytere. Dette kan ikke ha annen hensikt enn å provosere».

TILSVARSRUNDEN:
Avisen beklager i sitt tilsvar at den «har gjort feil» i sitt hovedoppslag 5. april. «Dette skyldes kommunikasjonssvikt og misforståelser mellom involverte journalister, vaktsjef og fotograf».

Det forklares i tilsvaret hvordan avisen fikk kontakt med «Gustavo», og at han «ble med i intervjuet for å fortelle om hvorfor han meldte seg ut» av Deuce-gjengen. «Han hadde lite lyst til å stå fram alene, og avtalen med journalisten var at han skulle dra til byen og få med seg noen andre kame-rater. Han får med seg Gee V.».

Avisen gir en detaljert beskrivelse av det videre hendelsesforløp som lå til grunn for reportasjen og det avisen selv betegner som «den store brøleren». «Vi har et bilde hvor den ene personen står fram som leder av en ny ‘innvandrergjeng’, mens ‘Gustavo’ er med fordi han har meldt seg ut av den tidligere gjengen». «Dermed skriver vi i førstesideingressen at begge er medlemmer, mens vi på side fem skriver det som riktig er: At han ikke er medlem lenger».

«Feilen» ble, ifølge tilsvaret, oppdaget neste morgen da avisen forelå. «Vi bestemmer da at feilen skal rettes opp med bilde av gutten og beklagelse».

Tilsvaret bekrefter at klageren om kvelden samme dag kom til avisen og ville «snakke med vaktsjef og journalist». «Vaktsjef sitter da i møte med en annen klager (den omtalte politiavdelingssjef) som mener seg feilsitert, og klager over bruken av arkivbilde. Det har vi også beklaget». Avisen beklager i tilsvaret mottagelsen klageren fikk, og det opplyses at redaksjonen «har innført tiltak for å bedre på dette».

Rogalands Avis mener klageren «med rette» er «opprørt» over det som har skjedd. «Vi må likevel forklare nærmere hvorfor vi valgte rettelse inne i avisen». Klageren forlangte rettelse «over førstesiden, med bilde og vedlagt tekst». «Vi har ingen problemer med å innrømme feil vedrørende hans sønn, men mener likevel at den rettelsen vi valgte tjener begge parter best. Enten vi liker det eller ei, er det bråk mellom ungdomsgjenger i sentrum og lederen Gee V. har ikke reist innvendinger til oss «.

Avisen beklager også illustrasjonsbruken (faksimilen) 7. april. «Det er nok et eksempel på at vår internkommunikasjon er dårlig og at vi ikke har gjort jobben vår godt nok».

Rogalands Avis konkluderer slik:

«Vi har gjort tabber og beklager dette fullt ut. Vi ønsker likevel å presisere at dette er uhell, og ikke ment som bevisste handlinger mot innvandrerungdom. Vi har også forsøkt å bøte på skadene med oppfølgende artikler». «I saker hvor ungdommer er involvert skal det alltid vurderes om foreldre skal kontaktes på forhånd».

Klageren sier i sitt tilsvar at han ikke kan akseptere avisens konklusjon om «at det hele var tabber og uhell». Han skriver:

«Dersom en ansvarlig vaktsjef kan hevde at det vanvittige og forkastelige i både oppslagets sammensetning på side 4 og 5 og det usaklige oppslaget på første side er et uhell, så er min oppriktige mening at en slik vaktsjef er inkompetent og burde vært avskjediget på dagen. En vanlig mann på gaten klarer ihvertfall å oppfatte at førstesideoppslaget meget sterkt bidrar til å skape negative holdninger mot innvandrere og mørkhudede norske statsborgere «.

Klageren finner det ellers «prisverdig» at Rogalands Avis «kan fatte visse vedtak for å unngå slike saker fremover», selv om han samtidig har «liten tillit» ut fra ovenstående. «Etter mitt syn burde RA blitt pålagt en positiv artikkel om innvandrerungdom (mørkhudede) hver dag».

For øvrig viser klageren til eksempler på «konsekvenser» av at hans sønn ble gjenkjent etter oppslaget: Ungdommer fra Sandnes som egget til slåsskamp, foreldre til skolekamerater som har uttrykt at de er redde, reaksjon fra skolen og politiet, som skal ha kontaktet sønnen.

Klageren tilbakeviser også at «Gee V.» skal være «kamerat» av sønnen, slik det heter i avisens tilsvar. Dessuten skal sønnen ha blitt » bedt om å formidle kontakt for RA til personer i innvandrermiljøet. Han ble ikke bedt om å finne kamerater «.

Avisens argument om at «lederen Gee V. ikke har reist innvendinger» finner klageren «vanvittig», for «hvordan skal en ungdom i 16-17 års alderen klare å sloss mot en avis, og spesielt RA som driver så lettsindig journalistikk…». «Jeg aksepterer således ikke dette som et viktig argument for å nekte å ta inn rettelsen slik jeg har krevd».

Avisen konstaterer i sine siste kommentarer at klageren ikke godtar «at saken føres opp på RAs konto for tabber og uhell». «Han heller til at dette er en sirlig og bevisst iscenesettelse for å øke fremmedhatet i vårt nærmiljø. Dette er en urimelig påstand vi er nødt til å avvise på det sterkeste».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Rogalands Avis gjorde seg skyldig i et uakseptabelt presseetisk overtramp da avisen avbildet og intervjuet hans sønn på 15 år i forbindelse med omtale av ungdomsgjenger og økende vold i Stavanger sentrum. Avisens førstesideoppslag framsto etter klagerens mening som en urettmessig uthengning av sønnen nærmest som gangster, og dessuten med feilaktig opplysning om at han var medlem av en innvandrergjeng. Klageren klandrer samtidig avisen for ikke å ha dementert og beklaget oppslaget slik han har krevet. I klagen inngår også avisens senere bruk av en faksimile-gjengivelse av det påklagede førsteside-oppslaget.

Rogalands Avis medgir at den ved uhell begikk «en tabbe» gjennom måten 15-åringen ble presentert på. Avisen påpeker at den neste dag og på eget initiativ bragte en beriktigelse av medlemskap-opplysningen. Også faksimile-bruken to dager etter oppslaget beklager avisen, og anfører dessuten at redaksjonen for fremtiden alltid vil vurdere om foreldre skal kontaktes i saker hvor ungdommer er involvert.

Pressens Faglige Utvalg mener Rogalands Avis var i sin fulle rett til å sette søkelys på Stavangers ungdomsgjenger og den økende vold i byens sentrum.

I det påklagede tilfellet mener utvalget likevel at avisen skulle ha kontaktet 15-åringens foreldre og tatt dem med på råd når det gjaldt bruken av bilder og uttalelser i en så alvorlig sammenheng som saken gjaldt. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.9, der det blant annet heter: «Vis særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser».
Den feilaktige opplysningen om at gutten var medlem av den omtalte innvandrer-gjengen, forsterker det presseetiske bruddet med Vær Varsom-plakatens punkt 3.9, selv om avisen neste dag bragte en beriktigelse.

Rogalands Avis har brutt god presseskikk.
Oslo, 20. juni 1995
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Inge Lønning