["432"] mot Trønder-Avisa

PFU-sak 95-014


SAMMENDRAG:
Trønder-Avisa brakte mandag 23. januar 1995 en artikkel med tittelen «Regnskapsrot i Frp» og med undertittel «Bilag beslaglagt av politiet i svindel-saken». Ingressen lyder: «Den berømmelige sjekksvindelsaken i Stjørdal i fjor ‘satt i veggene’ under årsmøtet i Nord-Trøndelag Fremskrittsparti i Steinkjer i helga. Regnskapet kunne ikke godkjennes. Under fengslingen av en av de sentrale i sjekksvindelsaken, ble regnskapsbilag til fylkespartiet beslaglagt av politiet. Etter det som ble fortalt på årsmøtet mangler det bilag for nærmere 18.000 kroner».

Artikkelen er ledsaget av to bilder; ett av Leif Hafstad og ett av Jan Ragnar Stokke, klageren. Bildetekstene lyder henholdsvis: «Leif Hafstad, Steinkjer ble gjenvalgt som Frp-formann i Nord-Trøndelag.» og «Jan Ragnar Stokke, Stjørdal var tilbake på den politiske arenaen igjen. Han hevdet at regnskapsrotet skyldtes bagateller som lett lar seg fikse.»

I et avsnitt midtveis i artikkelen, som i stor grad omhandler debatten rundt fylkespartiets mangelfulle regnskap, heter det: «Jan Ragnar Stokke, Stjørdal, som var tilbake på den politiske arenaen, mente det var tekniske regnskapsfeil som lett ville la seg fikse…»

KLAGEN:
Klageren, Jan Ragnar Stokke, hevder at han aldri har uttalt at fylkespartiets regnskap kan la seg «fikse». «Det jeg ga uttrykk for var at enkelte små feil i regnskapet burde bringes i orden. Dette er langt i fra å ‘fikse’ et regnskap» , heter det i klagen. Klageren mener Trønder-Avisa har gjort seg skyldig i et overgrep mot ham, og viser også til at han er en av de siktede i den såkalte sjekkbedragerisaken mot Hegra Sparebank. «Jeg er derfor spesielt sårbar for denne type angrep», skriver klageren.

TILSVARSRUNDEN:
Trønder-Avisa tar i sitt tilsvar utgangspunkt i det som skjedde på fylkesårsmøtet, og viser til flere poenger som er nevnt i selve artikkelen, blant annet at den valgte kassereren hadde meldt seg ut av partiet, at regnskapsbyrået som var hyret inn for å overta måtte gi opp, at det manglet bilag for 18 000 kroner. «Regnskapsrot i Frp er eneste riktige betegnelse» , skriver avisen i tilsvaret.

Når det gjelder gjengivelsen av klagerens uttalelser på årsmøtet, står avisen fast på at journalisten har referert klageren korrekt, og at han benyttet ordet «fikse». Avisen hevder også at klageren, da avisen tok telefonkontakt for å få til en minnelig ordning, innrømmet at ordet «fikse» var blitt brukt – «når sant skal sies».

Trønder-Avisa påpeker også at Frps fylkesformann, Leif Hafstad, fikk spalteplass for å rette opp det man mente var et tendensiøst referat fra fylkeslagets årsmøte. Innlegget er vedlagt tilsvaret. Det sto på trykk 25. januar , altså to dager etter årsmøtereferatet og har tittelen «Tendensiøs årsmøtereportasje». I teksten heter det blant annet: «Revisor la frem til årsmøtet en konkret liste på noen få transaksjoner det manglet dokumentasjon på. Det å fremstille dette som triksing og fiksing hører ikke hjemme noe sted. Det gis inntrykk av at Jan R. Stokke mente at regnskapet kunne fikses. Skivebom fra T-A. Stokke foreslo at regnskapet skulle fremlegges på nom.møtet når alt var dokumentert.»

Avslutningsvis i tilsvaret sier avisen at «Som fremtredende medlem av partiet mener vi Jan Ragnar Stokke må tåle å bli referert med et uttrykk han selv har brukt, selv om det indikerer et noe lettvint forhold til å rette opp i et komplisert regnskapsrot».

Klageren sier i sitt tilsvar at han under den ovennevnte telefonsamtalen med Trønder-Avisas redaktør «gav (jeg) uttrykk for at jeg ikke var 100 % sikker på at ikke ordet fikse var brukt av meg i forbindelse med at 8 bankbilag manglet i det omtalte regnskapet». (…) «T.A. fremstilte min formodning om at denne type bilag lett ville la seg fremskaffe fra Fokus eller B.B.S. som en oppfordring til styret om å ‘fikse’ med/til regnskapet. Jeg opprettholder min påstand om at T.A. har krenket min integritet med å sette ‘fikse…’ på trykk.»

Avisen sier i sin siste kommentar at den ikke har mer å tilføye. «Vår påstand får være at Jan Ragnar Stokke selv har bidratt til den krenkelse av integritet han opplever, ved å bruke lettvindte ord for å ordne opp i et usedvanlig rotet regnskap for FrPs fylkesparti», heter det i avisens svar.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren, som er medlem av Fremskrittspartiet i Nord-Trøndelag, mener Trønder-Avisa brøt god presseskikk i forbindelse med referatet fra årsmøte i fylkespartiet. Avisen hadde bred dekning av årsmøtets debatt om regnskapet, og klageren mener seg krenket fordi det av avisens referat fremgikk at han skulle ha uttalt at mangler ved regnskapet lot seg «fikse». Riktignok vedgår klageren at han ikke er sikker på at han ikke brukte dette ordet, men han mener likevel at Trønder-Avisas fremstilling har krenket hans integritet.

Trønder-Avisa står fast på at klageren brukte ordet «fikse» i sitt innlegg, og at han er gjengitt korrekt. Avisen viser også til en telefonsamtale redaktøren i etterkant hadde med klageren, hvor sistnevnte skal ha innrømmet at han kan ha brukt nettopp det omstridte ordet. Avisen peker dessuten på at fylkespartiets nestformann, to dager etter at den påklagede artikkelen sto på trykk, slapp til med et presiserende leserinnlegg.

Pressens Faglige Utvalg kan ikke se at det foreligger dokumentasjon for at Trønder-Avisa har gjengitt klagerens uttalelser galt. Utvalget vil understreke at klageren selv har valgt sin rolle som offentlig person, og at han, på et åpent møte og i en følsom sak som den omtalte, selv må være ansvarlig for å velge sine ord med omhu. Utvalget legger vekt på at Trønder-Avisa tok inn et presiserende innlegg to dager etter at den påklagede artikkelen sto på trykk.

Trønder-Avisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 7. mars 1995
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning