Adv. Borgar Veiding p.v.a. klient mot Telemark Arbeiderblad

PFU-sak 94-146


SAMMENDRAG:
Telemark Arbeiderblad hadde tirsdag 8. november 1994 et førstesideoppslag med følgende tittel; «75 samleier med stedatter» , og med undertittel; «13-åring i sex-mareritt». Henvisningsteksten lyder:

«Den 46 år gamle mannen fra Øvre Telemark skal ha hatt samleie med sin stedatter (bildet) fire-fem ganger i måneden i løpet av to år. Flere av samleiene skal ha funnet sted da jenta bare var 13 år gammel. 46-åringen tok også nakenbilder av jenta. Saken mot stefaren tok til i Agder lagmannsrett i går. Den nå 17 år gamle jenta brøt sammen flere ganger da hun forklarte seg om overgrepene.»

Oppslaget er ledsaget av et foto av jenta bakfra.

Oppslaget på side 13 fyller hele siden og er illustrert med det samme bildet som på første side.
Tittelen lyder: «Sex-mareritt. – Hadde 75 samleier med sin stefar.» Ingressen:

«SKIEN: Den 46 år gamle mannen listet seg inn på den 13 år gamle stedatterens rom når samboeren hadde sovnet. Stefaren skal ha hatt samleie med henne fire-fem ganger i måneden i løpet av to år.»

Artikkelen er i sin helhet et referat fra første dag i en rettssak i Agder lagmannsrett, og er basert på releativt detaljerte vitneforklaringer fra jenta og den saksøkte 46-åringen.

Avisen hadde den påfølgende dag et oppslag over fire spalter med tittel: «Fengsel for sex-
misbruk» . Ingressen: «SKIEN: Agder lagmannsrett dømte i går en 46-år gammel mann fra Øvre Telemark til to år og tre måneders fengsel, samt å betale er erstatning på 50.000 kroner til en nå 17 år gammel jente, som han sex-misbrukte i nærmere tre år.»

KLAGEN:
Klageren er den 17 år gamle jentas bistandsadvokat, på vegne av henne. Han klager over oppslaget 08.11.94 og anfører bl.a. følgende:

«Det er særlig avisens bruk av bilder av fornærmede i strid med bistandsadvokatens nektelse og gjengivelse av detaljer i strid med rettens uttrykkelige pålegg som begrunner klagen.»

Han peker (i et vedlagt brev til avisen) på at saken gikk for lukkede dører, men at pressen fikk være til stede under forutsetning av at det skulle vises stor varsomhet ved omtale av saken. «Spesielt ble det pekt på at detaljer fra saken ikke skulle gjengis og at personer og sted ikke måtte kunne gjenkjennes.»

I klagen opplyser han videre at TAs journalist under en pause i rettsforhandlingene gikk inn på røykerommet og tok bilde av jenta, selv om han måtte vite at det var et uttrykkelig ønske at dette ikke skulle skje. Han skriver videre:

«Bildene ledsages for øvrig av en rekke detaljer om antall samleier, når de begynte, stefarens alkoholmisbruk, hans samboerforhold, jentas opphold hos fosterforeldre, hennes alder i dag osv.»
Advokaten karakteriserer dette som et alvorlig tillitsbrudd overfor retten og som et uforståelig overgrep mot en fornærmet som allerede har lidd nok. Han peker i brevet på at TAs reportasje har ført til at jenta er blitt gjenkjent i lokalmiljøet.»

Sekretariatet mottok senere nok en klage på samme artikkel, denne gang fra saksøktes forsvarer. Han anfører i det alt vesentlige de samme punkter, og partene er enige i at denne siste klagen er å anse som en del av det samlede klagegrunnlaget.

Forsvareren viser til punkt 4.4 (saklighet og omtanke) og hevder at det ikke står noe sted i domspremissene at det dreide seg om 75 samleier. Videre viser han til punkt 4.5 om saklighet og omtanke i rettsreportasjer.

TILSVARSRUNDEN:
Det foreligger skriftlig samtykke fra jenta og hennes mor til at PFU kan behandle klagen.

Avisens sjefredaktør har, som sitt tilsvar, oversendt kopi av brev til jentas bistandsadvokat. Brevet gjengis her i sin helhet:

«1. Jeg kan ikke se at selve rettsreferatet bryter med den praksis TA vil følge i dekningen av saker som dette.
2. Jeg beklager på det sterkeste at oppslaget på førstesiden sterkt og direkte fokuserer på detaljer og antall samleier. Det er ikke i samsvar med den linje jeg vil at TA skal følge i aker som dette, noe jeg har meddelt de ansvarlige for oppslaget.
3. Jeg beklager enda sterkere at vi har bragt bilde av jenta hvor hun kan identifiseres. Det r definitivt ikke i samsvar med den redaksjonelle linje vi skal følge i saker som dette.

Som svar på ditt spørsmål i brevet av 11.11. vil jeg anføre dette: Ja, bildebruken og oppslaget gikk langt utenfor akseptable rammer, og jeg gjentar en uforbeholden beklagelse for dette. Det er redaksjonsledelsens ansvar at så skjedde, ikke rettsreferentens.»

Klageren peker i sitt tilsvar på at avisen kun beklager det som fremgår av førstesideoppslaget og bruken av bilde, men at gjengivelsen av detaljer for øvrig er i samsvar med den praksis TA vil følge også i fremtiden i denne type saker. Han uttrykker tilfredshet med at TA tar selvkritikk på førstesideoppslag og bildebruk, men er ikke tilfreds med at avisen forsvarer sin bruk av detaljer.

Han peker videre på at avisen ved å bli i rettslokalet har akseptert referatbegrensningen. Han mener også det må være mulig å referere denne saken uten å trekke frem detaljer slik avisen har gjort.

Avisen trykket en beklagelse 25.11.94 på side 27 under vignetten «Hallo, TA». Beklagelsen (vedlagt) lyder i sin helhet:

«TA beklager. Rettsreferat. TA beklager at vi i forbindelse med et rettsreferat fra en sedelighetssak i lagmannsretten 7. og 8. november brakte et bilde av offeret i saken som ikke var tilstrekkelig anonymisert. Vi beklager også at vi på førstesiden fokuserte på detaljer fra rettsforhandlingene, til tross for at retten hadde anmodet om at detaljer ikke måtte bringes ut til offentligheten. Retten var sterkt kritisk til TAs dekning av saken, noe vi tar til etteretning. og vil legge til grunn for vår dekning av fremtidige rettssaker av tilsvarende karakter.»

Klager uttrykker i en telefax til sekretariatet datert samme dag (25.11) følgende om beklagelsen;

«Det behøver neppe videre begrunnelse fra denne siden at man herfra oppfatter beklagelsen som svært nedtonet – både hva gjelder innhold, størrelse og plassering.»

Avisen har ikke hatt ytterligere merknader i klagesaken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Telemark Arbeiderblad brøt god presseskikk fordi avisen i tilknytning til referat fra en sedelighetssak i lagmannsretten bragte bilde av fornærmede, samt detaljer fra partenes forklaringer. Dette på tross av at rettsmøtet var lukket og pressen var oppfordret til forsiktighet. Klageren reagerer også på at en beklagelse fikk en nedtonet form, både med hensyn til plassering og innhold.

Telemark Arbeiderblad har innrømmet og offentlig beklaget både bildebruken og sin fokusering av detaljer på første side. Avisen hevder for øvrig at selve rettsreferatet ikke bryter med den praksis avisen ønsker å følge.

Pressens Faglige Utvalg mener Telemark Arbeiderblads reportasje, og i særlig grad bildebruken, er et grovt brudd på flere punkter i Vær Varsom-plakaten, bl. a. punkt 4.6, der det heter:

«Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i retts- og kriminalreportasje.»

Utvalget viser dessuten til tidligere prinsipputtalelse om pressens omtale av incest-saker, der det
bl. a. heter:

«Den enkelte sak bør omtales på en så nøktern og skånsom måte at ofrene ikke påføres nye lidelser.»

Utvalget mener det var helt uakseptabelt å bringe så mange detaljer fra rettsforhandlingene, både på avisens førsteside og i omtalen inne i avisen. Føsteside-oppslaget forsterker det presseetiske bruddet. Avisen har beklaget bildebruken og den detaljerte omtalen på førstesiden, men beklagel-sen kom sent og var utilfredsstillende presentert.

Telemark Arbeiderblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 15. desember 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver, Inge Lønning