Solomia Karoli mot Verdens Gang

PFU-sak 94-139


SAMMENDRAG:
Verdens Gang bragte fredag 2. september 1994 rettsreferat fra den såkalte «RP-drapssaken» i Eidsivating lagmannsrett, der to tidligere bekjente av «spritkongen» Rolf «RP» Pettersen sto tiltalt for overlagt drap.
I forbindelse med vitneutsagn om hvitvasking av 10 mill. kroner het det i et avsnitt i referatet:
» Pengene skal RP ha hevdet stammet fra det store 25,7 millioners-kuppet – dimantsvindelsaken – mot Kreditkassen og Norges Bank senhøsten 1989. Populært ble saken kalt ‘Sirkus Karoli’. » KLAGEN:
Solomia Karoli påklager primært avisens bruk av navnet Karoli , idet «ingen av de dømte i diamantsaken heter… Karoli. Det gjør derimot jeg. Noen av de dømte heter Karlsen og hadde skiftet til dette navnet før hele affæren kom i gang. Det er jeg som må bære hele byrden av pressens uriktige, men bevisste bruk av mitt etternavn for å betegne kriminelle og straffedømte personer.»
Klageren skriver videre: «Hver dag ute i det norske samfunnet opplever jeg at pressens urett-messige bruk av mitt navn gjør livet til et helvete for meg. Jeg har ikke lenger sjanse til å få jobb når jeg forteller hva jeg heter. Jeg blir stadig utsatt for merkelige og sjikanerende spørsmål og hatske slengbemerkninger i de forskjelligste situasjoner.»
I klagen beskrives ytterligere konsekvenser av «denne faktiske presse-forfølgelsen», samt skildring av klagerens opplevelser fra barneårene, etter «tvangstildeling» av norsk navn, for så å få Karoli-navnet tilbake.
Klageren viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.3 – om respekt for menneskers identitet, privatliv, rase, nasjonalitet eller livssyn – og hevder: «Ved alltid å fremheve at Karoli er et sigøynernavn og uriktig bruke dette navnet på personer som faktisk og juridisk heter Karlsen, har ikke avisene vist den respekten denne bestemmelsen krever.»
Det vises også til VV-plakatens punkt 4.1 – om kildekritikk – og klageren skriver: «Selv om de innklagede artiklene er rettsreferater, er ikke journalistene forpliktet til å gjengi alt som sies av siktede og kriminelle vitner, og spesielt ikke hvis det kan ramme uskyldige mennesker.»
For øvrig mener klageren at også VV-plakatens punkt 4.5 – om saklighet og omtanke – er brutt.
Mot slutten av klagebrevet heter det: «Ekstra ille blir det hele fordi dette bare er… de ferskeste eksemplene på hvordan hele diamantsaken er blitt ‘belyst’ i norsk presse. Jeg har lenge håpet at misbruket av mitt etternavn… skulle opphøre etterhvert som pressen fikk saken på avstand, men… der tok jeg feil.» TILSVARSRUNDEN:
Verdens Gang er uenig med klageren i at avisen(e) er «uberettiget til å bruke en korrekt, velkjent og identifiserende betegnelse på et bestemt saksforhold, fordi hun selv bærer det samme familienavnet.» Avisen viser til andre kjente rettssaker, der familienavn har vært brukt. «Følgelig kan klageren ikke høres med at navnet Karoli er tabu-belagt..».
Det anføres i tilsvaret at betegnelsen ‘Karoli-saken’, eller ‘Sirkus Karoli’, beskriver «en av de mest kjente rettssaker i vår tid…». «Bakgrunnen for betegnelsen ‘Sirkus Karoli’ er denne sakens unike karakter… med besvimelser og gråtetokter blant tilhørere med familie-tilknytning til flere av de tiltalte, som nå har tatt navnet Karlsen, men som ikke desto mindre selv kaller seg Karoli-familien».
Tilsvaret viser også til at «flere av de dømte (i diamantsvindel-saken) er sønner av Polykarp Karoli som inntil da var regnet av sigøynerne selv for å være Karoli-familiens overhode.» «I disse kretser benevnes de omtalte neppe som Karlsen-familien…».
«Vi må hevde at det er berettiget å bruke denne familiebetegnelsen også for de personer som nå har tatt navnet Karlsen, blant annet fordi de gjør det selv, og fordi det ikke kan oppfattes som nedsettende for andre som bærer navnet.»
Avisen påpeker at den i det påklagede referatet har brukt Karoli-betegnelsen én gang, «og har på ingen måte overdimensjonert tilknytningen mellom de to sakene eller familienavnet.» For øvrig minner avisen om at «det foreligger et referat-privilegium for korrekt gjengivelse av rettsforhandlinger…».
Det heter til slutt i tilsvaret: «For øvrig er det lett å forstå klagerens frustrasjon og beklage hennes opplevelser. Men vi kan ikke påta oss ansvar for hennes tragiske oppvekst… eller hennes familietilknytning. Under enhver omstendighet vil VG ikke trekke hennes arvede familienavn frem i utrengsmål eller i irrelevant sammenheng.»
Vedlagt tilsvaret er kopier fra VG, samt datautskrifter fra Aftenpostens og Dagens Næringslivs arkiver, «som dokumentasjon for at de påklagede uttrykk er i alminnelig bruk».
Klageren finner ikke at VGs tilsvar svekker hennes klagepunkter, idet hun mener det er pressen selv som har ‘innarbeidet’ (Karoli-)navnet «i det norske folks bevissthet i forbindelse med kriminelle handlinger.» «Om betegnelsen er ‘velkjent’, betyr ikke det at den er ‘korrekt’.» «Poenget er at avisen gjør nettopp Karoli-slekten ansvarlig og påfører hele familien lidelser og problemer ved ikke å bruke det rette navnet på de dømte…».
Det heter videre: «I Norge er Karoli kjent som et sigøynernavn. Når man bruker det i stedet for de dømtes juridisk gjeldende norske navn i forbindelse med kriminelle handlinger, kaster man i virkeligheten samtidig en skygge over sigøynerne som landets minste etniske minoritet…». Klageren anfører flere argumenter knyttet til minoritets-spørsmålet.
I tilsvaret heter det dessuten: «Feilen er at det ikke er vist den nødvendige omtanke for hvordan bruken av Karoli-navnet i forbindelse med nok en kriminell handling (denne gangen til og med en mordsak!) kan virke inn på leserne og på den situasjonen som de juridiske bærerne av navnet Karoli – som ikke er innblandet – faktisk opplever i forbindelse med slik ‘pikant’ pressedekning.»
For øvrig oppfatter klageren VGs «forståelse for hennes frustrasjon» mer som ironisering.
Avisen sier seg i sine siste kommentarer lei for «at vår forståelse for hennes problem ikke har nådd frem…». «Vi ville også informere klageren om at det neppe er mulig å love henne at betegnelsen ikke vil dukke opp i fremtiden, selv om vi gjennom klagen har fått opplysning om, og forståelse for, at dette smerter henne.»
VG mener dessuten at klagen «vel kunne vært unngått hvis vi hadde hørt om problemet gjennom en tidligere direkte henvendelse.» PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Verdens Gangs bruk av familienavnet Karoli i referat fra en drapssak der ingen med dette navnet er innblandet. Klageren, som heter Karoli, mener det er et presseetisk brudd at avisen igjen bruker betegnelsen «Karoli-saken», når alle innblandede i diamantsvindelsaken det siktes til for lengst har skiftet navn.
VG tilbakeviser brudd på god presseskikk, og viser til at begrepet «Karoli-saken» er velkjent og innarbeidet av pressen for å identifisere saken. Avisen vil likevel imøtekomme klageren ved for framtiden å avstå fra bruk av Karoli-navnet, med mindre det er absolutt nødvendig.
Pressens Faglige Utvalg mener Verdens Gang hadde akseptabel grunn til å referere betegnelsen «Karoli-saken» slik den framkom i drapssaken. Avisen har for øvrig vist klageren forståelse ved i størst mulig grad å ville avstå fra bruken av Karoli-navnet for framtiden.
Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 15. desember 1994
Per Edgar Kokkvold,
Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Gunhild Støver, Inge Lønning