Kurdistan Arbeider Føderasjon, v. Húseyin Gúlçiçek mot Vi Menn

PFU-sak 94-135


SAMMENDRAG:
Ukebladet Vi Menn hadde i nr 23/94 en reportasje over tre sider med tittel: «Tyrkias skjulte krig i Kurdistan: Narkotikasmugling i krigens skygge» .

KLAGEN:
Klageren, Kurdistan Arbeider Føderasjon (i Norge), skriver bl.a.:

«Artikkelen har den hederlige hensikt å avsløre narkotikasmugling til Europa. Imidlertid inneholder den alvorlige feil og mangler som urettferdig legger skylden på uskyldige. De (Vi Menn) har bygget hele historien ukritisk på informasjon fra tyrkisk overvåking (,en) kilde man normalt ikke bør vise slik tillit…»

Klageren mener reportasjen, via kildebruken, prøver å legge skylden på kurderne for narkotikasmuglingen til Europa og at den er gjennomsyret av feil og påstander. Til slutt i klagen:

«Vi Menn gjør seg skyldig i å bidra til hets mot en folkegruppe. Det journalistiske håndverket er under enhver kritikk. De (Vi Menn) har ikke utøvd den nødvendige kildekritikk.»

Sekretariatet sendte 21.10.94 et brev til bladet med spørsmål om det har vært kontakt mellom klager og publikasjon med sikte på å rette opp de feil klager peker på.

Vi Menn svarte 26.10.94 på brevet fra sekretariatet. Av brevet fra bladet framgår det at det har vært muntlig kontakt både mellom representanter fra klager og bladet, og mellom en annen organisasjon (Kurdistan Demokratiske Parti – Irak (KDP)) og bladet. I framstillingen fra bladet heter det videre at et innlegg angående reportasjen ble skrevet av en representant for KDP, og innlegget ble publisert i Vi Menn nr. 42/94.

Sekretariatet mener at klagesaken, ut fra de foreliggende omstendigheter, bør behandles forenklet. Det har vært kontakt (muntlig) mellom partene, slik at klagefristen formelt ikke er overskredet. Sekretariatet har i tillegg valgt å se bort fra det formelle kravet til samtykke i denne saken.

Klageren har fått beskjed om at klagen vil bli lagt fram for utvalget med følgende innstilling:

Klageren mener bladet, gjennom sin kildebruk, har brutt god presseskikk ved å legge skyld for narkotikasmugling til Europa på den kurdiske befolkning og / eller kurdiske organisasjoner. Klageren mener artikkelen i Vi Menn er gjennomsyret av feil og påstander som ikke er (tilstrekkelig) bevist.

Sekretariatet mener Vi Menn, ved å oppfordre til, og trykke, et motinnlegg fra en annen kurdisk organisasjon, i tilstrekkelig grad har tilfredsstilt kravene til god presseskikk.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.