Morten Opsahl mot Akershus Amtstidende

PFU-sak 94-130


SAMMENDRAG:
Akershus Amtstidende hadde i september/oktober 1994 flere nyhetsartikler om planer for et Drøbak miljøsenter med akvarium, om interessegruppen Arkimar som det opplyses står bak planene, og om et eventuelt samarbeid med Frogn kommune om gjennomføringen.
27. september het det i en artikkel om kommunens interesse for prosjektet, og med tittel » Vil samarbeide om Drøbak MiljøSenter «:
» ARKIMAR (under stiftelse) er en sammenslutning av folk med arbeidssted Universitetet i Oslo, og lokale interessenter. Hittil er det folka i den første kategorien som har stått fram, representert ved særlig John Gray og Morten Opsahl. Det er nedsatt en prosjektgruppe ved Universitetet. »
4. oktober fulgte avisen opp med et innside-oppslag med tittel » Drøbak miljøsenter slår sprekker «. Her framgikk det av ingressen:
» Frogn formannskap har trukket saken om en opsjonsavtale med firma Arkimar. Det viser seg at selskapet ikke samarbeider med Universitetet slik kommunen har trodd, og Frogn kommune vil nå selv ta kontakt med Universitetet… «.
I teksten til et to-spaltet arkivbilde av omtalte John Gray het det: «Frogn kommune mener samarbeid mellom Arkimar og Universitetet er basert på sviktende grunnlag, samtidig som John Gray (bildet) har trukket seg ut av samarbeidet med Arkimar.»
Av artikkelen framgikk det at John Gray, «som er sterkt tilknyttet til Universitetet i Oslo», i et brev til kommunen har hevdet «at Arkimar ikke har vært i kontakt med Universitetet om blant (annet) å utvikle deres eiendommer i Drøbak».
Videre i artikkelen uttalerer ordføreren seg, og «bekrefter at det ikke er gjort undersøkelser med Universitetet om Arkimars seriøsitet».
Det heter også at ordføreren «ikke vil innrømme at de (kommunen) er ført bak lyset av den såkalte Arkimar-gruppen», og at ordføreren «heller ikke (kunne) svare bekreftende på om Morten Opsahl og Arkimargruppen nå er ute av bildet i det videre planarbeidet…».
En kommunestyrerepresentant uttaler: «- Vi ser ingen grunn til å forhandle med en gruppe som ikke er forankret i Universitetet», «… og mener kommunen må etablere en direkte kontakt med det nivået saken krever.» «- Jeg er skremt over slett saksbehandling».
6. oktober fikk saken førsteside-oppslag, med tittel » Universitetet drukner Arkimar-planene: Akvarium i Drøbak til sommeren «. I henvisnings-teksten het det bl.a.:
» Hans Erik Karlsen – bestyrer for Universitetets Biologiske stasjon i Drøbak – mener at Arkimars soloutspill… er utidig. – Universitetet er ikke tatt med på råd i det hele tatt, sier Karlsen. Nå har «biologen» fått en henvendelse fra kommunen om hvorvidt et akvarium kan stå på beina 1. mai neste år. – Det kan gå, men vi trenger samarbeidspartnere, sier Karlsen. »
På side 5 i samme avis en tilnærmet helside med tittel: » Universitetet gir Arkimar gult kort: Legger fram egne planer for akvarium i Drøbak «. Her het det bl.a. i ingressen:
» Bestyrer for Universitetets Biologiske stasjon i Drøbak, Hans Erik Karlsen, er irritert over Arkimar og Morten Opsahls utspill i akvariesaken…».
I tekst til bilde av bestyreren het det at han » mener Arkimar blander seg inn i Biologens arbeidsfelt, og at andres idéer er lagt til grunn for selskapets planer «.
Og videre i intervju-form med bestyreren:
«- Slik saken er blitt presentert i media, hvor Universitetet ikke er inne i bildet, ser jeg det som utidig inngripen i Biologens aktivitet i Drøbak. Vi har tatt kontakt med Arkimar flere ganger uten å få opplysninger om planene. Uten å få kontakt.»
Bestyreren hevder dessuten at prosjektet ikke kan ta utgangspunkt i » en idé som baserer seg på sterke egeninteresser slik jeg oppfatter gigantplanene fra Arkimar gjør «.
Han uttaler også at akvarium-planene er » idéer vi føler er blitt regelrett stjålet og brukt i planene til Arkimar «, og at «Arkimars idéforslag inneholder etter vår mening overdrevne oppfatninger av dimensjonene og omfanget til forsknings- og undervisningssentre».
Bestyreren «ser for seg åpningen av første etappe i et nytt akvarium allerede til våren dersom kommunen stiller seg like positive til Biologens planer, som kommunen har gjort til Arkimars».
På samme side også en én-spaltet underartikkel med tittel » – Ført bak lyset «, der arkitekt Petter Seim er intervjuet. Arkitekten hevder bl.a.: «- Er det noen som føler seg ført bak lyset i denne saken, så er det meg». Det framgår at arkitekten har underskrevet forprosjektet på vegne av Arkimar.
Han uttaler videre: «- Jeg har hele tiden hatt inntrykk av, og ikke minst hatt som forutsetning for min bistand, at Universitetet er tungt inne i prosjektet. Derfor ble jeg svært overrasket da jeg ble presentert for de nye opplysningene i saken… Nå er jeg ikke lengre sikker på hvem som representerer hvem…».
Det refereres dessuten til at arkitekten » ikke ønsker å være med i et prosjekt som kan sette hans rykte som seriøs arkitekt på spill «.
14. oktober bragte Akershus Amtstidende på side 4, under vignetten «Brev til Amta», et tilsvar fra Morten Opsahl (klageren). Innlegget hadde tittelen » Fantasifostere, Diktning og Usannheter «, og var utstyrt med bilde av klageren. Det framgikk at klageren med innlegget (vedlagt) ville «kommentere noen av de mest grove påstandene fra avisen».
I samme dags avis hadde Akershus Amtstidende et nytt førsteside-oppslag om akvarie-saken, med tittel » – Våre planer torpederes «, men dennegang med utgangspunkt i det maritime muséet i Drøbak.
Av innside-artikkelen framgikk det bl.a. at «styret i akvariekomitéen (muséets) er overhodet ikke blitt kontaktet» om akvarie-planene. KLAGEN:
Klageren , Morten Opsahl, er ansatt ved Universitet i Oslo og er samtidig en av initiativtagerne til Arkimar-planene. Klagen til PFU gjelder to forhold: Akershus Amtstidendes ensidige framstilling av akvarie-saken uten å innhente kommentar fra Arkimar/klageren som angrepet/berørt part. At klagerens tilsvar ikke kom tidligere på trykk, at det ble plassert i avisens leserbrev-spalte, og at en vesentlig setning i tilsvaret ble strøket. Dette til tross for anmodning om å få innlegget på trykk i sin helhet.
I klagen anføres bl. a.:
«Jeg vil presisere at Akershus Amtstidende gjentagende ganger, bl. a. i forsidetekster og i innlegg misbruker Universitetets navn for å understreke sine påstander. Uttalelsene som utsagnene er bygget på stammer ikke fra Universitetet, men fra enkelte ansatte ved Universitetet».
Og videre:
«Jeg finner avisens formuleringer svært tendensiøs(e) når de f. eks. slår fast at «Universitetet drukner Arkimar-planene», eller: «Universitetet gir Arkimar gult kort», eller når de ved en rekke anledninger bruker mitt fulle navn og sår tvil ved mitt ‘gode navn og rykte’ «.
Klageren mener også at avisens førsteside-oppslag med tittel » – Våre planer torpederes «, samme dag som hans tilsvar sto på trykk, «lett» kan gi «inntrykk av at artikkelen blir brukt til ytterligere å bygge opp et negativt forhold til undertegnede og Drøbak Miljøsenter. » Påstanden om at muséets akvarie-komité ikke skulle vært kontaktet av Arkimar tilbakevises.
For øvrig påpeker klageren at avisens oppslag/artikkel 6. oktober , der bestyreren ved den biologiske stasjonen i Drøbak uttaler seg, er » laget » av avisens navngitte journalist » uten å kontakte » bestyreren. Her vises det i klagen til vedlagt erklæring fra journalisten, adressert til «den/de det måtte berøre». Journalisten skriver bl. a.:
» Mitt innlegg i Amta torsdag 6. oktober, om Biologens forhold til Arkimar og planene i Drøbak, var IKKE basert på et intervju med Hans Erik Karlsen. Innlegget var derimot basert på et idéutkast utarbeidet i samarbeid mellom Hans Erik Karlsen, John Gray og Drøbak båtforening, hvor jeg fikk tak i utkastet. »
Klageren anfører dessuten at «ingen» av den samme journalistens «innlegg er korrigert for faktiske opplysninger han er gjort kjent med», og at journalisten «aldri (har) vært i kontakt med meg».
Klagepunktet knyttet til avisens strykning av «en vesentlig setning» i klagerens tilsvar, berørte samme journalist. I originalmanus lød den strøkne setningen:
» At avisen lot en part i saken lage artiklene, ved en journalist som er nabo til en av de aktuelle tomtene for utbygging, må tilsvarende være Akershus Amtstidendes sak. » TILSVARSRUNDEN:
Avisens redaktør forstår klagen dit hen at den primært gjelder det forhold at klageren «ikke fikk på trykk sitt leserinnlegg den dagen han forlangte, og på en ‘bedre’ plass i avisa».
Redaktøren skriver:
«Vi hadde på det tidspunkt denne saken verserte i avisa så mange leserinnlegg at andre, og etter min mening, like viktige innlegg måtte ligge over».
Om setningen som ble strøket i klagerens tilsvar heter det: «Jeg ser det som svært viktig at det er avisa og ikke journalistene som presenterer artiklene i avisa. Setningen som ble kuttet ut, gikk på en enkelt journalist , og påstand om dennes inhabilitet. Jeg velger selv å avgjøre hvem som er habile og inhabile, og synes dette ikke hører hjemme i et leserinnlegg».
Om plasseringen av tilsvaret skriver redaktøren: «Det (kom) på toppen av side 4 (leserinnleggsiden), og vi brukte bilde av Opsahl for at innlegget skulle fenge større oppmerksomhet».
Om «selve saken» heter det til slutt i redaktørens tilsvar:
«Jeg synes Morten Opsahl har fått god plass i Akershus Amtstidende. Han har fått legge fram sine planer i flere oppslag. Det er en kjennsgjerning at Morten Opsahl og Arkimars planer for strandsonen i Drøbak har falt mange tungt for brystet. Det er i Akershus Amtstidendes ånd å gi et bilde av det som skjer i vårt lille samfunn. At kritikerne til Arkimars planer ikke skulle komme til uttrykk, ville vært å fortie den debatten som fulgte i kjølvannet av Arkimars planer».
Klageren ser det ikke som «noe stort poeng» at det «tok noen dager» før hans tilsvar kom trykk. «Derimot hadde jeg ventet at oppslaget hadde fått en større plass».
I klagerens tilsvar vises det igjen til «intervjuet» med bestyreren ved Biologisk stasjon i Drøbak, men
som «ikke (var) kontaktet av journalisten i forbindelse med dette intervjuet. Også han (bestyreren) ble meget opprørt».
Klageren skriver: «I det nevnte oppslaget kunne man lett få det inntrykk at Karlsen aktivt selv hadde gått ut og uttalte seg på vegne av Universitetet i Oslo, noe han selvfølgelig ikke kan gjøre».
Det framgår av tilsvaret at Karlsen derfor fikk avisens journalist til å skrive den redegjørelsen (erklæringen) som tidligere er vedlagt saken.
Klageren påpeker videre at «det altså (er) direkte usant når Akershus Amtstidende hevder at Universitetet, som institusjon, går imot Arkimar. «Både Hans Erik Karlsen og jeg er ansatt ved Universitetet i Oslo og vi føler begge ubehag ved å bli ‘brukt’ av avisen på denne måten. Bare Fakultetets og Universitetets ledelse vil kunne uttale seg på vegne av Fakultetet og UiO på en slik måte som det ble fremstilt i avisens oppslag».
I tilsvaret har Karlsen undertegnet følgende:
» Dette brev er forelagt bestyrer av Biologisk stasjon i Drøbak, som herved gir sin tilslutning til det som angår ham i dette brev. »
Avisen s redaktør kommer i sine siste kommentarer med flere nye momenter og opplysninger, og har samtidig oversendt PFU en rekke vedlegg med henblikk på dokumentasjon.
Redaktøren opplyser at klageren » ikke var tilgjengelig for kommentar da den første artikkelen ble skrevet «. «Det ble lagt ned mye tid for å få Opsahl og Arkimar i tale denne dagen, da avisen, etter å ha fulgt opp formannskapets utspill, og hvor den tilsynelatende viktigste samarbeidspartneren for Frogn kommune (ifølge politikerne) nemlig marinbiolog John Gray trakk seg fra prosjektet, refererte Karlsens idéutkast».
Det framgår at avisen «la igjen… beskjeder (til klageren) på Universitetet, men da vi intet hørte, ble det arkitekt Petter Seim, som har skrevet under den foreslåtte intensjonsavtalen mellom Arkimar og Frogn kommune, som slapp til med kommentarer fra den andre part. Noe vi mente var tilstrekkelig og en god erstatter for Opsahl «.
Videre opplyser redaktøren at to av avisens medarbeidere «i samme tidsrommet ventet på Morten Opsahl på vårt kontor i Drøbak i håp om å få et intervju . Han dukket imidlertid ikke opp som avtalt , men ankom endel senere og leverte inn sitt leserinnlegg til redaksjonens deskvakt».
Angående journalistens skriftlige erklæring, om at «intervjuet» med bestyrer Karlsen ikke var basert på «et direkte intervju», heter det bl.a. i tilsvaret: » Vi (er) i dag glad for at dette er hentet fra en skriftlig rapport . Brevet (erklæringen) ble… skrevet etter sterk oppfordring fra Karlsen, fordi han gav uttrykk for å føle seg beklemt i en vanskelig situasjon mellom Arkimar og Universitetet».
Redaktøren påpeker: «Vår journalist har selvsagt snakket med Karlsen om rapporten før han skrev artikkelen , og på direkte spørsmål om innholdet henviste Karlsen til rapporten, og ba vår journalist hente de svarene han ønsket der. At Karlsen senere beklager at dette kom på trykk, er også for oss beklagelig, og noe overraskende». (Den omtalte rapporten vedlagt).
Det opplyses for øvrig i tilsvaret at «Universitetet (nå) har nedsatt en komité… og har tilskrevet
kommunen, hvor de beklager de uklare ansvarsforhold som har eksistert. I følge Karlsen er Opsahl ikke med i denne komitéen, noe vi synes er merkelig når Opsahl går ut med store planer som vedrører Universitetets bygningsmasse». (Kopi av brev til Frogn Arbeiderparti vedlagt).
Redaktøren fastholder at avisen har latt alle parter komme til orde, at det er gitt «et så nyansert og riktig bilde som mulig», og at man har basert seg på pålitelige og «svært så seriøse og oppriktige» kilder.
Blant vedlegg til tilsvaret er også kopi av vedtak i Frogn formannskap, av brev fra John Gray til Arkimar og avisen, av brev fra John Gray og Hans Erik Karlsen om Arkimars rolle i forhold til Universitetet, samt erklæring adressert PFU fra Tore Eriksen, medlem av den tidligere akvariekomitéen i Drøbak.
– – –
Etter avsluttet tilsvarsrunde har sekretariatet mottatt brev fra arkitekt Jan Petter Seim, som ble intervjuet av Akershus Amtstidende under tittelen » -Ført bak lyset » (6. oktober). Det framgår bl. a. at arkitekten fortalte journalisten at han «fortsatt hadde tillit til» klageren. «Dette kom imidlertid ikke på trykk». «På bakgrunn av dette, overskriften, enkelte formuleringer og artikkelens plassering i en sammenheng ser jeg i ettertid at leseren kan oppfatte det motsatte.» PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder Akershus Amtstidendes omtale av planer for et miljøsenter med akvarium i Drøbak. Klageren, som er sentral og navngitt initiativtager til prosjektet, mener avisen har brutt god presseskikk ved å formidle påstander om manglende seriøsitet bak planene uten samtidig å innhente hans kommentar.
Klageren mener også at avisen har forsømt sin undersøkelsesplikt, og dermed på kritikkverdig måte bidratt til å skape et feilaktig inntrykk av at Universitetet i Oslo er delaktig i prosjektet. Klageren påpeker dessuten at avisen presenterte et intervju med bestyreren ved biologisk stasjon i Drøbak uten at intervjuet hadde funnet sted.
Samtidig påklages det at avisen har strøket en, etter klagerens mening, vesentlig setning i hans tilsvar.
Akershus Amtstidende mener å ha opptrådt journalistisk korrekt, at avisen har hatt seriøse kilder og tidligere har gitt klageren god spalteplass for presentasjon av miljøsenter-planene. Dekningen for «intervjuet» med bestyreren mener avisen å ha i en rapport. Strykningen i klagerens tilsvar finner avisens redaktør berettiget ut fra ansvaret for avisens innhold.
Pressens Faglige Utvalg mener Akershus Amtstidende var i sin fulle rett til å sette søkelys på seriøsiteten i miljøsenterplanene.
Utvalget vil imidlertid vise til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger som gis, samt til punkt 4.14, om adgang til samtidig imøtegåelse av sterke beskyldninger. Dessuten viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, om overskrifter som går lengre enn det er dekning for i stoffet.
I det påklagede tilfellet mener utvalget at avisen skulle ha innhentet samtidig kommentar fra klageren som direkte berørt og navngitt part. Utvalget finner den ensidige kildebruken uakseptabel, og finner det også kritikkverdig at avisen skapte et uriktig inntrykk av å ha intervjuet bestyreren ved den biologiske stasjonen. Gjennom misvisende tittelbruk og ukritisk gjengivelse av udokumenterte påstander har avisen gitt en ubalansert framstilling av sakens realiteter.
Akershus Amtstidende har brutt god presseskikk.
Oslo, 17. januar 1995
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning