Alf Skogly mot Drammens Tidende

PFU-sak 94-129


SAMMENDRAG:
Drammens Tidende og Buskeruds Blad hadde 30. september 1994 et leserbrev med tittelen «Akter å tenke selv» .

KLAGEN:
Klager, som er identisk med forfatteren av leserbrevet, mener avisen har brutt god presseskikk fordi leserbrevet ble redigert. Den opprinnelige tittelen «Stol på Gro» er erstattet med «Akter å tenke selv», og dessuten er et avsnitt, samt at en del av siste avsnitt fjernet. Klageren skriver:

«Ved å kutte ut avsnitt to fjerner en det som nettopp var hovedideen med innlegget, nemlig at du godt kan stole på folks redelighet uten dermed å være enig i deres politiske syn.»

Klageren peker også på at innlegget ikke var så langt at det av den grunn måtte forkortes.

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått beskjed om at klagen vil bli lagt fram for utvalget med følgende innstilling:

I henhold til redaktørplakaten har ansvarshavende redaktør det personlige og fulle ansvar for avisens innhold. Dette ansvar omfatter også leserinnlegg, og innebærer redaksjonell rett til redigering, herunder utforming av titler. I det påklagede tilfellet kan ikke sekretariatet se at innlegg og tittel er endret på en slik måte at det bryter med det opprinnelige meningsinnhold.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling, idet det ikke foreligger brudd på god presseskikk.