Arild Elvsveen mot Hamar Arbeiderblad

PFU-sak 94-118


SAMMENDRAG:
Hamar Arbeiderblad hadde 5. september 1994 et oppslag på side 11 med tittel «NMI uten publikum» over fem spalter.

Siste avsnitt i artikkelen lyder:

«Politiet nektet først Myrdal å tale i Brumunddal. Men avslaget ble omgjort av Justisdepartementet etter en klage fra NMI-lederen. Sykdom skal visstnok være forklaringen på at han uteble fra Brumunddal lørdag. Som stand in stilte Øyvind Mossing fra NMI Arendal og den nybakte pappaen og NMI-lederen i Brumunddal, Arild Elvsveen.»

KLAGEN:
Klageren, som er identisk med sistnevnte person i avsnittet, skriver i sin klage:

«Her er det blitt skrevet en grov løyn om undertegnede som slett ikke har noen barn, jeg kan overhode ikke skjønne hvordan det går ann å skrive noe slik uten å undersøke en slik påstand, jeg har ikke blitt forespurt om noe slik, så det må være noe som er hentet ut fra løse luften. Jeg vil gjerne høre fra dere om slik er god presseskikk, i tilfelle det ikke er det så ber jeg om at nødvendige tiltak blir satt i gang slik at vi som advarer mot for stor innvanndring til landet ikke blir utsatt for løynpropaganda.»

Sekretariatet spurte i brev av 15.09.94 klageren om det hadde vært kontakt mellom partene, med sikte på å få rettet opp feil.

Avisen bragte 21.09.94 følgende beklagelse, med tittel «HA beklager» over én spalte:

«I en artikkel om møtet NMI (Norge Mot Innvandring) avholdt i Brumunddal lørdag 3. september brukte HA formuleringen «nybakt pappa» om NMI-lederen i Brumunddal, Arild Elvsveen. Formuleringen hadde ingenting med NMI-møtet å gjøre og HA beklager at den ble brukt. Red.»

Klager opprettholder i brev av 12.10.94 klagen:

«Undertegnede opprettholder klagen mot Hamar Arbeiderblad, grunnen til at dette gjøres er at ikke kom noen form for dementi om at jeg har blitt «nybakt pappa», det har kommet en form for beklagelse fra HA men ikke noe om at det er løyn fra pressens side episoden der jeg skulle ha blitt «nybakt pappa». Slik formulering HA brukte i sin beklagelse avkrefter ikke påstanden om «nybakt pappa», mitt ønske er at dette gjøres.»

Sekretariatet satte deretter reell klagebehandling i gang.

Avisen skriver i sitt tilsvar bl.a.:

«Vi har registrert at Elvsveen benekter at han er nybakt pappa. Nå kan det av og til være vanskelig å dokumentere riktigheten i farskapssaker, men i følge våre kilder, som vi vurderer som helt pålitelige, har Elvsveen selv i lokalsamfunnet fortalt at han er far til en gutt på noen måneder. På denne bakgrunn blir det påstand mot påstand når det gjelder sannhetsgehalten i uttrykket «nybakt pappa» og i en slik situasjon mener vi at vi ikke har noe grunnlag for å bringe et dementi om at Elvsveen IKKE er «nybakt pappa».»

Videre:

«Vi har beklaget at vi bragte en slik formulering som «nybakt pappa» i vår reportasje fra NMI-møtet i Brumunddal fordi det var urelevant i forhold til NMI-møtet som sådan. Når beklagelsen fikk den form den gjorde, var det fordi vi ikke ville gå inn på at det sto påstand mot påstand når det gjelder riktigheten i påstanden. Vi mener imidlertid at vår beklagelse fullt ut ivaretar hensynet til god presseskikk.»

Klageren avviser at han selv skal ha uttalt i lokalmiljøet at han er «nybakt pappa», han karakteriserer påstanden som «helt uhørt og løynaktig».

Avisen har ikke kommet med ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Hamar Arbeiderblad brøt god presseskikk da avisen i en reportasje fra et NMI-møte i Brumunddal skrev at klageren var «nybakt pappa» uten å ha grunnlag for å påstå dette. Klageren aksepterer ikke en beklagelse avisen har bragt fordi den bare beklager at påstanden ble gjengitt, ikke at den var feil.

Hamar Arbeiderblad mener den ikke brøt god presseskikk, og hevder å ha pålitelige kilder for påstanden. Avisen mener beklagelsen fullt ut ivaretok hensynet til god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg mener det var uakseptabelt av Hamar Arbeiderblad å trekke inn opplysningen om klagerens farskap i forbindelse med omtalen av møtet i Brumunddal. Avisen har senere innrømmet det uheldige ved sammenblandingen, og bragt en beklagelse på godt synlig plass. Avisen burde imidlertid ha opplyst at klageren tilbakeviste at han var blitt pappa, uten selv å gå god for utsagnet.

Hamar Arbeiderblad har brutt god presseskikk.

Oslo, 15. november 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Edith Nærbø, Thor Woje,
Brit Fougner, Gunhild Støver, Jan Vincents Johannessen