Arild Elvsveen mot Aftenposten

PFU-sak 94-117


SAMMENDRAG:
Aftenposten hadde søndag 4. september 1994 en artikkel over fem spalter med tittel «Ingen ville møte NMI i Brumunddal». Midt i artikkelen, under mellomtittelen «Ingen kom», har avisen følgende tekst:

«Men politiet fikk en rolig dag. Foruten en gjeng på åtte-ti unge og et fulltallig pressekorps var det ingen fremmøtte.»

KLAGEN:
Klager, som er leder for NMI i Brumunddal, mener avisen har manipulert med feil antall fremmøtte. Klager hevder at «det var ca 47 – 50 av våre folk der for å høre på» . Videre i klagen:

«Konklusjonen må være at Aftenposten har bevisst trikset med tall for å prøve å få det til å se ut som at det er færre av våre enn fakta tilsier, grunnen til at jeg mener det er gjort bevisst er at Aftenposten selv har tatt bilder fra møtet og må dermed har vært tilstede.»

Sekretariatet ba i brev til klageren 15.09.94 om å få opplyst om det hadde vært kontakt med avisen, med sikte på å få rettet opp feil.

Avisen har i brev til klager hevdet at lensmannskontoret i Furnes antar at det var mellom 15 og 20 tilstede på møtet. Ut fra de tre «tellingene», 8 – 10 og et fulltallig presseskorps (Aftenposten), 47 – 50 (klager), 15 – 20 (lensmannskontoret) finner ikke avisen at det er nødvendig å bringe noen korreksjon i forhold til det som sto i den innklagede artikkelen.

Klager opprettholder i brev av 10.10.94 klagen. Som dokumentasjon har han lagt ved 4 fotos utlånt fra Fritt Forum som han hevder beviser antall fremmøtte. (Kopi av fotos følger saksdokumentene).

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at klagen vil bli lagt fram for utvalget med følgende innstilling:

Påstand står mot påstand i spørsmålet om hvor mange som var til stede på NMI-møtet i Brumunddal 3. september 1994. Sekretariatet mener avisens vurdering ligger innenfor de rammer avisen må kunne gjøre i en reportasje av denne typen.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling.