Anne Kristin Husevik / Hildegunn Kalve mot Bergensavisen

PFU-sak 94-116


SAMMENDRAG:
Bergensavisen hadde lørdag 27. august 1994 førsteside-oppslag med tittel » BEBOERE BUNDET OG INNESPERRET «. Henvisnings-teksten til to sider inne i avisen hadde denne ordlyden:

» En psykotisk kvinne ble holdt innelåst på Landås Menighets eldresenter fordi hun forstyrret de andre pasientene. En dement kvinne med lårhalsbrudd ble bundet fast til en stol. – Slik tvangsbruk er ulovlig og sågar straffbar, heter det i en rapport Fylkesmannen har utarbeidet. «

I oppslag inne i avisen, under tittelen «BUNDET OG INNESPERRET» , het det i ingressen:

» Fylkesmannen reagerer på bruken av tvang ved Landås Menighets Eldresenter etter et tilsynsbesøk tidligere i år. En psykotisk kvinne ble holdt innelåst og en pasient med lårhalsbrudd er blitt bundet. – Slik tvangsbruk kan være ulovlig og straffbar, understrekes det i tilsynsrapporten. «

I en egen ramme er sitat fra Fylkesmannens rapport framhevet:

» Tilsynet vil peke på at de formene for tvangsbruk som er beskrevet ovenfor, i utgangspunktet er ulovlige og sågar straffbare… «.

Og som sitat fra rapporten i selve artikkelen:

» – Det er betenkelig at vedkommende (den psykotiske pasienten) i det hele tatt var på institusjonen. «

Av innside-artikkelen framgikk det ellers at forholdene ved institusjonen ble vurdert «i nesten fire timer» av Fylkesmannens to tilsynsmenn, ledsaget av eldresenterets oversykepleier og beboernes tillitsvalgte. En av de to tilsynsmenne – en førstekonsulent ved Fylkesmannens sosial- og familieavdeling – er intervjuet, og han uttaler:

» Bruk av tvangsmidler er i utgangspunktet ulovlig. Men hvis det foreligger nødsituasjo-ner eller det er behov for nødverge, kan slikt være lovlig likevel. Låste dører er et tvangsmiddel, enten man låser døren til pasientens rom, eller om man låser av korri-doren – slik som i dette tilfellet. «

Den intervjuede førstekonsulenten uttaler videre:

» – Fastbinding, som i praksis innebærer et belte rundt magen, kan være lovlig hvis det er fare for at vedkommende ellers kan komme til skade. «

I artikkelen «understreker» førstekonsulenten » at det i rapporten ikke er tatt stilling til hvorvidt tvangsmidler er blitt brukt ulovlig ved institusjonen. «

Konsulenten uttaler til slutt i artikkelen:

» – Det vi har gjort er å registrere at tvang er blitt brukt. Deretter har vi opplyst om hvilke lover som gjelder. Men ved eldresenteret vil man nok sikkert oppfatte dette som en advarsel. «

I en under-artikkel er styreren ved eldresenteret intervjuet, og uttaler at hun ikke er overrasket over rapporten. » – Den peker på hendelser som dessverre skjer ved alle sykehjem. De har ikke gjort annet enn å peke på de reglene som står i lovverket. «

Ifølge avisen mener styreren at bruken av tvangsmidler ikke er spesielt for Landås Menighets Eldresenter. Hun uttaler bl.a. at hun «skulle centsnske en slapp å binde en pasient fast i en stol» og at «den andre episoden, der en psykotisk kvinne ble sperret inne, kan også forklares.» For øvrig sier styreren seg «enig med Fylkesmannen i at (den psykotiske) pasienten ikke skulle vært på Landås.»

I en én-spaltet ramme med vignetten » BA Bakgrunn » ble det dessuten opplyst:

* For Landås Menighets Eldresenter har 1994 vært et belastende år. Fortsatt pågår politietterforskningen av de mange dødsfallene i år og i fjor. Graven til en tidligere beboer kan bli åpnet.

* Styreformannen i stiftelsen som driver eldresenteret ble i sommer kastet da han suspenderte en hjelpepleier ulovlig. Deretter trakk nestformannen seg. Disse vervene står fortsatt ubesatt.

Dagen etter, søndag 28. august , hadde Bergensavisen en ramme-notis med tittel » Ikke slått fast «, og teksten:

» Fylkesmannen har ikke slått fast at den omtalte tvangsbruken ved Landås Menighets Eldresenter er ulovlig og straffbar, slik det kunne oppfattes på BAs førsteside i går. I Fylkesmannens rapport er formuleringen at de omtalte formene for tvangsbruk «i utgangspunktet er ulovlige og sågar straffbare…». Det betyr at tvangsbruken KAN VÆRE ulovlig og sågar straffbar, slik det helt korrekt står i reportasjen inne i avisen. «

KLAGEN:
Klagerne , som er tillitsvalgte ved det omtalte eldresenteret, mener Bergensavisens førsteside-oppslag «stemmer lite med realiteten i rapporten og det som står inne i avisen.» «Som kjent er Landås Menighets Eldresenter i pressens søkelys på grunn av en helt spesiell sak. Vi mener den blir utnyttet til det ytterste av BA.»

Klagerne påpeker at det «å se overskrifter som dette er en direkte trakassering av vår arbeidsplass, og er en unødvendig belastning for ansatte og rimeligvis også for brukere og pårørende. Som helsepersonell har vi våre yrkesetiske retningslinjer å følge. Vi vil be Pressens Faglige Utvalg vurdere om BA har fulgt pressens yrkesetiske retningslinjer.»

TILSVARSRUNDEN:
Bergensavisen mener å ha «referert den sentrale kritikken i Fylkesmannens rapport riktig». I avisens tilsvar siteres «i sin helhet et sentralt avsnitt» i rapporten:

«Tvangsbruk overfor beboere kan forekomme. Det ble opplyst at dette på tiden for tilsyns-besøket i all hovedsak gjaldt en bestemt beboer, en psykotisk kvinne som har en til dels sterkt utagerende atferd. Det hendte at en låste mellomdører inne i bygningen (i korridorer). Vedkommende har etter tilsynsbesøket flyttet til en skjermet avdeling ved en annen institusjon. I ett tilfelle – en dement person som hadde hatt lårhalsbrudd – har fastbinding i stol forekommet.

Det er ikke faste, skriftlige rutiner for hvordan slik tvangsbruk skal besluttes og rapporteres. Den spesielle saken (vedr den psykotiske) ble imidlertid hyppig diskutert internt, og de enkelte tilfellene ført inn i vedkommendes journal. Vedkommende hadde i enkelte tidlige perioder bodd på psykiatrisk sykehjem, og etter institusjonens vurdering var man ikke i stand til å gi henne et tilfredsstillende tilbud ved eldresenteret. Hennes atferd virket også forstyrrende på de andre beboerne, og reduserte deres trivsel.

Tilsynet vil peke på at de formene for tvangsbruk som er beskrevet ovenfor, i utgangspunktet er ulovlige og sågar straffbare, jmfr LOST pgf. 7-11 og straffelovens pgf. 222…».

BAs redaktør skriver til slutt: «Dersom klagerne har konkrete forhold de mener er galt eller kritikkverdige i vårt referat, foreslår jeg at de legger dette fram i sitt tilsvar.»

Klagerne er ikke uenig i at avisen i sitt tilsvar har sitert to avsnitt fra Fylkesmannens rapport korrekt, «men vi mener at dette er på siden av saken.» «Vi fastholder at førsteside oppslaget stemmer lite med realiteten i rapporten og det som står inne i avisen. Og vi mener at Bergens Avisen således har mistolket vårt klagemål…».

Og klagerne skriver videre: «Det virker også noe påfallende at BA (i sitt tilsvar) avslutter sine sitat der de velger å gjøre det. Fortsettelsen på siste sitat fra rapporten er som følger: ‘Etter kap. 4 i forskriftene til LOST kan tvang bare benyttes når vilkårene etter straffepar. 47 (nødrett) og paragraf 48 (nødverge) foreligger’.»

Til slutt i klagernes tilsvar heter det: «Fylkesmannen har selv, i slutten av sin rapport kommet med en konklusjon. At BA finner andre sentrale forhold de velger å vektlegge får være BA’s sak. Vi holder oss til fylkesmannens rapport, og de henvisninger til loven rapporten gir.»

Avisen har ikke hatt mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et nyhetsoppslag i Bergensavisen om Landås Menighets Eldresenter, basert på en tilsynsrapport fra fylkesmannen. Oppslaget hadde tittelen «Beboere bundet og innesperret». Klagerne, som er tillitsvalgte ved eldresenteret, mener avisens førsteside-oppslag ikke er i overensstemmelse med rapportens faktiske innhold og det som er gjengitt på innsider i samme avis. Klagerne mener BA har brutt god presseskikk, og påført eldresenterets ansatte og andre berørte en unødig belastning.

Bergensavisen hevder å ha referert den sentrale kritikken i fylkesmannens rapport riktig, og kan ikke se at det er påvist konkrete feil eller noe kritikkverdig i avisens referat.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter:

«Legg vekt på saklighet og omtanke i all reportasje. Sørg for at titlene ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.»

Utvalget vil dessuten vise til tidligere uttalelser der det er lagt vekt på at publikasjoner må utvise varsomhet også i presentasjonsformen, når denne kan være egnet til å skape et feilaktig inntrykk av at graverende forhold er avdekket.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at avisen ved sin tittelbruk og henvisningstekst på første-siden har gått unødig langt, og gitt et uriktig inntrykk av at ulovlig og straffbar tvangsbruk har funnet sted ved eldresenteret. Avisen har selv indirekte vedgått det uheldige ved oppslaget gjennom en presiserende notis i neste dags avis.

Bergensavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 15. november 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Edith Nærbø, Thor Woje,
Brit Fougner, Gunhild Støver, Jan Vincents Johannessen