Hans-Ole Tverfjell mot Telemark Arbeiderblad

PFU-sak 94-111


SAMMENDRAG:
Klager har, i følge ham selv, ved to anledninger, 07.10.93 og 24.06.94, sendt likelydende leserbrev til Telemark Arbeiderblad og Varden. Leserbrevet er en kritikk av ledelsen for Det regionale høgskolestyret for Telemark.

KLAGEN:
Klager skriver: «De respektive aviser (Telemark Arbeiderblad, sekr. anm.) gir inntrykk av at alle innlegg kommer inn, og at de (enkelte personer i avisene) har oversikt over om innlegg kommer inn. Uten at dette medfører riktighet. De avklarer ikke, for 2. gang, om innlegg er kommet inn, evt. svarinnlegg. Avisene besvarer ikke hvorfor innlegget ikke er kommet inn.»

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at klagen vil bli lagt frem for utvalget med følgende innstilling:

I henhold til redaktørplakaten er det opp til den enkelte redaksjon å forestå redigering og stoffutvalg. Ingen har krav på å få sine synspunkter på trykk, med mindre det dreier seg om tilsvarsrett som følge av å være direkte angrepet eller berørt part. I det påklagede tilfellet kan ikke sekrateriatet se at det dreier seg om et slikt partsforhold.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk