Albert H. Collett mot Trønder-Avisa

PFU-sak 94-105


SAMMENDRAG:
Trønder-Avisa hadde 21. juli 1994 på første side en to-spaltet salgsannonse for ukebladet Se og Hør, der det ble «reklamert» for bladets reportasje etter en ulykke i Verdal. En ung kvinne var blitt drept ved lynnedslag mens hun oppholdt seg i en hytte sammen med en mannlig venn. Paret var avbildet i annonsen, og for øvrig het det i annonse-teksten:

» Roy Gunnar forteller om tragedien i Verdal.
KJÆRESTEN MIN BLE DREPT AV LYNET!
Se de siste bildene! «

KLAGEN:
Klageren (Albert H. Collett) som er redaktør/journalist i lokalavisen Inderøyningen (Nord-Trøndelag), er alene om å påklage annonsen i Trønder-Avisa. Han tok imidlertid i utganspunktet initiativ til et «opprop» med avstandtagen fra Se og Hørs reportasje og ukebladets annonse i Trønder-Avisa. «Oppropet» ble undertegnet av vel 20 medlemmer av Norsk Journalistlag i Innherred, og kom på trykk som leserbrev i nord-trønderske lokalaviser.

I «oppropet», med tittel » Se og Hør over streken «, het det:

«I Trønder-Avisa 21. juli annonserer Se og Hør på første side. Bakgrunnen er tragedien i Verdal bare for noen dager siden, der en
ung kvinne ble drept av lynnedslag. Se og Hør har funnet det
passende å intervjue kjæresten som var sammen med avdøde da tragedien skjedde, og reklamerer med at de har bilder av paret, tilsynelatende tatt like før lynet slo ned, under tittelen: «Se de siste bildene!»

Undertegnede medlemmer av Norsk Journalistlag i Innherred reagerer sterkt på annonsens form og innhold. Etter vår oppfatning dreier dette seg om lite annet enn fråtsing i andres tragedie, og er et skremmende eksempel på manglende presse-etisk dømmekraft og/eller utslag av sjelden kynisme.

Som pressefolk ønsker vi å markere at vi tar avstand fra denslags «journalistikk», og oppfordrer Pressens Faglige Utvalg til å ta annonsen og reportasjen opp til behandling. «

Sekretariatet informerte klageren om to forhold: Nødvendigheten av samtykke til klagebehand-ling fra direkte berørt part (pårørende), og Trønder-Avisas selvstendige redaktøransvar ved å ta inn Se og Hørs annonse.

Klageren har innhentet samtykke til klagebehandling fra den forulykkede kvinnens far, samtidig som klage på Se og Hørs annonse i Trønder-Avisa er akseptert skilt ut som egen sak.

I brev til PFU påpeker klageren likevel: «Eg meiner stadig Se og Hør er den store, stygge ulven i denne saka, men ser poenget med at klagen på annonsen i Trønder-Avisa kan bli avvist på formelt grunnlag fordi det er T-As redaktøransvar som avgjer om annonsen kjem på trykk».

Til grunn for klagen på Se og Hørs annonse i Trønder-Avisa legges de samme momentene som er anført i «oppropet».

Sammen med vedlagt samtykke-erklæring fra avdødes far er også «kopi» av brev foreldrene skrev til Se og Hør 22.07.94, primært vedrørende bladets annonse i Trønder-Avisa samme dag som datteren skulle bisettes.»

TILSVARSRUNDEN:
Trønder-Avisa s ansvarlige redaktør opplyser i sitt tilsvar at han på forhånd ble forelagt Se og Hørs annonse til vurdering. «Tilfeldigvis var det folk i T-A-huset som visste at begravelsen skulle foregå samme dag som annonsen var bestilt på 1. side i T-A. Det kom også til min kunnskap.»

Redaktørens vurdering av annonsen var den «at den hadde et nøkternt og tragisk budskap. Kombinasjonen med innrykk på begravelsesdagen gjorde situasjonen usmakelig og vanskelig». Det vises til rådgivende tlf.-samtale med PFU-sekretariatet. «Hovedinntrykket etter samtalen var at det skulle mye til for å stoppe en slik annonse, men at det var opp til ans. red. å ta endelig beslutning».

Og redaktøren skriver videre:

«Tilfeldighetene ville ha det slik at vi i T-A-staben har en ansatt som er nært beslektet med den hardt rammede familien i Verdal. Jeg tok kontakt med vedkommende og ba om bistand for å få
undersøkt om familien var kjent med oppslaget i Se og Hør. Jeg ba videre vedkommende gjøre familien kjent med at vi hadde mottatt bestilling på nevnte annonse for innrykk på begravelses-dagen. Jeg fikk beskjed om at familien var klar over intervjuet i Se og Hør, og videre overbragt takkens ord for at familien ble kjent med annonsebestillingen. Etter det ga jeg beskjed om at annonsen kunne trykkes.»

Klageren har senere ikke hatt mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en salgsannonse ukebladet Se og Hør rykket inn i Trønder-Avisa. Annonsen reklamerte for bladets reportasje omkring en ulykke der en ung kvinne fra Verdal ble drept av lynnedslag. Klageren reagerer sterkt på annonsens form og innhold, og finner det spesielt kritikkverdig at annonsen kom på trykk i lokalavisen samme dag som den omkomne skulle bisettes.

Trønder-Avisa erkjenner avisens selvstendige ansvar ved å ta inn annonsen, som den mener hadde et tragisk men nøkternt budskap. Trønder-Avisa mener også å ha utvist tilstrekkelig varsomhet ved på forhånd å ha forvisset seg om at avdødes nære pårørende visste om annonsen og Se og Hør-reportasjen.

Pressens Faglige Utvalg vil påpeke det presseetiske varsomhetskrav knyttet til omtale av privatliv, og særlig pressens plikt til å vise respekt overfor mennesker i sorg. Utvalget viser til Vær varsom-plakatens punkt 4.3, om respekt for privatliv, og punkt 4.4, om å vise omtanke.

Redaktøransvaret og presseetikken gjelder også form og innhold i annonser.

I det påklagede tilfellet finner utvalget det bekreftet at avisen på forhånd varslet avdødes nære pårørende om annonsen, og derved utviste tilbørlig varsomhet.

Trønder-Avisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. oktober 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Johan O. Jensen, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen