Jarle Aabø mot Finansavisen

PFU-sak 94-104


SAMMENDRAG:
Finansavisen hadde 10. juni 1994 en kommentar-artikkel av avisens ansvarlige redaktør Trygve Hegnar, med tittel » Go, Aabø, go «, og med bakgrunn i klagerens børskommentar i Dagens Næringsliv dagen før. Børskommentaren – gjengitt som faksimile – hadde tittelen «Go, Kloster, go!», og omhandlet spekulasjoner omkring aksjesalg og partnerskap for selskaper Hegnar er involvert i.

Finansavisens og Hegnars kommentar-artikkel var delvis formet som en fortelling om klagerens «kvinnehistorier» og delvis som et fiktivt intervju med klageren. Innledningsvis het det at «kollegaene til journalist Jarle Aabø er fortvilet over kvinnehistoriene hans. Det er nye damer nesten hver dag. Som en anonym kollega sier til Finansavisen. Vi er lei av dette, nå må han bestemme seg snart!».

Artikkelen ble avsluttet slik: «Det er ikke så greit å skaffe seg en skikkelig kone når Dagens Nollduster hver dag lager en ny kvinnehistorie om meg! Sier journalist Jarle Aabø og sukker høylytt. Og så Berta da, som han aldri har sett».

KLAGEN:
Klageren – som er den navngitte journalisten i Dagens Næringsliv – ber Pressens Faglige Utvalg vurdere om Finansavisens kommentar-artikkel er i samsvar med god presseskikk.

Vedlagt klagen er hans børskommentar i Dagens Næringsliv 9. juni, der han beskrev «de mange råd som svirrer i markedet omkring et mulig salg av divisjoner i Vard/Kloster Cruise».

I klagebrevet heter det: «I tillegg til sin status som ansvarlig redaktør sitter også Trygve Hegnar som styremedlem i Vard. Samtidig eier han vel 10 prosent – eller aksjer for vel 140 millioner kroner (kurs 40) i selskapet. Hegnar har forøvrig hatt en sentral plass i ledelsen av Vard/Kloster Cruise i flere år. Vard/Kloster Cruise har lenge stått overfor store økonomiske problemer / utfordringer, og Dagens Næringsliv har sett det som helt naturlig å følge dette selskapet nøye, noe den vedlagte børskommentaren er ett eksempel på».

Klageren ser den påklagede artikkelen «som et slags svar eller ‘hevn'», og mener «Hegnar går til et kraftig personangrep… langt utover grensene for hva som kan kalles god presseskikk. Ved å fokusere sterkt på min person (bl.a. gjennom et fiktivt intervju) og koble dette mot Vards vegring mot valg av partner, brytes grensen for det normale personvern».

Det heter videre: «Hvis Hegnar har forsøkt å være ironisk, forutsetter dette at den vanlige leser først har satt seg grundig inn i min børskommentar. Selv om Hegnar brakte en faksimile av børskommentaren sammen med sin lederkommentar hjelper dette lite siden faksimilen ikke er leselig. I tillegg… forutsetter kommentaren at leseren ser parallellen mellom de to kommentarene, og deler Hegnars sans for humor og oppfatter ironien. Intet av dette er opplagt».

Klageren avslutter med at han aldri har klart å oppfatte Hegnars kommentar som ironisk. «Et slikt angrep på det rent personlige plan overfor andre, eller rent personlige sårende flåserier, bør enhver avstå fra, også Hegnar.

Finansavisen ved redaktør Trygve Hegnar «tror man trygt kan legge til grunn at enhver leser… fikk med seg eventyret / ironien i den påklagede leder. Det er ikke snakk om noe personangrep og det er ikke et fiktivt intervju etter vanlig sprogbruk».

Om bakgrunnen for kommentar-artikkelen skriver Hegnar:

«Dagens Næringsliv og journalist Jarle Aabø har lansert en rekke spekulative og fullstendig feilaktige fusjonspartnere/oppkjøpere av Vard/Kloster Cruise. I seg selv er dette meget kritikkverdig, idet de spekulative oppslagene skaper uro og frykt om arbeidsplasser etc. ombord på skipene. Men Dagens Næringsliv og Jarle Aabø går lenger enn dette. Avisen kritiserer Vard/KC fordi selskapet ikke slår til på «frieriene/invittene som Dagens Næringsliv lanserer… En måte å vise hvor idiotisk og håpløst dette er, for en aktør, var det lille evetyret (kommentar-artikkelen)».

Hegnar mener det var en mild form for tilsvar «til en skadelig og spekulativ økonomisk journalistikk. Det er jo ikke slik at et presseorgan som DN kan tillate seg hva som helst, mens aktøren/den forulempede ikke skal kunne slå tilbake i en mild og ironisk form».

Klageren skriver i sitt tilsvar at han har merket seg «den form Hegnar har», og ser ingen grunn til å komme med ytterligere kommentarer.

Finansavisen/Hegnar sier i sine sluttkommentarer at man ikke forstår hva klageren sikter til ved å påpeke redaktørens «form».

«Men det er vel knapt min fysiske form og min lyst til å ta et oppgjør med den slurvete og uansvarlige journalistikken i Dagens Næringsliv. Gjenstår da bare å bemerke at parodien på en uansvarlig journalistikk blir gjenstand for klage fra han som driver den uansvarlige og kritikkverdige journalistikken. Jeg håper denne sarthet gir seg utslag i herr Aabøs journalistiske virksomhet i tiden fremover».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen på Finansavisen gjelder en kommentar-artikkel med tittel «Go, Aabø,go», skrevet av avisens ansvarlige redaktør Trygve Hegnar. Tittelen henspiller på klageren, som er journalist i Dagens Næringsliv. I en ironisk ment form får klageren sine «kvinnehistorier» omtalt og blir fiktivt intervjuet. Bakgrunnen var klagerens børskommentar i Dagens Næringsliv dagen før, med omtale av spekulasjoner om selskaper Hegnar er involvert i. Journalisten mener seg utsatt for et grovt personangrep som går langt ut over grensene for god presseskikk.

Finansavisens redaktør mener han hadde gode grunner til å ironisere over journalistens børskommentar og det han betegner som «spekulativ journalistikk» i Dagens Næringsliv. Redaktøren kan ikke forstå klagerens «sarte» reaksjon på «en mild form for tilsvar».

Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt at det i offentlig debatt mellom profesjonelle aktører må være tillatt med kraftigere språkbruk enn i annen sammenheng. Likevel mener utvalget at personangrep ikke må få en karakter og form som kan gi leserne feilaktig inntrykk av at private og krenkende forhold avsløres.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at Finansavisen har overskredet presseetiske grenser for akseptabel offentlig debatt.

Finansavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 20. september 1994
Per Edgar Kokkvold,
Johan O. Jensen, Edith Nærbø, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen, Inge Lønning