Tormod Steiro mot Aftenposten

PFU-sak 94-103


SAMMENDRAG:
Aftenposten unnlot i august 1994 å publisere et innlegg fra klageren med tittel » Øko-logokratisk allianse «. Klageren mente å kommentere tre andre innlegg avisen hadde hatt på trykk, men kunne ikke påberope seg tilsvarett. Aftenposten returnerte innlegget under henvisning til «plassmangel og overveldende stofftilgang».

Klageren påklager refusjonen og mener «Aftenpostens handling er meningssensur».

Sekretariatet innstiller på at klagen avgjøres etter forenklet saksbehandling. Klageren har fått melding om at klagen vil bli lagt fram for utvalget med følgende innstilling:

I henhold til redaktørplakaten er det opp til den enkelte redaksjon å forestå redigering og stoffutvalg. Ingen har krav på å få sine synspunkter på trykk, med mindre det dreier seg om tilsvarsrett som følge av å være direkte angrepet eller berørt part. I det påklagede tilfellet kan ikke sekretariatet se at det dreier seg om et slikt partsforhold.

Sekretariatet konkluderer med at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.

Klageren har kommentert innstillingen ved å vise til Vær varsom-plakatens punkt 1.1, om ytringsfrihet og trykkefrihet, samt punkt 1.2, om pressens viktige oppgaver ved formidling av informasjon, debatt og samfunnskritikk. Klageren viser spesielt til at «pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk».

VEDTAK:
Pressens Faglige Utvalg slutter seg til sekretariatets innstilling om at det ikke foreligger brudd på god presseskikk.