21st Century Science & Technology Magazine v. managing editor Marjorie M. Hecht mot Verdens Gang

PFU-sak 94-099


SAMMENDRAG:
Verdens Gang hadde 11. mai 1994 ialt tre sider inne i avisen med vignetten «VG avslører», samletittelen » KJEMPER SAMMEN » og undertittelen » – Hval-Bastesen i nettverk med USAs høyre-ekstremister «. På de to første sidene i et dominerende seks-spaltet bilde av fire personer i Ku Klux Klan-mundur, men bare én med ansiktet synlig. Bildeteksten lød:

» KU KLUX KLAN: Lyndon LaRouche – her i en talende Ku Klux Klan-drakt – leder nettverket som hvalfangsttilhengere i Skandinavia nå har viklet seg inn i (Foto: Arvid Bryne, Dagbladet). «

I hovedartikkelens ingress het det:

» Gjennom et nettverk av amerikanske høyreekstremister har norske hvalfangere forsøkt å vinne støtte for norsk hvalfangstpolitikk i USA. »

Det framgår av hovedartikkelen at VG kan «avsløre at hvalfanger-general Steinar Bastesen (også avbildet) og den islandske TV-journalisten Magnus Gudmundsson gjennom flere år har dyrket kontakt med hver sin del av et sammenfiltret høyreekstremt nettverk.»

Artikkelen viser til at Bastesen skal ha hatt kontakt med «den ultrakonservative og miljøvern-fiendtlige bevegelsen Wise Use», og » Gudmunddsson med personer knyttet til den velkjente amerikanske høyreekstremisten Lyndon LaRouche og det beryktede Schiller-instituttet. «

Det framgår at Bastesen overfor VG har bekreftet kontakten med Wise Use-bevegelsen, men mener han «er offer for en ren bakvaskelseskampanje». «Dette er det Greenpeace med sitt bakvaskelsesimperium i USA som står bak». Bastesen vedkjenner seg ikke kjennskap til LaRouche og Schiller-instituttet.

Videre er talsmann for Wise Use Movement, Ron Arnold, intervjuet, og avbildet. «Overfor VG nevner han raskt to ‘hvalfangstaktivister’ som sine kontaktpersoner i Skandinavia.» (Bastesen/Gudmundsson, sekr. anm.).

Etter flere opplysninger om og uttalelser fra Arnold, het det:

» Hvalfangsttilhengere har i flere år hatt et godt forhold til tidsskriftet 21st Century (Science) & Technology – et tidsskrift som er en del av nettverket til den 71 år gamle Lyndon LaRouche.

La Rouche er en av USAs aller mest kjente høyreekstremister, og har i alle år hatt en god kontakt med fryktede Ku Klux Klan. Hans nettverk i Europa er først og fremst representert med det såkalte Schiller-instituttet – som har kontorer både i København og Stockholm.

En av LaRouches nære medarbeidere – Rogelio A. Maduro – bekrefter overfor VG sitt nære kjennskap til den islandske journalisten Magnus Gudmundsson. «

Ifølge VGs artikkel skal Maduro i dag være «en av de mer sentrale personene i The International Caucus for a Labour Comittee – LaRouches politiske hovedorganisasjon – og en av redaktørene i 21st Century (Science) & Technology. Organisasjonen The Alliance of America er en av de registrerte organisasjonene i Wise Use’ nettverk.»

Og videre:

«Det nevnte tidsskriftet betalte også regningen på 216 dollar da Magnus Gudmundsson presenterte sin dokumentarfilm ‘Survival in the High North’ i selveste National Press Club på Capitol Hill, Washington, 8. juni 1989, viser dokumentasjon som VG har innhentet.»

«Mannen som omtalte filmen (Gudmundssons film nr. 2, «The Man in the Rainbow», sekr. anm.) i en fire sider lang reportasje i… The 21st Century (Science) & Technology var nemlig en danske ved navn Poul Rasmussen – styreformann i Schiller-instituttet, København.»

» Schiller-instituttet styres av Helga Zepp LaRouche, Lyndon LaRouches kone… et institutt som i begynnelsen av 80-årene markerte seg sterkt i hele Europa som glødende kommunisthatere.

Instituttet driver et politisk parti under navnet Europeisk Arbeiderparti – et parti som blant annet er blitt etterforsket for drapet på Olof Palme. Under en razzia hos Lyndon LaRouche i november 1986 ble det funnet ikke mindre enn 45 dokumenter som handlet om drap av Olof Palme. «

På den tredje av reportasje-sidene bragte VG en grafisk framstilling av det omtalte «nettverket», under tittelen » Slik vil de vinne HVALKRIGEN «. Her ble personer/organisasjoner ytterligere presentert i «fakta-bokser».

Om Lyndon LaRouche (med portrett-utsnitt fra ovennevnte Ku Klux Klan-bilde) het det bl.a.:

» Ble i januar i år løslatt fra fengsel i Minnesota etter å ha sonet en dom på 15 års fengsel for omfattende bedrageri. I 1978 og 1979 hadde han et sterkt samarbeid med Ku Klux Klan, og innledet våpentrening for sine tilhengere. Ekstrem jødehater, og har hevdet at både Henry Kissinger og Walter Mondale er påvirkningsagenter for KGB… Trass i årene i fengsel, har LaRouche klart å holde fast på en liten, men fanatisk skare av tilhengere, som kjøper hans konspiratoriske livsanskuelse. «

Og i en tilsvarende «fakta-boks» om 21st Century (Science) & Technology:

» Etterfølgeren av tidsskriftet Fusion, som ble forbudt utgitt i USA da LaRouche ble dømt i 1988. Tidsskriftet – som utgis i Washington D.C. – har de samme tre kvinnelige redaktørene som Fusion, og er et blad som vier hele sin oppmerksomhet til å bekjempe miljøbevegelsen. «

KLAGEN:
21st Century Science & Technology s redaktør klager på vegne av magasinet og på vegne av Lyndon H. LaRouche, Jr. , med hans skriftlige samtykke.

Klagen gjelder primært «løgner og desinformasjon» i VGs artikkel, ved at avisen «forsøker å vise at amerikansk opposisjon mot hvalfangst-forbudet er ‘høyreekstremistisk'». Dessuten mener klageren at avisen «bevisst og løgnaktig» skriver at et bilde med «noen» i Ku Klux Klan-kledning viser Lyndon LaRouche.

Det hevdes i klagebrevet at Dagbladet (som lånte ut bildet til VG) siden 1984 har vært klar over at Ku Klux Klan-bildet ikke viste LaRouche, og at Dagbladet dengang publiserte en korreksjon på dette punkt. Klageren sier seg derfor overbevist om at VG også visste at bildet ikke forestilte LaRouche.

Klageren ber også PFU «etterforske sammensvergelsen mellom VG og Greenpeace for å fremme injurierende påstander».

Klagen ble først framsatt i brev til Verdens Gang 19. mai, med ønske om å få brevet på trykk som tilsvar og korreksjon på ni hovedpunkter i artikkelen 11. mai. Herunder den «falske» bildebruken, karakteriseringen av LaRouche som «ekstrem jødehater», samt avisens formidling av «sladder» vedrørende LaRouche og forbindelse til Palme-drapet.

1. juni ba klageren i telefax til VG om å få vite når tilsvaret kom på trykk. Samtidig ble det vist til nye opplysninger som «indikerte» at avisens medarbeider «visste at han skrev ting som ikke var sanne, og faktisk mente å skrive en falsk historie.»

2. juni svarte VGs redaktør, og opplyste at avisen allerede hadde publisert et innlegg fra Schiller-instituttet i København. Redaktøren viste også til intervju med Magnus Gudmundsson, «der han fikk anledning til å slå tilbake». VG anså derfor reaksjonene på artikkelen 11. mai som «bredt dekket», og at klagerens brev ikke ville bli publisert. Redaktøren gjorde det for øvrig klart at «VG ikke er noen pro-Greenpeace publikasjon.»

Klageren fastholdt i svar til VG samme dag kravet om fullt ut å få komme til orde med sine korreksjoner, siden 21st Century (og LaRouche) sto så sentralt i artikkelen. Om VGs tilbake-visning av Greenpeace-forbindelse, påpekte klageren – gjennom henvisninger – at Greenpeace åpenbart så det annerledes.

Tilsvaret fra klageren er ikke blitt publisert, og VGs avvisning er derfor en del av klagen.

TILSVARSRUNDEN:
Verdens Gang oppsummerer i sitt tilsvar hva avisen mener må være klage-punktene – «oversatt til presse-etisk relatert norsk.» VGs punkter framstår slik:

1. Bakvaskelse av LaRouche/21st Century ved å publisere falske opplysninger (Vær varsom-plakatens pkt. 4.3 og 4.4?).

2. Urettmessig å ha nektet å trykke klagerens tilsvar (VV-plakatens pkt. 4.12).

3. LaRouche satt i et uheldig lys gjennom urettmessig bruk av et portrett som fremstiller en annen person (VV-plakatens pkt. 4.11).

VG viser også til framsatt påstand om «en sammensvergelse (VG/Greenpeace), som vi hverken kan plassere i det etiske regelverk, eller vet om vi skal ta alvorlig.»

Til punkt 1:

Avisen mener gjennom vedlagt dokumentasjon å kunne stå inne for sin «omfattende og grundige reportasje.» Det heter i tilsvaret at VG ikke har påstått at LaRouche er medlem av Ku Klux Klan, «men at han har hatt samarbeid og god kontakt med klanen.» Gjennom den vedlagte dokumentasjonen mener avisen å være «i godt selskap».

VG hevder videre at avisen ikke har framsatt påstander om at magasinet (21st Century Science & Technology) «ble startet eller blir drevet av LaRouche». «Det vi har konstatert… er at hvalfangst-tilhengere i flere år har hatt et godt forhold til tidsskriftet, som er en del av nettverket til LaRouche.»

«Redaktørens (klagerens) engasjement på vegne av LaRouche, burde ellers få PFUs alarmklokker til å ringe.»

Avisens tilsvar fortsetter med detaljert tilbakevisning av en rekke av klagerens ankepunkter, og med ytterligere henvisning til vedlegg. Om VGs tilknytning av LaRouche til etterforskningen av Palme-drapet heter det: «Dette er et ubestridelig faktum som svensk politi har bekreftet gjentagne ganger i årevis.»

Til punkt 2:

VG mener at «en mulig tilsvarsrett» ble oppfylt allerede 19. mai, da lederen av Schiller-instituttet i Danmark «kom til orde i et ganske omfattende polemisk innlegg.»

Avisen mener dessuten at klagerens innlegg ikke representerte «noe nytt». «Store deler av tilsvaret er ellers bare et innlegg om forhold som ikke er omtalt i VG og som derfor er saken
uvedkommende.» Avisen hevder ellers at klagerens tilsvar var av et omfang som ikke omfattes av den normale tilsvarsrett. Avisen viser på ny til intervju med den islandske TV-journalisten Magnus Gudmundsson, samt nytt intervju med Ron Arnold i USA, på trykk i VG 24. mai.

Om klagerens tilsvar heter det for øvrig: «Det inneholdt også flere injurierende påstander om vår medarbeider, mens store deler var preget av imøtegåelser av forhold som ikke fremgikk av reportasjene.»

Til punkt 3:

Verdens Gang innrømmer «at vi er kommet i skade for å bringe et bilde som ikke viser LaRouche». I tilsvaret redegjøres det i detalj for de undersøkelser som ble gjort for å få klarlagt ektheten av bildet fra Dagbladets arkiv, men at det først var i forbindelse med klagen til PFU at fotografen, Dagbladets utenriksredaktør Arvid Bryne, kunne bekrefte at bildet ikke viste LaRouche.
VG publiserte derfor 2. september en beklagelse av feiltagelsen (se vedlegg), og det het:

«Vi kjøpte bildet i god tro, men er nå gjort oppmerksom på at det viser en annen person. Vi beklager det inntrufne.»

Klageren mener fortsatt at det fra første stund var VGs intensjon å blamere 21st Century og Lyndon LaRouche. Det som klarest viser dette, slik klageren ser det, er avisens bevisste bruk av det «falske» bildet. Klageren mener avisen burde ha sjekket bildets «ekthet» nøyere før det kom på trykk. For øvrig forundrer klageren seg over at bildet fortsatt befant seg i Dagbladets arkiv som «LaRouche», noe som i seg selv «burde gitt Dagbladet en presseetisk reprimande».

Klageren spør også om hvorfor ingen fra 21st Century ble kontaktet, og om det rettferdiggjør «tendensiøs journalistikk» at andre har gjort det før, slik at VG dermed er «i godt selskap». Ifølge klageren ville nærmere undersøkelser ha vist at LaRouche-organisasjonen faktisk kjemper mot Ku Klux Klan.

I klagerens tilsvar vises det dessuten til at Greenpeace-representanter var klar over VGs artikkel før den kom på trykk. Vedrørende Palme-drapet heter det at «ryktene» om LaRouche-forbindelsen skriver seg fra historier en øst-tysk Stasi-agent spredte så sent som i 1992.

Klageren tar for øvrig avstand fra VGs insinuasjon om at hun, som redaktør av 21st Century Science & Technology, skulle få alarmklokker til å ringe ved også å påklage «sladder» om Lyndon LaRouche.

Til slutt i tilsvaret gjentas kravet om å få det korrigerende innlegget på trykk i VG.

Verdens Gang skriver i sine siste kommentarer at «til tross for nærmere to måneders betenkningstid har klageren ikke annet å anføre til våre veldokumenterte opplysninger, enn nye udokumenterte påstander.» Avisen har «med tilfredshet» notert seg «påstanden om at La Rouche i dag motarbeider KKK, og at han ikke lenger har antijødiske holdninger.»

Vedlagt avisens kommentarer er kopi av artikkel fra bladet «Executive Intelligence Review», som «er utgitt av LaRouche». VG mener artikkelen underbygger avisens opplysninger om jødefiendtlige holdninger.

For øvrig gjentar avisen sin beklagelse av at uriktig bilde kom på trykk.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klageren mener Verdens Gang i en reportasje om norske hvalfangeres kontaktnett har formidlet løgner og desinformasjon om amerikaneren Lyndon LaRouche og magasinet «21st Century Science & Technology». Ifølge klagen skal avisen feilaktig ha framstilt opposisjonen i USA mot hvalfangstforbud som høyreekstremistisk. Klageren hevder at avisen mot bedre vitende presenterte bilde av «noen» i Ku Klux Klan-kledning som LaRouche. I tillegg påklages det at VG har nektet å trykke klagerens korrigerende tilsvar.

Verdens Gang mener gjennom dokumentasjon å innestå for den påklagede reportasjen, og at avisen på flere punkter ikke har påstått det klageren anfører. For øvrig innrømmer VG at man kom i skade for å bringe et bilde som ikke forestilte LaRouche, og viser til senere publisert beklagelse. Avisen hevder dessuten å ha ivaretatt en mulig tilsvarsrett gjennom å trykke innlegg fra lederen av Schiller-instituttet i Danmark.

Pressens Faglige Utvalg mener Verdens Gang var i sin fulle rett da avisen satte søkelys på hvalfangst-tilhengeres kontaktnett i USA. Utvalget kan ikke se at avisen har unnlatt å skaffe seg akseptabel dekning gjennom intervjuer og annen dokumentasjon for de opplysninger og karakteriseringer som framkommer i reportasjen.

Utvalget vil likevel påpeke at avisen kunne ha utvist større forståelse for klagerens ønske om å få komme til orde, selv om tilsvarsretten ble vurdert som ivaretatt på annen måte.

Utvalget konstaterer for øvrig det uheldige i at VG feilaktig bygget sin reportasje opp omkring et bilde som angivelig skulle vise Lyndon LaRouche i Ku Klux Klan-kledning. Avisen burde straks gjort grundigere undersøkelser og langt tidligere beklaget feilen. På dette punkt har Verdens Gang opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 15. november 1994
Per Edgar Kokkvold,
Inger Bentzrud, Edith Nærbø, Thor Woje,
Brit Fougner, Gunhild Støver, Jan Vincents Johannessen